Stu. 2.

Smokvice i Čare, Pupnata i Zrnova, Račišća i Kneža,
te Lumbrde i Vrnika, zatim čita pismo Papinskog drž.
tajništva, kojim Nj. Svetost Sv. Otac Papa slavno vla-
dajući Pijo XI. čestita gradu: i otoku Korčuli ovo
slavlje te podjeljuje svoj apostolski blagoslov svima
prisutnima pod običnim uslovima. Odmah zatim
preuzv. biskup upravlja nekoliko očinskih riječi svojim
vjernicima Korčule 'grada i otoka te u ime sv. Oca
dava apostolski blagoslov. Na koncu sa balkona općine
gosp. Andro Peručić opć. tajnik pravom govorničkom
vještinom drži dulji historično-patriotski vjerski govor,
u kojemu prema opisu samog očevica, branitelja Kor-
čule arhigjakona Rosaneo-Ružić opisuje obranu grada
te zgodno umeće marodnu pjesmu starca Milovana
(ira Andrije Kačića). Pojedini prizori mame suze na
oči, te sav narod kliče slava hrabrom branitelju. Sav
narod prihvaća na to pjesmu zahvalnicu , Tebe Boga hva-
limo“ te se povorka vraća u stolnu crkvu. Svi su
ushićeni ovom proslavom a i nebo se rastančalo te se
i sunce pokazalo.

U 3. s. po p. opet se je svetište ,Svih Svetih“
tako napunilo, da su i plokata i ulice bile pune na-
roda. Počele su ganuiljive starinske molitve prežalosnoj
Majci Božjoj. Taj se prizor ne da opisati kako divno
iz oduševljena i raskajana srca cijela crkva pjeva.
Nakon blagoslova sa Presvetim prenaša se divna um-
jetnička grupa ,Piet4“ dobavljena iz Mletaka 1747.

Mrtvo tijelo Spasiteljevo obavito je bijelom plah-
tom i leži u skutu prežalosne Majke. Osam bratima u
tunikama sa kukuljicama ma glavi prenosi je kroz
glavna gradska: vrata, te je postavlja u atrijum renovi-
rane kapelice, da je odatle priuzme u procesiji.

Svak napeto gleda hoće li vrijeme dopustiti da
se obavi uveče procesija, jer se nebo počelo mračit.
Neki već prigovaraju, zašto se nije prije obavila pro-
cesija, te se narod skuplja da se već u 5 s. ista obavi.
Kad odjednom vjetar popušta, nebo se rastančalo i tad
svak dragovoljno čeka večernju procesiju. U to nado-
laze nove mase naroda iz Žrnova, Lumbarde, motori
iz Pelješca, cijela Badija: gimnazijalci, profesori, časne
čestre. Oko 6'/, počimlje se redat nepregledna povorka.
Impozantan prizor kakav se rijetko vidi. Na stotine
bratima u tunikama sa velikim propelima, a još većim
torčunima. Sve učenice zavoda Angjela Čuvara. Dje-
vojčice u bjelini nose simbole muke Isusove i 7 pos-
ljednjih riječi pred kipom žalosne majke Božje. Iza
sv. Križa od Otoka stupa cijela Badija. Gimmnazijalci
pjevaju pokorničke pjesme. Slijede ih redovnici i sve-
ćenici. Pod nebnicom nosi relikviju sv. Križa korčulanski
opat. Iza nebnice u ,cappa magna“ stupa preuz. bisup
sa tajnikom nuncijature i O. Vlašićom, za njim na-
čelnik grada sa općinskom upravom, članovi odbora,
a onda masa maroda svi sa gorućim svijećama. Steta
da se ovakav prizor nije i filmski snimio, jer to za-
služuje vidjet. I cijela je procesija prošla u redu i bez
kiše. Poslije procesije sv. Križ od Oloka položen je u
presbitorijum crkve, kip žalosne Majke kod propo-
vjedaonice, Bratimi sa torčunima okružuju i Križ i kip
žalosne Majke, sva je crkva divno električno rasvjetljena,
galerije pune svijeta.

Na propovjedaonicu se penje preuz. biskup te
zanosno govori o Korčuli i o Križu tom barjaku po-
bjede i spasenja, a crkva dupkom puna ko nikada
bez daha sluša svog  natpastira, koji dava  bla-
goslov, a zatim urnebesno zaori pjesma posvetica ,Do
nebesa“. Svečanost je svršena, ali narodu se još teško
udijeliti od tih milih svetinja. Trajalo je dulje vremena
dok su se te mase razišle svojim mjestima. Poslije
veličanstvenog euh. kongresa ovakove slave Korčula
još doživjela nije. Ovi ganutijivi prizori ostat će du-
boko usagjeni u srcima svih prisutnih, a povijest će
da priča i potomcima o živoj vjeri  Korčulana.

IZOLAGIJE

terasa, ravnih krovova,
podzemnih prostorija, te-
meija

ASFALTIRANJE

dvorišta, terasa, trotoara,
garaža

 

izvodi

OPSTE: MOAALINO | GARDJEVNO PIEDUZEĆE

ovi. inž. JOVANA STOJADINOVIĆA
Franja Supila put 25 Dubrovnik

»NARODNA SVIJEST.

e . . .
Pregled vanjskih dogagjaja.

Belgija. Veliku je pozornost svjetske javnosti
uzbudio nedavni govor belgijskog premijera grofa Bro-
queville-a u senatu. Njegov se govor odnosi na pitanje
naoružanja Njemačke i na sveopću megjunarodnu si-
inaciju, koja je s tim u uskoj vezi. Njemačka treba
da poštuje svoje obveze, rekao je belgijski premijer;
zato joj treba zapriječiti naoružanje. To se može po-
stići na dva načina: ili upotrebom represalija od strane
Društva Naroda ili preventivnim ratom, Ovo drugo
sredstvo pogibeljnije je od samog naoružanja Njemačke.
A budući da naoružavanje Njemačke izazivlje sveopću
utakmicu u naoružanju, koja vodi do rata, to treba
svakako nastojati da dogje do mirnih pregovora iz-
megju zainteresiranih država o konvenciji, koja bi
ograničila naoružanje.

Italija — Mala Antanta. Talijanska vanjska po-
litika ide sada osobito za tim, da se u Podunavlju
uspostavi razvoteža. Kod toga Italiju vode u glavnom
ova načela; 1) Restauracija Habsburgovaca ne dolazi
u obzir, jer oni nijesu simpatični Italiji, što se je vi-
djelo kad nije moglo doći do zaruka izmegju princa
Otona i talijanske kneginje; 2) Italija zastupa načelo
revizije mirovnih ugovora, ali tako, da se to postepeno
izvede i u sporazumu sa interesiranim državama: 3)
Najenergičnije se ltalija protivi priključenju Austrije
Njemačkoj; njezini interesi u Podunavlju traže op-
stanak samostalne Austrije; 4) Italija se zadnje vrijeme
želi približiti Maloj Antanti, ne samo na gospodarskom,
nego i na kulturno- političkom polju. Ona želi stvoriti
u Srednjoj Evropi sa Malom Anutantom jako gospo-
darsko tržište i jaki politični blok mira i prijateljstva.
U tome pitanju uvelike se je približilo zadnje dane
stanovište Musolinijevo Beneševu.

Francuska — Italija. I megju ovim dvjema dr-
žavama dolazi u posljednje vrijeme do sve većeg zbli-
ženja, osobito u pitanju uregjivanja Podunavlja: Fran-
cuski ambasador u Rimu de Chambrun donio je, pri-
godom povratka iz Pariza i potanji nacrt glede fran-
cuskog i talijanskog gospodarskog sudjelovanja u
sjevernoj Airici.

Rimski sastanak počeo je danas izmegju Musso-
linia, Dollfussa i Gombosa t. j. izmegju zastupnika
Italije, Austrije i Madžarske. Neke novine pišu, da je
ova konferencija tako ptipravljena,; da se već može
govoriti i o sporazumu izmegju Italije i Male Antante.
U vezi sa viješću, koja se je zadnje vrijeme raširila _o
putovanju dr. Beneša u Rim, govori se, da će dr.
Beneš počekati još jasnije konkretizovanje Mussolini-
eva podunavskog nacrta.

Poljska. Svi rimokatolički i grkokatolički biskupi
Poljske izdali su zajedničku pastirsku poslanicu, u

Posljedice zle probave su obično : tvrda stolica,
žgaravica, pomanjkanje apetita, podrigavanje, katar cri-
jeva, katar želuca, bljuvanje, nemirno spavanje, teška
i umorna glava poslije spavanja, čirovi u želucu, he-
moroidi, jetrene bolesti. Cim opazite da Vam jelo ne
probavlja u redu uzmite odmah poslije objeda i ve-
čere u malo vođe 1 malu kašiku praška ,,MAGNA““
Riješili ste se svih briga. Za djecu i odrasle najugod-
niji je prašak za otvor želuca i crijeva ,MAGNA“,, jer
čisti brzo, sigurno i ugodno, bez ikakovih boli. —
»MAGNA“ dobiva se u apotekama 1 omot Din. 4.—

»Reg. S. Br. 4788/32“.

 

 

 

ARNO en mam A LN
Glasovire, orgulje, harmornlume,
violine i fambure popravlja i
i intonira najsavjesnije

Bartunćk Antun

orguljar i udesitelj glasovira
O Dubrovnik — Prijeki 11.

i
kdo
Cijene umjerene !

 

 

Br. 11.

   
 

je taj zub, ako ga odmah
ne zamašimo. Ostatak jela
ujeo se među zube, stvara
se mliječna kiselina koja
rastvara zubnu caklovinu.
Posljedica toga je malena
rupa. Dnevna njega s
Chlorodont zubnom
pastom zastićuje zube od
prerana raspadanja, čuva
ih zdravima i čini ih sjajne
bijelima. Tuba Din. 8.-,
velika tuba Din. 13.-.

 

kojoj oštro osugjuju djelovanje ,Mlade legije“, koja
razorno djeluje megju omladinom jer joj diže prave
kršćanske pojmove o socijalnoj organizaciji i širi mne-
prijateljsko raspoloženje prema vjeri i Crkvi megju
omladinom. Organizacija katoličke omladine u Poljskoj
zove se ,Poljska Omladina“. Ova je poslanica vladi
neprijatna, jer se baš ona, preko svojega predsjednika
Jendrzejevicza, framasona, najviše zauzimlje za ,Malu
legiju“.

Španjolska. Nemiri su u ovoj državi već počeli
djelomičnim štrajkom, koji bi se imao pretvoriti u ge-
neralni. Vlada je poduzela mjere proglašivanjem iz-
nimnog, opsadnom stanju sličnoga stanja. Vojništvo
je svo u pripremi.

Austrija. Položaj vlade dr. Dolliussa je pojačan,
nakon poznatih dogogjaja. Sada Dollfuss sprema ustavnu
reformu. U vezi s time osnovana je jedinstvena stru-
kovna organizacija za cijelu državu. Ovaj strukovni
savez bit će razdijeljen u 5 skupina: Industrija i ru
darstvo; trgovina i promet; bankarstvo; obrt i slobodna
zvanja. Cjelokupni imetak raspuštenih socijalno - de.
mokratskih strukovnih organizacija preći će u vlasništvo
novog strukovnog saveza. Novi će ustav biti izragjen
u sličnom duhu i strukovni će savez vršiti svoju ulogu
bez ikakova stranačkog upliva.

Engleska. Nedavno su održani u Londonu izbori
za gradsku upravu. Rezultati su ovi: konservativaca
55, laburista 69, liberala O. Konservativci gube 22
mjesta, liberali 5, laburisti jedao mjesto.

Knjige Hrvatskog Književnog Društva Sv. Je.
ronima redovite i izvanredne pridižu se kod Dubro-
vačke Hrvatske Tiskare.

 

  

kp AAA kAANSA 4
Originalna francuska

»TORPILLE VERMOREL“
sumporača

Originalna francuska
ECLAIR ,VERMOREL“
prskalica je najbolja na svijetu

Djelovi za štrcaljke uz najjeftinije cijene.
Generalno zastupstvo

BARZEL D. D. SUBOTICA

Tražite cijenik! Dobiva se svuda

 

ODLIKOVANA TVORNICA LIKERA I VOĆNIH SOKOVA. Podrum DESERTNIH VINA

Pero Krilanović & Sin."
==... DUBROVNIK — ==

Izragjuje priznate prvorazredne likere. Viastita zgrada, vlastiti kapital, radi toga najniže cijene. Specija_
liteti: Travin želuđačni Eliksir odlikovan u Parizu najvećim odlikovanjem. Vino Vermouth, bijeli i žuti.
odobren od Ministarstva Poljoprivrede. Voćni sokovi: malinov, limunov i aarančin prirodni su i odgovaraji |

  

ČILIPI

 

i
U

zakonu o životnim namirnicama. Cijenici ma zahtjev besplatno. Zastupstvo za Dubrovnil,

e Niko Remetić DELIKATESNA RADNJA Dubrovnik - Pile

 

 

 

 

 

 

 

STARO
ZLATO

 

kupuje najpovoljnije i za novu robu
zamjenjuje urar, draguljar i optičar

 
   

NIKO Bogdan peer