Str. 2.

Merkur“ je spašen hrvatskom narodu.
(Od našeg zagrebačkog dopisnika).

U Nedjelju 28. svibnja adržana je u Zagrebu
glavna godišnja skupština ,Merkura“ društva trgo-
vačkih i privatnih namještenika, Na svim linijama po-
bjedili su svijesni i meodvisni ,,Merkuraši“ poznati
pod imenom ,plavih“. Grupa ,bijelih* sastavljena od
imtegralaca, sindikalista i karijerista odstranjena je sa
vodstva našeg , Merkura“, koji je ovim spašen i očuvan
hrvatskom narodu. ,Plavi“ su se borili za neodvisnost
društva, a ,bijeli* su stajali na stanovištu da , Merkur“
ima biti nadopuna protežiranih sindikata, kojima stoje
na čelu visoki činovnici Radničke komore u Zagrebu
ili ,komoraši“, koji su na ,izvesne“ načine zauzeli
svoje nimalo proleterske položaje. ,Komoraši“ i nji-
hovi surodnici očajno su se borili za vlast u , Merkuru“
u interesu protežiranih sindikata i svojih eksistencija,
a na štetu , Merkura“ i njegovih članova. Komoroško-
židovsko-integralna klika svjesno je izrabila , Merkur“
i njegovo glasilo u svoju korist i za propagiranje
svojih razornih ideja: ,Merkur“ je bio prava krava
muzara tim ,socijelno opredelenim Merkurašima“ kako
su se sami nazivali,

Skupština od 28. V. pokazala je da pravda i
pravi interes naših trgovačkih i privatnih namještenika
konačno ipak mora pobjediti uza sve mahinacije i
podvale socijalno opredelenih“,

Prijedlog ,plavog“ Dr. Draga Cerovca da se ne
primi izvještaj dosadašnje uprave (predsjednik je Dr.
Ivo Ražen) usvojen je sa 9540 glasova većine, zastu-
panih po izabranim delegatima. ,Bijele“ je bezuspješno
branio Dr. Leo Rathmiiller, a dobili su samo 1,742
glasa. Dosadašnja ,bijela“ uprava stavljena je pod
istragu nadzornog odbora, zbog svog protupravilnog
rada u ,Merkuru“, ,Svesni“ Merkuraši su na sve mo-
guće načine oduljivali ovu skupštinu i pravili razne
ispade, da bi je omeli ili da bi usljed dugog trajanja
tko napustio skupštinu, pa da me bude više prisutan
dovoljan broj delegata. Iza izglasnog nepovjerenja
sklasno svesni“ (ili ,bijeli“) mapustili su skupštinu.
Ali uzalud: ,Plavi“ su imali sami 2500 glasova više
nego što je potrebno za održanje skupštine. Skupština
je jednoglasno prihvatila pravilnik o nezaposleničkoj
pomoći i dr. i tad je jednoglasno izabrana nova uprava
na čelu s zaslužnim Merkurašom g. Veceslavom De-
želićenm. Tako je bijedno svršila ,bijela komoroško-
sindikalistička“ diktatura u ,Merkuru“ i tako je ,Mer-
kur“ spašen hrvatskom narodu, za kojeg je i osnovan,

U početku skupštine u ime ,bijelih“ tražio je
Dr. Leo Raihmiiller da se pored ostalih poništi i
mandat delega Dubrovnika, s jednostavnog razloga
— jer je dubrovački delegat bio plavi“. Protiv tog je
najodlučnije ustao Dr. Drago Cerovec i pobio navode
Rathmiiliera i slavio protu prijedlog, koji je primljen
nom većinom od 10,811 glasova, što je po-
o burnim pljeskom.

Vidimo da ni ova mahinacija ,bijelih“ nije us-
pjela. Na svim linijama pobijedili su trijezni narodni
elementi, koji hoće sve graditi na temelju pozitivnih
kršćanskih i narodnih načela.

Stoga svaka čast ,plavima“ jer su se žrtvovali za
svoje načelo ,Merkur Merkurašima, a ne pla-
ćenim komorašima i sindikalistima“,

a SJ BiRJRKRRRRREEEEHNRsRHRHIRSNNEIE

Kod iznemoglosti i tromosti cijelog tijela kod
starijih osoba. Iznemoglim i starijim osobama toplo
preporučamo: dajte si masirati tijelo sa preparatom
»ALGA« uveče prije spavanja i u jutro prije usta-
janja. Uveče poslije masaže biti će Vam tijelo lagano,
uživat ćete duboki san koji odmara i okrepljuje. U
jutro poslije masaže ostanite još neko vrijeme u kre-
vetu. Kad ustanete udovi će Vam biti gipki, hodanje
lagano, kao u prerogjenom tijelu, osjetiti ćete novu
svježinu, vedrinu i životnu snagu.

=a nav  a-_O_-_Oo RR IJ IAA ERE
Najbolja britvica sadašnjosti!!
Elysium kom. Din. 2:50
Smart 5 » 4—
Dobiva se u Drogeriji
I. KATIČIĆ, Dubrovnik
»Viko“, Zagreb, Jelačićev trg 15.

  
  
 

i

 

  

(116)

 

»NARODNA SVIJEST«

Pisma iz naroda.

BANIĆI. Pred Euharistični Kongres u Stonu.
Definitivno je odregjen dan Dekanatskog Bubariji nog
Kongresa u Stonu, koji će se održati u nedjelju
srpnja. U Stonu se je formirao centralni odbor, a po
župama mjesni odbori, koji se brigaju za najbolji
uspjeh Kongresa. I u našoj je župi imenovan mjesni
odbor od svakog odlomka po dvojica, koji će u do-
govoru sa župnikom voditi brigu za što veće učešće
naroda i za što sjajniji nastup na Kongresu. Već su
počele pripreme za taj veliki dan, a najviše se briga
Djevojačko Društvo Srca Isusova, koje će nastupiti
korporativno sa svojim barjakom i sa potrebitim ure-
sima. Za prevoz imamo ma raspoloženju 3 motorne
jedrenjače, koje će povesti narod naše župe do Stona,
pak ima nade, da će naša mala župa u ogromnoj ve-
ćini biti zastupana na Kongresu. Ima već nekoliko
vremena, da nam župnik svakog blagdana tumači važ-
nost, korist i potrebu Euharističnih Kongresa uopće,
a ovoga u Stonu napose, pak se je narod već dobro
zagrijao i obećaje najbolji odaziv. Sve na slavu Ex-
harističnog Kralja.

Svibanjska pobožnost obavljala se je u našoj
župi svake večeri uz brojno sudjelovanje naroda. Oso-
bitim interesom pratili smo čitanje divne knjige : Pru-
vost ,Lurd“, u kojoj je zorno prikazana povijest Lurd-
skih ukazanja i ozdravljenja. Pobožnim moljenjem sv.
rozarija, prikazom povijesti Lurdskih ukazanja i pje-
vanjem Lurdske pjesme: ,Sred te se pećine“ mi smo
tiho, ali bogoljubno proslavili 75-godišnjicu prikazanja
Naše Gospe Lurdske,

LOPUD. Zadušnice za Viktora Dyka českog
pjesnika i senatora, koji je god. 1931. naglo umro na
Lopudu održane su 31. pr. mj. Svi Čehoslovaci pri-
sustvovahu sv. Misi i opijelu. Poslije toga otigjoše
korporativno u Šuni, da polože vijenac na mjesto,
gdje je ovaj veliki Čeh preminuo. Tu je oslovio Lo-
pugjane i Čehoslovake poznati slikar gosp. Josip Pi-
secky. Posebnim poslanstvom zahvališe se prisutni Če-
hoslovaci župniku, koji je održao prigodno slovo u
vječni pomen velikom Dyšu. Slava mu!

Električno svijetlo. Na 1. ov. mj. uslijedila je
elektrifikacija cijeloga mjesta. Oso je bilo od velike i
nužne potrebe

Opčinske naredbe. Rek bi, da je nova općinska
Uprava sa načelnikom ozbiljno shvatila svoju duž-
nost. Već su izišle dvije toli potrebne naredbe, za mir
i karakter mjesta. Pošto Općina nema svoga redara,
koji bi morao paziti, da izdate naredbe ne ostanu mrtvo
slovo, stavljamo na dušu načelniku, da pripazi, te nje-
gove naredbe da ne ostanu iluzorne, već i vladanjem i
postupanjem izvršene. Veseli nas, da je po naredbi
općine popravljen put ,Ive Kuljevana.“ Samo naprijed.

Krijomčari. U nedjelju na Duhove sprovedeni su
tri uzapćenika pod pratnjom žandara i financijera iz
Mijeta u Gruž pod sumnjom krljomčarenja.

TRSTENO. Proslava sv. Vida. Ove godine dolazi
blagdan našeg parca sv. Vida u četvrtak 15. VI. ali kako
je istog dana i blagdan Tijelova, sv. Vid će se pro-
slaviti u nedjelju na 18. VI, Za ovogodišnju proslavu
spremaju se nešto svečanije nego prošlih godina.
Priregjuje se izlet iz Dubrovnika sa ovećim brojem iz-
letnika, Čuje se da će doći jedno filmsko poduzeće da
snimi narodno kolo pod platanjima.

JANJINA. Odlikovanja na poljoprivrednoj izložbi,
Pogreškom prepisivača pogrešno je javljeno u broju
24 ,Nar. Svijesti“, da je odlikovan g. Radović N, Joško
iz Trstenika, naprotiv je odlikovan g. Radović J. Niko
posjednik iz Potomja za ljekovitu rakiju, mantalu i
varenik, što rado ispravljamo.

 

 

AL onamo

Glasovire, orgulje, harmoniume,
violine i tambure popravlja i
i intonira najsavjesnije

Bartunćk Antun

orguljar i udesitelj glasovira
Dubrovnik — Prijeki 11.

U svakoj prigodi pomozite
Dobrotvorno Društvo ,,Milosrgje“!

Cijene umjerene |

 

 

 

 

Br. 23.

GRADSKE VIJESTI.

isoki gost. Prošlih dana boravio je u našoj
sredini na odimoru u svećeničkom oporavilištu ,Salva-
tor“ u Lapadu preuzvišeni nadbiskup vrhbosanski
Dr. Ivan Ev. Šarić. Na Duhove bio je sa svojom prat-
njom gostom našeg preuzvišenog biskupa, koji mu je
ovom prigodom čestitao srebrni jubilej biskupovanja,
što ga na blagdan presv. Srca Isusova slavi sa svojim
vjernim stadom u Sarajevu i cijeloj Herceg-Bosni. Za
vrijeme svog boravka megju uama visoki je gost bio
predmetom osobite pažnje brojnih svojih štovatelja.
Ovom prigodom i uredništvo ,Narodne Svijesti“ izra-
zuje svoje smjerne čestitke preuzvišenom crkvenom
knezu za ovaj rijetki god. Bog nam ga poživio |

Sv. Krizmu podijelio je preuzvišeni biskup prošlih
Duhovskih blagdana 207 krizmanika. Prije dijeljenja
ovog sv. sakramenta preuzvišeni je držao propovijed
o miru, što ga donosi Duh Sveti u sv. krizmi. Sa
mnogo strana, veli preuzvišeni natpastir, obećava nam
se mir. Mir nam obećavaju naše strasti, mir nam obe-
ćavavaju i zablude uma, ali nam odatle ne može doći
pravi mir. O miru se govorilo i na nedavnom  kon-
gresu Pen-klubova u našem gradu. Dubrovnik je
Pen-klubiste lijepo dočekao i srdačno ih kao goste
primio. Oni su ponijeli iz pitomog i skladnog Du-
brovnika najljepše utiske. Priregjivačkom odboru to
služi na osobitu čast. I crkva se je kao dobra majka
pri dolasku Pen-klubista veselila, ali njihovu nauku o
miru ne može usvojiti. Oai preko spisa svojih članova,
a osobito svog novog predsjednika Wellsa naučavaju
mir bez Boga, bez Krista, a to je krivi mir, koji nas
i našu djecu ne može usrećiti, jer u dušama stvara
disharmoniju i razdor. Potrebito je dakle njihovu krivu
nauku podvrći pravoj nauci Krista-Boga, koji u duše
naše omladine unaša harmoniju, zadovoljstvo, sreću i
pravi mir Božji. Govor preuzvišenoga biskupa ostavio je
dubok dojam na sve prisutne.

Pomen-večer Dr. Gjura Pulića, Megju velikim
Dubrovčanima nedavne dobe odlično mjesto zauzimlje
Dr. Gjuro Pulić. Braća Hrvatskoga Zmaja, koji podi-
žavaju kult na velike ljude prošlosti, priregjuju stoga
prigodom 50-god. smrti Dr. Pulića jedno njegovo Po-
men-večer. Isto će se održati u nedjelju 11. juna u
Društvu ,Bošković“« u 8 s. naveče. O životu i radu
Dr. Pulića govorit će O. U. Talija i Dr. Vinko Svilokos.
Ulaz slobodan. Suvišno bi bilo preporučiti gragjanstvu
Dubrovnika, da prisustvuju ovoj priredbi i time odade
počast jednome velikome sinu ovoga grada.

Čestitanja. Na moj imendan — sv. Antuna —
radi starosti i slabosti ne mogu primati posjete. Toliko
na znanje gospodi, mojim znancima i prijateljima, kojim
unaprijed od srca zahvaljujem. — U Dubrovniku, 7.
juna 1933, Da. Ante kan. Liepopili, prepozit stolnog
kaptola.

Bratovština Presv. Sakramenta u Dubrovniku.
Pozivaju se svi članovi ove bratovštine da prisustvuju
u Nedjelju 11 ov. mj. zajedničkoj sv. misi u 10 sati
u stolnoj crkvi, kao i mjesečnog sastanka, koji će se
održati iza sv. mise u 11 sati u sakristiji iste crkve.
Milo nam je donijeti gornju vijest ove bratovštini, koja
je postojala kod naše stolne crkve još u XVI, vijeku,
a koja je eto obnovljena te započima opet svojim tla-
goslovnim radom.

Knjiga o Jugoslaviji, Gosp. Pezet, tajnik fran-
cuskog ministarstva za vanjske poslove izdao je veliku
knjigu o prilikama u Jugoslaviji. Ko čita ovu knjigu
može se lako uvjeriti još jedanput kako su nekoje
naše novine lažao iskrivili članke ovoga uglednog ka-
toličkog poslanika u francitskom parlamentu koji je u
dva puta pisao o prilikama u Jugoslaviji. U ovoj
knjizi pokazuje da nijesu katolici krivi nepovoljnom
stanju u državi već da krivnja dolazi od prozelitizma
nekoga drugoga.

1 Kuničić & Domić)

Spediterska radnja
Teleton r.6 Dubrovnik 2 reason v:6

Vrši prevoz vlastitim kolima svakovrsne robe.
Za selidbe (prenos pokućstva) ima vješte ljude,
og

 

 

 

 

Izabrana Viška kao i sve vrsti prvorazrednih dalmatinskih

VINA

dobijete kod firme

Pero Kolić-« Dubrovnik Kakbožina ulica prije Agencija Banac & Rusko

Medicinalni cognac, pravi vinski destilat Vermouth takmiči se sa prvoklasnim talijanskim markama
»Zlatna Kapljica“ i Prošek desertna vina.

(127)