Strana 2

Gradske vijesti

Lične vijesti, Nakon biskupskih
konferencija u Zagrebu Preuz. nadbi-
skup Dr. Ivan Šarić, obavio je osam
dnevne duh. vježbe kod Majke Božje
na Trsatu, te je prošle srijede uveče
u pratnji preč. kan. S. Ilića stigao u
Lapad, gdje se je zadržao do poned-
jeljka. Kroz to vrijeme Preuzvišeni je
pohodio razne crkve i samostane u
gradu i neke svoje znance, koji su
mu uzvratili posjetu.

Objavljivanje dubrovačkih pisanih
spomenika. Poznato je da je jugo-
slavenska akademija znanosti i umjet:
nosti u Zagrebu decenijima u raznim
svojim serijama objavljivala dubrovačke
pisane spomenike, a osobito materijal
iz Dubrovačkog arhiva. Poslije rata
to je zastalo. Pošto su se iza spora-
zuma uslovi znatno popravili, Akade-
mija je odlučila da i opet nastavi
zastali rad, pa je u svom proračunu
za 1940. godinu, pod stavkom ,Štam-
panje knjiga“ predvidjela znatnu svo»
tu za izdavanje serije , Monumenta ra-
gusina.“ Ovaj interes zagrebačke Aka-
demije svakoga će Dubrovčanina pravom
razveseliti.

Sa godišnje skupštine ,Crkvenog
Pjevačkog Zbora“. U subotu dne 23
ov. mj. održao je ,Crkveni Pjevački
Zbor“ svoju godišnju skupštinu u pro-
storijama kat, Društva Bošković“. Sve
članstvo je bilo prisutno, te je jedno-
glasno potvrdilo dosađanju upravu,
popunivši samo mjesto tajnika, koje je
ostalo prazno, Prema tomu nova u-
prava ovako je sastsvljena : predsjed-
nik Dr Milo Katić — potpredsjednik
Antun Šimunić — tajnik Mato Skansi
(zamjenik Vinko Tomović) — blagaj-
nik Dn Karlo Capurso — arhivar Vilo
Kukurelo (zamjenik Gjino Kukuljica) —
predstojnice Marija Kaštelan i Nevenka
Tomović (zamjenice Mare Kolić i Dra-
ge Matana). — Glazbeni vogje Aut.
Gjivanović i O. Dr Jord. Kuničić —
Revizori računa Dn Niko kan. Gjiva-
nović i Vlaho Ljubišić. — Nakon o-
držane godišnje skupštine slijedila je
domaća zabava za članstvo.

»Katarinino veče“ u priredbi ,A-
nice Bošković“ u nedjelju večer u-
spjelo je veoma lijepo. Glazbene tačke
što-su ih izvele g.gja M.a Begović, g.
Th. Koch i g.ca Dor. Skrivanić osta-
vile su veoma lijepi dojam jer su pru-
žile visoki umjetnički užitak, — Vele-
uč. g. Dr Vinko Foretić, profesor, u
svom veoma  aktuelnom predavanju
prikazao je humanitarne i sanitetske
institucije staroga Dubrovnika a zatim
istaknuo i današnju aktuelnost kršćan-
ske caritas. -— Šala ,Famoza Vice“,
što su je najboljim uspjehom odigrale
diletantice g.ce Barbić M., Bonačić B.
i Nivić A., veoma je veselo raspoloži-
la prisutne, jer su imali prigode da
se do mile volje nasmiju štrambecama
originalne sluškinje Vice (g.ca Barbić),
a srdžbi gospodarice joj grofice Mare
Pucić (g.ca Nivić), koju tješi i miri
prijateljica joj grofica Cvijeta Bozdarić
(g.ca Bonačić). Doista ova priredba
bila je baš ugodni poučno - zabavni
sastanak.

Jesenske kiše, koje su neke dane
na potoke lijevale napokon su prestale
prošle subote uveče sa jakim i dugim
pljuskom. Od Nedjelje okrenulo je vri-
jeme na sjever a u Ponedjeljak zapra-
šila bura.

Prve kolende čule su se po našim
ulicama prošle Nedjelje uveče uoči

blagdana sv. Katarine. Tim je zapo-
čelo Božićno raspoloženje.

Crkvene vijesti. Devetnica na čast
Imakulate počimlje u Četvrtak 28. o.
mj. u Male Braće svako veče o Zdra-
vo Mariji.

Blagdan sv. Andrije Ap. slavi se
u župnoj crkvi na Pilama u Subotu
30. o. mj. Prva Misa u 6 s. j. pak
svako pola sata. Na 9 i po pjevana
u trojci sa pohvalnim slovom koje će
održati preč. Dn Gjuro Krečak, Na
10:30 zadnja tiha Misa. Po podne u
5:15  rozarije i svečani blagoslov.

Prva Nedjelja Adventa ili Došašće
i početak nove crkvene godine spada
u iduću Nedjelju. Tim  započimlje
Božićno doba i priprava na _ veliki
blagdan Porogjenja Isusova ili Božić.

Advenske propovijedi drži u kate-
drali svake Nedjelje u 5'/, s. v. novo
izabrani prior dominik. samostana u
Gružu mp. O. Dominik Budrović, Go-
vorit će o sadašnjim dogogjajima u
svijetlu vjere i B. Providnosti.

Svetkovina sv. Frana Ksav., drugog
zaštitnika grada Dubrovnika slavi se
Utorak 3 o. mj. u crkvi Isusovaca po
starom običaju. U 7 s. j. svečana pje-
vana Misa i u 5 s. v. krunice, propo-
vijed i svečani blagoslov. Pozivaju se
katolička društva da po mogućnosti
prisustvuju sv. Misi,

Trećoredske duhovne vježbe. [I
ove godine je franjevački treći red o-
držao u crkvi Male Braće osamdnevne
duhovne vježbe. Vodio ih je njihov
neumorni upravitelj O. Toma Tomašić
izglednom ustrajnošću i požrtvovnošću.
Crkva je vazda bila puna. Vidi se da
je svijet žedan duhovne hrane, koja će
da ga krijepi u ovo doba tolikih i
moralnih i materijalnih jada. U nedje-
lju su završene duhovne vježbe zajed-
ničkom sv. Pričesti, na koju je pristu-
pilo par stotina trećoredaca i još mno-
go drugog svijeta. Bilo ma izgled i
poticaj !

Gundulićeva glazba takogjer je
sudjelovala proslavi sv. Cecilije. U
Nedjelju pred 10 sati obišla je grad
svirajući koračnice, pak sudjelovala
sv. Misi i nabožanom koncertu u ka-
tedrali a zatim pred općinom održala
baš birani koncerat. Brojna je publika
uživala slušajući ovaj umjetnički koncerat
i svaki komad nagradila zaslaženim
aplauzom. Čast dirigentu i svim gla-
zbarima.

Domačinski tečaj. Dne 1. prosinca
o. g. otvara se petmjesečni Domaćin-
ski tečaj u zavodu Službenica Milosrđa
na Pilama, sa sv. Misom u 9 s. Program
je preuređen, te ima manje učenja, a
više praktičnog rada.

Svečani blagoslov tunela u Konav-
lima obavio se je prošle Nedjelje.
Brojni gosti iz grada i mnoštvo svi-
jeta iz svih mjesta "ravnih Konavala
krenulo je oko 10 s. j. preko Popovi-
ća na more. Župnik Grude mp. Don
Niko Kusalić obavio je blagoslov i
održao prigodni govor. Svečanosti je
prisustvovao sreski načelnik g. Carević,
općinski načelnik Dubrovnika Dr.
Baljkas, senator Dr. M.. Skvrce, nar.
posl. prof. R. Mišetić, predsjednik
Kot. org. HSS Zec, šef tehn. odjeljenja
ing. Biliškov, načelnik Konavala Bo-
gišić sa svima opć. vijećnicima. Na
Grudi je zatim održan svečani ručak
za brojne pozvanike. Tu je palo mno-
go lijepih nazdravica, a razboritosti
mnogih treba zahvaliti da jedan ne-
zgodni incidenat nije pokvario sve
ono svečano raspoloženje.

Abiturijantica gimnazije podučava
đake, Upitati u administraciji lista, 2%

NARODNA SVIJEST 27 Studenoga 1940

 

 

,Ulični pjevači“ od Šureka u izved-
bi Dubrov. Kazal. druš. prikazivali su
se prošle srijede i četvrika u Bondinu
Teatru, Posjeta je oba puta bila jako
dobra i publika se je zabavljala a
mladost je više puta dala oduška
svom ushićenju da je to i smetalo.
Sam komad sadržajno nije od osobite
vrijednosti. Prikazuje bohemski život
trojice uličnih pjevača i svirača. Ipak
je bio dobro pripravljen i izveden, te
se je opažala kod svih izvadjača ui-
granost i sigurnost. Ženske uloge
Auke i Rozike (gdje Labaš i Jakša)
bile su dotjerane i proživljene, te su
se mnogo svidjele. Tako isto i muške
uloge (gg. Dr. Jakša, Peko, Češko i
Kriletić) dobro pripravljene i odigrane.
Staretinar Konrad (g. Kriletić) posve
je uspio. Igra na nekim mjestima malo
odveć razvučena. Režija Dr. Jakše do-
bro shvaćena i dotjerana. Muzika i
pjevanje, kroz sva tri čina, zgodna i
vrlo ugodna. lošenacija i dekoracije
dobre. .

Svečana sahrana triju talijanskih
vojnika čija su tjelesa nagjena u mo-
ru i to jednog kod Molunta, drugog
kod Cavtata, a trećeg ispod Boninova.
Sprovod je vodio iz mrtvačnice na Boni-
novu do vojničkog grobišta kod Gospeod
Milosrgja gradski župnik preč. Don
Niko Gjivanović, kanonik uz asisten-
ciju dvaju svećenika. Tri lijesa prekrive-
na talij, zastavom nosili su mladići mje-
sne talij. kolonije. Sprovodu su uče-
stvovali predstavnici naših gragjanskih
civilnih i vojnih vlasti kao i počasni
odred vojnika, cijela talijanska koloni-
ja i veliko mnoštvo gragjanstva. Nad
otvorenim grobovima 'držao je ganut-
ljivi govor talij. konsul g. Tiberio. U
sprovodu je nošeno više vijenaca. Od
potopljenih vojnika jedan se je zvao
Vincenzo Nerolla rođ. 1918, artiljerac,
drugi Aprile Romeo Riccardo, ložač
broda rogi. u Majano, a kod trećega
nije nagjena pločica sa oznakom ime-
na. Laka im bila maša zemlja, a Bog
pomilovao njihove duše.

Vjenčani. Prošle Nedjelje vjenčao
se u crkvi sv. Andrije na Pilama g.
Beusan Ivo sa g.com Aleksić Jele,
Mladencima i naše najljepše čestitke.

Na carinskom putu preko Kona-
la jedan dio radnika prihvatio se po-
sla uz pregjašnje nadnice i tako se
nastavlja radnja, koja je bila za neko-
liko dana prekinuta kao i ona ma pu-
tu Zaton - Orašac.

Oboljenja od vode. Higijenski za-
vod u Splitu izvršio je analizu vode iz
opć. vodovoda te je našao da oma
sadrži štetne bakterije koje su prou-
zrokovale bolesti u želudcu. Općina je
odmah dala nalog da se poduzmu
potrebne mjere kako bi se ove bakte-
rije uklonile te gragjanstvo došlo do
zdrave pitke vode. Inače je svatko
držao da bolesti u želudcu nastaju od
narodnog kruha. Ovo je najbolji do-
kaz kako je mašem građu potrebita
nova vodovodna mreža.

Čitulja. Utorak 19. ov. mj. premi-
nuo je Baldo Pasarić u 75:toj godini
života. U četvrtak 21 ov. mj. preminula
je Marija ud. Cervelin rodi. Ostroman.
U Nedjelju 23 ov. mj. preminuo je
u Lapadu Juraj Goić u 86 toj godini
života, otac Dr, Marka, suca upravnog
suda. Pokojnicima rajski pokoj, a u-
cviljenim i naše žalovanje.

Broj 48

Naši pomorci spaseni sa s/s ,Rad“
izvršit će svoj zavjet sutra četvrlak 28.
XI- u Gospe od Milosrgja. Sv. Misa
u 8 s, zajednička pričest i",Tebe Bo-
ga hvalimo“.

Bratstvo sv. Andrije Ap. na Pilama
javlja svojim članovima da će zadušni-
ce za preminulu braću biti u četvrtak
dne 28 o. mj. u 6% s. j. a u subotu
dne 30 ov. mj. ma blagdan svog
zaštitnika svečanu misu u 9!/a za svoje
žive članove.

Muzej u dubrovačkoj Žitnici ,Ru-
pe“ Zadnjih dana darovali su muzeju:
Gosp. Vicko Svilokos priručnik za plo-
vidbene kalkulacije za Kapetane iz god.
1883. Gosp. Niko Cvitanić jedan stari
brodski dupli drveni ,bucio“ (kolotur)
i jedan gvozdeni ražanj. Uprava mu-
zeja svim darovateljima najljepše za-
hvaljuje. h

Namještenici soc. osiguranja o-
snovali su svoju sekciju pri SHPN-a.
Dne 21 o. mj. u vjećnici OUZOR a
održan je sastanak Namještenika socij.
osiguranja u svrhu osnutka svoje
sekcije pri SHPN-a. Sa stiane podruž-
nice sastanku su prisustvovali pred- _
sjednik g. Ivica Ledić i tajnik g. Ivo
Arnerić, Nakon što je namještenicima
prikazan rad SHPN-a izabrana je u-
prava sekcije, u koju su ušli pročelnik
Ivo Drobnić, a za zamjenika Nikola
Rakidžija, za blagajnicu Anka Pletko-
vić. Poslije toga prihvaćene su opširne
rezolucije u kojima se priznaje SHPN
kao jedinu nacionalnu 'organizaciju,
traži se povišenje beriva za 45 posto,
traži se dijeljenje OUZOR-a itd. Sa
sastanka je poslan brzojavni pozdrav
Odjelnom Prestojniku dr, Rasuhinu u
Zagreb.

Kojige Matice Hrvatske od ove
godine mogu se još dobiti kod dru-
štvenog povjerenika Dubrovačke Hrvat-
ske Tiskare, kao i knjige Društva sv.
Jeronima i Kalendar Srca Isusova. —
Novi kalendar sv. Aute za 1941 god.
dobiva se u sakristiji Male Braće za
12 Din.

Zašto samo na dvije strane izda-
vamo maš list, tako nas mnogi pitaju.
Pravi i jedini razlog je u tome, da je
i Nar. Svijest“ pasivna. Pretplatnici
nerado plaćaju i opadaju, a oglasa
sasvim malo, a skupoća papira i ra-
dnika i ostalog materijala sve to veća.

 

Mali oglasnik

Iznajmljuje se lijepa sunčana soba,
pogledom na more, (aa Pilama), upo-
rabom kupatila i eventualno glasovira
— za odmah. Upitati u Upravi lista.
br. 303.

Veća svota novca daje se na hi-
poteku prvo uknjiženje. Obratiti se na
Upravu lista, 301

Prodajem Vilu u Lapadu 3 minute
daleko od Kupališta sa 2000 m? ure-
gjenog vrta. Novogradnja, sposobno
za nadogradnju. Pogodna za Pension,
Sanatorium, privatni stan it, d. Upi-
tati na upravu lista. 295

Iznajmljuje se soba sa pokućstvom
na lijepom položaju, sa pogledom na
more. Put XIII novembra br. 20. 278

Iznajmljuje se luksuzni stan od 5
soba, kuhinje, kupaonice, praonice
i nuzprostorija sa taracom. — Upitati
Prijeki br. 16.

NAJVEĆA URARSKA, ZLATARSKA 1 OPTIČARSKA RADNJA

Josip Krilić, Dubrovnik
sa velikim izborom najboljih kvaliteta

robe uz veoma solidne cijene.
Kupuje staro zlato i zamjenjuje za novu robu.

 

 

Vlasnik — Izdavač — Urednik Vicko Bjeliš, priv. namještenik, Dubrovnik 1, ul. Kneza Krvaša 2 — Uredništvo i uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare — Broj Čehkovnog

računa našeg lista jest 4153 Podružnice Sarajevo, — Tisak Dubrov. Hrvat. Tiskare zast, V, Kukurelo, tipograf, Dubrovnik 1, za Sv. Vlahom

3. — Rukopisi se ne vraćaju. — Plativo

1 utuživo u Dubrovniku, — Cijena je listu 5 Din. mjesečno za inozemstvo 10 Din. miesečno. — Izlazi svake Srijede. — Telefon 610.