Strana 2

 

Nečovječnosti
komunista

Navodimo nekoliko činjenica iz
gragjanskog rata u Španjolskoj, da se
vidi, da komuniste ne vodi visoki cilj
poboljšanje društvenih prilika, nego
mržnja na Vjeru, Crkvu i Boga.

U Escorialu su komunisti na _naj-
nečovječniji način ubiti 114 redovnika
agustinaca. Neke su zaklali i potom
njihovu krv pili. U okolici Barcelone
su komunisti prodrli u ženski samo-
stan. Redovnice su nemilosrdno mučili,
zatim im na glave pribili krune, koje
su spleli iz bodljikave žice. U Barce-
loni su prodrli u samostan sv. Terezije
Redovnicama karmelićaukama su ko-
vačkim kliještima trgali ruke i noge
Redovnice su u najstrašnijim mukama
umrle. To pripovijeda jedna redovnica
Eugleskinja, koju je spasio engleski
konzul. U Etrezi su komunisti uhva-
tili katolika, Za mnoge mu privezali
njegovo trogodišnje dijete, a ruke na
rep konja, kojega su tada natjerali u
trk. U San Sebastianu se igralo troje
djece. Imali su 11, 12 i M4 godina.
Dva od njih su bili sinovi liječnika
Kamera. Najedanput su počeli kričati.
Majka odmah pritrči. Kad gle na užas
svoj vidi, kako komunisti režu nosove
i uši djeci, a vade oči. Nataj grozni pri-
zor majka pade mrtva. Kad se otac
vratio kući iz bolnice, gdje je liječio
ranjene komuniste i našao tako osa-
kaćenu djecu, a ženu mrtvu, smračilo
mu se, — zaludio je. I još ima ljudi,
koji nazivaju komuniste borcima za
socijalnu pravdu !!

 

Sastanak - Samostalaca
u Splitu

Prama izvještaju Jadranskog Dnev-
nika“ govornici su  megju ostalim
istakli 1) da su za pučku frontu 2).
napali su fašizam 3) nijesu ni jednom
riječi napali komunizam nego su jedino
konstatirali, da nijesu komunisti. Mi
znamo, da pučke fronte u glavnom
vode gospoda masoni sa krajnom
lijevicom skupa. Interesantno je kako
se glavni podržavatelji kapitalizma slažu
i ujedinjuju sa onim, koji niječu privatni
kapital, i privatno vlasništvo. Mi znamo
kuda to ide i uvjereni smo, da cijeli
hrvatski marod u svojoj borbi odbiti
prijedlog samostalaca za pučku irontu,
jer kako je vogja Dr Maček jednom
kazao: ,Mi znamo samo za jednu
irontu, a to je fronta svih Hrvata,
koji će ma demokratskim seljačkim
principima u dubu svojih tradicija,
boriti se za svoju narodnu slobodu i
za socijalnu pravdu.“ Neka zapamte
gospoda samostalci“ da hrvatski narod
ne će masonskih i tugjih biljaka sa
prozirnom svrhom. Što je pučka fronta
najbolji je docet Španija. Neće maš
narod ni fašizam. On hoće svoju na-
cijonalnu slobodu u granicama naše
države, a koja će pak biti osnovana
na principima hrvatskog narodnog se-
ljačkog pokreta koju je više puta tačno
naglasio njegov dični vogja Dr Vlatko
Maček.

 

 

Želite li da Vaše dijete bude

zdravo i veselo
dajte mu ,ENERGIN“ za jačanje krvi, ži-
vaca i apetita. ,ENERGIN“ jača krv jača
živce, otvara apetit, pospješuje razvitok
djeteta. Djeci tri puta na dan po 1 malu
kašiku ukusnog ,ENERGINA“.

ENERGIN“ dobiva seu apotekamaubocama

od pola litre, 1 boca Din 35.-2. S. Br 4484/32

Domaće vijesti

Hrvatsko pitanje. U budžetskoj
debati Narodne Skupštine govorili su
o hrvatskom pitanju govornici svih
raznih boja. Tako je govorio i narod-
ni poslanik vladine JRZ g. dr. Tode
Lazarević, koji je kazao, da nitko do
sada nije istaknuo ,gledište da Dal-
maciju treba spojiti s Hrvatskom i Sla-
vonijom i dati im stari naziv kraljevi-
ne i približiti ih onom uregjenju kako
je postojalo u Hrvatskoj prije ujedi-
njenja“.

Otvorenje treće nove župe u
Zagrebu. U nedjelju 28 prošlog mi.
preuzv. nadbiskup - koadjutor svečano
je otvorio treću novu župu u Zagrebu
pod naslovom ,Marijine Pomoćnice“.
Župu će privremeno voditi Salezijanci.

Dr. Beneš ide u Beograd. Pret-
sjednik Čehoslovačke republike dr. Be-
neš doskora će posjetiti Beograd, da
time posvjedoči dobre odnose, koje
vladaju megju državama Male Antante.

Engleski novinar u Zagrebu.
Prošle je sedmice bio u Zagrebu, po-
znati novinar, suvlasnik i ravnatelj gla-
sovitog londonskog lista Times. G.
Walter putuje po Evropi, da upozna
političke i gospodarske prilike. Napose
se zanima za prilike u Hrvatskoj.

Dobra prodaja konja. U Vojvo-
dinu stigao je veći broj trgovaca iz
Njemačke. Kupuju konje i plaćaju 4.6
hiljada dinara po komadu.

Štrajk cementnih radnika u o-
kolici Splita još uvijek traje. U njemu
sudjeluje 2200 radnika. Dok radnici ne
misle na popuštanje u svojim oprav-
danim zahtjevima, ni tvorničari s dru-
ge strane ne daju velike nade u skori
povratak poslu, pak se čini, da bi se
ovaj štrajk mogao otegnuti vrlo dugo.
Već dosad su uslijed njega nastale mi-
lijunske štete za radnike, državu, ba-
novinu, općine, naše brodarstvo, okruž-
ni ured i gragjevnu djelatnost. Najteže
su pogogjeni sami radnici, koji su na
nadnicama dosad izgubili preko 2 i po
milijuna dinara.

Za vrijeme ekspozeja pretsjed-
nika vlade dra Stojadinovića o vanj-
skoj politici u Narodnoj Skupštini bila
je dupkom puna diplomatska loža i
galerija. Budžet ministarstva vanjskih
posala prihvaćen je sa velikom veći-
nom glasova.

Ministar unutrašnjih posala g. Dr.
Korošec pretresajući o _ podnesenom
budžetu svoga resora, izmegju ostalog
je izjavio, da bi se općinski izbori za
gradove mogli izvršiti i tokom ove
godine.

Vjenčanje gosp. Bana. Ban g.
Petar Ivanišević vjenčao se je u Beo-
gradu 25 februara sa gospogjom Vu-
kosavom Janjić.

 

Pokućstvo

i sve u struku spadajuće
kao Linoleum, Tepihe za
hodnike, sobe, okvire i slike
uz vrlo

veliki izbor,

umjerene cijene kod

MSEŽ AI

2 DUBROVNIK

 

Pomozite dobrotvorni odbor
»MILOSRDĐE“

,NARODNA SVIJEST“ 10 Ožujka 1937

 

 

 

Broj 10

 

  

*Koncerat

Crk enog Pjevačkog Zbora

Proslava 10-godišnjice rada ovog
našeg zaslužnog zbora koja je zapo-
čela prošle godine zaključena je veli-
čanstvenim instrumentalno - vokalnim
koncertom u dominikanskoj crkvi, u
ponedjeljak 8 o. mj. To je bio zaista
dostojanstveni način zaključka prvog
decenija savjesnog i ozbiljnog rada.
Sastav programa tako je bio sretan,
da bi mogao stajati u mnogo jačem
kulturnom središtu nego što je Dub-
rovnik.

Perosi - jevim uvodom u oratorij
,Porogjenje Gospodinovo“ sagnuo se
je i C. P. Z. da činom poklona za-
počne svoj saobraćaj s Bogom. Jedno-
stavno, narativno izlaganje popraćeno
je s nekoliko veličanstvenih momenata
iz kojih izbija život, milina i pobožnost.
Solista g. Povia ima ugodan bariton
bez velikog obujma, ali dobro inter-
pretira i rado ga se sluša. — Haydn
u svojim ,Tenebrae factae sunt“ pri-
kazuje najdramatskiji prizor povijesti,
propeće Isusovo na križu, Auktor pri-
prosto prikazuje prizor a pušta i traži,
da slušalac zahvati više od onoga što
auktor izriče. — ,Ave Maria“ od Hart-
manna kompozicija s otajstvenim obi-
lježjem i inspiracijom tako je instru-
mentirana, da vodi u punu sabranost,
što je zbor shvatio i izveo. — Bachova
»Tocata-Juga“ pokazuje, kako se može
pokupiti vesele i živahne motive iz
prirode kad to radi umjetnik. O. dr.
Kuničić pokazao je sposobnosti vrsnog
orguljaša, koji vjerno interpretira aukto-
ra i ako orgulje nijesu bogato oprem-
ljene registrima. — Plum je u svojem
Stabat Mater“ slijedio smisao teksta,
koji je u kompoziciji uistinu izrazio.
Bez ispraznih ukrasa melodija i pratnja
teku glatko, spontano u duhu smirene
predanosti, prožete ljubavlju koja za-
vršuje u nadi. Možda bi ipak bilo po-
željno malo više života barem od strane
Zbora. Solista preč. Capurso premda
bolestan nježno je nastupio i sigurno;
mnogo je pomogla i odlična akustika
crkve. ,Zahvalnicom“ isti auktor izra-
zuje na svoj način opću ideju zahval-
nosti, koja se pred Veličanstvom osjeća
skršenom zbog dobročinstava. Kompo-
zicija je originalno veličanstvena što je
došlo do izražaja veoma dobrom in-
terpretacijom Zbora. — Furlotti u
»Koru Izraelićana“ na zgodan način spa-
ja koral sa polifonijom. Djeluje blago
i sveto s molitvom, koja čeka milosr-
gje. Instrumentacija je dobra osobito
u ll kitici. — Haendel-ov ,Čast Bogu
v' jek“ djeluje muževno, precizno je
odgaja jakost osjećaja. Zbor sigurno i
suvereno pjeva. Turistički  orhestar
poznat je sa svojih dobrih muzičkih
sila i vrijednog dirigenta Mo Vrutickog.
U Rossinijevu ,Inflammatus“ izražen
je prizor pozivanja trublje na opći sud
i nježna molitva za djevičin zagovor.
Izvedba je bila na visini, samo bi ovo
trebala da izvede ,Filharmonija,“ da
bude od jačeg efekta. — Mozart u
svojem ,Veličajte Gospoda“ stavlja
dušu pred veličanstveni svemir, koji u
cjelosti pjeva Stvoritelju himnu posluha
i zahvale. Emocija je ozbiljna i vedra.
Sve pjeva, sve se veseli. Ličnost isče-
zava. Baš u tomu je Mozart velik, što
združuje u veličini i osjećaj, ali ne
sentimentalnost, koja je karikatura
osjećaja.

O samom zboru treba kazati, da
se je marljivim i ustrajnim radom po-
peo na zamjernu visinu, Ženski je zbor
odličan, basi sliveni, a tenori dobri,
samo fali još liričnog elementa. Disci+
plinovan je prema dirigentu.

Za vrijeme koncerta izručen je C.
P. Z. lovor- vijenac s narodnom tro-
bojkom od strane H. G. D. ,Dubra-
va*. Koncerat je bio vrlo dobro po-
sjećen.

Naš je C. P. Z. dobio priznanje
za svoj rad od raznih strana. Domaća
i strana štampa priznaje mu, da je vrlo
potrebna kulturna institucija, koja se
je svojim dosadašnjim radom popela
do takove visine, da ni veći gradovi
nemaju nešto slična.

Na osobiti pak način cijeni ovaj
rad crkovna vlast, koja je dala i svoja
vidna priznanja. Tako je dijecezanski
biskup, koji inače moralno i materijalno
podupire zbor,. upravio zboru posebno
pohvalno pismo prigodom 10.-god. rada
u kojemu je istaknuo njegove velike
zasluge na polju gajenja crkvene glazbe
i uzveličavanja crkvenih funkcija u
gradu. Sv. Stolica je pak odlikovala
odličjem vitezova reda sv. Silvestra
bip. Mo Lederera i današnjeg dirigenta
velezaslužnog g. A. Gjivanovića, a
ordenom ,Pro Ecclesia et Pontifice“
gg. Kipre Mata i Ljubišić Vlaha.

Dok čestitamo C. P. Z. na dosa-
dačnjem radu želimo, da punim elanom
ugje u drugu 10. godišnjicu svijestan
da tim vrši uzvišenu najprije vjersku,
a onda i veliku kulturnu. misiju u
gradu sv. Vlaha. Dib.

 

 

UMJETNE OČI

izragjujemo kao naravne
za naše pasijente

T. AD. MULLER SOHNE
Wiesbadem
U Splitn: Hotel ,SLAVIJA“
dne 15 marta 1937.

 

Skupština Narod. Ženske
Zadruge

Narodna ženska zadruga izvršila
je kroz 10 godina pretsjednikovanja
uvažene g.gje Zlatke Sessa važan kul-
turni, humani i nacijonalni rad u na-
šem gradu. Plodovi ioga rada vide se
na svakom koraku i u svakoj prigodi,
ali su ipak na osobiti način došli do
izražaja prigodom zadnjeg internacijo-
nalnog kongresa žena. Epilog svega
bilo je istupanje Narodne Ženske Za-
druge iz J. Ž. Saveza. Članstvo pak
ove važne kulturno-socijalne institucije
reklo je svoju u subotu, 6. o. mj. pri-
godom godišnje glavne skupštine. Is-
crpljivi izvještaj g.gje Sessa saslušan
je s vanrednim zanimanjem od strane
članica, koje su do zadnjeg kuta ispu-
nile dvoranu. Bilo je i ponešto debate,
koja je dokazala, da neki nemaju čis-
te pojmove o politici i macijonalnom
radu. Rezultat glasovanja stavio je sva-
ku stvar ma svoje mjesto. Stara je u-
prava ponovno i s oduševljenjem iza-
brana, a kod izbora 1 odbornice i 1
člana nmadz. odbora dobila je lista sa
gospogjama Jančić i Pavlin 256  gla-
sova naprama 63 glasa manjine. Tako
je hrvatski karakter Dubrovnika došao
otvoreno do izražaja i u ovoj našoj
važnoj ženskoj instituciji. Veseli nas
svaki napredak N. Ž. Z. a g.gji Zlati
Sessa, koja je nakon skupštine obda-
rena zasluženom kitom cvijeća, česti-
tamo ma odlučnom držanju ranije i
sada prigodom glavne skupštine.

 

Naš list zapada
samo 5 Din. mjesečno!