E

u

POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Naro

DUBROVNIK 29 Prosinca 1934.

Broj Cekovnog računa našeg lista

jest 4153 Podružnice Sarajevo,

God. XVI.

dna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod/Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

 

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2

Urednik: Antun FIč — Dubrovnik

_ Rukopisi se ne povraćaju.

 

KRatolicima u fugoslaviji /

Prema zaključku katol. episkopata u Jugoslaviji najtoplije
vas pozivljemo na

# &uharistijski &ongres

koji će se za čitavu zemlju održati u Ljubljani u dane 28., 29.
i 30. lipnja 1935.

Dodjite, da zajednički posvjedočimo svoju vjeru u Boga
i Gospodara našega u Presv. Olt. Sakramentu /

Zar nije današnje doba, kad gledamo u svijetu u jednu
ruku tako malo mira, unutrašnjeg zadovoljstva i tihe sreće,
a u drugu ruku toliko nesigurnosti, tamnih slutnji i teških
briga, gotovo nezgodno za priredbu tako velikog vanjskog
sjaja ? O, ne! Ta baš usred tih teškoća i nevolja našeg doba
stoji Spasitelj naš Isus Krist, kao nekoć sred svog izmučenog
naroda i svima nama, kojima su oči od zabrinutosti mutne i
uši zaglušene od jadanja, ljubezno dovikuje : ,Dodjite k meni
svi, koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti“ (Mt. 11, 28).

Poslušajmo taj mili glas, koji nam obećaje olakšanje i
snagu, sakupimo se kao ovce oko svog Dobrog Pastira i re-
cimo odano sa sv. Petrom: ,Gospodine, kome ćemo ići ? Ti
imaš riječi vječnoga života. I mi vjerovasmo i znademo, da
si Ti Krist, Sin Božji“ (lv. 6, 68, 69). Istina je, koja se zani-
jekati ne može, da je i u vremenitom pogledu spas naroda
samo u Kristu, Spasitelju svijeta, jer ,sretan narod, kome je
Gospodar Bog njegov“ (Ps. 32, 12).

Tu sreću tražimo za sebe i za svoj narod u krizi da-

>našnjeg doba. Naći ćemo je jedino u Kristu. Današnja

naime kriza nije toliko kriza kruha, jer kruha imade na svijetu
u izobilju ; nije toliko kriza rada, jer rada i zaposlenosti našlo
bi se na svakom koraku. Danas se radi o krizt duša
i zato postoji nered u svijetu, zato gladuju milijuni pokraj
nepravednog izobilja. Kriza vlada u dušama, radi toga nesu-
glasje, nemir i mržnje. Iz ove krize duša jedan je samo
izlaž, a to je onaj, koji je kazao.o sebi: ,Ja sam
put, istina i život“ (lv. 14, 6).

Krist u Presvetom Oltarskom Sakramentu je naš život,
Iz njega crpimo snagu u poteškoćama, pouzdanje u kušnjama,
nadu u potištenosti, veliku pobjedonosnu ljubav prema Bogu
i prema bližnjemu. Tukova je ljubav izvor mira u narodu i
medju narodima. U takvoj će se ljubavi naći prava pomoć u
tolikim nevoljama i ispravno riješenje u zamršenim pitanjima.
Mi moramo i mi hoćemo poraditi, svaki prema svojim silama,
da se svjetska nevolja olakša bar u našem narodu i to po
Isusu jedinom našem Spasitelju. Stoga dodjite svi koji vjeru-

+ jete, da je Isus Krist u Presv. Olt. Sakramentu medju nama

istinito prisutan. Pozivljemo sve bez izuzetka a na prvom
mjestu radne staleže, koje težina današnjih dana najviše bije,
da potraže u Isusu put, kojim će izaći iz nevolja. Pozivljemo
katoličku inteligenciju, da u Isusu traži i nadje istinu usred
Wanašnjih zabluda. Pozivljemo napose omladinu, da bi našla
Isusu život istine, ljepote i sreće. Dodjite da priredimo
su našemu Spasitelju, pobjedonosno slavlje : Dođite, poklo-
» se u molitvi i ljubavi Bogu našemu, koji među nama
prebiva !

Dođite i združimo se s Isusom, koji je kruh života i sje-
dinimo se po Njemu u medjusobnoj ljubavi i trajnom miru !

Već sada pripravljajmo svoja srca molitvom, pobožnim
slušanjem sv. mise, poniznim primanjem 'sv. pričesti i svetim
žrtvama za velike dane kongresa, da to budu doista dani,
koji će po Presv. Euharistiji otvoriti našemu narodu izvore

| vrhunaravnog života i donijeti blagoslov domovini našoj.

U Ljubljani, na blagdan Krista Kralja 1934

7 Dr GRGUR ROŽMAN
biskup Ljubljanski

# Dr JOSIP SREBRNIĆ
biskup Krčki
predsjednik stalnog odbora za euh. kongrese.

U Meksiku vrije,

Kao mčra pritište republiku Meksiko kul-
turna borba. Masonerija i socijalizam pokušavaju
zajedničkim silama, stvorivši jedinstveni front, da
unište Crkvu Kristovu. Krvava je to borba. Tek
od vremena do vremena pročuje se ovo ili onc.
Uništenje katoličke štampe, progoni svećenika,
zatvaranje crkava, spaljivanje vjerskih slika, stre-
ljanja katoličkih omladinaca, demostracije masa
protiv vlade itd. Dnevne ,naše“ novine sve to
tek registriraju. Redak, dva i dosta. Što koga
briga, da stotine mladih života nestaje u krvavoj
borbi za ideal, za Krista. Ta to su klerikalci !

Novo poglavlje ,kulturne“ borbe u Meksiku
jest: ,poboljšano školsko zakonodavstvo“, U
čemu je to poboljšanje? O tom riječito govori
paragraf 73 meksičkog školskoga zakona, kad
kaže: ,Nastava je slobodna... ali privatne škole
stoje pod strogom državnom kontrolom. Odgoj
mora biti u socijalističkom duhu,
bez ikakove vjerske pouke; fanatizam i predra-
sude(!) moraju biti uništene“.

Država daje dozvolu za podučavanje, a ta
se daje samo onim školama, čiji je ,moral i na-
zor o društvenom uregjenju“, jednak onome vla-
dinom. Postojeći crkveni zavodi sistematski se
uništavaju, a nove se dozvole, naravski, ne iz-
daju. Učenici koji su proizašli iz kat. škola ne
mogu dobiti državno mamještenje. Iz muzeja,
biblioteka -i uopće, javnih kulturnih ustanova iz-
bacuje se svaki vjerski simbol, znak, knjige i

- slike.

Eto tako izgjeda ,poboljšano“, izdanje me-
ksičkog školskcg zakona, koji je iznešen i odo-
bren u senatu 1. decembra 1934., a objavljen u
službenim novinama -neki dan. Naravski da su
katolici, čitava meksiška javnost, i intelektualci, i
radnici — protestirali i demostrirali. Proti ,slo-
bodnog odgoja“ pismeno je protestirala Advo-
katska komora i Akademija za pravne znanosti.

Katolici provode već duže vremena t. zv.
pasivnu rezistenciju t. j.. vrše samo najpotrebitije,
kupuju najnužnije, ne troše na luksus, ne voze
se, ne zabavljaju se, sav su novac povukli iz
banaka, ne kupuju, ne prodaju. Zaista ! to je re-
volucija, revolucija duha. I ovoga su puta og-
romne mase dale oduška svome nezadovoljstvu.
— Demostranti su rastjerani odredima vojske i
suznim bombama.

Od biskupa prvi se je oborio na nepravedne
zakone biskup Hueutle, a za njim i preostali.
Izdaju poslanice, drže govore, naregjuju i pute,
a vlast konfiscira poslanice, govore, naregjenja i
upute, izgoni i zatvara svećenike,

Najveća je perfidija svakako u tome, što se
govori o nekoj ,slobodi“ škole, nastave, Crkve,

Čitava meksička vladina štampa govori kako
kat. vjera i Crkva uživa u Meksiku najveću slo-
bodu u cijelom svom vjerskom djelovanju — a
oni progoni, to su tek potrebne mjere da se
skuči prepotencija klera. I to se priča Evropi. 1
Evropa to vjeruje, Ali pogledajmo stvarnost. Sto-
tine se mogu pozatvarati i poubijati, svećenstvo
izagnati, listove obustaviti, imovinu oteti, ali tko
će uništiti vjeru i ljubav? Tko će zatrti svijest
da je život samo u Kristu. Krist - Bog vlada svi-
jetom, održava narode, pokreće mase, oduševljava.

Katolički Meksiko živi. Nije to fraza. Una-
toč svega štampaju se brošure i novine, a stotine
tisuća letaka dnevno manifestira, da oduševljenju
meksičku omladinu ni zabrane, progoni i stre-
ljanja nisu i me će uništiti, Katolički Meksiko
živi! U ovim danima radosti sjetimo se braće
koja se bore i trpe. Molimo!

F. Cicak.

»Nedjelja“ Br. 52. 1934.

   
   
  
    

Er 2 1 .
OSrelpnin C i.

> |

M,

žele
svim svojim cij. mušterijama

uprava i namještenici
TRGOVAČKE KUĆE

REKORD“

Zagreb podružnica Dubrovnik

  

IZ JUGOSLAVIJE

Nova vlada. Ministar vanjskih posala Dr.
Bogoljub Jeftić na povratku iz Ženeve odmah je
predao ostavku. Na to je demisiomirala i vlada
g. Nikole Uzunovića. Kraljevsko Namjesništvo
predalo je mandat Dr. Jeftiću da sastavi novu
vladu sa neograničenom punomoći,

Dr. Jeftić stupio je u pregovore sa poli-
tičarima svih stranaka i nakon tri dama sestavio
novu vladu, Tom je prigodom dao izjavu, da
i ako svim željama nije udovoljeno, to je radi
zahtjeva praktične politike u poteškoćama teh-
ničke prirode, ali se nada da će sve ići bolje na
opće zadovoljstvo naroda. Prvi akt nove vlade
veoma je značajan, da je u roku od 24 sata iza
nastupa nove vlade pušten na slobodu Dr. Vla-
dimir Maček, Sve strane novine prate sa najve-
ćim zanimanjem razvoj unutrašnjih dogagjaja u
našoj državi, te se nadaju da će vlada Dr, Jef-
tića pripraviti teren za slobodne izbore.

Odjek pomilovanja d.ra Mačeka. Vijest o
Ukazu Kraljevskog namjesništva, kojim je g. dr.
Vladimir Maček, pomilovan i predana zaboravu
njegova osuda sa strane Državnog suda za zaštitu
države od 29 aprila 1933, sa svim njenim teškim
posljedicama, izazvala je veliko interesovanje u
svim krugovima, a kod prijatelja dra Mačeka odu-
ševljenje, kojemu su oni smatrali potrebitim da
i na izvaujski način dadu oduška. Kad je u Za-
grebu g. dru Mačeku saopćen Ukaz Kraljevskog
namjesništva, i to u bolnici Milosrdnih sestara
gdje se u posljednje vrijeme nalazio na bolovanju,
bilo je to javljeno odmah i njegovoj obitelji i
rodbini, koja je zatim došla da ga isprati do kuće.
Vijest o Ukazu Kraljevskog Namjesništva brzo se
je pročula po Zagrebu, a bila je takogjer objavljena
od novina.

Saziv parlamenta. Predsjednik vlade i mi-
nistar vanjskih posala Dr. B. Jeftić na dugo je
konferirao sa predsjednikom skupštine Dr. K.
Kumanudi. Skupština bi se imala sastati poslije
pravoslavnih Božićnih praznika, ako bi se prije
sazvala, onda će njezino zasjedanje biti kratko.
Uzet će se u pretres proračun za 1935/1936 i
nova bi se vlada predstavila skupštini s deklara-
cijom, u kojoj bi dala smjernice za svoj budući rad.
Ministri koji su bili preko Božićnih praznika van
Beograda, već su se povratili na svoju dužnost.
— Narodna je Skupština odobrila 121.000 Din.

kao svoju Božićnu pripomoć za besposlene rad-
nike i siromašne slojeve.

Emme SEBI DOL. A
Pretplatite se na Nar. Svijest!