Strana 2

 

Gradske vijesti

Proslava 40 godišnjice mature
na dubrovačkoj gimnaziji. Maturanti
dubrovačke gimnazije iz godine 1900
sastali su se u Dubrovniku dne 12 o.
mj, da na majskromniji način (zbog
sadanjih prilika) proslave 40 godišnji-
cu obavljene mature, Od ondašnjih
26 (24 redovitih, a 2 privatista) kolega
sada su na životu 17. To su slijedeći:
Aliirević Silvo, Beograd — Baničević
dr Niko, odvjetnik u Blatu na Korčuli
— Carli Artur, financ. činovnik u Trstu
— Dorotka Ehrenwal pl. Gjuro, inži-
nir u Hvaru — Gjivanović Antun i
Iveta Dr. Niko, fin. savjetnici u m u
Dubrovniku — Kobasica Stijepo, pred-
sjednik Avale Beograd — Krstelj dn
Mašo, umir. župnik u Vignju — Ma-
gazin Pero u Novom Sadu kod bano-
vinske vlasti — Oberster Dioniz, spe-
dicioner u Gružu — Obuljen Du Pero,
župnik u Stonu Malomu — Perić Pe-
tar, advokat u Chicagu — Petrić Frano,
posjednik na Bolu (Brač) — Serragli
Dr. pl. Lujo, činovnik ministarstva
vanjskih poslova u Rimu — Tolentino
Josip, sreski načelnik u m. — Uzum
Dr Frano, umir. prof. u Zagrebu —
Vodopić Miho, sudija u Dubrovniku.
Od ondašnjih profesora (9) mije živ
niti jedan. — Nakon posljednje obavlje-
ne 35 godišnjice mature umrla su 3
profesora i 2 kolege. — Proslava je
protekla ovako : U Crkvi OO. Isuso-
vaca bio je prvi sastanak sakupljenih
maturanata (6 na broju). gdje je ko-
lega Du Pero Obuljen otslužio sv.
Misu. Na svršetku je. slijedilo odrije-
šenje za pokojne profesore i kolege.
Nakon toga su pošli svečari u Gradsku
Kafanu na kafu, a potom u muzej
Rupe“, gdje je kustos gosp. Tonko
Kurajica bio tako dobar, te je detaljno
razložio sve, što skriva ova velebna
zgrada. Objed je bio u gosp. Pera
Dominkovića (,u Šunje“), a tada su
se redale sve vesele i tužne uspomene
iz prošlih vremena nazad 40 i više
godina. U sobi, gdje se održao objed,
bile su izložene slike maturanata iz
godine 1900. Po podne su drugovi
otišli, da posjete i da odadu počast
nad grobovima svojih pokojnih profe-
sora i drugova, koji počivaju u du-
brovačkim grobljima. Tim je ova sve-
čanost završena, preko koje su se
kinematografskom brzinom  izredale
razne uspomene iz dačkog života na
Dubrovačkoj gimnaziji nazad 40 god.

Jedna pohvalna akcija. Hrvatski
akademski klub u Gružu poveo je
akciju oko organizacije tečajeva za
nepismene radnike, Hrvatski akadem-
ski klub obratio se podružnici Hrv.
radničk. saveza, da se isti pobrine da
nepismeni radnici iskoriste što više
vremena da nauče čilati i pisati.

Iz Saveza hrvatskih privatnih na-
mještenika: Upozoravaju se svi pri-
vatni namještenici.ce zaposleni u trgo-
vinama, bankama i ostalim poduzećima
koja spadaju u nadležnost TI komore,
da se odmah prijave u kancelariju na-
še organizacije u koliko im poslodavac
nije isplatio skuparinski doplatak pra-
ma Naredbi g. Bana Banovine Hrvat-
ske. Kancelarija SHPN nalazi se u

Zamanjinoj ul. 3. a otvorena je svaki
dan od 2—3i7—08 sati.

 

NAOČALE za svačije OKO
možete dobiti kod optičara

BOGDAN-Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 272

Za glavnog liječnika Okružnog
ureda imenovan je naš sugragjanin g.
dr B. Pavlović, dosadašnji liječnik Okr,
Ureda i Merkura. Dosadašnji glavni
liječnik Okr. Ureda Dr, Marko Bibica
već je pred nekoliko vremena nastupio
mirovinu.

Za novog predstojnika dubrova-
čkog redarstva postavljen je g. Dr.
Milan Bubić, dok je dosadašnji pre-
stojnik g. Dr Šime Žgombić premje-
šten u Dubrovnik II za starešinu ko-
mesarijata pogranične policije.

.Ulični pjevaći“ na pozornici
Bondina Teatra. U srijedu dne 20 ov.
mj. Dubrovačko kazališno društvo, ot-
vara ovogodišnju zimsku sezonu. Kao
prvi komad ove sezone davat će se
»Ulični pjevači“, komedija s muzikom
u tri čina.

Predavanja u gimnaziji. U priredbi
stijega ,Hrvatski Junak“ na dubrova-
čkoj gimnaziji g. prof. S. Bartolović
održao je uspjelo predavanje ,Vojvo-
đanski Hrvati“, koje je bilo dobro po-
sjećeno. U slijedeću nedjelju međutim
održaće g. prof. Bartolović drugo svo-
je predavanje pod naslovom ,Hrvati
izvan banovine Hrvatske“,

Godišnja skupština Dubrovačkog
Plivačkog Podsaveza, održana je
prošlih dana, te je na istoj izabrana
slijedeća uprava: predsjednik g. Josip
Soltar, tajnik g. Ivica Dabrović, blagaj-
nik g. Gjino Kukuljica, i tehnički re-
ferent g. Tonko Kulišić.

Nova uprava H. S, K. ,Jug“, iza-
brana je prošlih dana i to: presjednik,
g. Dr. Ivo Smolčić, podpresjednik g.
Stijepo Barbieri, tajnik g. Pero Kolić.
blagajnik g. Gjuro Bašić, tehnički re-
ferent g. Ivica Dabrović. te revizori
gg. Ivo Ljubimir i Nikša Baletin.

Predavanje u Društvu Športskih
ribara, održao je prošli četvrtak g.
Dr. Martin Malnerić ,O kulturi mora“
posebice o morskom ribogojstvu s ob-
zirom na Dubrovnik.

Šira konierenca S.H.P.N-a podruž-
nice Dubrovnik održana je prošle ne-
djelje u prostorijama H.P.D. ,Gundu-
lić« pod predsjedanjem g. Iva Ledića.
Poslije uvodnog govora predsjednika
podnio je g.l. Arnerić tajnički izvještaj,
osvrnuvši se u njemu na bansku naredbu
o isplaćivanju skuparinskog doplatka,
kao io novoj akciji SHPN-a za daljnje
poboljšanje namješteničkih prilika i
radnih uvjeta. Na koncu se razvila
diskusija, koja je veoma interesirala
prisutne članove, osobito pak dio kad
je tretirano pitanje radnog vremena.

Nabavljačka ribarska zadruga u
Dubrovniku dobila je za ribare dena-
turirani petroleum te će tako našim ri-
barima biti moguće opskrbiti se ovim
potrebnim gorivom.

Megjustrukovni gradski odbor
Hrv. nacijonalnih sindikata odlučio
je sazvati za 18 o. mj. konferenciju
vigjenijih ličnosti grada radi rasprave
nekih važnih socijalnih problema.

Ing. RAFO ARNERI

jedini ovlašteni geometar

U DUBROVNIKU

koji obavlja najvećom pospješnošću
i tačnošću sve tehničke radove oko
dioba zemalja i popravljanja katastar-
skih i zamljišnoknjižnih planova pra-
ma faktičnom stanju u naravi, prenio
je svoju KANCELARIJU na Gundu-
lićevu Poljanu br. 4. drugi sprat. ?%

 

 

 

 

NARODNA SVIJEST 13 Studenoga 1940

 

 

Crkvene vijesti. Svečano trodnev-
lje na čast bl. Nikole Tavelića održat
će se u crkvi Male Braće u četvrtak,
petak i subotu. U nedjelju u 10 sati
biti će svećana Misa na čast Blaženika.

Sv. Ivan Ursini. U četvrtak 14 ov.
mj. Trogirani slave svog zaštitnika sv.
Ivana Ursini, biskupa.

Su. Moči. U Nedjelju 17 ov. mj.
(III. N. studenoga), biće izložene sv.
Moći po svim crkvama naše biskupije.

Pianistički koncerat g.ce Marije
Grazio na zagrebačkom radiju, Na-
ša sugragjanka pianistica g.ca Grazio
održat će pred mikrofonom Radio Za-
greb, koncerat na klaviru, ponedjeljak
18 studenog u 12:30 s.

Mjesna Učiteljska škola priregjuje
u subotu 16 o. m. u 7'15 s. v. u cr-
kvi oo. Dominikanaca, koncerat du-
hovnog sadržaja, a prihod je mnamije-
njen u korist siromašnih učenika, Ovaj
je koncerat jedan od pothvata obnov-
ljene Zajednice Doma i Škole, koja
ove godine, poslije toliko godina pre-

stanka, ponovno počinje radom oko

pomaganja siromašnih učenika. Na
programu je nastup mješovitog zbora
iste škole, kojim ravna M.ro I, Prišlin.
Zbor će otpjevati nekoliko kompozici-
ja domaćih auktora. Sudjeluje takogjer
gradski turistički orkestar pod vodstvom
M.ra J, Vi. Vruticky. Osim toga će po-
znata sopranistica D. Trojanović otpje-
vati tri solo-kompozicije uz pratnju
M.ra L. M. Rogovski.

Komorni koncerat. Komorna sekci-
ja Dubrovačke Filharmonije nastavlja i
ove godine vrlo agilno sa priregjiva-
njem koncerata. Idući komorni konce-
rat održat će se u okviru ovogodišnjih
proslava Sv. Cecilije i to u subotu 23
o. mj. u 8:30 s. v. u sali Nar. Ženske
Zadruge. Obzirom na zanimljivost
programa ova priredba obećava naročit
muzički užitak, Iz tehničkih razloga za
ovaj koncerat neće se slati naročiti
pozivi.

»Katarinino veče“ priregjuje ,Ani-
ca Bošković“ u Nedjelju dne 24 o.m.
u večer u 7 s. sa biranim programom.

Lijepo priznanje našem sugragja-
ninu Dr. Edi Miloslaviću. Za člana
Leopoldinske i Karolinske njemačke
prirodoslovne akademije imenovan je
izmegju ostalih i naš sugragjanin Dr.
Edi Miloslavić, ravnatelj instituta za
sudsku i socijalnu medicinu u Zagre-
bu. Našem sugragjaninu najljepše če-
stitamo.

Preminuli. Prošlog petka umro je
u skloništu ,Domus Cristi“ u dubokoj
starosti Antun Marinović, poznat kao
gorljivi i praktični katolik. U ponedje-
ljak je umrla u mjesnoj bolnici Miho-
ković Luce, koja je nesretnim slučajem
stradala od opekotina. Jučer je premi-
nula Marija ud. Albrizio rogi. Dileo,
koju oplakuje brojna rodbina. P. u m.

Zgodna mjera. primamo : Ovih je
dana odlukom vršioca dužnosti bana
vrbaske banovine otpušteno iz bano-
vinske službe više ženskih namješte-
nica, večinom udatih i onih, čiji su
članovi obitelji zaposleni u državnoj

službi, Mjesto njih primljeni su siro-
mašni muškarci, većinom oni, koji će
svojom  platom uzdržavati roditelje,
braću i sestre. Ova je mjera zgodna
i pravedna, te socijalno opravdana.
Nebi bilo loše, da se svuda provede,
pa i po nadleštvima u našem gradu.

Broj 46
Mali oglasnik

Unajmljuje se stan od 3 sobe, ku-
hinje i nuzprostorije blizu Bogišićevog
parka (Ilijina glavica) sunčana strana.
Upitati kod administracije lista br. 297

Župni Ured u Čilipima ima na
prodaju drvenu lurdsku špilju od 2 m.
visine i prekrasnu nišu za kip kojeg
sveca od drva u caklu i mjestimice
pozlaćenu a fuoco a visoku 2 metra.
Tko želi kupiti, neka se obrati na od-
nosni Ured.

Kućna pomoćnica traži mjesto u
maloj obitelji, bez djece. Preuzimlje
čitavo kućanstvo bez kuhanja. Upitati
Vilsonov put 7. A, I, k. kod gosp. Sa-
latića. 298

Prodajem Vilu u Lapadu 3 minute
daleko od Kupališta sa 2000 m? ure-
gjenog vrta. Novogradnja, sposobno
za nadogradnju. Pogodna za Pension,
Sanatorium, privatni stan i t, d, Upi-
tati na upravu lista. 295

Iznajmljuje se moderan stan na
Vilsonovom putu kod Pomor. Vojne
Akademije. 299

Izdaje se mali stan od 2 sobe i
kuhinje. Upitati na administraciju lista
pod broi. 214

Iznajmljuje se soba sa pokućstvom
na lijepom položaju, sa pogledom na
more. Put XIII novembra br, 20. 278

Izdaje se nov moderan stan sa
svim konforom od tri sobe, hall i nuz-
prostorije u prvom katu, na zdravom
i sunčanom položaju od 15. XI, t. g.
Adresa u Upravi lista br, 292.

Daje se u najam stan sa 4 sobe,
kuhinjom, nuzprostorijama i vrtom uz
veoma umjerene cijene na Posatu Ga-
jeva ulica 4. Informacije kod Uprave
lista br. 291.

Iznajmljuje se stan od 3 sobe i
nuzprostorije, u ulici Pera Budmani
broj 8. 287

Prodaje se pokućstvo u dobrom
stanju i upravo blagovaonu (tinel) i spa-
vaće sobe. Obratiti se Villa Ida 14
Lapad od 10—12 sati. 286

Iznajmljuje se luksusni stan od 5
soba, kuhinje, kupaonice, praonice
i nuzprostorija sa taracom. — Upitati
Prijeki br. 16.

 

Kako su dočekani Katolički mi-
sionari u Tivtu“. Pod ovim naslovom
donio je splitski ,Hrvatski Glasnik“
od svog dopisnika iz Boke, slijedeće :
,U vezi proslave 1300 godišnjice prvih
veza Hrvata sa Sv. Stolicom, održane
su i u Boki Kotorskoj misije u svim
katoličkim mjestima. U tu svrhu bora-
vila su u Boki dva Isusovca, koji su
održavali propovijedi u crkvama. Prem-
da je svakome, pa i vlastima, bila
poznata svrha njihovog dolaska, ipak
kad su ovi [Isusovci misionari došli u
Tivat, stali su se po mjestu,

Na ove provo-
kacije odgovorili su Tivćani rekordnim
posjetom crkve. Je li i ovo u smislu
bratske sloge i vjerske trpeljivosti ?“

 

 

Širite , Narod. Svijest“

 

NAJVEĆA URARSKA, ZLATARSKA 1 OPTIČARSKA RADNJA

Josip Krilić, Dubrovnik
sa velikim izborom najboljih kvaliteta

robe uz veoma solidne cijene.
Kupuje staro zlato i zamjenjuje za novu robu.

 

Vlasnik — Izdavač — Urednik Vicko Bjeliš, priv. namještenik, Dubrovnik 1,
računa našeg lista jest 4153 Podružnice Sarajevo, — Tisak Dubrov. Hrvat. Tiskare zast, V. Kukurelo,

ul. Kneza Krvaša 2 — Uredništvo i uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare — Broj Čehovnog
tipograf, Dubrovnik 1, za Sv. Vlahom 3. — Rukopisi se ne vraćaju, — Plativo

1 utuživo u Dubrovniku, — Cijena je listu 5 Din. mjesečno za inozemstvo 10 Din. mjesečno. — [zlazi svake Srijede. — Telefon 610.

diji Isti