Strana 2

 

O vanjskoj politici nekih
evropskih država

Savez proti Sovjetskoj Ruslji.
U Japanu se javljaju glasovi od stra-
ne vojničkih krugova, da se Japan što
bolje naoruža prema Sovjetskoj Rusiji
i da stupi u što tjesniju vezu sa Nje-
mačkom i Italijom radi komunističke
opasnosti, Izgleda, da će se u tu svr-
hu doskora ostvariti savez Italije, Nje-
mačke i Japana, kojemu bi se savezu
sigurno priključile još neke evropske
države, koje žele unutar svojih granica
održati red, disciplinu i mir.

Njemačka. Kako inozemne novi-
ne javljaju očekuje se prekid diplomat:
skih odnošaja izmegju Njemačke i So-
vjetske Rusije, zbog toga, što je so-
vjetska vlada odbila protest Njemačke
protiv uhapšenja većeg broja njemač-
kih državljana u Rusiji navodno redi
dokazane špijunaže.

Izmegju italije i Madžarske po-
stoje u zadnje vrijeme veoma prija-
teljske veze. Talijanski ministar vanj-
skih posala i posebni izaslanik Mus-
solinija posjetio je glavni grad Mad-
žarske Budimpeštu, gdje je bio doče-
kan s najvećim počastima, dok regent
Madžarske admiral Horly putuje ovih
dana u Italiju, da posjeti Rim i Napulj.

Njemačka i ltalija priznale su
vladu generala Franka u Spaniji'
Obe su vlade na isti način i skoro
istim riječima obrazložile svoju odluku.
U odluci vele, da je vlada generala
Franka zaposjela veći dio španjolskog
područja i s toga priznavaju vladu ge-
nerala Franka i uspostavljaju s njom
diplomatske veze, a sa madridskom vla-
dom prekidaju. I tako su priznale na-
cionalističku vladu ove dvije države i
Portugalska, a očekuje se da će dos-

kora priznati Austrija i Madžarska i
neke južno-američke države.

Engleška. | engleška se vlada pri-
bližava Franku odnosno nacionalistič-
koj vladi u Španjolskoj. Ministar je
vanjskih posala Eden dao dneva 20
ov. mj. izjavu, prema kojoj se može
očekivati priznanje obih stranaka u
Španjolskom gragjanskom ratu kao za-
raćene vlasti,

Emancipovanje Libana izvršila
je Francuska posebnim fancusko-li-
banskim ugovorom. Liban će sada stu-
piti u Društvo "Naroda kao slobodna
država. Arapski vrhovni odbor smatra
odluku engleske vlade, da ne obusta-
vi židovsku useobu u Pelestinu nasi-
ljem nad arapskim pravima i dokazom
nestašice dobre volje za praktično rje-
šenje arapskog pitanja. Odbor je s to-
ga odlučio, da ne pregovara s engles-
kom kraljevskom komisijom, koja je
došla u Palestinu, da riješi zamršeno
palestinsko pitanje.

Španjolska. Komunisti u Španjol-
skoj morali su već jednom uvidjeti, da
im nije mnogo koristila pomoć iz So-
vjetske Rusije i Francuske, jer su špa-
njolski necionalisti prodrli u glavni
grad Madrid. S tim nije rečeno, da su
grad osvojili, jer je Madrid milijunski
grad, a k tomu veoma rasprostranjen,
pa će morati nacijonalisti još osvajati
pojedine njegove četvrti. Svakako je to
stalno, da je oduševljenje komunista,
koji imaju jedan cilj opljačkati Špa-
njolsku onako, kako su već opljačkali
Rusiju, posve drugčije od oduševljenja
španjolskih rodoljuba, koji se bore za
oslobogjenje svoje domovine od Ži-
dovsko-marksističkim rulja.

 

U velikom izboru možete naći najmodernije svile, štofe,
pelice i ostali modni pribor. — Kod poznate trgovine

 
 

iz

VIGANJ. Dana 8. novembra slavi
se u našoj župi blagdan Bl. Dj. M.
od žarke Ljubavi (Majke Ljubežljive).
Kao što se svake godine, tako se i ove
na svečani način proslavio ovaj Gos-
pin blagdan u našoj župi.

Tri dana pred sam blagdan, uz
brujanje znona, bi skinuta lijepa i
umjetnička slika Majke Ljublježive sa
oltara, da se može kroz trodnevnicu
skrušeni puk moliti onoj koju slika
prestavlja, i da je može u nedjelju u
procesiji nositi. Kroz ova tri dana pred
samu svečanost bilo je poslije podne
u crkvi sv. Rozarije sa letanijama, a
zatim blagoslov sa Presvetim.

Na sam blagdan, većiz rana jutra,
počela su zvona da bruje kao poziv
svim župljanima da dogju u što većem
broju, te da se pomole moćnoj Zago-
vornici. Pjevanu sv. Misu otslužio je

PISMA

 

VIRANJU 1]

 
  
  

 
  
  

o ZAHTJEVAJTE BESPLATNI CJENIK
4 MEINEL + HEROLD

W'os03 Za: MAYBORa. 87

IVORNICE GLAZBALA

S. TUŠKAN nasli.
Josip UIlenšik

ul. Cingrijina

NARODA

vič, O. Klement Žic, franjevac preko
koje je pjevao mješoviti zbor koji je
pratio na harmoniumu naš obljubljeni
drug Ljubomir Ortolio. Preko sv. Mise
održao je ganutljivu propovijed već
spomenuti vić. O. Klement Žic o Ma-
riji kao našem uzoru. Govoreći o kre-
postima BI. Dj. Marije izmegju ostalih
pozvao je i nas hrv. kat. omladinu da
nasljedujemo Mariju u njezinim uzvi-
šenim krepostima.

Poslije sv. Mise razvila se je pro-
cesija sa spomenutom slikom Majke
Ljublježive koju su nosile djevojčice
sve u bjelini. Za procesijom je išao
narod čitave župe pod svojim barjaci-
ma i sva omladina mladog društva
SKOM pod barjakom Srca lsusova,
pošto još nije mabavilo svoj društveni
barjak. Iza završene procesije narod
se je zadovoljan razišao svojim kućama,

Kovačević Stijepo Skomaš.

LOPUD. Opčinski izbori Naši po-
litički protivnici bili su upotrebili sva-
ko srestvo da nas poraze. Čak su se
proglasili pristašama Mačekove stranke
ma iako su sve i svašta samo ne to,
e da tako lakše zavedu naivne. Dosta
je smomenuti da su vogje te partije
agitirali pri zadnjim izborima Skupštine
za Jeftićevu listu! I žalibože ta im ra-
bota donekle uspije. Bili su skupili 50
glasova jednako našem broju glasača.

,NARODNA SVIJEST“ 25 Studenoga 1936

 

Broj 47

 

 

 
   
  

KOŽI.

o

NEMA BOLJE |I JEFTINIJE
ZAŠTITE PROTI OPOROJ

sude

=>)
\

 

...
zam

NA \
A
\

 

sv.“

 

   
  

 

Jugoslav.
P. Beiersdorf & Co.
QS.0. IJ.

Maribor

 

Službena lista vogje Dr Mačeka, sa
nosiocem g. Nikom Glavovićem bila
je u očitoj pogiblji. Svi su glasali, fa-
lili su još trojica. Od tih dvojica na
Lopudu ne htjeli ponipošto glasati, ali
protivnici neprestano oko njih obljetali
da ih privuku. Nedjelja, dan izbora
je već na domaku, te se je približivao
dospjetak prava glasovanja. Očajavali
smo. Kad gle, u tim našim preteškim
zadnjim časovima doveze se s motor-
nom lagjom iz Dubrovnika prijašnji
naš župnik Dn. Vicko Lisičar, koji je
sada urednikom naše Narodne Svijesti.
Došao je da glasa, da nas svojim
glasom spasi. I doista je tako bilo.
Njegov je glas bio za našu pobjedu
odlučan, jer dobili većinu — bili smo
pobjeditelji. Spasitelj naše kritične situa-
cije preč. kanonik Lisičar može biti
ponosan svojim spasonosnim odlučnim
istupom, alii neka bude uvjeren o traj-
noj odanostii harnosti svih mas hrvata
Lopugiana.

SMOKOVLJANI. Grozna nesreča.
Neki naši suseljani iz Smokovljana,
Topologa i Ošljega nastanjeni u Dub-
rovniku povezli su se prošle nedjelje
teretnim autom iz Dabrovnika do našeg
sela, gdje je bilo biralište, Kad su bili
skoro stigli do sela auto se usljed
jednog kvara skotrlja pod put visok
jedan metar. Pri padu auto se je dva
puta okrenuo. U tom padu ostane na
mjestu mrtav seljak lvan Gjurgjević od
45 g. otac petero djece, a od zadobi-
venih ozljeda nešto kasnije preminuo
je Miše Galić od 23 god. Obojica iz
Ošljega. Pri toj nesreći teško su ranje-
ni: Kralj Niko i Bazdan Stijepo, a
lakše Oblizalo Gjuro i Milovčić Miho.
Ranjenici su odmah preneseni u Ba-
novinsku: Bolnicu u Dubrovniku. Ova
preteška užasna nesreća kosnula je
srca svih nas i okolnih sela, teje tuga
i žalost općenita. Svak žali jadne po-
ginule i one ranjene, kcji su stradali
pri vršenju svoje rodoljubne dužnosti.
Neka se vrhovni pravedni Sudac na
nebesima smiluje njihovoj duši u vječ-
nosti, a ranjenicima želimo što skorije
ozdravljenje i potpuni oporavak.

 

Podmirite pretplatu

Razne vijesti

Jednom rukom miluju, drugom
ubljaju. U Marseillu je na predlog so-
cijalističkog ministra rada odlikovan
križem počasne legije pater Elisće, rav-
netelj skloništa ža beskućnike, gdje je
svaki dan ukonačeno do 300 osoba i
podijeljeno do 800 ručaka. Taj sveće.
nik, je već prije odlikovan s 3 zlatne
medalje, a sad se brine za španjolske
izbjeglice, čije krvnike u Španiji taj
isti ministar rada pomaže.

Dragocjen nalaz. U John Ry.
lands biblioteci u Manchesteru nagjen
je odlomak svetog Pisma na papirusu,
pisan za vrijeme cara Hadrijana, a sa:
držaje dio Ivanova evangjelja i još je-
dan odlomak iz drugog stoljeća prije
Krista iz pete knjige Mojsijeve. Zanim-
ljivo je, da je tekst isti kao u našim
današnjim biblijama, znak da se sv
Pismo ne mijenja.

U engleskom gradu Manchester
po treći je put biran načelnikom kato.
lik. Samo uvedenje novog načelnika u
službu obavljeno je ovih dana velikim
slavljem, a počelo je svečanom služ-
bom Božjom u katol. katedrali grada
Toj su službi Božjoj prisustvovali ve-
liko mnoštvo ne samo katolika nego
i protestanata.

Najveći stadion na svijetu gradi
se u Buenos Airesu, glavnom gradu
Argentine. Stajaće 25 milijuna franaka,
a moći će da primi 150 hiljada gle
dalaca.

U Americi štrajkuje 115 hiljada
obalnih i lučkih radnika, Postoji opas
nost, da će uslijed toga propasti mili
junske vrijednosti povrća, voća i svje
žeg mesa.

Tko je gazda u Ruslji? O 48 držav:
nih tajnika, koji vedre i oblače u Ru.
siji ima 41 židov, a samo 4 Rusa, dok
su ostali pojedinci drugih narodnosti.

Sudite dakle tko vodi komuniste i kod
nas i u ostalom svijetu. |

Najčitanija knjiga na svijetu bi-
la je oduvijek Biblija — Sveto Pismo.
Prema najnovijoj statistici Biblijskog
društva oštampano je ovih zadnjih 132
godine sv. Pismo u 580 milijona pri-
mjeraka, a prevedeno na 675 jezika. lz
ovoga se vidi, da Sveto Pismo i dalje
ostaje najpopularnija i najčitanija knji-
ga na svijetu.

 

 

Novo otvorena!

 

ODLIKOVANA

Mljekarna , ALPA“ ,,Zdravljak'
DUBROVNIK

Ulica Kraljice Marije broj 3 vis-a-vis Pravoslavne crkve

Novo otvorena!