sra 2 S __ I NARODNA SVIJEST“

QDrogram pjevanja ,. Crkvenog pjevačkog zbora“
preko Velike Sedmice 1936 u Dubrovačkoj katedrali.

Nedjelia od Poma, ponedjeljak i utorak GG. 6. i 7. IV):

Nakon propovijedi u večer (oko 7 i po):

Ravanello: ,Smiluj se meni, Bože“ i ,Divnoj dakle“ (raznih auktora)
— pjevaju dominikanski teolozi pod upravom O. Dr. Jordana Kuničića.

Pregled omniskih  dogogiria

Nakon pregovora što su vogjeni
u Londonu nije se u megjunarodnim
odnošajima dogodilo ništa posebna.
Obzirom na odnošaje izmegju Francu-
ske i Njemačke nema da se zabilježi
ništa nova. Dalnje riješavanje situacije
nastale okupacijom Poranjske od stra-
me njemačkih četa odgogjeno je na
izvjesno vrijeme i stavljeno u vezu sa
njemačkim i francuskim parlamentarnim
izborima. Tim je riješavanje ovog da-
nas najvažnijeg megjunarodnog pitanja
preneseno na narod obiju država.

Njemački su izbori obavljeni u ne-
djelju, 29pr. mj. To je bio plebiscit u
pravom smislu riječi za Hitlera i nje-
gove najnovije pothvate. sudjelovalo je
90'/e upisanih birača, od kojih je 99:8%
glasalo za Fiihrera. Organizacija glasa-
nja tako je bila provedena, da je bilo
posebno biralište u zraku i to u zra-
čnoj lagji L. Z. 129. Ovo je prvi slu-

čaj glasanja u zraku. I na parobrodima .

su vršili gragjansku dužnost oni koji
su bili na putovanju njemačkim paro-
brodima. Ovako rekordan rezultat omo-
gućilo je opće raspoloženje, koje je
nastalo u njem. narodu nakom zauzi-
manja Poranjske. Hitler je s tim raču-
mao; zato je i odredio samo 3 sedmi-
ce razmaka od raspusta Reichstaga do
izbora.

Koji će uticaj imati ovi izbori na
riješavanje odnosa sa Francuskom ?
Rano je o tome govoriti, ali sudeći
po držanju Hitlera za vrijeme izborne
agitacije, osobito u govoru održanom
u Kolnu, može se reći, da Njemačka
ne misli ni u čem odstupiti od onoga
što je poduzela.

Valja megjutim čekati rezultat iz-
bora u Francuskoj, koji će biti drugom
polovicom o. mj. Svakako u Francus-
koj ne može sada biti govora o jed-
noj stalnoj prognozi, jer treba imati
na umu, da će se francuski izbornici,
moći da odluče slobodnije od njemač-
kih, kojima nije bila dana mogućnost
glasovati za koga drugoga, osim za
Hitlera.

Povodeći se za uspjehom, što ga
je Njemačka imala zauzimanjem Po-
ranjske, odlučila je Turska, da pomoću
Rusije izvrši ponovno naoružanje Dar-
danela. U vezi s ovim pitanjem vo-
gjeni su ovih dana razgovori izmegju
Flandina i Rudži Arasa.

U Abesiniji su talijanske čete,
iskorišćujući smetenost evropskih dr-
žava, postigle nove uspjehe te se čini,
da se rat približuje svojem svršetku.
Novonastale prilike u Evropi dale su
Italiji odvažnosti prvo, da onemogući
potpuni sporazum potpisnica lokarn-
skog sporazuma, a drugo, da zatraži
ukidanje sankcija odnosno slobodne
ruke u Abesiniji.

Čehoslovačka, koja je opkoljena
od Njemaca, odnosno od njemačkih
saveznika Poljske i Madžarske, ozbiljao
se bavi pitanjem obrane svoje zemlje.
Stoga je uvedena opća vojna dužnost

za muške i ženske od 17 do 60 god.
Pretsjedniku dr. Hodži nije uspjelo
dovesti Slovake u vladu. Slovaci neće
da stupe u vladu kad im ne daju po-
sebno slovačko ministarstvo. To je za
Čehoslovačku nezgodno, jer sudjelo-
vanje Slovaka u vladi traži današnji
megjunarodni položaj u srednjoj Er-
ropi.

Albanija se je ponovno orijenti-
sala prema Italiji. Od zadnjeg spora,
koji je nastao 1932. god. bio je uklo-
njen talijanski upliv iz države kralja
Ahmed Zogu-a. Megjutim u posljed-
nje vrijeme obnovljeni su a čak i po-
jačani prijateljski odnošaji izmegju obe
države. Tiranski je pakt obnovljen i
proširen tako da je Albanija skoro u
punoj ovisnosti ekonomskoj, kulturnoj,
i vojničkoj Italije.

Na dalekom Istoku počeli su po-
granični sukobi izmegju japanskih i
mongolskih. četa. Nije vjerojatno, da bi
Rusija imala odvažnosti odgovoriti na
ova izazivanja, kako bi trebalo. Unu»
trašnju Mongoliju već je pustila Ja-
pancima, a sad će i vanjsku. Biće
usmenih protesta, ali će Japanac bez-
brižno kao dosada prodirati dalje.

ŽUPNIM UREDIMA

ZA VELIKU SEDMICU i USKRS

O. P. Vlašić, Obredi Velike Sedmice Din. 25
vezano , o
Bogoslužbenik vezano u
1/e platno , 90
u Ye kožu , 100
O. P. Vlašić, Bogoslužbenik sa Obredima Ve-
like sedmice vezano u 1/2 platno Din. 115
, Me kožu sat185
Psalam 50 ,Smiluj se meni Bože“
komad Din. 0:25, 100 kom. , 15
.Oškropi me* za nedjeljne dane
komad Din. 0:25, na ljepenci , 1
3 10

 

 

Put Križa od Vlaha Letunića vezano
Plač Gospin ili Muka Gospodinova,
opjevana pučkim stihom, komad D 2
100 komada , 160
O. Petar Vlašić, Evangjelistar (Epistole
i Evangjellja) vezano u Ye platna , 160
vezano u Ya koži -, 200
vezano u Yi koži = , 260
O. Petar Vlašić, Psalmi Davidovi
4 sveska , 320
4 sveska vez. , 380
Ciklus Propovjedi
1. svez. Ljudski život

20

2. svez. U zemlji Otajstva =, 20
3. svez. Čudesa Isusova 20
O. P. Vlašić, Psalam de profundis + 2
Huonder-Jadretić, kod nogu Učitelja =, 50
vezano , 65
Muka Isukrstova koja se pjeva na
Veliki Petak, kada ide procesija
goru Kalvariju a 3
Sve ove knjige naručuju se kod
uJadran“'
Knjižare — Papiruice — Štamparije
Knjigovežnice  — Foto - odjeljenje
DUBROVNIK

 

ovog

InIčIĆ , Dom

Spediterska radnja
Dubrovnik 2

Telefon br. 219 Telefon br. 219
Vrši prevoz vlastitim kolima
svakovrsne robe. Za selidbe,

(prevoz pokućstva) ima vješte
ljude. 4)

 

 

 

 

 

Uvijek na skladištu uz najniže cijene
HA GRADITELJE: pauspapir, skizenpapir, ozalid papir, kao i crtaći pribor ;

Za urede: cyklostil matrice, papir, boje, vrpce kao i ostali pisaći pribor;

 

 

Za škole: knjige, zadaće, olovke, pera itd.;
Za filateligte s Izbor tu i inozemnih Maraka;

da svakoga ! zlatna naliv pera garantirano najbolje svjetske marke,
dobijete kod papirnice

I Dovranić

 

 

 

 

Srijeda Velika (8. IV):

Preko Jutarnje (oko 6 sati večer):

Lamentacije (koralno): Prva: Dn
Pero Bošković (bas). — Treća: Dinko Zorović (tenor).

Na svršetku Jutarnje (oko 7 i 15):

Arn. Furlotti: ,Christus factus est“ (4 gl. mješ. zb).

Jos. VI. Vruticky : ,Miserere“ (4 gl. mješ. zb)..

Četvrtak Veliki (9. IV.):

Preko Jutarnje (oko 6 sati večer) :

Lamentacije (koralno): Prva: Dinko Zorović (tenor). — Druga: Lino
Šapro (bariton). — Treća: Dn Jerko Kovačević (tenor).

Na svršetku Jutarnje (oko 7 i 15): kao u Srijedu Veliku.

Petak Veliki (10. IV.):

Preko Adoracije sv. Križa (oko 11 sati):

L. T. Vittoria: ,Puče moj“ (4 gl. mješ. zb.).

Preko Jutarnje (oko 6 sati večer) :

Lamentacije (koralno): Prva: Dn Niko Gjivanović (bas). — Druga:
Dinko Zorović (tenor). — Treća: Pero Bošković (bas).

Na svršetku Jutarnje (oko 7 i 15): kao u Srijedu Veliku.

Nakon povratka procesije u Katedralu (oko 8 i po): S. Meyr: ,Arist

postade poslušan“ (3 gl. muški zb.).

USKRS (12. IV):
Preko Pontifikala (10 s.):

Tresch: , Ecce sacerdos magnus“ (4 gl. mješ. zb).

Promjenivi djelovi Mise od Griesbachera.

,Missa in hon. S. Benedicti“ od Griesbachera (4 gl. mješ. zb. uz
pratnju Dubrovačkog Kurorhestra i harmonija).

S. Zimarrino: ,Regina coeli lastare“ (mješ. zb.).

Na harmoniumu O. Dr. Jordan Kuničić. — Dirigent: Antun Gjivanović,

Carlo Capurso (tenor). — Druga:

 

 

 

Pisma iz naroda.

Pupnat na Korčuli, Uskrsno ispo-
gvijedanje. Prema lanjske godine uve-
denom običaju i ove godine od-
lučiše svećenici župa Žinova, Pupnata,
Gare i Smokvice, da zajednički obav-
ljaju uskrsno ispovijedanje i to sveča-
nim načinom. Tako na 25 tek. ma
blagdan Navješćenja po podne dogjoše
u Pupnat vIč. Gregov župnik Žrnova
sa svojim pomoćnikom vIč. Baburicom,
te vič. Tumbas župnik Čare. U 6 s. v.
započe svečani Smiluj se meni, a iza
toga održa pobožuu propovijed vič.
Baburica pozivajući narod na pokoru.
Potom je slijedio blagoslov sa Presve-
tim. Iza toga ispovijedalo se je do
kasnijega sata jer se je odazvalo mno-
go naroda. Sutradan u četvrtak u jutro
u 5 s. bila je svečana Misa i opća
pričest, a zatim se je ispovijedalo ci-
jeli dan. U večer propovijedao je vič.
Tumbas potresajući duševnost onih,
koji još spavaju u grijehu. U petak u
jutro završilo je ispovijedanje. Pristu-
pilo je na sv. sakramente 500 duša —
dakle skora cijela župa. Bilo ma spa-
senje.

 

 

OGLAS

Daje se u najam odnosno pro-
daju se nekretnine ,PENSION
NATALIJA“ na Lapadu.

Zapečaćene ponude za najam
ili kupnju imadu se predati po-
vjereništvu Pensionog Zavoda za
Namještenike u Dubrovniku, ulica
Izmegju Polaća broj 12, najkas-
nije do podne dana 15. aprila
1936 godine.

 

PE

IVi ćete bolje spavati ako....
spavate na jastucima punjenim perjem.
Perje: 1 kg. Din. 10.—, čehano 16.—, 24,—, 36.—.

Punjeni jastuci; Dobar inlet, vel. 40x60 Din. 9.—, 10,—, 14,—
vel. 60x80 Din. 22.— 24,—, 27.—, 35.—, 44.—, 50,—

» »

Tražite uzorke i cjenik!

uPOSTELJINA“ ZAGREB, Ilica 76

Zaton kod Gruža. Gradnja puto.
Vijest da predstoji izgradnja kolnog
puta Orašac - Zaton Veliki i Mali do
Mlinice pobudila je veliki interes i u
našem mjestu i u cijeloj okolici. Ovaj
je put potreban i koristan pak je na-
rod spreman da u svemu izide u su-
sret pri toj gradnji. Zaton je naime
prirodna luka za cijelo svoje dosta ve-
liko zalegje. Na Orašac i Trsteno ne
može da pristane parobrod po zlu vre«
menu, pak su i ta mjesta upućena na
Zaton. Onda dolaze mjesta udaljena
od mora: Osojnik, Ljubač, Gromača,
Kliševo, Mrčevo, Mravinjac, Rigjica i
ona hercegovačka sela, koja ne gravi-
tiraju na drugu prirodnu luku Slano,
Sve se to slijeva na luku Zaton.
Zaton već ima priličnu obalu i
muo, ali koja hvajda, kad nije još do
sada spojen s kolnim putem niti do
uvale Zatona Maloga. Gradnjom kol-
nog puta ovo će mjesto oživiti i tu-
rizmom i jačom komunikacijom, te će
porasti vrijednost i kućama i zemljištu.
Uvala naime Zatona upravo ko stvo-
rena je za ljetovanje i kupanje, ali do
sada nije na žalost bila pristupačan
nego samo lagjom, dok će novim pu-
tem oživiti i autobusni saobraćaj.

    
  
  

Pokućstvo

i sve u struku spadajuće ||[f

 

kao Linoleum, Tepihe za
hodnike, sobe, okvire i slike
uz vrlo

veliki izbor,

umjerene cijene kod

I nSEžiS

DUBROVNI!

Za panzione i hotele specijalne ponude!