Strana 2

Biskup O. Alojzije Mišić

Dneva 14 srpnja ov. god. navršilo
se je 25 godina, da preuzv. g. fra
Alojzije Mišić upravlja kcrmilom bis-
kupije mostarsko — duvanjske i tre-
binjsko — mrkanske. Kao ondašnji
provincijal Bosanske franjevačke pre-
vincije naslijedio je biskupa slavne
uspomene P. Buconjića.

Višestruk i obilan je njegov rad.
Istaknuo se je kao župnik, vjeroučitelj
biskupski tajnik, samostanski starješina,
provincijal, nastavnik gimnazije, pak
eto sad konačno i kao biskup. Na svim
ovim položajima bio je aktivan, odličan
i neumoran radnik. Gdjegod je bio
radio je za boljitak naroda ne samo
u vjerskom i moralnom, već materijal-
nom socijalnom - ekonomskom i naci-

jonalnom polju. Nije nikad propustio
nikakvu prigodu, a da nije nagovarao
na ljubav djedovske vjere i hrvatske
domovine.

I nas je Dubrovčane zadužio vječ-
nom ljubavi i harnosti. Za vrijeme
biskupije sede vacante odazivao se je
uvijek našoj potrebi, tako da je neko-
liko puta uveličao crkvenu svečanost,

a pogotovo veliki maš blagdan sv.
Vlaha.

Naš je Jubilarec sada u svojoj 78
godini života. Ma iako u odmakloj
godini ipak je sveudilj svjež, krepak,
sigurna, nestaračkog hoda.

Ovom prigodom njegovog jubileja
želimo i mi Dubrovčani, da ga dobri
Bog još uzdrži na mnogaja Crkvi, Vjeri
i Hrvatskoj !!

SMRT SVETOZARA PRIBIČEVIĆA

Prošli utorak dneva 15 ov. mj.
preminuo je u Pragu vogja samostal-
nih demokrata Svetozar Pribičević. On
je posljednjih godina boravio u Parizu,
odakle je nešto prije mjesec dana po-
šao u Čehoslovačku, da u sanatoriju
Podol potraži lijeka svojoj bolesti. Bo-
lovao je od upale pluća i raka ma plu-
ćima, od koje je nemoći konačno i
podlegao u 61 godini svoga života.
»Hrvatska Straža“ piše o njemu izme-
gju ostaloga i ovo: ,Svetozar je Pri-
bičević umro izvan domovine. Imao je
svojih pogrešaka kao političar. Te su
pogrješke bile uvećane njegovom san-
gnivičnom naravi, koja je teško pod-
nosila protivno mišljenje i koja je bila
diktatorski raspoložena. Ali se jedno

mora istaknuti, da je Svetozar Pribičević
bio je izdržljiv u radu, u svojim idejama
da se nije bogatio na svojim položa-
jima. Izvan svake je sumnje, da je Sve-
tozar Pribičević bio talentovan političar
i publicista, koji se sav predao svojim
idejama i koji tu nije poznavao zap-
reka, Bio je realan političar, pa je
svagda računao sa činjenicama. Takva
jedna velika činjenica bila je za njega
jedinstvo hrvatskog naroda, koje je od
1928 dirigiralo njegovom političkom
ideologijom.“

Smrtni su ostanci pok. Svetozara
Pribičevića privremeno pokopani u Pra-
gu. Na pogrebu u Pragu zastupao je
vogju hrvatskoga naroda Dr. Ivo Per-
nar.

 

SKOM

SKOM-aši u akciji. — Konferencije
u svim župama. — SKOM-aši i pro-
slava sv. Križa u Konavlima.

Nedjelja 20 o. mj. bila je upravo
nedjelja rada naših SKOM-aša. Čitava
uprava Diecezanskog Okružja razišla
se po našim seoskim župama da održi
konferencije sa seljačkom omladinom.
Jedna grupa posjetila je Šipan i oko-
licu, druga je održala redovite sastanke
i predavanja u društvima u Rijeci, Br-
gatu i Mlinima, dok je treća posjetila
Konavle, jer se tog dana proslavio
zajednički zavjetni dan Uzvišenja sv.
Križa. U Konavlima ima dosta proslava
ali ovakovih se rijetko vidi. Preko 3000
ljudi obnovilo je zavjet pred presvetim
Križem da će ostati vjerni vjeri svojih
otaca. Uz ovo oduševljenje naroda
dobro je došla i ideja SKOM-a, koja
će mu preko omladine sačuvati blago-
dati zavjeta i uzdržati tradiciju otaca.
Na ovu proslavu došao je marod iz
svih župa, te su SKOM-aši mogli da
se razgovore sa omladinom, održe
konferencije i priprave sve za osniva-
nje društava u pojedinim župama.

Tako će se slijedeće sedmice sa-
stati radni odbor biskupskog okružja
SKOM-a, koji će utvrditi daljni rad i
organiziranje još neorganiziranih župa,
da bi imali onda u svakom selu, sva-
kom mjestu, svakoj župi stup i branik
naših katoličkih i hrvatskih svetinja.

Ini

Trgovina pokućstva

fanelarska i  slolarska  radiona

za gradnju i namještaj

 

   

Jesensko ekvinocije.

Jutros (srijeda 23 ov. mj.)u 6 ura
i 26 minuta projurila je naša Zemlja
na putu oko Sunca kroz drugu ekvi-
nocijalnu tačku, što za sjevernu njezinu
polutku znači prijelaz iz ljeta u jesen
a za južnu iz zime u proljeće. Prama
tome danas na cijeloj zemaljskoj kru-
glji (osim polarnih krajeva) dan jedna-
ko traje kao i noć, a ma ekvatoru se
Sunce danas u podne nalazi u zenitu
(aajvišoj taćki na nebu). Minulo nam
ljeto potrajalo više od 93'/, dana, dok
jesen, koja danas nastupa, neće trajati
nego manje od 90 dana. Razlog tomu
nejednakomu trajanju godišnjih doba
leži u nejednakoj brzini, kojom Zemlja
juri kroz nebeski prostor oko Sunca, Zimi
jeona Suncu najbliža, a ljeti od Sunca
najudaljenija, pak je zato zimi spome-
nuta brzina veća, a ljeti sporija; do-
sljedno, ljeto je najdulje godišnje doba,
zima najkraće, a proijeće i jesen sred-
njega trajanja. Ovaj je u sebi jedno-
stavan razlog bio kroz duge vjekove
neshvatljiv, dok nije slavni astronom
Kepler (živio 1571-1630) utvrdio, da
se planeti oko Suncane giblju u kruž-
nicama, nego u elipsama, te da se
Sunce na lazi u jednomu žarištu dotičnih
elipsa, a ne, kako se je prije mislilo
u središtu kružnica, Po tome je stvar
jasna, da nijedan planet nije u svako
doba svojega obilaska oko Sunca jed-
nako od njega udaljen, te da po zako-
nu gravitacije juri brže kad mu je bliži,
a sporije kad je od njega udaljeniji.
Hoće li nam pak skoro zavladati ekvi-
nokcijalne oluje i dugotrajne kiše, ili
će nam barem kroz prvu polovinu je-
seni vremena biti lijepa i ugodna,
idemo da vidimo.

 

Milosrđe
BP E ONA TN ARIA ENVER ARONA

,NARODNA SVIJEST“ 23 Rujna 19386

 

 

Razne vijesti

U Lurdu je završen kongres biv-
ših ratnika sa svečanom procesijom,
kojoj je prisustvovalo 130.000 bivših
ratnika.

Broj katolika u Svetoj Zemlji.
U Judeji je danas 20468 katolika, u
Samariji 801, u Galileji 26494. Kato-
lici se slažu sa urogjeničkim arapskim
stanovništvom.

Povukla ga istina. Poznati ame-
rički pisac Gutlebert Wright, profesor
u New Yorku prešao je na katoličku
vjeru.

Holandeska prijestolonasljednica
princeza Julijana ovih se je dana za-
ručila sa princom Bernhardom von
Lippe.

Ustanak Arapa u Palestini još
uvijek traje i postaje sve veći. Engleska
je kod kuće morala da mobilizira ne-
ke rezerviste, što se dogodilo prvi put
iza svjetskoga rata. Sad ima Eugleska
u Palestini već 16 hiljada momaka.
Proglašeno je opsadno stanje i pri-
jeki sud.

Španjolski gragjanski rat vodi
se još uvijek jednako ogorčen. Sva je
prilika, da će pobijediti nacijonalisti
(ustaše), a izgubiti komunisti, Već su
dobre tri četvrtine Španjolske u rukama
nacijonalista.

Hitler proti komunizma. U Niirn-
bergu se održao prošlih dama veliki
stranački kongres njemačke nacional-
socijalističke stranke. Ovogodišnji se
kongres održao pod lozinkom ,Borba
protiv boljševizma“. Na kongresu je
sudjelovalo preko milijun ljudi. Prije
završetka kongresa održao je Hitler
govor, u kome se žestoko oborio na
Sovjetsku Rusiju i isticao cilj komu-
nističke propagande u čitavom svijetu.
Oborio se na strane državnike, koji
još ne vide opasnost od komunizma,
već tekar onda, kada je prekasno i
kada se u toj opasnosti počnu da gu-
še. Naveo je, da komunizam ne može
poreći, da je 98 posto činovnika u
Rusiji iz redova_ židovskih elamenata.

Naše žito. Češko žitno društvo
kupuje u Jugoslaviji 10 tisuća vago-
na žita.

Naše gospodarstvo. Javljaju no-
vine, da ćemo ove godine dobiti samo
za izvezeno žito i kukuruz oko 1100
(miljardu i sto miljuna) dinara. Za
šljive oko 100 milijuna. I izvoz drugih
proizvoda iz naše domovine polako,
ali stalno napreduje.

Kina ukida ropstvo. Kineska je
vlada naredila, da se moraju rodite-
ljima povratiti sva prodana ženska
djeca.

Nagjene su nove velike naslage
bakra u okolici Strumice. Rudača sa-
drži do 20 postotaka bakra. Za isko»
rišćivanje ovog rudnika zanima se
njemački i engleski kapital.

Kongres za istinski mir Rad-
ničke katoličke omladine održan je u
Ženevi na koji je stiglo i 500 radnika
iz Francuske, zatim oveća grupa bel-
gijske i talijanske mladeži, Odaslan
je brzojavni pozdrav svetom Ocu Papi.

Katastrofa na dalekom sjeveru.
Prošlih dana u žestokoj oluji potonuo
francuski polarni brod ,Pourquoi pas ?,
na putu iz Izlandije prama zapadnoj
norveškoj obali, pošto je već bio pos-
tigao lijepih uspjeha pri naučno is-
traživanju Gid alandije. Posada je skupa
sa šefom ekspedicije Dr. Charcot-om
sva poginula, osim jedinoga vogje
palube, koji se je plivanjem jedva spa-
sio na obalama Izlandije.

Broj 38 |

Pisma iz naroda.

MOKOŠICA. Proslava Lijepe
Naše“. — U nedjelju dne 27. ov. mj.
održaće se u Mokošici proslava 100
godišnjice ,Lijepe Naše“, za cijelu
Dubrovačku Rijeku. Na proslavn ide
Gundulićeva glazba možda i Gundu-
lićev pjev. zbor. Na proslavi, koja će
se održati poslije podne govore mar,
zastupnik prof. Mišetić, njegov zamje-
nik g. Buško, g. Vrličak i prof. O. M,
Blažić. — Jer je prolaz preko Gruža
otešćan a i tramvaj ne dolazi do že.
ljez. stanice, to bi bilo najzgodnije
da ovom prigodom Gundulić priredi
izlet iz gradske luke do Mokošice i
natrag.

POSTRANJE - ŽUPA, blagoslov
križarskog barjaka. U nedjelju 13 o,
mj. svečanim je načinom obavljena po-
sveta pohodnog barjaka Križarskog
bratstva u Postranju. Blagoslov je oba-
vio vogja Križarskog okružja preč. kan,
don. F. Vučetić, a kumovao je vIč. don
M. Arbulić, župnik iz Mandaljene. Prije
posvete uputio preč. don. F. Vučetić
prisutnim Križarima iz Postranja, Man.
daljene i Dubrovnika nekoliko pobud:
nih riječi, a seljanima stavio na srce
brigu za procvat Križarstva. Kum vlč,
don. M. Arbulić uz prigodnu riječ pre-
dao je barjak barjaktaru A. Zec, našto
mu se ovaj zavjerio da će barjak ču-
vati i on kao i svi Križari uvijek u srcu
nositi svete ideale zacrtane ma barjaku :
vjeru i domovinu. Poslije podne odr-
žano je pod vedrim nebom svečana
akademija sa obilnim programom. Us-
pjeh akademije bio je odličan. Uz ve:
selu pjesmu oprostili su se Križari iz
Dubrovnika od braće iz Župe noseći
u srcu osjećaj jedinstva i snage.

ŽULJANA. Na 6. t. mj. pohodila
nas je Seoska glazba i pjevačka sek-
cija ,Djevojačkog Društva Srca Isuso-
va“ iz Lumbarde. Svi mješćani pred-
vogjeni sa zatavom mjesnog društva
Hrvat, Seljačke Katoličke Omladine
(Skom) bvatski su dočekali naše pos-
jetnike. Glazba svojim veselim i rodo-
ljubnim koračnicama, a pjevačko druš-
tvo svojim milozvučnim pjevanjem raz-
dragalo je svačigovo srce, te se je to
vrijeme sprovelo veselo i zabavno, u
hrvatskoj ljubavi i u zajedničkom is-
kazu ćuvstva rodoljublja. Nakon Bla-
goslova u crkvi matici pri kojem je sa |
pjevanjem učestvovao spomenuti pie-
vački zbor cijeli je narod otpratio iz
letnike natrag do obale pod narodnom |
zastavom. Povorka se je zaustavila na
obali pred spomen-pločom kralja To-
mislava, gdje je uvaženi g. Martin Dal-
matin oslovio izletnike, jna što je g.
Dr. Pavao Poša, župnik Lumbarde,
odgovorio na pozdrav zahvalivši na
bratskoj susreiljivosti kao i na gosto-
ljubivosti Žuljanaca iskazanoj. izletni-
cima. Zatim sn Lumbargjani, krenuli
motornom svojom lagjom natrag svo:
joj kući popraćeni razdraganim poz
dravima cijele Žuljane. Ovakovi po
sjeti su od velike vrijednosti, jer Za
jednički izmjenjujemo svoje misli, bo+
drimo se i jačamo za zajednički rad |
za Boga i Hrvatsku.

LUMBARDA. Ljetno ribanje bilo
je ove godine vrlo slabo. Ovog pro-
šlog mraka svakodnevna bura e.
dozvoljava ribarima ni izaći iz luke.

Vinogradi ne stoje dobro sa plo:
dom. Skoro je polovinu manje ploda
nego prošle godine. Kiše nema, 4
česte bure štetno djeluju ma ono malo
ploda što go je loza dala.

Masline su takogjer ove godin
zastajale, tako da će kroz  nastojns
godinu ovaj narod uz ostale jade pri“;
lično osjetiti pomanjkanje ulja.