NARODNA SVIJEST.

Br. 52.

Dobar evršetak stare, a bolji početak Nove Godine 1985.

čestitali svim dragim prijateljima, znancima te cijenjenim gostima, mušterijama i posjetiocima

 

GRADSKA |

Dubrovnik

Petar Ortolani

Najljepši izbor odijela najfinijih engleskih tkanina

Placa Kralja Petra

V

a  Naisretnija prodavnica sre-
a čaka Držav. Klasue Lutrije
VA

Jovo Turnić

   

 

KAFANA
Dubrovnik

Ivo Svilokos
DUBROVNIK — GRUŽ

Trgovina gvožgjarije, kuhinjskog posugja,

prozornog i drugih vrsti stakala, boja, čet-

karske robe, užarije, brodarskih i ribarskih
potrebština.

Jakov Vijerda

Zlatarija, filigram i atelier Ma

Antun Poković

Import — Export

Ivo Kukuljica

Stijepo Domijan

trgovina gvožgjarije staklarije i boja
DUBROVNIK 2

Dubrovnik Dubrovnik

nufakturna trgovina Dubrovnik

Mato Bakula

Mljekarna i delikatesna radnja

S. Tuškan nasli.

 

Dubrovnik, ul. Kr. Marije

Kr. prodaja duhana, mjenica, taksenih
poštanskih i poreskih maraka, te svih
pošt. vrijednota

Župska Mliekarska Zadruga

DUBROVNIK

Vice Ganurso & Squiccimarro

Dubrovnik Uvoz — Izvoz

 

 

 

 

 

Dubrovnik Dubrovnik Josip Menšik Filijale: Gruž, Beograd, Catania (Italija)
Moric Ferera Antun Triva Katoličko
Prvo Dalmatinsko Trgovina Manufakture brijač Društvo g :
T čk D ši Dubrovnik — Čingrijina ul. Dubrovnik Bošković
rgovaćko Društvo
Josip Krilić Delikates Đukić Dubrovačka
Dubrovnik 2 urar Dubrovnik Hrvatska

Dubrovnik Placa Kralja Petra Tiskara

 

Za veliki erharistijski kongres u Ljubljani

donosimo proglas na čelu lista. Već se po svim
biskupijama sastavljaju posebni odbori. I iz svih kra-
jeva Jugoslavije, iz Dalmacije, Hrvatske, Bosne i Srbije,
gdjegod žive vjerni katolici, stižu glavnome odboru u
Ljubljani vijesti o velikom interesovanju vjernika za
taj kongres, koji će po svoj prilici nadmašiti sve do-
sadašnje slične priredbe katolika u našoj državi. Oso-
bita se važnost polaže nato, da se omogući što većem
broju katoličkih muževa i omladinaca, da dogje na
kongres. Za muževe i omladince predvigjene su po-
sebne priredbe, megju drugim velika povorka usred
noći kroz grad Ljubljanu sa presvetim Sakramentom.

Želja je naših biskupa, da se sav narod u mje-
secima prije ovog kongresa što bolje upozna sa euha-
rističkim pokretima, da se što više uživi u euharistični
duh, te da tako budu priredbe kongresa samo prirodni
svršetak velikog rada na duhovnoj obnovi jugosla-
venskih katolika. Na taj rad pozvati smo svi, sveće-
nici i lajici, radnici jednako kao i seljaci i inteligen-
cija, muževi i Žene.

Teško je zahtijevati pokriće troškova u današ-
njoj krizi od naših vjernika. Ipak se nadamo, da će
se naći dobrih ljudi, koji će pomoći da se pokriju
troškovi. Zato pozivamo sve vjernike u našoj državi,
da barem s najmanjim doprinosom pomognu. Ima nas
mnogo. | kad bi svatko dao samo 25 para vanjski
sjaj kongresa mogao bi postati veličanstven. Da je
uspjeh kongresa u Buenos-Airesu bio tako veličanstven
zasluga je to argentinskih požrtvovnih katolika koji
se nisu ni u ovim najtežim danima svjetske krize
žacali nikakve žrtve, pa ni materijalne. Molimo da
eventualne doprinose šaljete neposredno Glavnom pri-
pravnom odboru u Ljubljauu.

 

BRBEIIRJRE_RJJANEć ENAIČŽENNJMNNENR
»Alga“ za masažu kod reumtiazma, išlasa, kosto-

bolje, probadanja i stezanja mišica.
Na dlan ruke izlijte nešto ,Alge“ nakvašenim dlanom
trljajte uzduž mišića onaj dio tijela, gdje osjećate boli.
Kad se je dlan ugrijao i posušio, nakvasite nanovo
i opet trljajte. Tako opetujte više puta, zatim umo-
tajte natrljani dio tijela vunenom krpom ili maramom.
Masirati treba 2 do 3 puta na dan, a po potrebi i više. Već
iza prvih trljanja primijetit ćete ugodni osjećaj i olak-
šanje boli. Cim osjetite i najmanje neraspoloženje i
stezanje natarite tijelo , Algom“ jer to može biti početak
težeg oboljenja, koga ćete sa malo ,Alge“ predusresti.
,Mga“ se dobiva svuda 1 boca Din. 14. Reg.S. Br. 18117/32

Pisma iz naroda.

MAKARSKA. Zlatni jubilej misništva preč. Dn
Nika Ribičiča. Prošlog mjeseca navršilo se 50 god.
otkako je preč. Dn Niko Ribičić, kanonik u Makarskoj
rekao svoju mladu Misu. Oko 30 god. vršio je službu
katehete u Makarskoj, dok nije 1903 imenovan kano-
nikom stolnog kaptola, te je u toj službi proslavio i
svoj zlatomisnički jubilej. Preč. Ribičić isticao se je i
na političkom polju na liniji blagopok. Don Miha Pa-
vlinovića i mnogobrojnih narodnih svećenika. Godine
1900 bio je izabran narodnim zastupnikom na dalma-
tinskom saboru u Zadru te je bio izabran i članom
zemaljskog odbora. Preč. Ribičić i ako je već u 73.
god. života još je uvijek uspravan poput Biokovske
klisure, a vedar u licu i duhu te pun prijaznosti. Bog
ga poživio do krajnih granica života ma čast Crkvi i
domovini. Preč. svečaru i naše najljepše čestitke. ss.

* ZAGREB. Gjačka opereta ,Pekarev Miško“.
Prošlih dana naša zagrebačka katolička publika mogla
je uživati u Jeronimskoj dvorani veoma zanimivu kri-
žarsku priredbu. Dva zagrebačka srednjoškolca samo-
stalno su obradili literarno i muzički, sami rukovodili
pripravu, sastavili orhestar, priredili kulise i sami po-
stavili u scenu — dječju operetu u iri čina: Pekarev
Miško. Sve ove činjenice same po sebi davale su pri-
redbi naročite čari originalnosti tako da je navala bila
takova, da je masa svijeta ostala vani pred ulazom, te
su jedva mogli ući oni koji su imali pozivnice, Diri-
gent je bio isti kompozitor Milan Asić, učeaik VII raz.
gimnazije u Zagrebu i učenik muzičke škole , Lisinski“,
a sin Dubrovčanina g. Ruda Asića, slikara-umjetnika.
Mladi kompozitor komponirao je ovu operetu u Du-
brovniku prošlog ljeta, za vrijeme svog boravka sa
svojom obitelji prošlih školskih ferija. Uverlira i sva
tri čina, sve je jedno ljepše od drugoga, tako da cijela
opereta stvara lijepo i ugodno raspoloženje, a svi su
igrači potpuno svladali svoje uloge, te su svi od raz-
dragane publike pobrali spontano burno pljeskanje i
priznanje, Čestitamo svima, a osobito našem Dubrov-
čaninu Asiću ma ovako lijepom uspjehu !

Jedan od prisutnih.

 

Patent - kotur za štedajake
»HERKULESK
50% štedi na drvu i vremenu.
Tražite u svakoj gvožgjari.

 

 

najmodernije i uz najniže

 

Zlatne
nakite
Ak
M

'
xh

\

 

 

 

cijene naći će te kod

 

 

 

 

NIKO BOGDDN igla
Dubrovni ===

 

 

 

 

Stigle su knjige društva Sv. Jeronima.
Pridižu se kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

 

Kod debeljine, gihta i kod šećerne bolesti
popravlja naravna FRANZ-JOSEFOVA gorka voda
rad stomaka i crijeva i odlično pomaže varenju. Uče-
mjaci koji se bave oko nauke u primjenu stvari vele
da su imali uvijek odličnih uspjeha sa FRANZ-JOSE-
FOVOM vodom. FRANZ: JOSEFOVA gorka voda dobi-.
va se u apotekama drogerijama i špecerajskim radnjama.

Zagreb, Gajeva 20, Tel. 55-66

e >
Windfi
Dubrovnik, Križ Vjenceslav

SVAK može dobili gralis

,MARVIN“ svajcarski precesion-hromo žepni
sat i raznih zabavnih knjiga na njemačkom
jeziku potanje k d

uRadiowelt“'
WIEN, Potstamt 55.

 

čuva Vas od vjetra i
hladaoće u stanu

 

 

 

 

Spavaće sobe počam 0d Din. 3.400.
Trpezarije  počam od Din. 2.900.-

 

 

 

ODLIKOVANA SLASTIČARNICA ć |

ŽIVKO ŠIKIĆ

Ulica Kraljice Marije — DUBROVNIK

Snižene cijene svih vrsta

MJENDOLATEŠ

"

od
1

PAPIRNH 6

o

ui

 

 

 

 

 

prvorazredne izradbe i ukusa na Din, 40 — 1 kg.

Druga vrsta po Din. 32— 1 kg.

Takogjer sam znatno snizio cijene svim
vrstama bonbona, bonbonijera i nakita

za božićno drvce. il

Sve u velikom izboru.
English Tea! Baker rum! Cognac Trapin!
Originalna španjolska ,MALA GA“ i ,MOSCATEL“