Br. Bh:

POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

DUBROVNIK, 22 Siječnja 1936.

Broj Čekovnog računa našeg lista

i a jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

"Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1č — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

Gdje je Petar, tu je i Crkva
Zašto je Isus došao na svijet?

Gospodin Isukrst došao je na o-
vaj svijet, poslan od MNebeskog Oca,
da pouči ljude što treba da vjeruju i
što treba da čine da se spase. To svoje
poslanstvo izvršio je Isus u punoj mjeri
lim što je naučavao ljude za vrijeme
od 3 i po godine svojega javnog ži-
vota. Da dokaže kako je on zaista Po-
slanik božji, činio je razna čudesa;
zato su ljudi išli za Njim, slušali što
im On govori i držali se u svojem ži-
votu njegovog naučavanja i uputa. Svi
su vjerovali u Njega i bili uvjere-
ni, da je On pravi Bog i od Boga o-
bećani Otkupitelj.

Opaki ljudi književnici i farizeji,
nijesu mogli podnijeti, da Isus osvaja
srca ljudi, pobojali su se, da im vlast
ne ispadne iz ruku. Zato su ga optu-
žili kod vlasti, da zavodi narod i po-
tiče ljude na bunu. Tim svojim radom
uspjeli su raspeti Isusa na križ. Svo-
jom mukom i smrti na križu dao je
Isus zadovoljštinu Bogu za grijeh is-
točni i za sve ostale grijehe, kojima
ljudi vrijegjaju neizmjerno božje veli-
čanstvo. Ovom svojom velikodušnom
žitvom stekao je Isus pravo na čovje-
ka i čitavi ljudski rod, jer je smrću na
križu otkupio duše iz vlasti najvećeg
| neprijatelja, sotone; spasio je čovjeka
od vječnih muka u paklu. On je stoga
postao Spasitelj i Otkupitelj ljudskog
roda.

  
  
 
 
  
  
   

Osnivanje Crkve.

Isus nije imao ostati na ovome
svijetu nego je trebalo da se vrati svo-
jemu nebeskom Ocu. Stoga se je po-
brinuo, da i makon Njegova odlaska
sa zemlje ostane netko, tko će u Nje-
govo ime nastaviti spasavati ljude,
što je On započeo. Ustanovio je svoju
Crkvu, po kojoj i u kojoj ljudi imaju
spasavati svoje neumrle duše.

Tu svoju Crkvu ustanovio je tako,
da je sakupio oko sebe ome, koji su
slijedili njegov nauk i upute. Tih je
bilo vrlo mnogo, što možemo zaklju-
čiti po broju ljudi, radi kojih je umna-
žao kruh u pustinji ili po tome što su
Harizeji i književnici govorili, da vas

narod ide za Njim.
Mg bolja, probadanja i
stezanja mišića,

Na dlari ruke izlijte nešto ,ALGE', na-
kvašenim dlanom trljajte uzduž mišića onaj
do tijela gdje osjećate boli. Kad se je dlan
ugrijao i posušio, nakvasite nanovo i opet tr-
lljajte. Tako opetujte više puta, zatim umotajte
natrljani dio tijela vunenom krpom ili maramom.
Masirati treba dva do tri puta na dan, a po
potrebi i više, Već iza prvih trljanja primjetit
le ugodan osjećaj i olakšanje boli. Čim o-
tt i najmanje neraspoloženje i stezanje na-
Harite tijelo ,ALGOM“, jer to može biti poče-

dak težeg oboljenja, koga ćete sa malo , ALGE“
predusresti. ie : f

.ALGA“ se dobiva svuda 1 boca Din. 12.

“€ za masažu kod reu-
matizma, išiasa, kosto-

Iz ovih je odabrao 12 svojih po-
sebnih saradnika. To su bili Apostoli,
koji su uvijek bili s Njim i koje je On
na posebni način učio i upućivao. A-
postole je odredio da budu oni, koji će
raznositi širom svijeta Njegov nauk,
Sama riječ Apostol znači poslanik ili
glasnik.

Apostolima je Isukrst kazao, koja
je njihova zadaća i dužnost. Rekao im
je: ,Kao što je mene poslao Otac i ja
šaljem Vas: Pogjite po svemu svijetu
maučavajte sve marode krsteći ih u
ime Oca i Sina i Duha Svetoga i u-
čite ih da vrše sve što sam Vam za-
povijedao (Mt. 28. 19.)... I evo ja sam
s Vama do konca svijeta .. . Komu o-
prostite grijehe oprostiće im se, a ko-
me zadržite zadržaće im se... Tko
Vas sluša mene sluša, tko Vas prezire
mene prezire; a tko prezire mene pre-
zire i onoga, koji me je poslao“. A na
zadnjoj večeri, kad je pretvorio kruh
u svoje tijelo, a vino u svoju krv rekao
im je: ,Ovo činite na moju uspomenu“.

Ovim riječima dao je Isus Apo-
stolima trostruku vlast: učiteljsku, da
naučavaju i propovijedaju evangjelje;
pastirsku, da upravljaju s dušama i
izdavaju zakone i svečeničku, da pri-
kazuju Žitvu sv. Mise i dijele sv. sa-
kramente. (Slijedi.)

tovjelske akcije padaju iu francaskoj

Francusko oduševljenje za sovjet-
sko prijateljstvo, zadnji tjedan se silno
ohladilo. Pojavili se u francuskoj štampi
žestoki napadaji na boljševičku vladu,
te joj upisuju u grijeh ništa manje
nego počinjeno izdajstvo nad skloplje-
nim prijateljstvom. Najsilovitiji napad
donaša ,Journal de Debats“, koji se
još pred pola godine grčevito naprezao,
da svoje konzervativno čitateljstvo odu-
ševi za prijateljstvo sa Sovjetskom Ru-
sijom. U vezi sa podzemnim komuni-
stičkim rovarenjem u Južnoj Americi
piše danas ovaj list:

»Opravdanje sovjetske vlade, da
nema ništa zajedničkoga sa djelovanjem
Komiterne potpuno je bedasto i saža-
ljenja vrijedno, Jer danas znade svako
dijete, da je Staljin u isti čas šef so-
vjetske vlade i šef Kominterne. Ako so-
vjetska Rusija misli svoje članstvo u
Društvu Naroda izrabiti za komunisti-
čku propagandu, doći će brzo vrijeme,
kad će joj se surovom kretnjom ski-
nuti krinka sa obraza. Francuska je ta-
kogjer jedna od onih zemalja, po ko-
jima ruju komunistič. agenti, Nadamo
se da će irancuska vlada u Ženevi stati
na stranu Urugvaja, i tako napraviti
kraj smiješnoj ulozi, koju je preuzela,
kad je postala zagovornica svjetske re-
volucije na Zapadu“.

nMatin* takogjer objavljuje žučan
članak proti sovjeta u vezi sa komu-
nističkim rovarenjem u Indo-Kini, Veli,
da se anamitski gjaci, koji dogju stu-
dirat u Pariz, izvrgnu uplivu sovjetskih

 

 

  
   
 

Središnjica: SPLIT

e
1 wv = =
Gospodarska štedionica
Podružnice: DUBROVNIK i MAKARSKA

Najveći dalmatinski novčani zavod na zadružnom polju.

Nove uloške na štednju ukamaćuje najpovoljnije te iste u svako doba isplaćuje u cjelosti.
tvara tekuće račune. — Daje kratkoročne zajmove, Lombardira sve državne papire —.
upuje i prodaje vrijednosne papire, devize i valute uz drevne tečajeve. — Obavlja naj-
|__ kulantnije sve bankovne poslove. — Odlične izravne veze u zemlji i inozemstvu.

agenata, te zatim pogju ,študirati“ u
Moskvu i od tamo se vraćaju u do-
movinu kao najpogibeljniji širitelji ko-
munizma. Poziva francusku vladu, koja
da je slijepa, neka već jednom progleda

Ima još mnogo slijepaca, koji tje-
raju lisicu a ne vide vuka. No, ipak
bolje se opametiti dva dana prije, nego
jedan sat poslije ...

 

Proslava ,,Lijepe naše“
u KONAVLIMA.

: Lijepa i prometna varošica Gruda,
žila kucavica pitomih Konavala odužila
se dostojanstveno uspomeni bogodu-
hog pjesnika Antuna Mihanovića, koji
je otrag sto godina usrećio hrvatski
narod divnim pijevom, našom narod-
nom himnom ,Lijepa Naša...“ Idejnoj
sadržini ove divne himne hrvatski na-
rod kršnih Konavala nije se nikad iz-
nevjerio i neće ako Bog da, a to je
glasno i jasno dokazala i ova proslava
dne 5 tekućega u Grudi, gdje se je
baš za proslavu ,Lijepe Naše“ bilo
sjatilo mnoštvo naroda, pa iz najuda-
ljenijih mjesta. Veselo raspoloženje u na-
rodu najljepše se očitovalo na večernjoj
akađemiji u lokalu ,Napretkove“ pod-
ružnice u Grudi. Svakoga je upravo
elektrizovala vijest, da će na akademiju
držati predavanje o ,Lijepoj Našoj“,
poznati vrsni govornik prof, O. Mari-
jan Blažić iz Dubrovnika. Sama Nje-
gova pojava na podiju pozornice iza-
zvala je buru oduševljenja, a kakovo
se je oduševljenje i klicanje u toku
njegova predavanja lokalom prolamalo
ne da se opisati ni izreći, Oduševljena
Omladina obasula ga je kišom cvijeća
i pozdravila ga pjevanjem, a marod
urnebesnim : Živio O. Marijan. Hvala
na uspjehu ove proslave u prvom re-
du našem O. Marijanu, hvala omladini,
uzdanici našoj, hvala svima i naprijed
neustrašivo za ideale sadržane u ,Li-
jepoj našoj...“ — Sa proslave poslat
je Vogji Dr Mačeku slijedeći brzojav :
Hrvatski narod kršnih Konavala slaveć
jubilej ,Lijepe Naše“ odaje ovom pri-
godom i dužnu počast Svome Veli-
kom Vogii.

 

Onima koji trebaju naočale
pružaju se sve pogodnosti: naj-
bolja kvaliteta stakala, special-
no-moderni okviri i solidne ci-
jene kod Josipa Krilića, vis-a-vis
Male Braće, Moderni zlatni na-
kiti. Satovi najboljih marki. Staro
zlato kupuje i zamjenjuje.

 

Odlazak i dolazak Željeznica.
Vlakovi dolaze za Gruž (Dubrovnik 2)
svaki dan u 5. 15, 10, i 20.50 a odlazak
5.48, 11.40, 19.20. Ovaj je raspored od
15. svibnja 1935.

Iz Kadničkog strukovnog čaveza

Na zadnjoj zajedničkoj sjednici
upravnog odbora Okružja RSS i Or-
ganizacije privatnih i zadružnih na-
mještenika pretresano je pitanje ime-
novanja novog ravnateljstva Okružnog
ureda, te je zaključeno da naši imeno-
vani predstavnici ugju u OUZOR, a
dnevnice koje budu primali na sjedni-
cama polažu u fond organizacije za
potpomaganje svojih nezaposlenih čla-
nova.

Takogjer je donesen zaključak da
se na konstituirajućoj sjednici Okruž-
nog ureda dade slijedeća izjava: Kao
predstavnici Radničkog Strukovnog Sa-
veza izjavljujemo : ,Na današnjoj kon-
stituirajućoj sjednici ravnateljstva Ok-
ružnog ureda za osiguranje radnika
moramo prije svega požaliti što kod
imenovanja privremenog ravnateljstva
nijesu uzeti u obzir predstavnici svih
postojećih radničkih organizacija, ujed-
no izjavljujemo, da smo kao imeno-
vani članovi privremenog ravnateljstva
preuzeli tu dužnost jedino s namjerom,
da uzmemo učešća u kontroli rada ove
važne socijalne ustanove, ali i ovom
prilikom ističemo, da tražimo od nad-
ležnih faktora što skoriji raspis slo-
bodnih izbora, kako bi se radnicima
i namještenicima pružila mogućnost,
da sami slobodnom voljom izaberu
svoje prestavnike“.

»Radi toga želimo, kada se nasko-
ro raspišu slobodni izbori, da naši
prestavnici budu u mogućnosti, da
neposredno paze, da se isti provedu
ispravno, te spriječe, da se ne ponove sve
one nepravilnosti, koje su se zbile pri-
godom zadnjih izbora za Radničku
komoru u Splitu“.

Ovu je izjavu na prvoj sjednici
Okružnog ureda dne 11. t. mj. proči-
tao imenovani naš predstavnik drug
Ante Buljumbašić, koji je na zadnjim
izborima bio nosioc naše liste — pla-
ve liste — za Radničku komoru u
Splitu.

Na sjednici su nadalje pretresana
takogjer stigla izvješća od povjerenika
o radničkim prilikama po provinciji,
te su odregjene smjernice za daljni
rad oko unapregjenja kršćansko - soci-
jalnog pokreta megju hrvatskim radni-
nicima i namještenicima. — Okružje
Split. —

Pomozite ,MILOSRDJE'"

ii sa sobama
Restauracija : šooae
dobro uvedena, prodaje se sa cje-
lokupnim namještajem uslijed bo-
lesti uz povoljnu cijenu. Obratiti
se uredništvu lista. (25)

 

 

 

 

 

Traži se

 

MJESNI ZASTUPNIK

 

dobro uveden u trgovinama mješovitom robom samo
marljiv radnik za DUBROVNIK i okolinu.
Ponude pod 45368 na Publicitas d. d., Zagreb, Ilica 9.