TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD, XIX — BR. 14

DVA
SVIJETA

Ustaše podzemne satanske sile, da
sruše djelo otkupljenja, da u svome
nemoćnom bjesu razruju ustanovu sa-
moga Tvorca nebesa, Crkvu Njegovu.

Raznom majstorijom, raznim pot-
hvatima diže nezasitna sedmoglava až-
daja svoje emisare, raznog kalibra i
razne boje u boj proti nosiocu mira,
bratske ljubavi i supatniku potlačene
raje i proklamatelju jednakostii bratstva,

Ali raspojasanu oholost, pa nizom
istog kola svi poroci do trule lijenosti
zagospodarivši ljudskim srcem, ne ra-
zumije toga Novoga Poroka, koji bren-
za te ljudske neuredne porive i hoće,
da ga oplemeni svojom uzvišenom na-
ukom.

Poput lucifera dovikuje danas bez-
božna masa: non serviam! ne ću da
ti služim!

Materijalni čovjek zaglibivši u nis-
ke strasti najnižih poriva, raspojasao
se je i samo traži kruha i zabava.

Viši principi, to mu je ludost,
vjera u Boga, to mu je utopija, mo-
ralni zakon, to mu je plašilo za vrap-
ce i zecove.

Moderan_ čovjek hoće da bude
Ničev nadčovjek, hoće da bude sam
sebi bog. — On neće da se sputa
pod jaram nikoga, pa ni samoga Boga.

On umuje: ja sam sam sebi svr-
ha i početak, pa zašto da sve me is-
koristim, što godi mojim strastima, pa

DUBROVNIK, 7 Travnja 1937

zašto da ne činim ono, što moje slo-
bodno srce želi? Ko me može smetati
i ko mi može priječiti, da ja pružim
sebi sve zemaljske slasti i ugodnosti
života?

Tako umuje mnogi zaslijepljeni
sljedbenik satane i na njegov oltar
žrtvuje mu one darove koje je primio
od Tvorca svemira, od Boga,

Ustajale su paklene sile proti Bo-
gu, proti sinu njegovu Isusu-Kristu,
lomili su svoja koplja u borbi proti
njemu, a to čine i danas, ali konac
borbe i sjajna pobjeda bila je i biće
na strani Golgotskog Mučenika, i slav-
no uskrsnulog Boga-čovjeka.

Miseran je i neznatan taj čovjek
prama svome vječnom Gospodaru, va-
rao se je i varati će se, jer je od sebe
odbacio Izvor života.

Zemaljska borba poslanika Bož-
jega svršila je. On je pobjedio, uskr-
nuo je na strah i trepet svih svojih
neprijatelja.

Ali se borba ipak nastavlja izme-
gju slijedbenika Njegovih i satane.

Borba je velika. Mnogi i mnogi
otpadaju, mekoputnost ih je zavela u
kolo tminei bivaju žrtva nezasitnogološa.

S druge strane jaka je četa i mne-
gobrojna, koja vojuje uz Isusa i za
Isusa. — On joj je uzor u zemalj-
skim patnjama, on im je vogi u borbi
sa tminom.

Ovi puni pouzdanja gledaju u
njegovo Uskrsnuće i puti vjere, da će
i oni jednom slavno uskrsnuti na ži-
vot vječni, pa zato puni osvjedočenja
mole: vjerujem u uskrsnuće tjelesa.

L. Totić

 

Glas uglednog Engleza o vezama Leona Bluma
s boljševicima o Židovima kao vođama
komunizma

Glasoviti engleski pisac i historik
intimni prijatelj i suradnik pokojnog
G. K. Chesterton-a, Hilaire Belloc, na-
pisao je u belgijskom časopisu ,La
Revue Catholique des Idćes et des
Faits“, u broju od 12. IL. o. g., inte-
resantan članak , Židovsko pitanje“.

U tom članku upozoruje on čitatelje _

toga časopisa ma svoju knjigu ,The
Jews“ (Židovi), izdanu pred par go-
dina, u kojoj je temeljito obradio sve
probleme, što stoje u vezi sa židov-
skim pitanjem, a zatim nastavlja do-
slovce :

Zadaća je pisca da kaže i da pu-
blicira istinu o ozbiljnim problemima
pa makar ta istina i ne bila popular-
na; pa i onda, kad je opasno to uči-
niti. To spada, eto, na zadatke pisca.
Svoju dužnost, ispunjuje on samo ta-
da, ako odgovori ovoj zadaći, Ja sam
već, — ne znam ni sam već koliko
puta, jako temeljito i brižno obrazlo-
žio, zašto revolucionarne pokrete, a
napose sadašnji boljševizam (s kojim
simpatizira pariški politik Blum i pod
čijom kontrolom on sada radi) uglav-
mom Židovi vode, Razlog je u tomu,
što su Židovi daleko od patriotskih
osjećaja različitih evropskih narodnih
grupa. Uopće pokazuju oni patriotsku
revnost samo za svoj vlastiti narod, i
ja sam vazda posvećivao pažnju ovoj
njihovoj značajki, Židovi su tugjinski

raspoloženi prema kršćanskoj tradiciji
Evrope, koja je udarila temelje našoj
kulturi, pa su stoga ravnodušni prema
eventualnom rasapu te kulture... Ako
Englezi nisu još ni danas s tim na
čistu, da revolucionarni boljševički po-
kret, a napose ruski komunizam vode
Židovi, to mogu njihovo neznanje pri-
pisati samo njihovoj pristranosti i

nSkraćenom davanju vijesti“ naše jad-

ne engleske štampe. Na kontinentu
zna čitav svijet posve točno, da je
boljševizam nešto židovskoga, i to
posve pritodno i po diktatu sudbine.
To nijekati bilo bi isto kao nijekati...
da je Mussoliaijev ideal talijanski ideal.
.... Čovjek na pr. koji ne zna, da mo-
mentano na čelu španjolske revolucije
stoji Moses Rosenberg, možda je vrlo
dobar i jako plemenit, ali je bezuvjetno
i neznalica, A tko se bavi perom, mo-
ra ga u tu svrhu upotrijebiti, da ne-
znanje razbija. Pogledajmo istini u li-
ce i uzimajmo stvari onako, kakove
jesu ! Suditi o njima po lažnim kliše-
jima naše sušičave štampe, nije samo
glupo, nego i opasno. To je isto tako
kao da dobroćudno, sa zatvorenim
očima šetamo usred najživljeg saobra-
ćaja automobila“,

AMU ORAANC ROIRARSN OA
Oglašajte u Nar. Svijesti 1
BRIANA PAČAMAR; RNIENNENRMUCI

CIJENA Dion. 150

PREGLED VANJSKIH DOGOĐAJA

Raspuštena je japanska Dieta.
Na zahtjev ministra mornarice i mi-
nistra vojske japanska je vlada dala
vladaru na potpis akt kojim se ras-
pušta Dieta (parlamenat). Razlog je
tomu držanje siranaka, koje su ops-
trukcijom  onemogućivale donošenje
predloženih zakona. Novi će izbori biti
koncem ovoga mjeseca. Vlada je na-
mjeravala donijeti zakon ekonomske
kontrole, agrarne reforme, izborni za-
kon te zakon o zaštiti vojničke tajne.

Krunisanje engleskog kralja Pri-
preme za krunisanje engleskog kralja
vrše se u velikom stilu. Sudjelovaće
koji milijon učesnika i pretstavnika,
Svi suvereni svijeta poslaće svoje ra-
prezentacije. Tako će biti zastupan i
Sv. Otac preko posebne komisije, koja

dakako meće prisustvovati protestant- ,

skim crkvenim obredima.

Indija. Danom 1. Aprila stupio je
na snagu novi indijski ustav, koji je
proglašen još 1935. god. Ovim  usta-
vom još nije riješeno pitanje ladije
koje i dalje ostaje na dnevnom redu
britanske politike. Kako je poznato
Indija je može se reći sva organizovana
politički u pokretu kojemu je svrha da
izvojšti indijskom narodu punu poli-
tičku slobodu. Stranka kongresa, na
čelu sa Gandijem u trajnom je sukobu
s engleskim vlastima i neda se upreg-
nuti u kalup što ga mameće London-
ska vlada. Pred nekoliko sedmica odr-
žani su politički izbori u glavnim pro-
vincijama Indije. Kad su provincijski
parlamenti pozvani, da sastave vlade
oni su to odbili da učine sve dok po-
stoji pravo ,veta“ za guvernere, Indija
hoće da postane Federacija država, koja
se ima smatrati kao ostali britanski
Dominijoni. Zbog nezadovoljstva Indija
je vrlo podesan teren za komunističku
agitaciju i može se reći, da Moskva
smatra ovu zemlju jednim od glavnijih
polja svog razornog rada. Engleska
sigurno vodi o tome računa i u odre-
gjivaoju svog stava u megjunarodnoj
politici.

Vatikanski Grad. Prema ranije
utvrgjenom programu Sveti je Otac
Papa Pijo XI prisustvovao na Uskrs
svečanoj službi Božjoj u Bazilici sv.
Petra. Pontificirao je kardinal - dekan
Granito Pignatelli di Belmonte na pa-
pinskom oltaru zvanom  ,Konfesija“
posebnom dozvolom Sv. Oca Pape.
Na koncu je Sv. Otac podijelio bla-
goslov sa balkona Sv. Petra ogromnoj
masi od 200.000 duša. Blagoslov je

namijenjen ,Urbi et Orbi“ t, j. svemu
katoličkom svijetu, a podijelio ga je
Sv. Otac još i za to, da zahvali svim
katolicima svijeta za molitve koje su
prigodom Njegove bolesti upravljali
Svemogućem Bogu za zdravlje Krisio-
va Namjesnika. — Na 31. lll predao je
naš poslanik kod Svete Stolice i Du-
brovčanin g. Dr Niko Mirošević-.Sorgo
akreditivna pisma Državnom Tajniku,
kardinalu Pacelli. Funkcija je izvršena
prema odregjenom ceremonijalu. Tom
je prigodom naglasio kardinal Pacelli
da je sretan, što može primiti novog
Poslanika u istoj dvorani, gdje je bio
potpisan konkordat izmegju Svete Sto-
lice i kraljevine Jugoslavije.

Politika podunavskih država
Kako je poznato podunavske su države
politički organizovane u blokovima
Rimskog sporazuma i Male Antante,
Rimski sporazum sačinjavaju Italija,
Austrija i Magjarska, dok Malu Anta:
Jugoslavija, Čehoslovačka i Rumunjska,
Pogledi ovih dvaju blokova su r: ni
i u mnogočem oprečni, a ta je opreč-
nost u vezi s nezadovoljstvom s odre-
dbama mirovnih ugovora (Rimski spo-
razum) a s druge s nepopustljivosti u
poštivanju teritorijalnog integriteta po-
jedinih država Male Antante. U pos-
ljednje se vrijeme opaža neka jača
tendencija za zbliženje ovih dvaju blo-
kova. To se je na osobiti način po-
kazalo prigodom nedavno sklopljenog
političkog i ekonomskog sporazuma
izmegju Jugoslavije i Italije.

Mala Antanta. Ovih je dana za-
sijedao stalni savjet država Male An-
tante. U Beogradu su vijećali Dr Krcfia,
Antonescu i dr Stojadinović, Više puta
se piše o tomu, kako Mala Antanta
nije u sebi tako kompaktna, što se je
opetovalo i prigodom sklapanja tali-
jansko-jugoslavenskog sporazuma. Iz-
jave pak, koje su dane ovih dana u
Beogradu to oprovrgavaju. Tako je dr.
Krofta rekao, da politika dobrog su-
sjedstva nimalo ne slabi tijesne veze
što postoje megju državama Male An-
tante.

  

iz

 

Njemačka. Nedavno su pročitali
po svim katoličkim crkvama u Nje-
mačkoj okružnicu Sv. Oca, u kojoj
Papa protestira proti kršenju konkor-
data, koji je sklopljen god. 1933. Papa
naglasuje da sva krivica pada na nje-
mačku vladu. Okružnica osobito osu-
gjuje narodno-socijalistički nauk o ple-
menu, koji je skroz protukršćanski.

 

Sistematski rad na riješavanju
Hrvatskog pitanja

«Hrvatski Dnevnik“ piše: ,U po-
litičkom životu nema doduše nikakvih
krupnih dogagjaja, koji bi upućivali
na to, da se nalazimo pred riješenjem
hrvatskog pitanja, ali zato postoji smi-
šljen i sistematski rad, da se to pita-
nje riječi na zadovoljstvo Hrvata. Svaki
novi dan za nas znači novi korak, ko-
jim se približujemo ovom cilju. Jedan-
put su ti koraci polaganiji, oprezniji i
gotovo neprimjetni. Nikada megjutim

taj put nije tako dug da ga Hrvati ne
bi mogli u vrlo kratkom vremenu pre-

valiti, Naša nepopustljivost nije nikak-
va tvrdoglavost nego posljedica svijes-
ti o našim potrebama, pravima i si-
gurnosti, da ćemo ta prava i ostvariti,
Realni političari moraju sa ovim ra-
čunati“.

 

Naučnika za trgovinu ili obrt tra-
žite putem Podružnice ,Hrvatski Ra-
diša“ u Dubrovniku.