POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 2.

DUBROVNIK, 15 Siječnja 1936.

Broj Čekovnog računa našeg lista

m jest 4153 Podružnice Sarajevo,

God. XVIII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
* PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

&očetkom
nove godine

Malo je ljudi koji žale što je prošla
1933. god. Teška kriza, koja je zahva-
tila svom ozbiljnošću čitav svijet, ne
samo u gospodarskom, nego na oso-
biti način u duhovnom pogledu, pre-
lazi iu novu godinu kao žalosna baš-
tina minule godine.

Bacimo li i samo letimičan pogled
u megjunarodni život osvjedočićemo
se, da se savremeni svijet nalazi na
velikoj raskrsnici vremena, koja ne ide
za drugim nego li, da digne vrijednost
mnogim dosadašnjim vrednotama i traži
forme za novi način života.,

Pogled u megjunarodnu diploma-
ciju uvjerava nas, da su se kroz prošlu
godinu održale stotine konferencija, bila
je sva sila istinitih i iskrenih napora,
da bi se osiguralo svijetu mir, da bi
opet oživjelo zamrlo gospodarstvo, da
bi se uklonila nezaposlenost, koja je
pravi božji bič za naše doba. Ali sva
su se nastojanja kroz 12 mjeseci iz-
jalovila. Gospodarstvo je još uvijek u
zastoju. Evropa ima više neuposlenih
nego ikada prije, nastojanja oko razo-
ružanja ne samo da su potpuno pro-
paid, mego smo u drugoj polovini go-
dine došli do rata u ist, Africi, koji
upravo sada prijeti, da preskoči poput
silnog požara takogjer na našu razro-
vanu i nejedinstvenu Evropu.

Stoga je megjunarodni politički
obračun bio uvelike pasivan. Već od
nekoliko godina opažamo, da Evropa
ni u čemu ne uspijeva. Raslog je, što
njeni vogje, koji bi morali biti megju
mudrima najmudriji, neće da se iskreno
obore ma korjen zla te ga odstrane.
Sve ide naopako zato, što oni, koji bi
morali voditi narode ne vrše svoje duž-
nosti. Umjesto da kažu put izlaza iz
"dubine kaosa, neodlučno se sakrivaju za
narodne mase i sa strahom služe njiho-
vim zabludjelim instinktima, a morali
bi kazati narodima pravu istinu. Teško
je naći kojega megju državnicima, koji
se u praktičnoj politici ne služi onim
istim makijavelističkim i materijalistič-
kim načelima, koja su već jednom ba-
cila svijet u krvavi rat, Iza svjetskog
lata cijela je Evropa bila jedinstvena
utome, da nema više rata. Ali žalibože
premalo se je mislilo na likvidaciju
\stestava_i uzroka, koji vode do rata,

Narodni egoizam _goji se više no
ikada prije. Svakom narodu su njegovi
vogje napose govorili i govore, kako
je on pozvan da zauzme prvo
mjesto u svijetu. Mjesto evangjelja mira
i sporazumnog rada, poplavila je Evro-
pu literatura mržaje i narodnog šovi-
nizma. Omladini se je iznova ucijepilo
U glavu uvjerenje, da je samo sila onaj
faktor, koji čini narode velikim u isto-
tiji. Veliki dio Evrope izgubio je Boga
is njim ono temeljno središte, koje
bi moglo sve narode družiti u jednu
obitelj. Jedini, koji je i u zadnjim go-
dinama shvatio tok vremena i pogi-
beljni smjer, kojim ide Evropa, bio je
čuvar vječae istine, Kristov namjesnik
ma zemlji. Veliki je broj okružnica,
izjava, opomena i molba upravljeno

narodima zadnjih godina iz Vatikana.
Bez uljepšavanja Papa je nedavno ka-
zao svemu svijetu, da će od ovakova
stanja, ako se nastavi, žeti velike us-
pjehe jedino revolucija, komunizam i
smit. Ali koliko ih je, koji su ga po-
slušali ?

Jedini lijek svim poteškoćama vre-
mena imamo u vjeri. Samo vjera kaže
čovjeku druge više vrednote duha, dok
materijalne ginu. Samo vjeran narod neće
nasjest nauku mržnje i neprijateljstva,
što ga širi komunizam, nego će nače-
lima kršćanske solidarnosti saragjivati
sa ostalim narodima na polju duhov-
nog i materijalnog pridizanja čovje-
čanstva. Bez brojnih konferencija i sa
malo truda može se ljudsko društvo
pridignuti i oporaviti samo ako se od
strane vodećih krugova poradi da Kris-
tovo evangjelje, čuvano i tumačeno od
nasljednika sv. Petra, postane normom
nesamo privatnog, nego takogjer jav-
nog i megjunarodnog života.

O da bi se u 1936 god. što više
u tom smjeru poduzelo i učinilo ! Treba
zato moliti i raditi.

 

Katolička crkva
i Amerika

Belloc, koji je prošao veliki dio
Amerike, da upozna ondješnje prilike
piše o američkim katolicima izmedju
ostalog i ovo: Niti razne evangeličke
sekte, niti američka predaja, niti Roos-
cweltova nastojanja oko socijalne ob-
nove, a niti novi nazori o ženidbi ne-
će pomoći Sjedinjenim Američkim Dr-
žavama. Jedina katolička Crkva posje-
duje sve to, što može da obnovi ame-
tički narod, Ona jedina daje sigurnost,
jasui odgovor na velika pitanja s koji-
ma se muči današnji svijet.

Ovo vrijedi osobito za Ameriku,
jer su ondješnji ljudi živjeli u bezbri-
žnosti i bili su današnjom krizom pot-

puno iznenadjeni, Sve osnove na koji-

ma su oni gradili svoju budućnost s
neograničenim pouzdanjem u same
sebe, potpuno su raspršene, Neograni-
čena osobna sloboda, na vijeke vjekova
osigurana dobrobit, najsavršenije dr-
žavno uredjenje — čim su se ameri-
kanci neprestano hvalisali pred čitavim
svijetom, danas sve to leži u razvali-
nama, ili je veoma ugroženo, a kod
ljudi posvuda vlada  zdvojnost, —
Jedina katolička Crkva stoji sigurna,
mirna, nepromjenjiva u svojoj maitci
i u svojim zahtjevima. [I njezini
dosadanji neprijatelji priznaju da Crkva
katolička stoji na nesavladivim temelji-
ma, kakvih nitko drugi nema, Crkva
se laća najtežih pothvata i ulazi u pri-
like tako ozbiljne, kakovih još nije
nikada imala. Traži li američki narod
obnovu života, moći će da je nadje u
samo katoličkoj Crkvi.

 

Algin gorski čaj

sastavljen je iz odabranog ljekovitog gorskog
bilja i upotrebljava se za probavu i za čišćenje
krvi. Sve neprijatnosti kao: bolest želuca —
bubrega — jetara — nadimanje — Hhemeroidi
— čirovi u želucu, dolaze od zle probave. Al-
gin GORSKI ČAJ pospješuje probavu i čisti krv.
1 kutija Algin čaj Din, 18. Poštom šalje;

Labor, ,Alga“, Sušak.

Pregled vaniskih  dogogiaia

Ni za veselih Božićnih svetkovina
nije bilo mira na zemlji. Na ratištu
izmegju ltalije i Abesinije nastavljaju
se borbe, Obe se vojske spremaju na
odlučnu bitku. Megjutim Abesinci oti-
maju Talijanima mnoge položaje. Veliko
je negodovanje pobudilo bombardova-
nje Talijana bolnice švedskog Crvenog
Krsta, gdje je poginulo nekoliko Šve-
gjana. I bacanje otrovnih plinova veo-
ma je škodilo ugledu talijanske vojske.
Dok u Abesiniji Italija ima mnoštvo
bolesnih vojnika na tirolskoj granici
veliki broj dezertera pribjegao je u
susjedne države, kad su čete alpinaca
imale krenuti za Abesiniju. Belgijski
kralj dvaput je hodio u London da
posreduje za mir, a društvo naroda u
Ženevi proučava sve moguće načine
kako bi se talij. abesinski spor dao
riješiti mirnim načinom. Ali to je izgle-
da Sisifov posao.

Ali više nego ratište u Abesiniji
pobudjuje pažnju cijelog svijeta polo-
žaj na Sredozemnom Moru. Engleškoj
diplomaciji pošlo je za rukom da pre-
dobije za sebe sve države ma Sredo-
zemnom Moru : Španjolsku, Portu-
galsku, Jugoslaviju, Grčku i Tursku.
U raznim lukama nalazi se po jedan
odio engleške flote. Grčkoj je obećan
otok Cipar, koga sada Ecsglezi utvr-
gjuju, Turskoj nekoliko otočića Dode-
kanezosa, koje sada drže Talijani. Ta-
ko se lialiji spremaju teški dani, jer
je konvencije tište ekonomski a finan-
cijalno je dosta oslabljena i sa svih
strana izolirana.

Njemačka je već davno sklopila
pomorski ugovor sa Engleškom a sad
traži natrag svoje kolonije i pojačanje
flote, a za sve to uporno se oslanja
na Euglešku želeći i ,ansluss* Austrije
i još štogod. Druga je namisao Hitle-
rova, da napravi protuboljševički blok
te izolira Rusiju. U tu je svrhu Nje-
mačka sklopila savez s Japanom, a
sa zapadne strane predobila za sebe
Finsku, Litvu, Poljsku, Magjarsku a
snubi i druge države.

Francuska je na najgorim muka-
ma. Ne smije protiv Engleške, a teško
joj napustiti Italiju. Megjutim poslanica
predsjednika Sjedinjenih Država Ame-
rike Roosvelta porazila je italjanofile
u Francuskoj. U Subotu naime 4 o.
mj. sastao se je opet američki kongres
i predsjednik Roosvelt održao je govor
poslanicima, u kojem je naglasio kako
85—90% država želi mir i zadovoljne
su sa sadašnjim stanjem, dok samo
10—15% država ugrožavaju mir, osla-
njajuć se na ,zakon mača“ u svoje
imperijalističke i egoistične svrhe. No
zakon o čuvanju neutralnosti Sjedinje-
nih Država daje predsjedniku slobodne
ruke, da on sam odredi, koja se roba
ne smije izvoziti u zaraćene države
(petrolej, pšenica itd.) te preduzeti raz-
ne druge mjere protiv zaraćenih država.
Više je mego jasno, da je i sve ovo
upereno protiv Italije, te je u talijan-
skim novinama ovaj govor naišao na
opće negodovanje.

U Španjolskoj su raspisani novi
izbori, Masoni su napeli sve sile da bi se
održali i dalje u vladi proti izričitoj
volji većine naroda. Ovi će izbori ko-
načno odlučiti,

0 iznajmljivanju soba strancima
U

vremenima općih kriza obična
je pojava, da svaki stalež teži za tim,
da što bolje zatvori svoje redove no-
vim došljacima i da tako lakše i mir-
nije zadrži svoje stečene položaje koje
došljaci sa svojom ponajčešće jačom
idejnom energijom i pothvatnijim trgo-
vačkim duhom gledaju da zauzmu.
Zato se u takovim vremenima traži, da
budu strožije okolnosti, pod kojima se
daje ,stručna sprema“ (kao da nije
mušterija bolji sudac od svih delegata
odnosnih staleža i od administrativnih
činovnika, koji te svjedodžbe izdavaju !
govori se o ,prezasićenosti“ dotičnog
staleža sa željom, da se na neku ruku
stvori ,numerus clausus“ u korist onih,
koji staležu već pripadaju; traži se
energično suzbijanje  ,nadriobrta“ a
gleda se, da se pojam nadriobrta što
više raširi.

Ove se tendencije opažaju više
manje kod svih grana radinosti, ali su
došle do najjačeg izražaja u našoj ho-
telskoj industriji, koja je možda bila
najjače pogogjena krizom, jer u ho-
telskoj industriji najveći dio kapitala
otpada na imobilizaciju za zgrade i
mjesta, kojeg nije tako lako demobili-
zirati i prenijeti na drugo rentabilnije
polje rada, kao što je to lakše prove-
divo u ostalim privrednim granama,
Od tuda sve teži zakonski propisi gle-
de ,stručne spreme“, od tuda sve veći
zahtjevi pri izdavanju dozvola oivara-
ranja novih ugostiteljskih radnja, od
tuda borba protiv ,uadriobita“ s tim,
da se i tipična kućna radinost iznaj-
mljivanja soba strancima prikazivala
kao nadriobrt hotelske industrije i kao
neka vrsta nelojalne konkurencije, tako
da su mnogi iznajmitelji soba u na-
šem gradu bili uslijed te kampanje
osjetljivo kažnjeni sa strane administra-

tivnih vlasti,
Pitanje kućne radinosti iznajmlji-

vanja soba strancima, napokon je nor-
mirano pravilnikom Banske uprave od
15 novembra pr. g. te je ovo pitanje
riješeno gledajući na opće turističke in-
terese na način, da se iznajmljivanje
soba strancima sa strane privatnika
smatra kao kućna radinost, a ne kao
ugostiteljski obrt po $ 76 Zak. o rad-

njama. 1
Po maveđenom Pravilniku svaki

vlasnik ili zakupac kuće može da iz-
najmljuje sobe posjetiocima-gostima u
okviru kućue radinosti, a da time ne
obavlja ugostiteljski obrt iz $-a 76. z.
o radnjama; dužan je samo da to pri-
javi — uz navedenje raznih informa-
tivnih okolnosti — nadležnoj općinskoj
vlasti najdalje do korica februara, a
općina je dužna da sobe komisijski
pregleda najdalje do konca marta i
izda odluku do 15 aprila. Prinudno
ugostiteljsko udruženje može da dele-
gira svog člana u općinsku komisiju,
ali taj imade samo  savjetodavajuće
pravo glasa. Iznajmitelj sobe smije da-
vati gostima samo doručak, ne smije
nuditi sobe na javnim mjestima, pa-
robrodarskim stanicama i t, d., ne smije
iznajmiti sobu ispod minimalne po
općini odobrene cijene, ta pak cijeea
ne smije biti niža od cijene soba u
ugostiteljskim radnjama.