Strana 2

 

Treće dvije nalaze se na dnu crkve
poviše lurdske špilje i svetišta Srca
1s. Do ovih kao i do one poviše po-
bočnih vrata napram propovjedaonici
više se ne može doći, jer su uklonje-
ne kamene stepenice, koje su do njih
vodile.

Sa obje strane velikog oltara nalaze
se dvije prostorije kao sobice sa jakim
okvirom vanka i sa rešetkama, kroz
koje se lijepo vidi sve u svetištu.
Zgodno mjestance za Nikodeme. Sa
strane ovih rešetaka dva su jaka brači-
jala sa debelim svijećama, a ispred re-
šetaka dva angjela drže malenu kre-
dencu s jedne i sa druge strane. Sve
ovo kao i galerije sa kolonetama i re-
šetkama posebni su ukras ponutrice
ove doista lijepe crkve, u kojoj posje-
tioci ostaju začarani i lijepim uresima
i veličanstvenom arhitekturom.

Ing. RAFO ARNERI

jedini ovlašteni geometar

U DUBROVNIKU

koji obavlja najvećom pospješnošću
i tačnošću sve tehničke radove oko
dioba zemalja i popravljanja katastar-
skih i zamljišnoknjižnih planova pra-
ma faktičnom stanju u naravi, prenio
je svoju KANCELARIJU na Gundu-
lićevu Poljanu br. 4. drugi sprat. ?%

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasovire, orgulje, harmoniume, violine
i tambure, popravlja intonira
najsavjesnije

Bartunćk Antun
udesitelj orgulja i glasovira
Dubrovnik, Hercegovački put br. 10a

CIJENE UMJERENE

Pisma iz naroda

Boka Kotorska. Gornja Lastva.
Pučke misije održane su od mp. O.
S. Dragičevića D. I. Uspjeh je bio do-
bar. Premda u ovom brdovitom kraju
kuće udaljene, vrijeme kišovito, a mu-
škarci morali ići na rabotu, ipak su
vjernici dolazili svaki dan na propovi-
jedi i u jutro, a osobito na večer, Na-
rod voli crkvene funkcije i složno crkve-
no pjevanje. Lijep je bio broj sv. Pri-
česti, I bolesnici u svojim udaljenim
kućama ispovijedili su se i pričestili.
Već opstoji Djevojačko Društvo Srca
Isusova, koje ima svoju krasnu dru-
štvenu zastavu. U ovoj prigodi obno-
vila se je Bratovština Gospe Rozarja,
koja ima dosta članova. Na svršetku,
na Blagdan Krista Kralja, držala se je
procesija sa kipom Srca Isusova. Na
povratku procesije počela je padati ki-
ša, pri njezinom ulasku u Crkvu još
jača, a za blagoslova u crkvi jaka tuča
(krupa). U crkvi se narod zahvaljivao
Bož. Srcu ma sve blagodati, koje je
kroz te dane primio. Požrtvovni župnik
velč, Don Pero Bokarica zadovoljan je
da mu se je narod u Gornjoj i Donjoj
Lastvi lijepo odazvao.

ZATON. Smrt dobre File Matić
Dne 27. X. umrla je u našem mjestu
File Matić u dobi od 75 god. Bila je
pozaata za podučavanje djece u našem
odlomku kroz 50 godina — i ako sa-
mouka. Budući je samo u jutro djeci
bila škola, to su roditelji njojzi slali
svoju djecu poslije podne na poduča-
vanje, mjesto da se skiću po selu. I
ona je imala ustrpljenja, a i uspjeha,
da se time bavi kroz toliko godina.
Takogjer se je mnogo brigala i za
crkvu maticu, te je bila sakrstanica za
30 godina. I zdušno je i dobro i za-

 

STAKLO ZA PROZORE
STAKLARIJA
PORZELANA
KERAMIKA

RAZNI SERVIZI

JEDACI PRIBORI
OGLEDALA (Zrcala)

Cijene najjeftinije !

 

STAKLANA

LAZAR N. POPARA — Dubrovnik 1
Podružnica i brusijona stakla DUBROVNIK Il

EMAILIRANO POSUĐE
POCINKANO POSUĐE
ALUMINIUM

SVJETILJKE na PETROLJE
DEMIŽANE OPLETENE
KRISTALNE PLOČE
BRUSENA STAKLA

. Veliki izbor!

 

 

NARODNA SVIJEST 6 Studenoga 1940

 

 

41

    
 

Kad kupujete
Kremu za kožu....

imajte na umu, da samo NIVEA
sadržava sredstvo za jačanje !
P»EUCERIT“, stoga se NIVEA

ne da nadomjestiti ni isporediti
nikojom drugom kremom. NI-
VEA prodire duboko u pore i

jača kožno tkivo. Koža će Vam
tada ostati zdrava, nježna i bi-

jela unatoč hladnom i mokrom
vremenu.

 

uzetno vršila tu svoju službu. Uvijek
vesela, prijazna, fina, mnogo je zgodno
znala pričati o starim Zatonjanima.
Ljubila je mnogo svoje rodno mjesto,
kao i crkvu i mješćane. Budući sirota
bez ikoga od bliže svojte, ostavila je
svoju kuću sa vrtovima crkvi matici za
potrebe iste. Crkva joj je priredila li-
jep sprovod, a naš župnik mp. Don
Ivo Ostoić održao joj je lijepi nad-
grobni govor. Dugo ćemo se još sje-
ćati originalne pojave i vesele naravi
naše dobre ,sinjorine File“ kako smo
je od miline i poštovanja svi nazivali.
Počivala u miru Božjemu !

TRSTENO. Popravak lukobrana.
Već je prošlo 20 godina da je more
počelo rušit i gotovo sasma razrušilo
i most i lukobran. I parobrodić obalne
plovidbe ne može da pristane uz most,
već eto 20 godina putnici i teret mora
se prekrcavat lagjom na otvorenom
moru, što je po zlu vremenu i pogi-
beljno, a često i nemoguće.. O tom se
je pisalo, govorilo i obećavalo sa raz-
nih strana ali još sve ostalo onako
kako je i bilo. Molimo da bi se to
pitanje već jednom riješilo.

Op. Uredn. Propitali smo se. na
nadležnom mjestu i doznali smo, da
je Pomor. gragjev. sekcija napravila
već odavna projekt koji je predvigjao
za popravak 240.000 Din. Sad je ta
svota povišena ma 300.000 Din. i pri-
jedlog je stavljen kao hitan u prvom
redu, te ima potpune nade, da će taj
popravak konačno i brzo biti izveden.

, ..e .
Domaće vijesti

Jubilej banjalučkog biskupa. Sva
hrvatska i katolička kulturna društva
te katolički zavodi u Banjaluci prire-
dili su 27 pr. mj. svečanu proslavu 70.
godišnjice rogjenja banjalučkoga bi-
skupa preuzv. fra Joze Garića u znak
priznanja njegovog kulturnog i nacio-
nalnog rada. Ovom prilikom neka pre-
uzv. jubilarac primi i naše najsrdačni-
je i smjerne čestitke,

Naši parobrodi ,Bosiljka“ i ,Kar-
men“, kako novine javljaju, imali bi
da krenu ovih dana iz Amerike za
Dalmaciju puni kaučuka, cinka i druge
robe. Ima nade da će naši parobrodi
uspostaviti redovitu prugu sa Ameri-
kom. Bilo bi dobro da donesu pšeni-
ce, koje u Amerikama ima toliko da
neznaju što će š njome.

Jake poplave u Bosni i Hercego-
vini. Uslijed jakih kiša prošle sedmi-
ce narasla je rijeka Bosna 4 metra
iznad normale. I Neretva se razlila o-
sobito oko Čapljine. Za 2—3 dana bio
je prekinut saobraćaj izmegju Saraje-
va — Mostara — Gruža. Nekoliko sela
ostalo je pod vodom, da su samo
stršili krovovi kuća.

 

 

Širite Narodnu Svijest!

 

 

Grobovi govore....

Groblja ! Koliko raznovrsnih čusta-
va bude u nama! Nema tužnijeg mjesta
od njih. Tu leže toliki naši dragi, od
kojih smo se tako teško dijelili. Tu
ćemo i mi jednom doći, tu će se ra-
spasti i naše tijelo. U groblju mora
svršiti sve što smo najviše volili i ču-
vali. Oh, kako je to teško! Oh, da mu
se možemo oteti! O da možemo na-
še drage opet vratiti našim kućama!
Ali tu prestaje svaka moć. Grob, kad
se jednom zatvori, više se ne otvara.
A ipak nema za nas mjesta časnijeg,
milijeg nego što su te Božje njive.
Ni ne možemo proći kraj njih ili pre-
stupiti njihove teške pragove hladna
srca. Pače privlače nas, jače od svih
naših zabavišta. Mi idemo k mašima,
pohađamo ih, suzama im iskazujemo
svoju iskrenu sućut, a živim cvijećem
svoju ljubav. Pa zar mrtve pohađamo ?
Mrtvima iskazujemo svoju ljubav, pri-
povjedamo svoje nevolje ? Ta mrtvi
ne čuju, ne razumiju ! Ali mi ne pri-
stupamo mrtvima nego onima koji po-
čivaju, koji čekaju čas da opet ustanu
iz groba. I mi ćemo ih, naše mile dra-
ge, opet ugledati s onim licem, koje
nam je bilo toli drago u Životu, s o-
nim istim očima, koje su nam jednoć

toli milo sjale, i oni će nas vidjeti i
zagrliti sa onim istim rukama, koje su
nam toliko dobra udijelile. Vjera u
uskrsnuće mrtvih jest onaj slatki vez
što mas veže sa našim pokojnima. Vje-
ra je ona što mam groblja čini toli
milim i svetim mjestima.

I grobovi govore... o našoj vjeri,
Obišao sam ovog ljeta neka groblja u
našoj državi i na groblju promatrao
sliku naroda. U Sloveniji svako je gro-
bište cvijetni perivoj... Svi putevi i
prilazi grobovima čisti i uredni da
svakome bude pristup pokojnima la-
gan i ugodan. Svuki grob, pa i oni
koji su već godinama zatvoreni, oki-
ćen je živim cvijećem. Između cvijeća
i bijelih ploća regbi rastu križevi na-
de maše. I čitaš natpise, Prije imena
čitaš: ovdje počiva do Velikog dana..
Ovdje čeka svoj čas.. a nad svim
grobljem dominira velikim slovima :
Onima koji će uskrsnuti... Da, onima
koji će uskrsnuti dolazi pobožni svijet,
dariva ih cvijećem i suzama svojim,
Ogi koji tu leže nisu posve mrtvi, dio
njih još živi, te oni i nadalje ostaju
dobri i korisni članovi obitelji, a nji-
hovi ih pohađaju i pokazuju da ih
misu ostavili ni zaboravili. Grobovi su

mjesto suza, ali i mjesto svetog zalo-
ga, iz njih će jednom  prostrujiti vje-
čni život, pa zato ih se: redi i gleda
ko što se gleda ono što je majdrago-
cjenije.

Pohodio sam i veličanstveno groblje
našeg hrvatskog Varaždina. Veličan-
stveu je to park podignut za odmor
njegovih stanovnika. Divne, visoke ale-
je raznih ukrasnih stabala, posađenih
i striženih u ravnim geometrijskim li-
kovima, među kojima se nižu razne
velike figure raznobojnog cvijeća, do-
kaz kako Varaždin visoko cijeni svoje
pokojne, kojima podiže tako skupocje-
mi park. Među alejama i cvjetnim po-
ljima dižu se raznovrsni bijeli nadgro-
bni spomenici, sa bijelim znakom vje-
re naše. U natpisima čitaš: ovdje po-
čiva, leži, a rijeđe: ovdje čeka. Gro-
bovi su urešeni cvijećem, i na mnogim
gori svijeća, ali ih ima pustih i zabo-
ravljenih, bez cvijeća i svijeće, i osje-
ćaš da tu osim grobara nitko ne pri-
lazi. Svakidašnje brige, a možda i za-
bave, zaokupile su toliko pogled živih
na sadašnjost da su pri tom zaboravili
ma ono veliko što nas čeka. U vre-
menu zaboravili su vječnost, pa zato
i one koji su u vječnosti, I nažalost
po našim dalmatinskim selima vidio
sam grobova bez cvijeća i svijeća, jer
su ljudi, zabavljeni brigom za koricu

svagdašnjeg kruha, zaboravili na drugi
bolji život, U južnom dijelu naše drža-
ve, u krajevima udaljenim od katoli-
čkog života grobišta općenito daju sli-
ku pustoši, Zidane pregrade, ako i po-
stoje, ruše se ko opustjeli dvori. Naj-
češće su ograđena tek koljem i žicom,
koja je na više mjesta popustila ili je
zajedno sa koljem povaljena na zem-
lju, te već nije nikakva pregrada. Na
groblju mjesto cvijeća - trava i drač po-
krila je i puteve i grobove, koji se
već teško poznaju. Križevi, osim onih
svježijih, povaljeni su ili već jako na-:
gnuti i rasklimani, a na njima vidiš
blijede natpise, koji označuju tek go-
dinu rođenja i smrti. Rijetko ćeš vi-
djeti: ovdje leži, još rjeđe: ovdje po-
čiva, a nigdje nisam vidio onaj velebni:
ovdje čeka uskrsnuće. I odmah po po-
valjenim križevima vidiš povaljene na-
de, po razvaljenim grobovima razva-
ljen život. Zapušteni su samotni sta-
novnici tih dragih njiva, živi ih ne po-
hađaju, ne darivaju, jer mrtvi ne pri-
maju darova, ne razumiju uzdisaje, ne
čuju govora. U grobu je prah i samo
prah. Poslije groba nema nagrade,
nema dobitka, nema sreće, zato prije
groba zarađuj, uživaj koliko samo mo-
žeš. Materijalizam nam ruši kuće, ali
i... grobove.

O. A. Matijević