Strana 2

 

Gradske vijesti

Novi sreski načelnik. Rješenjem
Bana banovine Hrvatske premješten je
po potrebi službe Niko Carević, sreski
načelnik u Mostaru na Sresko načel-
stvo u Dubrovniku.

Odbor za lučki rad imenovan je
od Bana, Predsjednik je sreski načel-
nik g. Niko Carević. U odbor ulaze
predstavnici radnika i poslodavaca.
Ovih će se dana odbor konstituirati
te započeti registracijom stalnih i po-
moćnih lučkih radnika. Lučki su odbori
imenovani u svim jadranskim lukama.
Uredba predvigja i osnutak zadruga
za lučki rad, preko kojih će se višiti
ukrcavanje i iskrcavanje tereta u luka-
ma. Tako će stalni lučki radnici lakše
doći do redovitog zaposlenja.

Crkvene vijesti. Pobožnost mjese-
ća listopada posvećena Kraljici presv.
Rozarija obavlja se svaki dan kroz ci-
jeli mjesec u katedrali preko Mise u
6 sati j.

Blagdan sv. Frana u Petak 4 listo-
pada slavi se po obićaju u Male Bra-
će. U predvečerje u 6'/, s. pjevana
večernja sa blagoslovom. Na sam blag-
dan svete mise počinju u 5 i redaju
se svako po sata do 10 sati, kada je
pjevana Misa, koju služe OO. Domi-
mikanci, Na večer u 6! pjevana ve-
černja, iza koje slijedi propovijed (O.
Zdravko Šundrica). Iza propovijedi o-
bred Prelaza (smrti) sv, Frana pred
svečevim oltarom. Na koncu svečani
blagoslov.

Blagdan Gospe od Rozarija slavi
se u crkvi O.O.Dominikanaca u Ned-
jelju 6 o. mj. u 10 s. svečana misa
preko koje pjeva C. P. Z., kako do-
nosimo na drugom mjestu. U 11:30
rozarij, kratki govor tako da u 12 sati
počne Molbenica Gospi od Pompeja.
Poslije podne u 4:30 pjevana Večer-
nja, a u 5 sati procesija s kipom Go-
spe. Iza procesije litanije i Blagoslov.

U crkvi 0.0. Dominikanaca kroz
mjesec oktobar posvećen Gospi od
Rozarija svako jutro dva dijela rozari-
ja preko mise od 6 sati, Uvečer u 6
sati rozarij, propovijed, Blagoslov.

Program C. P, Z, prigodom sveča-
nosti Gospe od Rozarija u crkvi OO.
Dominikanaca. U nedjelju 6 tek. u 10
s. J.: Griesbacher: introit ,Gaudea-
mus“ ; Griesbacher ; Missa ,Stella ma-
ris“ za 4 mj. gl. uz pratoju orhestra.
Poslije Epistole : Pietro Nardini ,Ada-
gio“ za gudalački kvartet (Fr, Povia -
Iv. Sagrestano - Maur, Dell' Olio -
Mich. Perrone) i orgulje. Na ofertori-
umu: Hochreither ,Zdravo Marijo“ za
4 mj. gl. — Poslije podne poslije pro-
cesije: dr. J. Kuničić: ,Litanije“ (u 3
dijela) za 4 mj. zbor; O. M. Kozino-
vić: ,Divnoj dakle“ za 4 mj. gl.; ,Li-
jepa si lijepa“ za 4 mj. gl. — Na.or-
guljama : O. Dr J, Kuničić - Dirigent
A. Gjivanović.

U I. razred preparandije primljeno
je dopustom banske vlasti još 12 u-
čenica te tako sada ima u I. razredu
14 učenika i 22 učenice, svega 36 u-
čit. kandidata-ica.

Zadruga Kršćanskih Matera po-
zivlje svoje članice na redovitu mje-
sečnu sv. Misu u četvrtak 3, X, u9 s. j.

Kolaudacija i blagoslov novih or-
gulja u crkvi č.č. sestara na Pilama
održan je u nedjelju 29 IX. Nove or-
gulje bile su 4 dana prije posve na-
mještene i ostavljene na probu svima
koji su želili da ih vide i da ih ku-
šaju. U nedjelju u 11 s. bili su po-
zvani stručnjaci da orgulje pregledaju
i ocjene. Odazvali su se preč. gg. Dr
Kimovec, O. Kv. Orlić, O. Toma To-
mašić, Dr. O. J. Kuničić, Mo Vruticky,
Mo Benić, Mo F. Povia, Dr. O. A.
Matijević. Spomenuti stručnjaci iza ka-
ko su potanko sve ispitali ustanovili
su da orgulje posvema zadovoljavaju,
te da ih se može preuzeti od gradi-
telja. Orgulje odlične po svojoj dispo-
ziciji i izvedbi zaista su lijepa tekovina
i ures crkvi na Pilama i na čast gra-
ditelja_g. F. Jenku, koji se je poka-
zao majstorom prvih kvaliteta. Točno
u 7 s. v. istog dana započela je ve-
černja svečanost. Najprvo je preč. kan,
Mičić održao kratki prigodni govor,
pa zatim blagoslovio orgulje. Kod bla-
goslova kumovali su g.gja Tanja Nik-
šić i Dr. M. Podić, Potom je O. To-
mašić sa pjevališta rastumačio publici
konstrukciju, osebine i značajne regis-
tre orgulja, a Dr Kimovec je na orgu-
ljama svirao i pokazivao ono što je
govornik htio da pokaže, tako da se
je publika mogla lijepo upoznati sa
glavnim osebinama novih orgulja. —
Nakon ovoga započeo je koncerat sa
zaista biranim i raznolikim programom.
Gosp. G. Povia i g.gja Paulina Vrenko
otpjevali su po jednu tačku uz pratnju
orgulja. Isto tako su uz pratnju orgu-
lja Dr. J. Šlaus i g. F. Povia odsvirali
po jedan komad na violini, a M. Pe-
rone na violoncelu. Uz pratnju orgu-
lja je gudalački kvartet odsvirao jednu
tačku. Na orguljama je pratio najveći
dio O. Kv. Orlić, pa g.gja J. Krenek
jedan komad i Dr Kimovec drugi ko-
mad, koji je odsvirao na orguljama
zadnji komad svoju Toccata - Finale.
Kao što se je moglo i očekivati od
ponajboljih glazbenih sila, koncerat je
od prve do zadnje tačke izveden od-
lično. Publike je bilo toliko da nisu
ni svi mogli stajati u crkvi i kroz či-
tavo vrijeme pratilo je izvedbu sa maj-
većom pažnjom, te su se svi razišli
sa ugodnim dojmovima. Čestitamo č.
Službenicama Milosrgja za ovako lije-
pu tečevinu na uzveličavanju slave
Božje.

Čitulja. Na osvit Utorka preminula
je u Obuljenu (Rijeka Dubrovačka) Lu-
ce Knežević r, Vujić. Isti dan i gotovo
u isto doba preminuo je u Sustjepanu
(Rijeka Dubrovačka) Pavo Donatović.
U našem gradu preminula je u Po-
nedjeljak Ljubica Romanović u 26. go-
dini života. Pokojnicima rajska slava
a ucvijeljenim i naše saučešće.

Radi tehničkih poteškoća današnji
broj izdavamo samo na 2 strane, Radi
toga morali su izostati neki članci i
dopisi. Molimo naše suradnike da to
uvaže,

Mjesečne mijene, Utorak 1. o. mj.
mijena (mlagi). Prva četvrt Ponedjeljak
7 o. mj. Pun mjesec (uštap) u Srijedu
16 o. mi. Zadnja četvrt (trećak) u Če-
tvrtak 24 o, mj. — U Srijedu 30 ov.
mj. opet mijena (mlagi).

Iz Okružnog Ureda javljaju. Ovim
se obavješćuje javnost, da će od 5 t.
mj. do dalnje odredbe započet raditi
banja (kada i tuševi) u Okružnom
uredu za osiguranje radnika na Boni-
novu, samo subotom od 12 sati jut-
rom do 6 sati poslijepodne. U banju
imaju pristup članovi i privatnici,

 

NAJVEĆA URARSKA, ZLATARSKA | OPTIČARSKA RADNJA

e g... =
Josip Krilić, Dubrovnik
sa velikim izborom najboljih kvaliteta
robe uz veoma solidne cijene,
Kupuje staro zlato i zamjenjuje za novu robu.

NARODNA SVIJEST 2 Listopada 1940

 

 

Broj 40

 

Reorganizacija društva ratnih in-
valida. Prošlih dana boravili su u na-
šem gradu gg. Barišić i Botić, izasla-
nici oblasnog odbora Društva ratnih
invalida iz Mostara, koji su došli sa
zadatkom da u Dubrovniku provedu
reorganizaciju dubrovačkog kotarskog
odbora i da posjete razna mjesta u
kojima borave invalidi ili pak njihove
udovice ili ratna siročad. Oni su obi-
šli na taj način dubrovačku bližu i
dalju okolicu i svugdje održali konfe-
rencije, pa su u isto doba imenovali i
mjesne povjerenike i to: u Dubrovni-
ku g. Josipa Spitzera, u Konavlima g.
Nika Borovinića, u Orašcu g. Iva Do-
ljanina, u Slanome Marka Kondenara,
u Stonu g. Mata Ledinića i na Mljetu
g. Frana Papicu. U Dubrovniku su o-
bavili pregled rada kotarskog odbora
i pronašli sve u potpunom redu, pa
su radi toga funkcionerima ovog od-
bora izrazili i pohvalu. Konačno je u
Dubrovniku održana i plenarna sjedni-
ca odbora sa koje je upućen pozdrav-
ni brzojav ministru socijalne politike i
narodnog zdravlja g. dru Budisavlje-
viću u kojem invalidi mole za što sko-
rije rješenje pitanja isplate invalidni-
ne, koja od 1 maja o. g. nije do da-
nas isplaćena ratnim invalidima, što je
vrlo teško pogodilo baš one najsiro-
mašnije članove.

Godišnji izlet ,Pjevačica sv. Vla-
ha. Uprava crkve sv. Vlaha priredila
je svom zboru prošle nedjelje godiš-
nji izlet u Trsteno. Pjevačice su u
crkvi sv. Mihajla na Trstenomu otpje-
vale sv. Misu i još nekoje nabožne
motete, razgledale zatim perivoj go-
spara Vita Gozze te objedovale u go-
stioni A. Trojanovića.

Muzej u dubrovačkoj Žitnici ,Ru-
pe“. U zadnje vrijeme darovali su mu-
zeju: gospar Ivo pl. Saraca jedan ,ar-
šin“ (turska mjera za duljinu) i jednu
»Pplanju“ iz XVIII stoljeća. Gospar Ni-
ko Cvitanović ,matrikulu“ (putna is-
prava za pomorce), koju je izdala du-
brovačka republika pok. kapetanu Ivu
Katičiću god. 1804. Pok. kap. Ivo Ka-
tičić je rogjen g. 1752, a umro je g.
1842. Zapovjedo je ,pulaku“ (vrst
broda) imenom ,Neđužna“. Kap. Ivo
Katičić je bio djed pok. kapetana Ma-
ta Katičića, pomorca rijetkih sposob-
nosti, koji je nakon završene karijere
pomorca, kao vrlo uvažena ličnost, vi-
še godina obnašao čast prisjednika kod
općine dubrovačke. Umro je za vrije-
me svjetskog rata u dubokoj starosti.
Pokojnik je bio stric darovatelja ove
interesantne isprave. Gospogjica Ama-
lija Ivanov jedan ,vito“ (sprava za na-
motavanje pamuka za pletivo). Uprava
muzeja svim gg. darovateljima (cl)
najljepše zahvaljuje.

Sanctus Blaslus“. Već treću godi-
nu izlazi u našem građu ovaj tromje-
sečni časopis ma talijanskom jeziku
posvećen isključivo kmiiževnosti i u-
mjetnosti Dubrovnika. Časopis donosi
veoma interesantne stvari starog i
modernog Dubrovnika na literarnom i
umjetničkom polju sa ilustracijama,
Pojedini broj Din. 2 dobiva se i kod
Dubrovačke Hrvatske Tiskare, Nedavno
je izišao novi 9. broj.

Anđeo Čavar“. Dječji mjesečnik sa
slikama. Izlazi već 40 godina — znak
kako je djeci omilio. Može se dobiti
i u Dubr. Hrv. Tiskari. Godišnje Din.
10. Izlazi mjesečno u školskoj godini.
Već je došao 1. broj.

Dubrovačka Električna Željeznica.
Počam od utorka 1 listopada ove g.
uvela je novi vozni red. Zadnji voz
polazi sa Pila za Gruž (kolodvor) i
Uvalu Sumratin u 23:10 s. Iz Gruža
(kolodvora) za Pile u 22:50 s, Pred-
zadnja veza za Uvalu Sumartina sa
Pila i kolodvora u 21'26 s, zadnja ve-
za iz Uvale Sumartina u 21:48,

Hrvati - katolici!

Približuje se Misijska Nedjelja, dan
20. listopada. Ta je nedjelja osobito
posvećena radu za misije, a napose :
propagandi za Društvo za širenje vje-
re. (D. Š. V.).

Same nam misijske pokrajine daju
sjajan primjer rada za misije, za D,
Šš. V. Tokom posljednjih 10 godina
ustanovilo se D. Š. V. u 286 misijskih
pokrajina, a u 188 misijskih postaja
organizirano je po desetnijskom siste-
mu, kako je to uvela osnovateljica D.
Š. V.. Paulina Jaricot. Iz izvještaja
Vrhovnog Vijeća D. Š. V.- saznajemo,
da su katolici samo u nekim misijskim
krajevima = sabrali = oko 3  mi-
lijuna dinara za misije, a u dvjema
pokrajinama učlanjeni su svi odrasli
u D. Š. V.

Mi Hrvati uživamo već oko 1300
godina blagodati sv. katoličke vjere i
stoga nesmijemo zaostati za novopo-
krštenima u radu za širenje Kraljevstva
Isusova ma zemlji. Ne bi smjelo biti
nijednog Hrvata - katolika, a da nije
član D. Š. V.-

U mislima: da je najbožanstvenije
raditi za obraćenje pogana, očekujmo
ovogodišnju Misijsku Nedjelju !

 

Milodari

Da počasti uspomenu blagpk. Mir-
ka Korotaj udijelila je 50 din. obitelj
g. Marina Monopoli Samostanu Sigu-
rate. Da počasti uspomenu svog ne-
zaboravnog supruga i oca, udijelila je
ugl. Obitelj Korotaj Din. 100 istom
samostanu.

U fond Obdaništa Narodne Ženske
Zadruge priložiše: Marija Sinigoj iz
Zagreba Din. 60 u počasi uspomene
blagopk. Matije Mašine preminule u
Preku kraj Zadra. Kentra Meri i Ivo
Kukuljica po din. 50 u počast uspo-
mene blagopk. Mirka Korotaj. Ugl. Obi-
telj Korotaj.Abjanić din. 100 u počast
svog blagopk. oca Mirka Korotaja.

U fond Doma Trgovačkog Udruže-
nja udijelila je Obitelj g. Miha Erce-
gović din. 100 da počasti uspomenu
blagopok. Mirka Korotaj.

Mali oglasnik

Iznajmljuje se luksusni stan od 5
soba. kuhinje, kupaonice, praonice

i nuzprostorija sa taracom. — Upitati
Prijeki br. 16.

Izdaje se mali stan od 2 sobe i
kuhinje. Upitati na administraciju lista
pod broj. 214

Daje se u najam stan ulica Zvjezdi-
čeva broj 7, od 3 sobe, kuhinja i vrt.
Obratiti se na upravu lista pod br, 215

Iznajmljuje se stan od 4-sobei nuz-
prostorije. Upitati upravu lista, 210

Iznajmljuje se moderni stan od 4
sobe, saloče, kuhinje i banje sa koma-
dom vrta, Upitati Francuski put br. 8.

Dr Boro Pavlović liječnik ordinira
od 8—10 sati ul. Jovana Skerlića 16
(iza Hotel Imperiala) 247

Dječja spavaća soba Kompletna i
jedan iicus 4 m. visok prodaje se u
pola cijene, Obratiti se na administra-
ciju lista. 243

Prodaje se villa u Lapadu na ze-
mljištu od 2.000 m? i eventualno sav in-
ventar upitati na upravu lista pod br, 217

Kapare iz Dalmatinskih otoka I
vrste dobije se jedino na veliko i ma-
lo još po staroj cijeni kod Joza Ko-
lumbić, Dubrovnik 2, Lapad. 245

Namješten stan od dvije sobe sa
upotrebom kupatila, traži se. Ponude
na administraciju lista pod br. 249.

Iznajmljuje se na Pilama veliki i
moderno uregjeni stan. — Obratiti se
Jelich, Danče br. 1. 248

 

Vlasnik — Izdavač — Urednik Vicko Bjeliš, priv. namještenik, Dubrovnik 1, ul. Kneza Krvaša 2 — Uredništvo i uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare — Broj Čehovnog
računa našeg lista jest 4153 Podružnice Sarajevo. — Tisak Dubrov. Hrvat, Tiskare zast, V. Kukurelo, tipograf, Dubrovnik 1, za Sv. Vlahom 3. — Rukopisi se ne vraćaju. — Plativo
i utuživo u Dubrovniku, = Cijena je listu 5 Din. mjesečno za inozemstvo 10 Din, mjesečno, — Izlazi svake Srijede. — Telefon 610,