Strana 2

oslobogjenih robijaša, koji okolo obi-
laze sa revolverima. Azanja više ne
znači ništa. Ja odavle dobro znam što
on radi u svojoj palači, jer ga poznam
trideset godina. Og je izgubljen u svo-
jim sanjama, on se bavi pisanjem pri-
bilježaka, da bi kasnije mogao pisati
memoare. To je monstrum frivolnosti,
koji nije nikada mislio ni na što dru-
go do li na redigiranje svojih članaka.
On je veliki krivac za sve ovo što se
dogodilo. Kad je vidio, da nastaje voj-
nički pokret, vjerovao je, da je to o-
bični pronuciamento. On nije bio u
stanju, da opazi, da je to čitav jedan
narod, koji uzima oružje i pridružuje
se vojsci. Oa je kazao: ,Podijelimo
oružje puku“ i kod toga nije mislio
nego samo na ,Pučku frontu" i ako
su seljaci, radnici i mali gragjani, koji
ne mogu živjeti, više zaslužili ime
,puk“, nego Pučka fronta. I on je obo-
ružao ljude, koji su se onoga časa,
kad su dobili oružje u ruke pretvorili
u bandite. Državniku nije dozvoljeno,
da pokazuje tako malo smisla i shva-
ćanja za historijske momente i da se
gubi u iluzijama. On mora shvatiti
momenat i predosjetiti važne momente,
koji dolaze.

Srećom je vojska pružila dokaze
velike murosti. Franco i Mola su bili
toliko superiorni, da su odbili izjave
protiv republike, Ova dva čovjeka su
se pokazala na visini časa. Franko je
u vrijeme, dok je služio u Maroku
imao prilike, da se istakne kao šef
prvoga reda“.

Propaganda laži

Svako se još sijeća komunističkog
ustanka u Braziliji od oktobra mjeseca
prošle godine. Tada je pokušala Mos-
kva preko svojih agenata Everta, ,s0-
vjetskoga poslanika“, nekadašnjega
trgovca krznom Minihina i člana eg-
zekutivnog odbora Kominterne Luja
Karlosa Prestesa, da digne brazilijan-
ski narod protivu njegove vlade i na-
silnim putem da pretvori ovu bogatu
južno-američku državu u  Sovtetsku
Republiku zavisuu od Moskve.

Pokušaj je propao. Jedan za dru-
gim uhapšeni su Evert i Prestes i Mi-
nihin i potjerani od strane urugvajske
vlade, Istraga protiv pokretača ove po-
bune još nije završena. Brazilijanske
vlasti će iscrpno prikupiti dokaze za
zločinačko učešće tih ljudi i njihova
djela i oni će okajati svoje grijehe kako
to zakon odregjuje.

Ovo je, megjutim, Moskvi nepod-
nošljivo, Zato je ona, isto kao što je
svjetsku javnost podbola protiv Nje-
mačke, organizovala vrlo zamašnu pro-
pagandu protiv Brazilije, koja je u ime
brazilijanskog naroda umjela da ga
sačuva ,diktature proleterijata“ t. j. dik-

tature megjunarodne komunističke kli-
ke.

Tako tvrdi komunistički IMANITE
od 4 jula, da u tamnicama Brazilije
leži 16.000 , antifašista“, koji su uhap-
šeni od ,lakejske vlade iz Ria. Proces
protiv njih je početak sudskoga zločina
koji se priprema protiv Luja Karlosa
Prestesa, koga želi da smakne Vargas“.
Ništa bolje ne dokazuje nevjerovatno
izvrtanje činjenica, kojim Moskva stal-
mo pokušava da se bori protiv zemalja
koje se zakonskim sretstvima brane
protivu komunističke kuge. Na to su
brazilijanske vlasti objavile pravi broj
ličnosti, koje su po potrebi samoobrane
stavili u zatvor. Uhapšeni su Luj Kar-
los Prestes, Artur Erns Evert i Rodol-
fo Djoldi, tri glavne vogje oružanog
pokušaja prevrata. Sa njima čeka ma
presudu još 638 zatvorenika, Megju
njima je 628 ljudi i 10 žena, 212 njih

je pripadalo vojsci i bilo je zavedeno,
a 416 je bilo gragjanja. Eto to je tih
116.000 antifašista, megju njima 5.000
žena“, koji navodno pod ,strahovitim
režimom fašističkog diktatora“ Vargasa
treba da stradaju.

Takvim metodama treba da seok-
rivi jedan narod, što je iz državnoga
instikta pohvatao tugjinske agitatore.
Tako se vrijegja čovjek koji je kao
pretsjednik Vargas ujedinjenim država-
ma Brazilije posvetio svoju ličnu hra-«
brost u borbi protiv buniteljima, Mi
dobro poznajemo ove metode i već
odavna s pažajom pratimo njihovu
taktiku. Svaki put kad se neka
država. kao Brazilija snažno brani od
mješanja moskovskog Koininterna u
svoje unutrašnje stvari i kada ovaj na-
rod čiste od civenoga otrova, svaki put
se u sovjetskoj ruskoj štampi i u svima
onim koje od nje zavise diže ,oluja ne-
godovanja“. Doći će jedno vrijeme kada
će svi pogogjeni narodi — a danas su
gotovo svi pogogjeni — ujediniti protiv
komunizma i spremili kraj opasnim
megjunarodnim zločincima _ crvenih
uzurpurpatora.

 

Prodiranje i organiziranje SROMA-a u
dubrovačkoj biskupiji.

Novoosnovano biskupijsko Okruž-
je SKOM-a, Jedanaest SKOM - ova
postoji i radi, a neki su u osnutku.
ŠKOM-aši ne sustaju u radu.

Već se je više vremena osjećala
potreba, a naročito u ovo zadnje vri-
jeme, da se i u našoj biskupiji — u
nekim biskupijama su već osnovana
diecezanska Okružja — dogje do jedne
središnjice za SKOM društva, kako bi
se pojedinim društvima omogućio što
bolji, uspješniji i sistematskiji rad, I
nije trebalo odviše dugo čekati, jer je
hrvatska — seljačka — katolička om-
ladina (SKOM) dubrovačke biskupije
7. septembra ov. god. dobila svoje
novoosnovano  diecezansko  Okružie.
Toga je, naime, dana izvolio Preuzv,
biskup Dr. Carević odobriti privremeni
odbor diecezanskog Okružja, isto kao
duhovnika: O. Klementa Žic, pretsjed-
nika: Daria Bracanović. Upravu uz
gore spomenute sačinjavaju još 4 člana
i svi pretsjednici društava kao odbor-
nici Okružja.

Veselimo se ovom dogogjaju za-
jedno s našim omladincima na selu,
jer su oni duboko osvjedočeni o po-
trebi i važnosti osnivanja diecezanskog
Okružja. Mi svi znamo da, kao što
svaka obitelj i uopće svako društvo
ima nekoga koji mu je na čelu, tako
da mora svaka organizacija, pa i naš
SKOM, ako želi sa uspjehom raditi,
imati svoje pretpostavljene, da preko
njih i pomoću njih provagjaju u djelo
svoj hrvatski i izrazito katolički pro-
gram. Naprijed, dakle, dragi SKOMaši
u radu za hrvatsko, katoličko, gospo-
darski napredno, prosvjetno i slobodno
selo !

Jedanaest SKOM-ova postoji i ra-
di u dubrovačkoj biskupiji, a više je
njih u osnutku. Uvjereni smo da se
svi naši iskreni prijatelji vesele ovom
uspjehu i prodiranju K. H. u našoj bi-
skupiji. Do sada imaju organizirana
SKOM društva ove Župe: Pridvorje,
Mlini, Brgat, Rijeka Dubrovačka (Ro-
žat), Željana, Crna Gora, Trstenik, Ja-
njina, Kuna, Trpanj, i Putnikovići, Pu-
ni smo pak uvjerenja da će kroz sa-
svim kratko vrijeme prodrijeti SKOM i
u ostale župe ove biskupije, u sva
sela gdje ima iskrenih Hrvata i kato-
lika. SKOM osvaja, jer je čisto staleš-
ka organizacija koja neće ništa za se-
ljaka mimo seljaka! Jedino ovakova
organizacija može postati prava na-

,NARODNA SVIJEST“ 16 Rujna 1936

 

 

rodna organizacija koje će odgovarati
duši našeg seljaka koji se u njoj mora
osjećati kao svoj u svome. Tome nas
uče silni uspjesi belgijskih i francus-
kih organizacija : jocisma (žosizma) rad-
ničke kat. omladine; jacisma (žasizma)
selj. kat. omladine; jecisma (žesizma)
— gjačke kat. omladine.

Ali hrvatski selj. kat. omladinci
ne sustaju u radu. Njima lebdi pred
očima još dobar dio njihovih drugova
koji još nisu organizirani u SKOM-u.
Zato će oni pod vodstvom svojeg no-
voosnovanog Okružja pohrliti u župe
koje još nisu organizirane, da čim pri-
je dovedu svoje drugove u SKOM.
Naprijed SKOM..! U borbu proti svih
neprijatelja naše svete katoličke Crkve
i našeg seljačkog naroda! Ne plašite
ih se, pa bilo koje boje oni bili!

Pisma iz naroda.

TRSTENIK. Izlet hrv. lumbardske
glazbe i crkvenog pjevačkog lumbaad-
skog Djevojačkog društva. Prošle ne-
djelje 6 o. mj. Hrvatska Lumbardska
Glazba i Crkveno Pjevačko Djevojačko
Društvo priredilo je svoj izlet u Trste-
nik i Žuljanu. Na čelu sa svojim vri-
jednim župnikom Don Pavom Poša,
koji je organizirao izlet kao i sa jed-
nim članom uprave Glazbe prispješe
izletnici (50 na broju) u naš romantični
Trstenik u 9 i po s. ujutro. Poredavši
se u povorku uz skladnu i veselu
svirku glazbe uputiše se ravno put
crkve Matice ma svečanu misu, Pred
crkvom je glazba pozdravila maticu i
sakupljeni narod, a Djev. Pjev. Druš.
izvelo preko svečane sv. mise vrlo li-
jepe i melodične komade: ,Kyrie* i
»Agous Dei“ od M:xa Hohnerlein;
Gloria i Credo iz crkv, korala (Missa
Angelorum); Sanctus i Benedictus od
Diericx, Takogjer je zbor izmegju Of
fertoriuma i Sanclusa skladao izveo
Gospinu pjesmu ,O marijo majko mi-
la“ iz MNovakove crkvene pjesmarice.
Poslije mise izletnici su se ponovno
svrstali u povorku, skupa sa Trsten-
skim narodom, te uz veselo sviranje
hrv. domorodnih koračnica obišli mje-
sto a zatim je pred župnim stanom
Glazba održala kratki ali izabrani kon-
cerat. Izleinici počašćeni od mjesnog
župnika Dn Iva Petković sa izvrsnom
čašicom renomiranog  pelješkog spe-
cialiteta ,Dingača“ otputovaše uz svi-
ranje glazbe praćeni od Trstenskog
naroda i dugo pozdravljeni poklicima
i pljeskanjem za susjednu slikovitu
Žuljanu. Koliko Hrvatska Lumbardska
Glazba kao i Crkveno Pjev. Djevoj.
Lumbardsko Društvo probudiše u na-
rodu Trstenskom veliki interes i zanos
sa svojim lijepim pjevanjem i sklad-
nim sviranjem. Čestitamo njihovom
zauzetnom župniku kao i vrijednom
gosp. učitelju glazbe na lijepom us-
pjehu, neka im to služi na ponos i
diku! Zahvaljujemo im na posjetu te
želimo da se opet k nama zalete i
probude u nama veselo raspoloženje.

Trstenjanin.

 

 

Pokućstvo

i sve u struku spadajuće

 

kao Linoleum, Tepihe za
hodnike, sobe, okvire i slike
vrlo

veliki izbor, uz

umjerene cijene kod

U M.SEŽ 13

DUBROVNIK

Broj 37 |

CAVTAT. Pastirski pohod. U |
nedjelju, dne 13 o. mj. preuzvišeni
dijecezanski biskup Dr J, M. Carević
obavio je II. pastirski pohod naše žn-
pe. U jutro u 930 sati stigao je u
pratoji preč. Dn K. Capurso, tajnika
svečano dočekan od gg. crkovinara
predstavnika vlasli, društava pod bar-
jacima i velikog mnoštva naroda. Na
plokati pred župuom crkvom pozdra-
vila ga je jedna učenica krasnom do-
brodošlicom i predala mu lijepu kitu
cvijeća, Na vratima crkve dočekao ga
je preč. župnik.dekan Msgr. Ivo Da-
gonig i izrekao sočni pozdravni go-
vor, te prema propisanom obredu uveo
preuzv. natpastira u crkvu, dok je na
koru muški zbor izvagjao ,,Evo sveće-
nik veliki“ uspjelu, za ovu prigodu
novo komponiranu antifonu od mp.
O. Antuna Dra Matijevića, profesora
franj. gimnazije u Dubrovniku, koji ja
na orguljama pratio. Nakon zahvale
preuzvišenoga na ovako lijepom do-
čeku i kratkog odmora, slijedila je
svečana sv. Misa u trojci, koju je
otslužio preč. Msgr. dekan. Na kora
je pjevao dobro uvježbani mjesni
muški zbor, koji se odlikuje dobrim
basovnim materijalom. Nakon sv, Mi-
se preuzvišeni je izrekao temeljiti veo-
ma savremeni prigodni govor, koji je
na svakoga duboko djelovao, a zatim
podijelio brojnoj djeci sakramenat sv.
Krizme, Poslije toga obavio je pregled
crkve. Po podae je pregledao Župni i
Dekanatski Ured, a u 4 sata vodio je
procesiju na grobište sv. Roka, gdje
je nakon prigodnog govora o štovanju
mrtvih_ podijelio svečano odriješenje,
Na odlasku ga je veliki broj vjernog
naroda dopratio do parobroda, te ga
je živo pozdravljao poklicima , Živio",
pjevanjem pjesme ,Hoćemo Boga“ i
veselim mahanjem rupciina,

 

ZDRAVO VINO I MOŠT

upotrebom
KALIUM-META-BISULFITA
MARKE _,,VINOBRAN“
upute i uzorke šalje besplatno
TVORNICA ,,ZORKA“ D. D., SUBOTICA

Qdgoda jesenjeg zagrebačkog zbora
za 14 dama.

Održat će se od 17. — 26. oktobra.

Kako uslijed dugotrajnog gragjev-
nog štrajka strane države nisu mogle
dovršiti svoje paviljone zaktjučila je
uprava Zagrebačkog Zbora da odgodi
otvorenje novog zborišta za 14 dana
tako da će ovogodišnji jesenji XXVI.
megjunarodni veliki sajam uzoraka dr-
žati od subote 17. do ponedeljka 26.
oktobra.

Interes je ogroman. Ne samo da
su sva mjesta u dvoranama i novoiz. |
gragjenim zgradama već davno zat.
zeta nego se još uvijek javlja veliki
broj izlagača, kojima se još mogu do- |
dijeliti mjesta samo u slobodnom pro-
storu. |
U interesu je čitave naše privrede, |
svih njezinih grana i svih koji od nje
živu, od industrijalaca, obrtnika, trgo-
vaca i ugostitelja do 1adnika, da se
Zbor redovito održi, jer to znači bilo |
direktno, bilo indirektno zaposlenje
mnogih hiljada privrednika i radnika
svih struka preko zimske sezone.

 

 

 

 

4

U Oonćslo Nr

Trgovina pokućstva
Tametarska i  slolarska radiom

za gradnju i mamještaj

   

===

QDomozite Olilosrće