POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

U ERNSNNN

Broj Čekovnog računa našeg lista

 

 

DUBROVNIK 17 Siječnja 1934. jest 4153 Podružnice Sarajevo, God. XVI.
iijana je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno Izlazi Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun Fl& — Dubrovnik

PLATIVO 1 UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

 

Tisak Dubrov. Hrvat, Tiskare zast. Gjuro Ružier) — Dubrovnik 2,
Rukopisi se ne povraćaju.

 

Španjolska se oporavlja.

Nakon španjolskih izbora mi smo podvukli, kako
masonske novine i njihove agencije, mučanjem ili za-
motanim vijestima nijesu htjele da kažu pravu istinu
o triumfalnoj pobjedi udruženih katoličkih snaga u
onoj  tradicijonalno katoličkoj državi, Ista frama-
sonska štampa  mučala je prije toga o razvalinama
što ih je prouzročila španjolska revolucija, kao što i
danas, nakon nastupa novih prilika oporavljanja, pro-
računano muči, o velikim obnovama što se vrše u
Španjolskoj pod novom nakon izbora sastavljenom vla-
dom. Svjedoci smo, kako ni jedna novina ni strana,
ali ni naša domaća nije ni jedan redak posvetila Špa-
njolskoj, koja pomalo, ali energično obračunava sa
nasilno importiranim metodama masonske mržnje prema
Katoličkoj crkvi i njezinim ustanovama.

Stoga sa zadovoljstvom ističemo, na temelju iz-
vještaja ,Frankfurter Zeitunga“, da nova španjolska
vlada odvažno poduzimlje korake, kako bi se barem
nekako popravila strašna krivica, što su je pod reži-

mom  secijalista i framasona pretrpjeli zadnje tri go-
dine španjolski katolici.

Ministar prosvjete predložio je španjolskom par-
lameatu više zakonskih predloga, koji stavljaju izvan
zakonske vrijednosti sve od prijašnjih vlada izdane
proticrkvene zakone. Megju najvažnije spominjemo,
zakon proti redovnicima.

Prijašnja vlada je lani mjeseca junija na podlozi
kulturnobojnog republikanskog ustava izdala zakon,
po kojemu su redovnici isključeni od poučavanja u
svim osnovnim, srednjim i višim školama te im je
zabranjeno bilo kakovo uzdržavanje škola, javnih ili
privatnih, Sve dosadašnje redovničke škole morale bi
se, na temelju toga zakona, promijeniti u državne
škole, a pravo vlasnosti na školske zgrade preći na
državu. Još je stara kulturnobojna vlada bila u brizi,
kako će nadoknaditi sa učiteljskim silama svo redov-
ništvo, koje je uzdržavalo skoro polovicu svih škola u
Španjolskoj. Isto je bilo i sa novčanim uzdržavanjem
jer redovničke škole nijesu opterećivale. državnog pro-
računa nego su državi davale u obliku poreza lijepe
porezne prihode, Vlada Lerroux-a posebnim dekretom
proglasila je ovaj zakon nmeprovedivim i predložit će

parlamentu poseban zakonski predlog, kojim će pri-
jašnji zakon opozvati,

Nova je vlada objavila nadalje svoju namjeru, da
će do kraja ovoga mjeseca urediti takogjer pitanje ka-
toličkih svećenika obzirom na njihove državne prinad-
ležnosti. Prijašnja je vlada odredila da svi svećenici,
danom 1. Januara 1934. god. prestaju primati državnu
platu. Lerroux je izjavio, da se taj zakon ne imože i
ne smije provesti i da će vlada novim zakonom ' točno

urediti to pitanje i priznati svakome svećeniku primanje
državne plaće i mirovine.

Poslije- izborna vlada, sastavljena glasovima ka-
toličke desnice uvidila je, da zveketanje kulturnoboj-
nim sabljama prijašnjega parlamenta nije bilo na.mjestu
i da je za Španjolsku najbolje ako mjesto rata traži
sa Katoličkom Crkvom pametni i pravedni sporazum.
Zato mora odbaciti sve dosadanje nacrte kulturnog
boja bez oklijevanja. Crkva je sama olakšala vladi put
pokore jer je naredila svojim vjernicima, da lojalno
priznaju novi republikanski oblik države i da se poko-
ravaju novim zakonitim predstavnicima državne vlasti,
Vlada je to iskoristila i odmah počela da traži puteve

_i načine da dogje do pregovora za konkordat sa Cr-

kvom. Pregovori sa Vatikanom veoma brzo napreduju
te se može očekivati, da će se domalo sretno i završiti,

.Za-sada-je španjolska vlada.zaključila. poslati posebnog

ambasadora Svetoj Stolici sa zadaćom da uredi pitanje
sklapanja. konkordata.
Ko bi pred godinu dana bio rekao, da će se u ovako

kratkom .razmaku vremena promjeniti smjer vladajućeg

revolucijonarnog: sistema u Španjolskoj ? Živimo u vre-

: =" kad se prilike brzo mijenjaju.

Jeste li
podmirili pretplatu?

 

Pregled vanjskih dogagjaja.

Megjunarodna politička situacija. Najvažniji
dogagjaji u novoj godini jesu: predavanje poznatog
Memoranduma“ od strane Francuske Njemačkoj, zatim
važni politični sastanci i razgovori izmegju engleskog
ministra vanjskih posala Johu Simon-a i Mussolini-a,
afera pronevjerenja milijona franaka u Francuskoj, pri-
like u Rumunjskoj i na Balkanu nakon ubijstva Duce
te zategnutost u odnošajima izmegju Rusije i Japana.
Francuski ambasador u Berlinu predao je na Novu
Godinu memorandum sa stanovištem Francuske obzi-
rom na zahtjeve Njemačke u pitanju jednakosti sa
ostalim državama. Njemačka još nije dala svojeg od-
govora, ali se drži, da i ako Hitler neće usvojiti fran-
cuskih uvjeta u predanoj mu formi, ipak će se prego-
vori nastaviti u pravcu mogućnosti približavanja oboje-
stranom sporazumu. Tu nadu opravdava koncilijantno
stanovište Francuske u memorandumu te Hitlerova
spremnost, da se izbjegnu oružani konilikti, Svakako
treba istaknuti, da od francusko - njemačkih pregovora
zavisi i pitanje razoružanja kao takogjer pitanje preure-
gjenja Društva Naroda.

O rezultatima razgovora izmegju Simona i Mus-
solinia izdana su službena izvješća, iz kojih se kao
obično, ne može razabrati o čemu su sve razgovarali
i u koliko je postignut sporazum ili ne. Megjutim se
iz nedavnog govora ministra Edena u Alcesteru raza-
bire, da je postignut talijansko - britanski sporazum u
tome, da pitanju razoružanja treba dati prednost pred
pitanjem reforme Društva Naroda. Riješenje prvog
problema smatra se najboljim uvodom u trijezno pro-
učavanje pitanja revizije ženevske ustanove. Nadalje je
ministar. Eden dosta jako naglasio potrebu megjuna-
rodne saradnje, kako je provedena u Ženevi što znači
da je Simon prikazao Mussolini-u potrebu i daljnjeg
opstanka ove megjunarodne institucije.

Internacijonalnu pažnju svratila: je na sebe ba-
jonska afera, gdje se radi o pronevjerenju ogromnih
milijonskih svota franaka kod kreditnog zavoda u
Bayonne, u Francuskoj. Glavni faktor u ovoj aferi jest
Rus  Staviski, koji _je, prema pisanju _ novina,
izvršio samoubijstvo u momentu kad ga je policija
imala da uapsi, U vezi s time bio je ozbiljno uzdrman
položaj Chautemps-ove vlade ;, zato je morao dati de-
misiju ministar kolonija Dalamier. Tešku _je borbu
morala voditi vlada i u parlamentu, ali je ipak završila
izglasanim povjerenjem današnjoj vladi. Pronevjerena
svota kreće se oko 2 milijarde arancuskih franaka.
Radi ove afere Francuska je morala svoju vanjsku po-
litiku staviti za sada na drugo mjesto i posvetiti se
isključivo riješavanju ovog unutarnjeg pitanja.

Nakon umorstva g. Đuce došlo je bilo u pitanje
dalnje sudjelovanje g. Titulescu.a u svojstvu ministra
vanjskih posala Rumunjske. "Njegovo povlačenje sa
dosadašnjeg položaja ne bi bilo imalo dobrih: poslje-
dica na razvoj odnošaja megju balkanskim državama.
Poznato je, da g. Titulescu, igra važnu ulogu u akciji
za ostvarivanje balkanskog Lokarna, koji kako izgleda,
ne bi bio daleko, kad. bi se mogle svladati poteškoće
koje još postoje izmegju Grčke i Bugarske. Grčki mi-
nistar Maximos ipak je naglasio, prilikom svojeg bo-
ravka u Rimu, da je na vidiku ugovor u petero kojemu
bi se imali pridružiti Ankara, Atena, Beograd, Buku-
rešt i Sofija.

Najnovije vijesti o položaju na dalekom lstoku
davaju zlo slutiti. Odnošaji izmegju Rusije i Japana
tako su se u posljednje vrijeme zaoštrili, da se je
opravdano bojati skorog oružanog konilikta izmegju
ove dvije neprijateljske države.

+ _ Čehoslovačka. Nedavno se je desila teška ne-
$reća u rudniku ,Nelson“. Poginulo :je 67 čehoslovaka,
71 Nijemac i 1 Poljak, Opet je. pred nekoliko dama
nastradao usljed nevremena i parobrod ,Nelson“.
Sovjetska Rusija. Još je svježa žalosna uspomena
na strašnu željezničku nesreću kod Lagny-a u Fran-
cuskoj, a već su novine raznijele vijest, da se je slična,
ako ne i teža nesreća dogodila u Sovjetskoj Rusiji kod
Staljiugrada. Sudario se je brzi sa teretnim vozom.

OD DOBROGA
NAJBOLJE

U ŽENSKOJ I MUŠKOJ MODI
PRUŽA ZA GOTOVO I NA
OTPLATU !

TRGOVAČKA KUĆA

MARINA GETALDIĆA BR. 3. GETALDIĆA BR. 3.

ŠTOFOVI
SVILE
PLATNA

I SVA OSTALA MANUFAK-
TURNA ROBA.

Cijene naisolidnije!l
Tražite posjet naših zastupnika!

25

 

 

Kako je kompozicija brzog voza bila velika to se ra-
čuna da je poginulo preko 200 putnika, a ranjenih
je oko 300.

Naša braća u Italiji. Mijenjanje prezimena slo-
venskih i hrvatskih porodica u talijanska vrši se trajno
i po ustanovljenom planu po cijeloj Julijskoj Krajini.
Službeni listovi hoće megjutim da dokažu, kako to
prekrštavanje ne znači drugo nego vraćanje na prvotna
»talijanska“ prezimena. Megjutim je jasno da prezimena
Blažić (sada Basilani), Nikšić (Nicoli) Čekada (Cecada),
Smerdel (Rovani) i dr. ne mogu biti nego slavenska.

Jedan kulturni i nacijonalni jubilej

50- godišnjica korčulanskog pjevačkog društva
sv. Cecilija.

U znamenitom historijskom pokretu za nacijonalni
preporod Dalmacije šezdesetih i sedamdesetih godina
prošlog vijeka, učestvovala je i malena Korčula, gdje
se:je vodila žestoka borba za postepeno osvajanje iz-
gubljenih pozicija. I ne samo što je Korčula u tom
pokretu učestvovala, već je i prednjačila. To nam do-
kazuje činjenica da su korčulanski rodoljubi izmegju
prvih u Dalmaciji nastupili i pobjedili na izborima,
jer se već 1864 godine pri izborima općinskim i za
pokrajinski sabor narodna svijest u Korčuli afirmirala,
dok 1870 godine pobjegjuje na izborima za pokrajinski
sabor u vanjskim općinama, a 1871 godine narodna
stranka u žestokoj borbi zauzimlje općinu dobivši
većinu u općinsko vijeće,

Ali ne samo na političkom, već i na : kuliurnom
polju razviše naši preporoditelji svoje blagotvorno djelo-
vanje te odmah u početku osnovaše kulturno-nacijonalna
društva, koja će da budu rasadnici nacijonalne svijesti.

Tako u Korčuli već 1871 godine osnovaše prvo
kulturno - nacijonajno društvo ,Narodna slavjanska či-
taonica“, a 12 godina kasnije t, j. 1883 godine drugo
društvo pod imenom ,Korčiillansko pjevačko društvo
sv. Cecilija“, koje je prošle godine proslavilo svoju
30 - godišnjicu.

Pošto je ovo najstarije pjevačko društvo u Dal-
maciji (Splitski: Zvonimir osnovan je godinu kasnije
1454 i pošto je dosta doprinio -macijonalnom osvješ-

ćivanju “Korčule, neće biti na odmet da se na ovaj
jubilej osvrnemo.