Str. 2,

vlade prema parlamentu, došlo je do jačih nesuglašica,
Radikali su prešli u opoziciju, pa je zato Doumergue
morao demisijonirati. Vladu je u neobično kratkom
roku sastavio Flandim, ali u nju niješu ušli Doumergue,
Tardicu i maršal Petain.

Engleska. Rezultat obavljenih izbora u nekim
gradskim općinama je ovaj: Radnička stranka dobila
je 203 mandata, konservativna 13, a izgubila 109, ne-
zavisna radnička stranka dobila je 5, izgubila 74, li-
beralna stranka je dobila 4, a izgubila 34. Komunis-
tički kandidati svuda su propali.

Naredni megjunarodoi euharistični Kongres,
koji je 33. po redu, održat će se god. 1936. u Manili,
glavnom gradu otočja Filipini.

Dvije značajne konverzije. Posljednje vrijeme
stupili su u Katoličku crkvu Eugen O' Neill američki
filmski pisac i Miss Rute Fiske, O? Neill je u zadnjem
svom tonfilskom djelu ,The day without end“ (dan
bez kraja) navijestio svoj skori prelaz na katolicizam.
Miss Fiske je kći bivšeg protestantskog postora Long-
fellow Fiske, koji je g, 1929 prešao na katolič. vjeru.

 

Putnički Ured u staroj palači ,,$nonza““.

Savez za unapregjenje turizma u našem gradu
održao je 31. X. o. g. sjednicu šireg upravnog odbora.
Uzeti su u pretres razni problemi, koji su od važnosti
za uspješan razvoj turizme.

U pitanju ureda, nakon svestranog razmatranja,
došlo se je do zaključka da bi bilo najpodesnije, ako
bi se za to preuredilo i adaptiralo prizemlje stare pa-
lače Sponza, u kojoj je za vrijeme Dubrovačke repub-
like bila državna kovnica. To je monumentalna palača,
podignuta 1520 g., u romansko-gotskom stilu sa ložom
ed pet lukova na šest stupova i raskošnim dvorištem
sa trijemovima, koje je jedno od najljepših dubrovačkih
arhitektonskih spomenika XVI. vijeka. Za ostvaranje
ove namisli postojale su razne zapreke. U ovom pri-
zemlju austrijske vlasti bile su uredile carinski ured, a
nazad nekoliko godina ovdje je postavljen provizorni
policijski zatvor, pa zato za javnost nije pristupačan.

Dubrovačka općina vodeći računa o historičkoj i
umjetničkoj vrijednosti ove zgrade, odlučila je da se
uredi što je potrebno, da se ovo prizemlje isprazni,
pa je u tu svrhu votirala i potrebne kredite, a tim je
sazrela i konačna odluka o riješenju ovog pitanja.

»Savez“ je zamolio našeg poznatog arhitekta, g.
Nikolu Dobrovića, koji sada boravi na Lopudu, da
iznese svoje stručno mišljenje o restauraciji i adapta-
ciji prizemlja ove gragjavine za potrebe dubrovačkog
turizma. Sjednica upravnog odbora usvojila je osnovu
i mišljenje g. arh. N, Dobrovića. Ostalo je da se još
riješi i finansijska strana ovog projekta, koji pretpo-
stavlja znatnu invensticiju. O tome je povedena opsežna
diskusija. Predsjednik općine g. Dr Miće Mičić izjavio
je da je općina sa svoje strane sve doprinijeti, da se
u najskorijem roku ostvari ova za grad korisna ma-
misao. Izjava g. Dr Mičića bila je oduševljeno po-
zdravljena. Konačno su donešene odluke, da se odmah
pristupi izradi detaljnih nacrta i proračuna, a da se
istodobno izvrše i druge pripreme kako bi se još prije
početka proljetne sezone moglo započeti radom u ovim
novim prostorijama.

Po osnovi g. arh. N. Dobrovića, u ovoj palači
sa pročelja na jednoj strani ulaza bio bi postavljen
putnički ured (biljetarnica), a na drugoj strani dvorana
za informacije sa priručaom bibliotekom i pisarnom,
kojoj bi bila priključena soba za konferencije i tajničku
službu. U nastavku bi se adaptirala dvorana, koja
je duga 24 metra, pa bi se u 8 odijeljenja uredila
stalna izložbena prostorija cjelokupnog jugoslavenskog
turizma. U pozadini bi se uredila još jedna velika
dvorana, koja bi mogla da služi ili kao umjetnički sa-
lon ili kao kulturno-historijski muzej. U dvorištu bi
bio postavljen lapidarium ograničenog broja najljepših
arheoloških iskopina.

Ako se ovo doista ostvari, Dubrovnik će otvoriti
najširoj javnosti jedan od najljepših svojih umjetničkih
spomenika, a dubrovačkom i sveukupnom našem tu-
rizmu pružiće se jedna nova atrakcija, koja će biti od
praktične koristi i moralne vrijednosti.

 

Bolesne žene imadu upotrebom naravne FRANZ-
JOZEFOVE gorke vode lako čišćenje crijeva, bez za-
preke, što često neobično blagotvorno dejstvuje na
bolesne organe.

POPRAVKE najrbže, najbolje, najjeftinije i uz jamstvo

Em RIRNENEERIRRJROŠJROJ RIE AR
MIONA zaleseted urona drogularajontičar

NARODNA SVIJES I.

Pisma iz naroda.

ČILIPI. Za spomenik Nj. Vel. Kralju Aleksandru.
Župljani župe Čilipa sa Crkvenom upravom na čelu
sa Du Lukom Autunovićem, ozbiljno su se zauzeli za
podignuće spomenika blagopokojnom Kralju Aleksan-
dru I. Ujedinitelju. Kako se do danas saznaje odbor
je sastavljen tako, da su u prvom redu u odbor ušli
svi Crkovinari sa starješinama bratstva i svi Glavari
župe Čilipa. Još bi imalo ući nekoliko lica, koje će
odbor izabrati a koje ćemo u idućem broju donijeti.

MLINI. Blagoslov novog zvonika i sv. Krizma.
U Nedjelju 11. ov. mj. naše je mjesto doživjelo
vanredno veseo dan. Toga dana došao je k nama
preuzv. dijecezanski Biskup, da obavi blagoslov novog
zvonika i podijeli sv. Krizmu uašoj djeci. Čitav narod
ove župe izašao je sa svojim barjacima u susret Bi-
skupu, koji je došao sa brojnom pratnjom. Na Trgo-
vištu ga je pozdravila u ime krizmanika jedna učenica,
a od djevojačkog društva pretsjednica. Na vratima
crkve izrazio mu je dobrodošlicu preč. župnik Don

Pero Šaatić, Na to je preuzvišeni obavio pohod groblja-

i podijelio odriješenje mrtvima. Komemorirao je u pro-
povijedi i tragičau smrt Viteškog Kralja Aleksandra I.
Ujedinitelja. Slijedio je blagoslov novog lijepog zvo-
nika, što ga je obavio preuzv. Biskup, a preč. župnik
progovorio je .svojim župljanima iz punine srca ističući
opće zadovoljstvo da su u ovim teškim okolnostima
mogli uz obilnu pomoć preuzv. Biskupa, braće Čeho-
slovaka i drugih dobročinitelja sagraditi novi Zvonik
Krisiu na slavu. Pjevanjem ,Tebe Boga hvalimo“ za-
vršio je ovaj lijepi obred, — Na to je slijedila ponti-
fikalna Mise uz veliku asistensiju preč. Msgra Dekana
Dagoniga, mp. O. Uskokovića i O. Teofila Dr Velnića,
preč. gg. Šantića i Capurso. Iza evangjelja preuzvišeni
Biskup izrekao je brojnom narodu veoma aktielni pri-
godni govor, gdje je istaknuo požrtvovnu slogu pa-
rokijana sa svojim preč, župnikom i svojim Biskupom,
po kojoj su u ovo kritično doba izveli velebno djelo
novog zvonika. U znak priznanja rada Biskup ie pred
svima u crkvi imenovao župnika preč. Dun Pera Šantića
počasnim konsistorijalnim savjetnikom s pravom na
crveni pojas, što je ostavilo na sve duboki utisak,
Preko sv. Mise pjevao je s lijepim uspjehom mjesni
crkveni zbor pod vodstvom svog bivšeg župnika preč.
Da Nika Fantela. Nakon sv. Mise preuzv. Biskup je
podijelio sv. Krizmu 62 djece. Cijeloj ovoj svečanosti
prisustvovao je g. V. Svilokos notar, kao izaslanik
Gradskog Poglavarstva (Općine) u Dubrovniku, koje
je bilo veoma susretljivo ovoj župi pri gradnji ovog
zvonika, aisto tako i g. arhitekt g. F. Valenta, koji je
izradio ukusni i praktični nacrt zvonika. Njima je preko
sobeta preuzv. Biskup zahvalio na susretljivosti, kao i
svima, koji su bilo što doprinijeli za ovo Bogu ugodno
djelo, Svečanosti -su duhom bili prisutni i braća Če-
hoslovaci, koji su doprinijeli lijepi milodar za zvonik,
te su poslali iz Praga ovaj brzojav: Zajednički u ža-
losti te radosti čestitamo meka zvona uvijek javljaju
megjusobnu slogu i vjernost obiju naših maroda, Mi-
nistar Hala, Jaroslav Fencel. Za to je braći Čehoslova-
cima izražena duboka zahvalnost. Popodne pri odlasku
preuzv. Biskupa skupilo se je na Trgovištu mnoštvo
naroda, koje ga je veselo pozdravijalo.

 

Roditeljima!
Preporučamo za članove obitelji, koji su
blijede boje lica, slabih živaca i bez ape-
tita ,Energin“ za jačanje krvi, živaca
i apetita. Odraslima 3 likerske čašice na
dan. Djeci 3 male kašike na dan.

»Energin“ dobiva se u apotekama u bocama od
pola litre, 1 boca Dim. 35. (Reg. S. Br. 4787/32).

 

Br. 46

KOTOR. Duhovune uježbe za svečenstvo naše
biskupije od 4—8 ov. mj. održao je u samostanu sv,
Klare u gradu prokušani vogja M, P. P. Talija. Tu su
se na okupu našli uz članove Kaptola Stolne Crkve
Sv. Tripuna i veliki broj dušobrižnog syećenstva, da
u samoći čuju glas Gospodnji, da se osvježe i zado-
biju novih pobuda u svom radu. Umno razlaganje
spojeno sa apoštolskim žarom M. P. O. Talije na sva-
koga je učinio majbolji utisak, zato mu harno ostaje
naše svećeristvo za trud i mar što ga je u to uložio,
Da su se mogle održati ove vježbe zahvaliti je našoj
požrtvovnoj braći OO. Franjevcima, koji nas zato pri-
miše u svoj samostan te se pobrituše da nam tih dana
bude sve u potpunom redu. — Jedan od učesnika.

MUO kod KOTORA. Svečanost Blaženog Gra-
cije našeg euharističnog sveca i bokeljskog domoroca
obavljena je u Petak 9 ov, mj. tradicionalnom pobož-
nošću. Pred svetkovinom je bila trodnevnica u 5 s. j.
Na sam dan svečanosti redale su se sv, Mise od 5 s,
ji. a u u 10 s. pjevao je svečanu Misu u trojci Preč,
Don Špiro Perušina, kotorski kanonik, koji je i poslije
podne udijelio blagoslov sa Presvetim. Popodne je
izrekao pohvalni svečani govor vrstan propovjednik
mp. O. Valerijan Brusić, franjevac iz Kotora. Ovdješnje
H. P. D. ,Zvonimir“ pjevalo je Misu od Grubera u
4 glasa, a svečevu himnu i blagoslov od O. Konrada
Eberta, franjevca, utemeljitelja i prvog društvenog uči-
telja. Kako je štovanje bl. Gracije vrlo ukorijenjeno u
Boki Kotorskoj, toga se je dana izmijenila na Mulu
velika masa svijeta iz bliza i daleka a mnogi su vjer-
nici pristupili na sv. sakramente.

 

Iz Vatikanskoga Grada.

Pri završetku kongresa omladine Katoličke akcije
primio je Sveti Otac sve učesnike u sali beatifikacije
u audijenciju dne 4 o. mj. Tom prigodom održao
je Kristov namjesnik sakupljenoi omladini govor, u
kojem je o Katoličkoj akciji rekao ovo: ,Program je
Katoličke akcije individualno posvećenje ma bazi po-
božnosti, koja treba da je temelj, hrana, kruna našega
života, nadalje posvećenje tolikih duša, što većeg broja
duša, što znači sudjelovati u hijerarhičnom apostolatu,
u otkupiteljskom djelu našega Gospodina. Dvije snage
treba stoga.da oduševljavaju omladinu :..stalna-.aspira-.
cija, težnja da budu što više, na što većem stepenu i
savršenstva i što bliže božanskom Srcu, zatim nepres-
tani pritisak, koji će: uzdržati u njima sve svete želje
i siliti ih ma onaj apostolski rad na koji ih zove sam
božanski poziv. U njima valja da bude živa sveta
ambicija, da budu u svemu prvi; to je ambicija samog
Isukrsta, koji je obećao, da će Oa priznati pred svojim
Ocem nebeskim one, koji Njega priznaju pred svijetom“,
— Nedavno je vjenčao sv. Otac u sali konsistorija
svoga nećaka grofa Franju Rattija sa kćerju milanskog
industrijalca i senatora Crespija. — Radnje oko obnove
i upotpunjivanja mozaika u Bazilici sv. Petra došle su
do unutarnje lagije. Tako je svršen ovaj natpis u lat,
jeziku: ,Štogod svežeš na zemlji bit će svezano i na
nebesima a štogod odriješiš na zemlji bit će odriješeno
i na nebesima“. Obnavljanjem poda bazilike prispjeli
su do oltara presv. Sakramenta. — Inicijativom Papin-
ske Akademije znanosti održane su u Vatikanu, dne
7 o. mj. zadušnice za pok. O. Josipa Gianfranceschi
D. I, bivšeg ravnatelja vatikanske radio stanice. —
Mussolinijev nacrt planiranja rimskih ulica stalno se'
provodi. Nedavno je započeo sam Mussolini rušenje
zgrada oko koncertne dvorane ,Augusteo“. Žitvom _
izolacije ove dvorane pasti će skoro sav posjed zgrada
našeg Zavoda sv. Jeronima.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odlazak i dolazak žeijeznice. Viakovi dolaze
svaki dan u 20:35, 4:40, 8:30 i 10:15, a odlaze u 6,
11:25, 23.35, i 19:10 sati.

 

NORA--RADIO — BERLIN |

saa

Tvorničko
skladište

 

svoje aparate na pokus u sva mjesta države
i prodaje ih uzfabričke cijene, Zahtijevajte besplatan
prospekt. — J. WIPPLINGER — Maribor 3.

 

 

===

 

U svakoj prigodi sjetite se Dobrotvor. odbora
»Milosrgje“, bilo doprinosom u novcu bilo otkupom
bonova, za pomoć gradske sirotinje, 4

   
   
 
 
 

 

zaštita od propuha

Zagreb, Gajeva 20, Tel. 55-66
Dubrovnik, Križ Vjenceslav

/indfix

  

 

 

  
 

a Il | Glasovire, orgulje, harmoniume,
ane 8 vloline i tambure popravlja i
š i intonira najsavjesnije
o s > td i M
| | [a] Bartunćk Antun
sma orguljar i udesitelj glasovira
lue je used — viši 1.