Međunarodni događaji 1933 godine.

Siječanj. U Njemačkoj je dne 28. demisijonirala

vlada generala Schleichera, a na 30 je preuzeo vlast
Adoli Hitler, vogja narodnih socijalista.

Veljača. Prvoga je raspušten njemački parlamenat.
Na 16 je potpisan u Ženevi od strane našeg, čehoslo-
vačkog i rumuniskog ministra Vanjskih posala plan o
organizaciji Male Antante.

Ožujak. Kroz mjesec ožujak važna su 4 doga-
gjaja: na 5. izbori u njemačkoj pobjedom Hitlera i
Hugenburga ; na 18. Macdonald i Simon dolaze u Rim
radi Pakta u Četvero; na 27 Japan napušta Društvo
Naroda i 4. Roosevelt preuzimlje službeno funkciju
predsjednika U. S. A.

Travanj je prošao u znaku puta Mac Donalda i
Herriota u Washington sa svrhom uregjenja ratnih
dugova Americi.

Svibanj. U ovome mjesecu dominira megju in-
ternacijonalnim dogagjajima Rooseveltov apel svim še-
fovima vlada, koje učestvuju u konferenciji za razoru-
žanje za sporazum u pitanju razoružanja. Amerika je
na 26 odbacila zlatnu valutu, a na 30 je bila konfe-
rencija Male Antante u Pragu. Pored toga signiran je
na 1. konkordat izmegju Vatikana i Austrije.

Lipanj je uzbunio Evropu rimskim potpisivanjem
dne 7/6 Pakta u Četvero, koji još nije ratificiran od
parlamenata 4 velesila. Na 12 započela je svjetska pri-
vredna konferencija, koja je svršila bez ikakvih kon-
kretnih rezultata. Balkanska konferencija otvorena je
17 lipnja.

Srpanj. Na 3. potpisana je u Londonu izmegju
Rusije i istočno-evropskih država, megju kojima i Mala
Antanta, konvencija o definiciji napadača. To je osnova
za formaciju jakog istočno - evropskog bloka protiv
Pakta u Četvero.

Kolovoz. Velika Britanija i Francuska proteći
rale su posebnim demaršom od 7 kolovoza u Berlinu
protiv umiješavanja Reicha u austrijska unutarnja pi-
tanja, a 8. Reich odbija francusku i englesku inter-
venciju. — Na Kubi se razvija krvava revolucija, koja
dugo traje.

Rujan. Najvažniji politički dogagjaj jest konfe-
rencija Male Antante u Sinaji, gdje dolaze i jugosla-
venski suvereni, pa se ona smatra početkom jače ak-
tivnosti na Balkanu. U Austriji Dollfuss uzimlje na 20
u svoje ruke unutarnju i vanjsku politiku.

Listopad. Na 14/10 istupila je Njemačka iz
Društva Naroda, nakon što je prije napustila konfe-
renciju za razoručanje, čije zaključke nije htjela da
prihvati. — Suvereni Jugoslavije napravili su put u
Bugarsku, Tursku i Grčku, povezan sastancima s bu-
garskim suverenima, Kemal pašom i prestavnicima
Grčke Republike. — Na 3. izvršen je atentat na Dol-

liussa, a 10. je Martinez Barrios sastavio vladu u
Spanjolskoj.
Studeni. Najvažniji je dogagjaj ovoga mjeseca

plebiscit u hitlerovskoj Njemačkoj i velike manifestacije.
Plebiscit kao i proces o požaru Reichstaga stavlja Nje-
mačku u prvi plan internacijonalne pažnje, Litvinov je
bio u Americi, a nakon toga priznala je Amerika
Sovjetsku Rusiju.

Prosinac je vanjsko politički napet zato jer je
kriza, koju doživljava ženevska institucija potencirana
zaključkom velikog fašističkog vijeća od 5 prosinca,
da Italija traži temeljitu reformu Društva Naroda. To
izazivlje oštru reakciju u svim demokratskim zemlja-
ma. — Sastanak naših i bugarskih suverena u Beo-
gradu skrenuo je opću pažnju svjetske javnosti jer je
to prvi konkretni čin u pravcu stvaranja novih odnosa
na Balkanu.

 

BANKA i MJENJACNICA

ŠUTIĆ KALDOR & Co.

Naslov za brzojave: MJENJAČNICA — AO
Inter. telefon br. 87.

Kupuje i prodaje sve državne vrijednosne papire,
strane valute, akcije parobrodarskih društava i uložne
knjižice banaka uz najpovoljnije cijene. (301

Odlazak i dolazak željeznice. Po novom voznom redu

vlakovi dolaze svaki dan: 5:40, 8:55, 19:35, a odlaze:
u 6, 11'50 i 20.

POPRAVKE
SATOVA

 

najbrže, najbolje, najjeftinije i uz jamstvo
EN==nm RA OO RE LIŠIO ČE ŠI

izvršuje se kod urara draguljara i optičara
rTU NENRTIOITLMNE EO ORJIRJRA I II EIN

»NARODNA SVIJEST«

_Kulturne vijesti.

Katoličko prosvjetno društvo »Marčelić“ u
Preku, rodnom mjestu blagopk. biskupa Dr. Marčelić
započelo je novim žilavim radom. Mladom društvu
želimo najljepši uspjeh.

Rukopis sv. Pisma. Vlada sovjeta prodala je
britskome muzeju u Londonu rukopis sv. Pisma, tako
zvani , Codex Sinaiticus“ sa potpunim tekstom u grčkom
jeziku. Napisan je sredinom IV. st, a našao ga je
istraživač Tischendorf 1844 na sv. Gori. Rukopis je
bio darovan caru Aleksandru Il. Sačuvan je u carskoj
knjižnici u Petrogradu. Britski je muzej platio za njega
100.000 funta (oko 20 milijuna Din.).

Pokret katoličke kinematografije. Kinemato-
grafija je novo područje Katoličke Akcije širom svijeta
a na tom naročito rade njemački, francuski i holandski
katolici, U Italiji katolici takogjer rade ma području
kinematografije pa je otvoreno bezbroj manjih i većih
župskih kina. Tonfilm je novi problem katoličke ki-
nematografije, jer je aparatura prilično skupa a i filmska
produkcija, koja bi morala biti u skladu s katoličkim
načelima problem za sebe. Ovih je dana u Veneciji
ipak otvoren veliki i moderni katolički tonkino zaslu-
gom tamošnje Katoličke Akcije i kardinala Patrijarhe.
Ovu pojavu pozdravlja ,Osservatore Romano“ i stavlja
je na uzor drugim katolicima, Nema sumje, da će ova
akcija mletačkih katolika imati odjeka i po ostalim
krajevima.

Anglikanci naginju katolicizmu. Megju engles-
kim protestantima opaža se iz dana u dan sve jače
naginjanje prema  katolicizmu i vjerskom jedinstvu.
Grob sv. Tome Becketa u Canterbury postao je u
zadnje vrijeme pravo mjesto za anglikance. I oni sma-
traju danas svecem onoga muža, koga su njihovi pre-
šasnici u XVI. vijeku osudili kao ,izdajicu i buntov-
nika“, Anglikansko historijsko društvo postavilo je ne-
davno u crkvi u Raneleyu kod Bodemonda spomen
ploču papi Hadrijanu IV., koji je bio jedini papa en-
gleske narodnosti. Tom prigodom bila je u protestant-
skoj crkvi svečana služba božja, a zatim je pošla pro-
cesija u Bedemond, gdje su se prikazivali najvažniji
prizori iz vladanja Hadrijana IV.

Dalaj - Lama vladar Tibeta i prvosvećenik bu-
dizma umro je oko polovine minulog prosinca u svojoj
prijestolnici Lhassi. Zvao se je Ngwang-Lopsang-Toup-
den-Gyatso, vladao je od g. 1893, a bile su mu 63
godine. Dalaj- Lama uživa velik ugled i van granica
Tibeta, megju svima budistima, kojih je mnogo po
Kitaju, Indijama i Mongoliji. Vjernici ga smatraju utje-
lovljenjem samog Bude, pa ga i zovu ,živim Budom“.
Kada Dalaj- Lama umre, budisti vjeruju da se je to
Budina duša iz jednog ljudskog lika preselila u drugi,
te valja pronaći tu novu ličnost i posaditi ju na Bu-
dino prijestolje. Preminuli Dalaj.Lama bio je engleski
pristalica i Euglezi već nastoje kako bi i opet nekog
svog prijatelja uzdigli na tu čast, dok s druge strane
Rasija i Kitaj guraju svoje kandidate.

 

Pisma iz naroda.

TRSTENIK. Proslava Božiča. Naš Trstenik je
ove godine, kao nijedne godine imao priliku da čuje
lijepo pjevanje u crkvi što ga je izveo novo osnovani
zbor Iskra“. Novi naš župnik preč. Dn Ivo Petković
revno se potrudio da pripravi zbor upravo za Božić
i uspio je u svom nastojanju jer je zbor na opće za-
dovoljstvo izveo crkvenu Koralnu misu ,Angelorum“
kao i razne božićne pjesme iz Novakove crkvene pjes-
marice što ih je pohvalno otpjevao preko zgodnog
pastirskog govora koji je tom' zgodom održao na po-
noćnici. Na sam dan Božića pjevao je zbor Litanije
od Candottia i Svetojstvu od Haydna. Za ovu zgodu
dobio je naš marni župnik i harmonium ma koji je
udarao časni bogoslov Bogomir Babić na opće zado-
voljstvo. Dao Bog da se s ono mladih pjevača-ica ne
ugasi nego da se od ,Iskre“ razvije plameni žar koji
će učiniti da njegova budućnost bude što sjajnija.

 

Kod pokvarenog stomaka, kod bolova u crije-
vima, rdjavog zadaha iz ustiju, bolova u čelu, groznice,

zatvora, povraćanja ili priliva dejstvuje odlično već

jedna čaša naravne FRANZ - JOSEFOVE gorke vode,
brzo i ugodno.

 

ITO paste za zube je najbolja.

NIKO BOGDAN! |

== Dubrovnik =

u \
Br. 1 [
1

Hodočašće u Rim.

|
Konačno su odregjene potankosi) hodočašća u a 4
Rim, koje ide na završetak Svete Godije. Ovo će ho- m '
dočašće krenuti u Rim u Veliki Četntak i ostaje u = P
Rimu 4 dana, te će učesnici imati priliki|da prisustvuju i
obredima Velikog tjedna i Uskrsa baš |/Rimu. Uz put
će se hodočašće samo kratko zadržati Padovi, tako
da hodočasnici uzmognu i tamo obavii svoje pobož-
nosti. Pitanje zadržanja u Veneciji rij&it će se prema
želji većine hodočasnika, pa molimo d se kod prijave
za hodočašće navede i želja u pogled zadržavanja u
Veneciji. Kako je baš za ovo vrijem najavljena za
Rim velika navala gostiju iz vana, toje potrebno, da |
se mjesta što prije rezerviraju. Povjeanici odbora za
organizaciju hodočašća u Rimu javljaj, da bi već po-
četkom siječnja valjalo rezervirati stamve i hranu, jer
se radi proglašenja BI. Don Boska secem, što će piti MM$
na Uskrs, spremaju velika hodočašći u Rim. S toga
molimo sve prijatelje, koji se žele pricužiti hodočašću,
da se u vlastitom interesu odmah jae, Cijene za ho-
dočasnike bit će od 1800—1500 Din.,a konačna svota
ovisi o tečaju lire. Radi teških materialnih prilika od-  «l\
bor je odlučio, da organizira hodočaiće uz najjeftinije i
cijene i stoga uz skromniji boravak 1 Rimu. Tako je y
tražila i većina interesenata. Naravno da oni koji Žele PA
putovati: u drugom razredu i koji ide u Rimu sve \
prvorazredno, moći će i to dobiti uz zaplatu, koja će i
se porediti, te doskora javiti. Za omladinu, koja putuje NAI
izdane su posebne odredbe, koje st ne tiču publike, \
koja sudjeluje na hodočašću. Hodočišću se mogu pri- 1
družiti katolici, koji žele, a prijave te šalju na Odbor i |
omladinskog hodočašća, Zagreb, Pijičićev trg 15. — 4

 

i

 

Prijave molimo poslati što prije, a svakako zaključno Mi
do konca siječnja 1934. Uz prijavu reka se pošalje i e
barem prva rata uplate od 500 Din. 3

KNJIŽEVNOST. :

Domagojske brošure. Prispionam je u ruke
prvi dvostruki svezak ,Mođerae Strijalne (Knjižice“
(MOSK) koja je pokrenuta nastojaiem H. K. A. D.
»Domagoj“ u Zagrebu sa ciljem, dase hrvatskoj jav-
nosti kaže prava riječ o opasnosti, kija našem narodu
prijeti od pogubnih ideja kapitalizm| i marksizma, te (
da se upozori i na druge negativne pojave u našem
narodnom životu. Kao prva brošura izašla je enciklika
sađaštijeg pape ,Q 1adragesimo and“, koja će nam
biti najbolje oružje za pobijanje kaitalističke, mark-
sističke i komunističke ideje, koja & neprestano širi.
Koji je cilj ,MOSK“ najbolje se dože razabrati iz s
naslova svezaka koje će u buduće zlaziti: ,Zašto u
Njemačkoj progone židove“ ,Markizam“ Obračun
s kapitalizmom“ Socijalne prilike lašeg sela“ ,Ma-
sonerija, ,Marx i Hrvati, ,Slom  hstorijskog libera-
lizma“ ,Boljševizam“ itd. Iz svegase vidi da mladi
Akađemičari hoće da izigju sa svih na vidjelo i da
liječe rane svoga naroda. Zato svali rodoljub a oso-
bito intelektualac treba da čita i la širi ideje koje
zastupa ,MOSK“. Njegove brošuretreba da zagju u
svaku hrvatsku kuća! (Za informacje obratiti se na :
Ivo Lendić, Zagreb, Trenkova 1/It.)

,CRNČE“ misijski mjesečnik sa slikama. Izdaje
Družba sv. Petra Klavera u Zagrebi za velike i male
prijatelje crnčića. Izlazi kroz školski godinu. Crričeč
donosi istinite zgodice i nezgode iz života bijednih
cručića te širi vijesti o požrtvovnon radu naših kato-
ličkih misijonara i misijonarka. Pošljimo pretplatu za
,Crnče“. Preporučimo ga i drugoj 1 koja ga ne
poznaju. ,Cruče“ je najjeftiniji djedi list. Stoji samo ,
7 dinara za cijelu godinu. — Naričuje se Zagreb —
Draškovićeva 12.

MARIĆ NIKO

financijski direktor 1 penziji,
otvorio je kancelafiju

financijsko-pravnog zastupnika

u Dubrovniku u ulici (Petilovrijenei br. 1. I pod
Primaju se stranke od
8—12 i 16—18 sati.
Preuzima se, zastupanje u svim financijskim
poslovima (poreza, taksa, monopola, carina,
trošarine i javnih drugih dača) pred finan-
cijskim vlastima i Upravnim Sudovima.

 

4

,

ožićno_

  

nakit za bo

 

  

ovil Godin kao

Božić i \

ikladniji darovi za Boži

214 Ry: j :

 

a
—— ,