zalman

a

ži

Strana 2

v vr LI
Hodočašće u Rim
(Svjetska izložba Katoličke štampe

u Vatikanskom gradi),

 

Za mjesec dana t. i. 12. svibnja
biti će u Vatikanskom Gradu svečano
otvorenje svjetske izložbe Katol. Štampe.
Na svečano otvorenje te veličanstvene
izložbe, koja znači najveći dogogjaj u
ovoj godini, koju će otvoriti sam Sv.
Otac Papa Pijo XI. i na kojoj je zas-
tupana u posebnom odjeljenju izložbe
i sva hrvat kat. štampa, polazi posebno
Hrvatsko hodočašće, pod  pokro-
viteljstvom Hrvatskog Episkopata, a
na čelu hodočašća polazi kao pokro-
vitelj i kao počasni pretsjednik našeg
nacijonalnog odbora za tu Vatikansku
izložbu preuzv. g. Dr. Ivan Šarić nad-
biskup Vrhbosanski sa zastupnicima
hrvatske katol. štampe i drugim hodo-
časnicima.

Hodočašće odlazi 10. svibnja o
podne iz Zagreba, stiže u Rim drugi
dan u jutro te ostaje u Rimu 7 dana.
Na povratku iz Rima zadržat će se
još u Firenci i Veneciji. Povratak u
Zagreb 21. svibnja. Cijena je 2.000.
dinara. Prijave se primaju samo do
konca travnja (adresa: Odbor za Va-
tikansku izložbu, Zagreb Trg Kr. Tc-
mislava 21.) Zamoljena je zajednička
putnica. S prijavom treba poslati 1.000
dinara kapare.

Tkogod može, neka se pridruži
ovom hodočašću, jer je to rijetka me-
gjunarodna manifestacija u Vječnom
Gradu, pa treba da i mi Hrvati kato-
lici ondje budemo što brojnije i što
dostojnije zastupani.

Priprave za ovu veliku svjetsku
izložbu vrše se ubrzanim tempom. Gla-
sovito dvorište ,Pomme de Pin“ daje
izgled velikog gradilišta. Ono je već
potpuno pokriveno i na njegovu tlu
nekih šezdesetak dvorana ma kojih 6.000
kvadratnih metara, zaklanjat će kroz
6 mjeseci — od 12. svibnja o. g. sve
što se odnosi na katoličku štampu u
čitavom svijetu. Izložba će biti o 75-
godišnjici ,Osservatore Romano“. Di-
rektor vatikanskog lista predsjeda or-
ganizaciji izložbe, koju inače pomaže
kongregacija ,Propaganda fide“ i is-
točna kongregacija.

Izložba će imati tri glavne sekcije.
Prva će biti posvećena povjesti novin-
stva i pokazivat će jedne pokraj dru-
gih prve tiskane stvari i najmodernije
rotative. Druga će sekcija okupiti pe-
riodičku katoličku štampu raznih kra-
jeva svijeta i misijsku štampu. Treća će
sekcija biti posvećena publikacijama
kongregacija i redova.

Izvan ove dvorane bit će jedna
druga zgrada oko 1000 kvadratnih
metara veličine, koja će pred ulazom
u izložbu služiti kao dvorana za pro-
jekcije. Svakako, po svemu što dozna-
jemo o ovim pripravnim radovima, vidi
se da će izložba biti vrlo originalna i
vrlo zanimljiva.

na zgodnom položaju blizu

mora prodaje se kompleks

zemljišta i kuća. Za infor-
macije obratiti se

Konrad Haller

DUBROVNIK
Boškovićeva ul. 8 - telcf, 17

 

 

 

NR RA aleinS-elli
1 Karlo Brkljačić

Na Veliki Četvrtak — 9. travnja
ubijen je hitcem iz revolvera Karlo
Brkljačić. Ubijen je pred crkvom svog
sela Trnovca kraj Gospića ni kriv ni
dužan od bivšeg četnika i kriminalnog
tipa Pejnovića. — Pok. Brkljačić bio
je u svoje vrijeme narodni zastup-
nik u seljačkoj stranci, a ostao je vje-
ran svojim načelima kroz cijeli život.
Radi svog poštenja i karaktera bio je
je poštovan u cijeloj Lici.

Njegova smrt izazvala je duboku
narodnu žalost u cijelom hrvatskom
narodu. Po cijeloj domovini održane
su komemoracije i zadušnice za pokoj
njegove duše. Ovomi prigodom progo-
vorio je i Dubrovnik i pokazao svoje
osjećaje mirno, dostojanstveno a uje-
dno impozantno kako rijetko dosad.
Na Veliku Subotu sabralo se je pred
Stolnom Crkvom veliko mnoštvo samih
muškaraca, koji su onda prošli gradom
predvogjeni narodnom zastavom. Po-
vorka se kretala mirno bez riječi. Sve
sami muškarci otkrivene glave po šest
u redu. Svih skupa moglo je biti oko
četiri hiljade. Kad se je povorka po-
vratila pred Stolnu Crkvu održao je
narodni zastupnik prof. Mišetić kratki
prigodni govor, iza koga je pozvao
sve prisutne da kliknu trokratni slava!
pok. Brkljačiću. Na koncu je sav na-
rod otpjevao narodnu himnu i mirno
se razišao. Za vrijeme povorke grad
je bio u crnini a negdje se vijale na-
rodne zastave na po stijega.

U slijedeći četvrtak pozvao je nar.
zastupnik narod na zadušnice. —
Zadušnice su oglasila i hrvatska kul-
turna društva u gradu. U subotu 18
travnja, održane su zadušnice u crkvi
Male Braće. Za tu zgodu bio je na-
sred crkve veliki katafalak, Sprijeda je
bio lovor vijenac sa trobojnicom :
Hrvatskom mučeniku Karlu Brkljačiću
— Dubrovački Hrvati. Preko zadušnica
prostrana crkva bila je prepuna, te
mnogi nijesu mogli ni unići više,
Gružani kao i Župljani došli su kor-
porativno predvogjeni narodnom zas-
tavom. Preko mise pjevao je mjesni
Crkveni Zbor. Iza zadušnica narod je
kliknuo : Slava Karlu  Brkljačiću! i
onda se i opet mirno razišao. Isti dan
naveče održao je nar. zastupnik kome-
moraciju u Društvu ,Gundulić“ gdje
je istaknuo rad i karakternost pok. Karla
Brkjjačića. Neka je: Slava Karlu
Brkljačiću, koji je za života neumorno
radio za svoj narod, pa je na koncu
svoj život položio u temelje bolje
budućnosti hrvatskoga naroda |

 

Za mjesec svibanj
preporučamo iz naše naklade:
SVIBANJ posvećen BI. Djevici Mariji
zvijezdi mora svagdanjim razmišljanjem

Din. 3.—
BOSILJEVAC Hvalimo Mariju , 10.—
VULETIN Marija kraljica svibnja 10, —

= Svibanj za svakoga Din. 8.—
BONACCI Tebi Marijo » 15.—-

Hrvatska knjižara
Split

 

PERZIJSKI

 

Prostirači za pod Čilimi (Tapiti)
AFGANISTANSKI
NA PRODAJU

Reflektanti neka se obrate na g. Mirka Mišković - Dubrovnik
(za adresu upitati u Parfumeriji BONGI)

TURKESTANSKI

 

 

v

  
 
 
 

NARODNA SVIJEST“ IDES Broj 167

Koža, koja je naučena
na zimu, zahtijeva na
oporom proljetnom
suncu NIVEA CREMU

  

 

Pisma iz naroda.

LUKA na Šipanu. Smrt Marge
Stjepčević. U srijedu 8 o. mj. premi-
nula je nenadno ovdje Margarita Stjep-
čević u 70 god. sestra gosp. Valentina
Stjepčević umir. učitelja. Ovo su po-
tomci jedne najugledaije starinske obi-
telji u ovom mjestu. Pokojnica je bila
uzor domaćica i dobra kršćanka, te
kao takova bila je za više godina
glavaricom mjesnog društva djevojač-
kog, koje se je s njom  ponosilo. U
četvrtak joj je bio lijepi sprovod, kome
je prisustvovao veliki broj pučanstva,
a spomenuto društvo korporativno sa
barjakom, te položilo na njezin grob
lijepi viienac, a dat će otslužiti i za-
dušnice za njezinu dušu. Pokojnici
rajska slava, a njezinim domaćim i
naše žalovanje.

Obredi velike sedmice ovdje su
izvršeni u redu, a osobito svečana pro-
cesija Velikog Petka, kojoj je prisu-
stvovao veliki broj pučanstva, a mjesto
bilo lijepo rasvijetljeno na tihoj noći
da je bilo divota vidjeti. Neka ovo
bude na čast i ponos našem miestu, a
na spasenje naših duša.  P. Š

Ston. Velike sedmice. Po starom
našem lijepom običaju, i ove godine
naša matica bila je čitavu veliku sed-
micu prepuna pobožna puka. Za vri-
jeme 40 satnog klanjanja Presvetom,
održao je propovijedi = mp.. O.
Markolin Knego, koji je znao da os-
voji srca vjernika. Najljepše je i naj-
utješlivije bilo to, da je čitava naša
župa ove dane pristupila stolu Gos-
podnjem. Vrijedno je istaknuti poko-
panje, koje je bilo napravljeno u našoj
Matici sa mnogo ukusa, lijepi emblemi
sa 7 zadnjih riječi Isusovih. To je ove
godine za prvi put ovako bilo ukraše-
no, pak je djelovalo na vjernike, Za
vrijeme velike sedmice pjevao je lijepo
i uvježbano crkveni pjevački zbor, Na
Uskrs i Uskrsni ponedjelnik pjevao je
novu uvježbanu Misu. Na uskrsni po-
nedjelnik naš dekan Dn Lovro Totić,
održao je u svojoj propovijedi apel
na svoje župljane radi osnutka karita-
tivnog društva ,Milosrgje“ što je pri-
mljeno od vjernika sa ljubavi i odo-
bravanjem. Bilo sve na korist vjere i na-
roda.

 

 

Onima koji trebaju naočale
pružaju se sve pogodnosti: naj-
bolja kvaliteta stakala, special-
no-moderni okviri i solidne ci-
jene kod Josipa Krilića, vis-a-vis
Male Braće, Moderni zlatni na-
kiti. Satovi najboljih marki. Staro
zlato kupuje i zamjenjuje.

Zahvala

Svim onima, koji su na bilo koji
način doprinijeli za popravak krova
crkve Gospe od Rozarija u Dubrov-
niku. — U prvom redu zahvaljujemo
svoj onoj gospodi, koja su svojim
savjetom doprinijela, kako da se stvar
izvede i krov dovede u svoju prvašnju
formu. — Gospogjama, koje su dra-
govoljno se odazvale, da požrtvovno
idu od kuće do kuće da prikupljaju
obcl za tu radnju. — Svim blagodar-
nim doprinosiocima, koji su jednom
doprinijeli ili mjesečno doprinose. Ne-
ka svima bl. Gospa stostruko nadok-
nadi.

Nu da bar donekle i vanjskim
načinom tu harnost iskažemo, odlučili
smo 4. nedjelje tek. mj. 26. aprila
kada se u crkvi Rozarija svečano slavi
sv. Vincenco Fererski, prikazati sve-.
čanu sv. misu u 10 s. za sve žive
dobročince te akcije, a u isto vrijeme
tihu sv. misu za sve pok, mrtve, koji
su tu ukopani.

Ovom prigodom crkveni pjevački
zbor uz blagonaklono sudjelovanje
Dubrovačkog kurorhestra izvagja ovaj
program :

U jutro u 10 sati: Giiesbacher :
,Missa in hon. S. Benedicti“ za 4 gl.
mj. zbor uz pratoju orgulja i Dubro-
vačkog kurorhestra. Verbicki: ,Oče
naš“ 4 gl, mj. zb. Beethoven: ,Nebesa
šire“ 4 gl. mj. zbor.

Uveče oko 7 sati: N. Dolovjev:
,Himna sv. Vincencu“ 3 gl. mj. zbor.
B. Šček: ,Divnoj dakle“ 4 gl. mj.
zbor. — Dirigent Autun Gjivanović.
Na orguljama dr. O. J. Kuničić.

Dubrovnik 20 aprila 1936.

Dominikanci.

 

Kušajte uvjerit će te se da je
u istinu najbolji i najukus-
niji, dobro pečeni kruh,
razno sitno luksuzno pecivo kod

Parne pekarne iz Gruža

zato jer izragjiva na higi-
gijenski najmoderniji način
Preporuča se
PARNA PEKARNA

BALDO CRNJAK

Trgovina mješovite robe kod
Tržnice DUBROVNIK 2

 

EREPZI NR VIHIDOM (AO) SARKIK ARAN A

 

Naučnika za trgovinu ili. obit|
tražite putem Podružnice ,Hrvatski Ra-
diša“ u Dubrovniku.