Str. 2

Pregled vanjskih dogagjaja

Njemačka-Austrija. Na obljetnicu narodno-soci-
jalistične revolucije u Njemačkoj, održao je dne 30.
pr. mj. Hitler veliki politični govor, u kojem se je
dotakao glavnijih pitanja nutarnje i vanjske politiice,
Govorio je o tome kako je njegova vlada uredila od-
nošaje sa kršćanskim crkvama, katoličkom i protes-
tantskom željom, da bi sve velike vjerske i moralne
sile došle do pravoga izražaja kod narodne i državne
obnove. (Zašto onda progoni katolike i protestante ?
Op. Ur.) U vanjskoj politici dotakao se je slabih od-
nošaja sa Rusijom i dobrih sa Poljskom. Glede Aus-
trije je jasno kazao, kako Njemačka ide za
tim, da  prisajedini susjednu republiku Njemačkoj.
Austrijska je vlada nezadovoljna ovim govorom, jer
joj u njemu nije dan odgovor na njezin demarš od
18. Januara.

Francuska. Nakon pada vlade, za koju je narod
ustanovio preko zastupnika u parlamentu; da je umi-
ješana u aferi pronevjerenja Aleksandra Staviskoga,
sastavio je novu vladu bivši premier Daladier. On će,
kako izgleda, morati prihvatiti predlog, da se povede
anketa u parlamentu, koja će ustanoviti krivce i doni-
jeti lijeka, ljutoj rani, što je otvorena na organizmu
irancuskog naroda zločinačkim prevarama istaknutih
ličnosti framasonske radikalno - socijalistične stranke.

Balkanski pakt, o kojem se je pisalo da će biti
potpisan početkom ovoga mjeseca, još nije dozrio.
Ma da su se četiri države, Jugoslavija, Rumunjska,
Grčka i Turska, kako izgleda, bile definitivno spora-
zumjele, da potpišu ugovor bez Bugarske i Albanije,
ipak se u posljednje vrijeme javljaju u Grčkoj glasovi,
koji savjetuju, da se dobro treba promisliti prije nego
se pristupi potpisivanju toga pakta. Savjet za vanjsku
politiku Grčke, održan dne 31 Januara u Ateni pod-
vukao je tri glavna principa, na kojima počiva Grčka
vanjska politika: 1) savez sa Turskom; 2) tijesno pri-
jateljstvo s Italijom i 3) ugovor o nenapadanju sa
Rumunjskom i Jugoslavijom. Ono tijesno prijatelj-
stvo sa Italijom stvara poteškoće za potpisivanje bal-
kanskog pakta od strane Grčke.

Atentat na kardinala Faulhabera. U noći od
27 na 28 Januara pala su dva hica iz karabinke prema
stanu nadbiskupa u Miinchenu, kardinala Faulhabera.
Metci su ušli u sobu, iz koje je kardinal par minuta
prije bio izišao. Malo dana prije toga, dne 25 Januara
održao je ministar Esser u Baichachu govor, u kojem
je oštro napao kardinala povodom njegovih adventskih
govora u obranu sv. Pisma staroga zavjeta te o odno-
šajima germanstva i kršćanstva.

Italija nije zadovoljna sa kompromisnim predlo-
gom Engleske vlade za uregjivanje francusko-njemač-
kih odnošaja. Dok engleski predlog stoji na stanovištu,
da se Njemačkoj priznaju njezini zahtjevi ali u ogra-
ničenoj mjeri, dotle Italija zastupa mišljenje priznavanja
potpune ravnopravnosti Njemačke sa Francuskom.

Sovjetska Rusija. Nedavno je nastradao stratos-
ferski balon ,Sirius“. Tri žrtve su donesene u Moskvu,
gdje su im narod i vojska iskazali počast, a nakon
toga su dne 2 o. mj. pokopane.

 

Ako je koža žuta ili tamnosiva, oči mutne, ako
se nevoljko osjećate, ako je radna oslabila, kod duševne
potištenosti, teških sanja, bolova u stomaku, u glavi i
kod umišljenih bolestnika dobro je uzimati dnevno na
tašte po jednu čašu naravne PRANZ-JOSEFOVE gorke
vode. U ljekarskoj praksi zato upotrebljuju rado FRANZ-
JOSEFOVU vodu, jer ona otstranjuje brzo uzroćnike
mnogih bolesti. FRANZ-JOSEFOVA gorka voda dobiva
se u apotekama, drogerijama i špecerajskim trgovinama.

Umjetni gnoj

8
2 1a0Gale

 

dobije se

kod Stijepa Domijan

 

: prije Domijan i Kuničić
trgovina gvožđarije, staklarije, boje
i razne robe

DUBROVNIK 2. 59

ob

nmi
a
ea

 

»NARODNA SVIJEST«

Pisma iz naroda.

KORČULA. Za jubilarnu proslavu sv. godine
već se je sastao posebni odbor, koji je već dosta
stvari uredio. Svečana će proslava biti IV. Nedjelju
korizmenu (11. marta). Prije toga održat će se svečani
triduum. Već je utvrgjeno da se za ovu zgodu prenese
Sv. Križ, starinsko umjetničko veliko propelo sa otoka
Badije. Sa proslavom sv. godine proslavit će se i
uspomena oslobogjenja Korčule od Uluz-ali bana g.
1571. po zagovoru Bl. Di. Marije i uz junačku obranu
kanonika Ružića (Rosaneo). U tu svrhu bit će posta-
vljena u nišu kod male luže pred općinom starinska
slika Majke Božje (dar presv. opata Msgra Maša Bo-
dulić). U toj je niši do sada stalo jedno veliko gvoz-
deno topovsko tane još od turskih vremena. Tu se
postavlja oltar, te će se na dan svečanosti držati pon-
tifikal, Predaja naime kaže, da je baš odatle kanonik
Ružić sokolio Korčulane. Sa strane oltara postavit će
se dvije ploče, jedna na uspomenu jubilarne godine
našeg otkupljenja, a druga na uspomenu branitelja
Korčule.

Predavanje o povijesti Korčule održao je 30. I.
publicista pravnik g. Peto Giunio nastojanjem odbora
za proslavu sv. godine. Na ovo ćemo se predavanje
posebno osvrnuti.

STON. Svečanost sv. Vlaha. Prama našem sta-
rom običaju proslavljena je i ove godine ova naša
mila svečanost. Već dan prije u 14 s. gruvanjem mu-
žara i svirkom glazbe najavljena nam je ova naša
lijepa i mila svečanost. Svečev hram i plokata pred
crkvom bila je sva iskićena lijepim zelenilom, a obe
večeri ukusna rasvjeta crkve i plokate, kao i gradskih
zidina, tako da je čitavo mjesto plivalo u moru svi-
jetla. Usprkos ružna vremena svečev hram bio je prepun
pobožnog puka. Preko sv. mise održao je zanosnu
propovijed domenikanac O. Angjelko Posinković, Po-
slije sv. mise razvila se veličanstvena procesija, te je
narod uz svirku glazbe oduševljeno pjevao ,Hoćemo
Boga“ i ,Do nebesa“. Veliku zaslugu imaju naši po-
žrtvovni festanjuli gg. Rudi Milovčić i Ilija Matičević,
da je i vanjska svečanost tako lijope uspjela, pak im
može da služi na čast.

Zadušnice za blagpk. O. Iva Cara. U pone-
djeljak održale su Sestre Bezgrešnog Začeća u crkvi
sv. Nikole zadušnice-za blgpk.-O. Iva Cara. Sv. misu
služio je naš dekan Dr. Ljubo Bačić. Crkva je puna
svijeta, koji je došao da se pomoli za plemenitu dušu
našeg uzor svećenika.

TRSTENO. Proslava Vojske Srca Isusova. Ove
smo godine svečano proslavili 25-.godišnjicu da je u
ovoj župi osnovana Vojska Srca Isusova proti psovki
i kletvi. U četvrtak, petak i subotu 18, 19 i 20 ov.
mj. bila je u večer trodnevnica pred izloženim Sve-
totajstvom, a u subotu jutro zadušnice za preminule
članove. Za ovu svečanost došli su k nama Msgr. Dn
Ivo Dagonig dekan Cavtata i mp. O. Kvirin Orlić
gvardijan Malebraće. Naša je Matica bila. svečano oki-
ćenas U nedjelju 21. o. nij. osvanuo je lijep tihi dan.
Prva sv. Misa je bila u 9 i po sati, druga u 7, a
treća velika u 9 i po koju je u trojki otslužio Msgr.
Dagonig uz asistenciju mp. Da Gj. Kuljevan, župnika
Orašca i mp. O. Orlića. Iza Evangjelja podmladak
Vojske ispjevao je Davoriju ,Ustaj rode“, tađa su
prestupili pred oltar Vojska i Društvo djevojaka. Naš
župnik mp. g. Don Danko Lepeš sa križem u ruci
održao je odulji govor o današnjoj proslavi. Zatim je
slijedila obnova posvete Srcu Is. Poslije mise je bilo
izloženo Svetotajstvo na svečano klanjanje, koje je
trajalo do 4 s. po podne. Cijelo vrijeme bila je po-
časna straža od šest lica koja se mijenjala svako pol
sata. Prije blagoslova održao je Msgr. Dagonig pri-
godnu propovijed te ,Pomiluj me o Bože“ i svečani
blagoslov. Tim je završena ova lijepa svečanost, tog
dana se je pričestilo preko 250 duša što znači Yg ci-
jele župe. Svečanosti su prisustvovali i izaslanici o-
kolnih župa.

Vjenčani. U Nedjelju 28 o. mj. vjenčala se je
Nikica Trojanović sa Ivom Paviša. Pratila ih svaka
sreća i Božji blagoslov.

TRSTENIK (Pelješac). Osnutak podružnice DUB.
U Trsteniku je prije nekoliko mjeseca bilo osnovano
društvo za unapregjenje mjesta. Uslijed nekih formalnih
nedostataka društvo mije bilo konačno organizovano.
Na svojoj sjednici 21. t. mj. jedpoglasno se odlučilo;

atite se stručnom optičaru

SOOLELNA ONA Na AL DN

Br, 6

da se osnuje podružnica ,DUB“ društva za razvitak
Dubrovnika i okolice, Na konstituirajućoj skupštini bio
je izabran slijedeći odbor: Predsjednik: Ante Šarić,
podpreosiednik: Matija Poljanić, tajnik: Anto Šerka
(Vicko Milić), blagajnik : Ivan Radovanović (Josip Vu-
jičić) Frano Braškin, Mato Ivanović i Nikola Baće.
Interes za društvo je velik te se je skoro svaki odrasli
mješćanin začlanio što je najbolji dokaz da će društvo
uspjet u svom radu.

GRUŽ. Muški pomladak Apostolata sv. Ćirila i
Metoda Dubrovnik 1l., održao je dne 4. II. 1934 za-
bavu u dvorani zakloništa ud. Lopižić. Na programu
su bile dvije prestave i to: ,Consilium abeundi“ ko-
medija iz dub. gjač. života u 3 čina. Mladi glumci
izveli su taj komad uz mnogo razumijevanja davši
sve ono što mogu. Osobito su se svidjeli Dulčić Ivo
u ulozi A. Arbanasa, Franičević Lino kao Cvjetko zatim
Franičević Edi, Mulan Budimir, Karlović, Jović i dr.
Druga prestava bila je poznata lakrdija ,Ukleti hotel“,
Glavnu ulogu Keka Brigantina veoma dobro je izveo
B. Mulan davši pravi tip otočanina. Zatim se najviše
svidio slastičarski šegrt Pero (Grabušić) koji je uspio
da više puta nasmije publiku. Zatim su se svidili u
daljnim ulogama Kosović, Franičević i Dulčić. Ovu
priredbu je posjetio preuzv. diecezanski biskup Dr. J,
M. Carević te je na koncu upravio par riječi prisutnoj
publici preporučivši katoličko gjaštvo kao najbolji te-
melj Katoličke akcije.

Braća Čenoslovaci propaoiraju naše more.

Dubrovačko  kupališno i_ hotelsko  dioničarsko
društvo u kojem sudjeluju kapitalom jugoslavenski i
češki dioničari a takogjer i čehoslovačka država, oda-
bralo je cilj da izradi u Jugoslaviji kupalište, koje bi
bilo kulturnim i političkim središtem za oba bratska
slavenska naroda, te je izradilo kupalište ,Kupari“ kod
Dubrovnika. Ovo kupalište posjećuju osim Jugoslovena
i pripadnika drugih marodnosti naročito braća Čeho-
slovaci. Godišnje dolazi na tisuće novih posjetioca iz
Čehoslovačke, koji su zaiateresovani za naš Jadran i
Jugoslaviju propagandom Dubrovačkog Kupališnog
društva u Pragu. Oni tako upoznaju naš narod i posta ju
novim propagatorima bratstva obiju slavenskih naroda.

Dne 9. februara ove godine održavat će se u
velikoj dvorani Slavenskog Ostrva u Pragu reprezen-
talivno veče gosti kupališta Kupari. To je zapravo
sastanak svih ljubitelja našeg mora. Ovaj dan održaje
se takogjer i glavna skupština dioničara a osim toga
bit će otvorena u izložbenoj dvorani Zavoda Arnošta
Denisa u Pragu izložba slika našeg mora. Na toj iz-
ložbi učestvovat će cijeli niz čehoslovačkih i ostalih
umjetnika. Oko ostvarenja ove izložbe imade zasluga
takogjer i Dubrovačko kupališno i hotelsko dioničko
društvo, koje je na taj način omogućilo brojnim um-
jetnicima, koji posjećuju jugoslavensku obalu, da tako
dogju u dodir sa čehoslovačkim ljubiteljima našeg
južnog mora i naše divne obale. Ovi pothvati pobudit
će neobičan interes na naš Jadran kod Čehoslovačke

javnosti, te sa zahvalnošću svak će pozdraviti ovaj rad
oko propagande naše mile domovine.

 

Vrtne suncobrane

proizvagja

Bela feetmann
Zagre,

Masarykova 9.
Preuzima i prevlake. Zalražite hesp. ilustrovani čijenik

BANKA i MJENJACNICA

Š ,
UTIC KALDOR & Co.
D U B RO V N I K
Naslov za brzojave: MJENJAČNICA — Dubrovnik
Inter. telefon br. 87.

Kupuje i prodaje sve državne vrijednosne papire,
strane valute, akcije parobrodarskih društava i uložne
knjižice banaka uz najpovoljnije cijene, (301

RR na
Il P Glasovire, orgulje, harmoniume,
\ violine i tambure popravlja i

 

 

 

i intonira najsavjesnije

Bartunćk Antun

orguljar i udesitelj glasovira
Dubrovnik — Prijeki 11.

NIKO BOGDAN

Dubrovnik

Cijene umjerene !

(18)