Str. 2.

rispodencija knjiga Il. str. 89). Slično je naš biskup
nastupio protiv dr. Ivana Bojničića, sveuč. lektora ma-
džarskoga jezika, glavnog pokretača slobodnog zidar-
darstva u hrvatskim krajevima i poznatog madžarona
i hrvatoždera. Nije bolje prošao ni Khuenov suradnik
mason Dr. Ivan Spevec, sveuč. profesor. Dne 24. XII.
1886. piše Strossmayer veliku istinu govoreći o radu
masonerije na sveučilištu. On piše: ,Mržnja prema
kršćanstvu i crkvi ragja kod nas mržnju protiv Hr-
gatstvu*. (Korispodencija Ill. str. 272).

Masoni i madžaroni nijesu mu ostali dužni. God.
1891. umirovljen je intervencijom lože prof. Dr. Kosto
Vojnović, zato jer je bio dobar Hrvat i katollk. O tom
piše još živi Kostov sin g. Dr. Lujo Vojnović: ,Najzad
pade, ne, kako bi se moglo misliti i kako se mislilo,
jer je despot (Khuen) strahovao od one tako lojalne
i umjerene opozicije, nego jer mu je očeva savjest
smetala, i jer se jednoga dana učini izvršiocem za-
kljačaka Velikog Orijenta, (t.j. vrhovne lože u Parizu),
koji Kostu Vojnoviču nije mogao oprostiti žarku vjeru
ni neprekidno stražarenje pred mladim dušama hr-
vatske omladine“. (Vidi jubilarni broj ,Nar, Listać s. 19.)
Domalo je intervencijom Velike Madžarske Simboličke
Lože umirovljen i drugi Strossmayerov suradnik prof.
Dr. A. Breszyenski. To se zbilo 7. Ill. 1894,

Tako je slobodno zidarstvo kao svugdje tako i
na zagrebačkom sveučilištu razvijalo svoj protukršćan-
ski i protuhrvatski rad. Isti takovi tipovi, danas hoće
da budu auteniični tumači Strossmayerove misli i ideje.

Iznijeli smo ovo par činjenica danas kad se naše
hrv. sveučilište u Zagrebu nalazi u teškom položaju i
kad ga oblijetaju crne vrane sa svih strana.

 

Svjetska Sveta Ura.

»list Dubrovačke Biskupije“ donosi ovu  okruž-
nicu Biskupskog Ordinarijata:

Ove godine komemoriramo 1900. godišnjicu Isu-
sove muke. Po utanačenjima uglednih učenjaka baš
dneva 6. aprila u četvrtak pred prvim petkom u mje-
secu navršit će se 19 stoljeća od prvog velikog
četvrtka (13. nizana), kad je naš Spasitelj ustanovio
presv. Euharistiju i započeo svoju muka.

U počast ovesvete i spasonosne uspomene sv. Otac
Papa Pijo XI. pismom na svog kardinala vikara ed
2 marta odredio je, nek se u svim rimskim crkvama
pred večer prvoga četvrtka u aprilu obavi pred izlo-
ženim Svetotajstvom što svečanija običajna sveta ura
klanjanja. Da sv. Otac bude združen u molitvi sa
svojom vjernom djecom, osobno će učestvovati svetoj
uri u crkvi sv. Petra. Papa pak opominje sve biskupe
i vjernike, nek se istog dana združe.s njim skupa u
svetoj uuriiskrenoj i žarkoj molitvi, s kojom bi nasto-
jali dati presvetom Srcu Isusovu zadovoljštinu, posebno
koje
je Isukrst posvetio svojim životom i mukom povratile

pak nek mole u tu svrhu, da bi se one zemlje,

na put apasenja.

Dužni smo da se odazovemo pozivu sv. Oca te
se i naša biskupija pridruži Svjetskoj Svetoj Uri,
da se s tim zahvalimo Isusu za milost spasenja i
isprosimo potrebite milosti za našu biskupiju, za našu
domovinu i za sve kršćane.

Zato pozivljem sve mp. župnike, da pozovu svoje
vjernike neka u što većom broju učestvuju ovoj svetoj
uri, koja nek se po želji sv. Oca obavi pred večer
dne 6 aprila o. god. pred izloženim Svetotajstvom. Sv.
Otac želi još, da bi se gdje je moguće, održali pri-
godni govori, koji bi razjasnili vjernicima značenje
ove svete ure.

U mjestima pak, u kojima s bilo kojeg razloga
nebi . bilo moguća lako obaviti ovu svetu uru u prvi
četvrtak mjeseca aprila, ili gdje se toga dana ne bi
moglo očekivati primjereno učestvovanje vjernika, nek
se obavi sveta ura u istu svrhu u veliki četvrtak ili
veliki petak (pred sv. grobom).

U Dubrovniku će se ova sveta ura obaviti u prvi
četvrtak mjeseca aprila ov. god. (6. IV. 1933) u ka-
tedrali od 5—6 sati popodne, jer se tog dana u 6 s.
ima obaviti zavjetna procesija sa Presvetim do crkve
sv. Spasa zbog potresa 6. IV. 1667. Nakon procesije
slijedit će korizmena propovijed pa blagoslov.

»NARODNA SVIJEST«

Za + Don Ivom Prodanom.

ZADAR. Zadnji dani pok. Don Iva Prodana.
Istinita je poslovica da je smrt odjek života. Kakav je
čovjek za života takav je i na smrti. To se je obisti-
nilo i na smrti našeg pok. Don Iva. Život njegov bio
je život rada, reda i molitve, svet za života, svet na
smrti, neustrašiv za života, neustrašiv i na smrti. Na
čistu srijedu oboli od lagane hunjavice. Videći da ne
može da čita sv. Misu, pozove svećenika po svom
običaju, da mu svaki dau nosi sv. Pričest. Ovog puta
bio je stalan da će umrijeti. Moje tijelo — jednom
reče — ne ćuti već ni topline ni mrzline, želim samo
duhovnu hranu. Dne 5. Ill, zadaji se put pričesti, Na
6. III. zaželi sv. Pričest, ali kad mu rekoše da se ne
može pričestiti, jer da ne može ništa primati, teško se
prilagodi toj odluci. Malo zatim uzdigne ruke k nebu
i reče: ,Eso Gospod šalje angjela svoga koji mi nosi
sv. Pričest“, sklopi ruke i zadube se u molitvu. O vakvih
pčudnih“ prizora opažalo se u njegovim zadnjim da-
nima. Jednom uzdigne oči k nebu, a lice mu se zasja
nekim nebeskim veseljem, a usne mu milo šaputale :
Gospa... Gospa! Jednom u takvom ushićenju reče:
,Čini mi se da već počimam uživati rajsko uživanje“.
Kad mu jednom pokazaše kip Neoskrnjenog Začeća,
uzdigne ruke prema kipu, oči obori u zaak nedostojnosti
da ga gleda, a niz lice mu suze potekoše od miline.
Kako je svaki dan za života razmišljao, tako je to
obavljao i u zadnjim danima. Kad bi došlo njegovo
obično vrijeme, pogledao bi sat, sklopio ruke i uronio
u razmatranje. Obradovao bi se u duhu kad bi vidio
svećenika gdje moli uz njegov krevet, a poslije mo-
litve, u znak zahvalnosti, želio bi da mu ruku poljubi.
Tako je činio i prije vazda svećeniku, kad bi mu u
bolesti donio sv. Pričest. Kad mu svećenik reče da će
mu podijeliti sv. Ulje, u svojoj naravnoj poniznosti
reče: ,Ako mislite da mogu to dostojno primiti,
podijelite.“ Kad mu rekoše da će ga pokopati na
Školjiću (Preko) u samostanskoj grobnici O.O. Trećo-
redaca, uzdigne ruke k nebu i od srca im se zahvali
na tom daru, jer je to vazda želio. Smrti se nije
plašio, jer se je na njegovom licu vazda vidjelo neko
duhovno, nebesko veselje, kao onaj koji je svijestan
svegjer svog neporočnog življenja i djelovanja u službi
za vjeru i svoj narod. Često bi se križao, a kad već
to sam nije mogao, molio je da mu pomognu to či-
niti, Na 9. IIl. u 10 sati u večer, uzdigae oči k nebu
i uto ispusti svoju plemenitu dušu. Moli za nas prema
obećanju Pravedniče, dragi Dn Ivo, gore u nebeskom
raju, koji si nam na zemlji bio uzorom, nesebičnog
karaktera i uzor-svećenika. Očevidac.

Split. Zadušnice za + Don Iva Prodana održane
su u Nedjelju 19. o. mj. u crkvi sv. Petra na Lučcu.
Sv. Misu čitao je preuzv. biskup Dr. Kvirin Bonefačić.
Zadušnicama je prisustvovao lijepi broj gospode, gos-
pogja i težaka. Megju ostalim bio je i Msgr. Don Frane
Bulić, provincijal dominikanaca mp. O. M. Knego i li-
jepi broj svećenika, te Dr. J. Berković i podnačelnik
Stojanov, te mnogobrojni članovi svih katol. društava.
U Šibeniku se pak pokrenula akcija, da se podigne
spomenik velikom pokojniku Don Ivu Prodanu.

Luka Šipanjska. Svečane zadušnice za blagopo-
kojnog Don Iva Prodana održane su ovdje u srijedu
22. ov. mj. Kad je u naše mjesto stigla vijest o nje-
govoj smrti, uprava našeg Hrvatskog Društva ,Starče-
vić“ odmah je naredila, da se dade otslužiti svečane
zadušnice za upokoj plemenite duše ovog glasovitog
borca za pravo Hrvatskog naroda, a njegovom nećaku
mp. Dun. Ivu Čučukoviću u Slanomu, da se pošalje
pismeno saučešće. Zadušnice su spomenuti dan odr-
žane u 8 s. j. te je istima prisusustvovao veliki broj
pučanstva. Nakon svečane svete mise, koju je otslužio
mjesni župnik mp. Dum Andro Murat, bilo je svečano
odriješenje, a nakon ovoga mp. župnik održao je pre-
davanje o životu velikog pokojnika. Kad je ovo svršilo
razigjosmo se noseći u srcu uspomenu na glasovitog
narodnog borca i uzor svećenika, kome kličemo : Slava !

 

ITO pasta za zubo jo sajbelje.

 

Br. 13.

Veliko interesovanje za proljetni sajam
priplodne stoke u Novom Sadu.
Sajam će održati od 8. do 11. aprila 1933.

Treći sajam i izložba priplodne stoke u Novom
Sadu, koju priregjuje Udruženje poljoprivrednika kao
savez poljoprivrednih udruženja dunavske banovine,
koji će se održati u N. Sadu od 8. do 11. aprila o.g.
premaša po svome obimu interesovanje sa kojim se
očekuje, sve dosadanje sajmove u Novom Sadu. Uprava
izložbe uspjela je da ovu proširi, tako da će pored
stočarskog dijela u kome će biti izloženi najbolji eksem-
plari simentalske i podolske pasmine, biti ujedno i
izložba svinja. Biće zastupane najvažnije vrste, koje
naše poljoprivrednike interesuju : mangalice, jorkšir,
berkšir i kornval. ,Pored toga bit će izložene i ovce i
to somborske pasmine, koje daju mlijeko za prvokla-
san sir i krzno karakil od čijih jagujećih koža, dobija
se poznato krzno koje se plaća oko Din. 700 po kom.

Pored ovog čisto stočarskog dijela, izložba će imati
i odijeljenja koje će privući najveći interes publike. Na
prvom mjestu stoji velika izložba slatkovodne i morske

. ribe, izložba kamenica i rakova, kako riječnih tako i

morskih. Osim toga bit će izložba živine, engleske,
amerikanske, španjolske, japanske, kineske i holand-
ske rase.

U drugom odijeljenju bit će izložba državnog ima-
nja ,Belje“ koja će nesumnjivo pobuditi interesovanje
publike, jer će izložiti sve svoje proizvode kao poljske
tako i stočarske, priplodni materijal itd.

U trećem odijeljenju bit će izložba kerova i pasa,
kao i izložba lovačkih trofeja, koja obećava naročito
interesantne eksemplare.

Nadalje će na izložbi biti zastupano i naše vino-
gradarstvo, rasadnici voćni i lozni, zadrugarstvo i po-
ljoprivredna industrija.

Sudeći po svemu ova izložba obećava jedan re-
ljefan prikaz naše poljoprivrede tako da će biti od
interesa ne samo za poljoprivrednika i odgajivače stoke
i živine, nego i za sve ostale, koji će moći ma ovoj
izložbi najljepše da se upoznaju sa našom  poljopri-
vredom i svim njenim granama.

Da bi odgajivačima priplodne stoke dali što više
volje i potstreka na jedan što bolji i intenzivniji rad
u pravcu odgajanja priplodne stoke, darovali su veoma
lijepe nagrade u vidu pehara: Grad Novi Sad, Udru-
ženje poljoprivrednika kao savez poljoprivrednih udru-
ženja dunavske banovine u Novom Sadu, Bačko po-
ljoprivredno društvo iz Sombora, ,Selector“ savez
njemačkih odgajivača iz Novog Sada, gg. Djundjerski
Djoka, Dr. Gedeon Dundjerski i Lederer Artur iz Čoke.

Posjetioci izložbe uživaju naročite povlastice po
novosadskim hotelima, restoranima, kupatilu i velikom
broju ostalih radnja. Ujedno na željeznicama uživaju
50% popusja, tako da na polaznoj stanici kupe cijelu
voznu kartu, koja im uz legitimaciju koju će dobiti
na izložbi važi za besplatan povratak u mjesto polaska.

 

 

Iskoristite priliku

Gotova Odijela
Zimskih Kaputa
i
Kišnih Ogrtača

HAJONA

87

 

 

Ii REDOVNA IZLOŽBA | SAJAM PRIPLODNE STONE U NOVOM SADU

od 8 do 10 aprila 1933, god. Putovanje u Novi Sad u pola cijeme.
Oilična prilika za nabavku priplodnih : goveda, svinja, živine, ovaca, lovačkih pasa.

Sajam upotrebljenih automobila I motornih vozila.

Za vrijeme izložbe popusti u hotelima, kupatilu, bioskopima, restoranima, tramvajima, i velikom broju ostalih radaja.

   

Informacije kod: Uprave izložbe, Novi Sad, Bana Dunjića 12, i m svim kancelarijama ,,Putnika“.