kuće. Sama kuća je stalna mušterija velikih tvornica,
gdje kupuje samo velike količine, a kako plaća goto-
vim novcem, to ona uživa i posebne cijene, kojima se
u istoj mjeri" koriste i mušterije. — Vogjena čvrstom
željom, da se mušterijama obzirom na današnja teška
vremena mora što više izaći u susret, imađe kuća
Kastner i Ohler nekoliko vrsnih činovnika, koji na
stalnim putovanjima po Francuskoj, Českoj, Njemač-
koj i Austriji traže osobito zgodne partije robe, koja
se onda objavljuje reklamom, koja u interesu posla
nikad ne pretjeruje.

O samoj ,reklami“ valja takogjer da se povede
ozbiljna riječ. Čovjek, koji se ne bavi poslom, može
misliti, da ona usljed svojih troškova poskupljuje
robu, ili imađe cilj, da vašarskom vikom zasljepljuje
svijet i nugja mu robu, omotanu u sjajne riječi,

Ovo se mišljenje ne može odnositi na reklamu
trgovačke kuće, koja se temelji na istinitosti, Rekla-
ma, to je za trg. kuću ispostavljena mjenica, čija se
zadana obećanja mora pošto poto izvršiti. Ona je onaj
most, koji spaja bijelu zgradu u Ilici sa povjerenjem
svake pojedine mušterije diljem cijele prostrane naše
domovine. :

Reklama imade cilj, da upozoruje publiku na
svaku povoljnu priliku kupnje. Jer publika će samo
onda dobro kupovati, ako znade za najbolje prilike
kupnje. Šta bi opet koristila najbolja roba, kad pu-
blika to ne bi znala? Onda bi roba netaknuta ležala
u magazinima i pojela bi kamate za nju izdanog
kapitala.

Zato se mora svaka dobra roba preporučiti pu-
blici, ona će najprije provjeriti istinitost navoda, ku-
piti će robu, dakle biti će prodaja robe usljed reklame
brža. Kako uz bržu prodaju ostaju isti troškovi, to se
smanjuju ukupni troškovi u odnosu prema prodatoj
robi, dakle će ova pomoću reklame i pojeitiniti.

Kuća — kao najveća nabavljačka ustanova u dr-
žavi — osjeća odgovornost prema svojim mušterija-
ma. Ona im mora za njihov teško zaragjeni novac
dati najviše, što je samo moguće, mora uliti svakom
pojedincu uvjerenje, da će u ovoj kući najbolje pro-
davati svoj novac za robu. I zato se u ovoj kući ne
cijeni onaj prodavaoc kao majvrsniji, koji polučuje
najveće prodaje, nego onaj, koji mušteriju najbolje
poslužuje. — Nenametljivost i želja svakog namje-
štenika, da se poslugom mušterija učini usluga mu-
šteriji, čini kupcima boravak u kući tako ugodnim.
Nesmetani od nasrtljivosti  govorljivih namještenika
možete u miru razgledavati velike zalihe robe, obvezu
na kupuju ne poznaje Kastner i Ohler.

Poslovanje se mora proširivati, jer nadolazi uvi-
jek više mušterija. Jer nadolazi uvijek više mušterija,
može ih se uvijek belje posluživati.

Posluga mušterija izvan Zagreba udešena je na
drugi način. Pošto se ona ne može koristiti razgleda-
vanjem robe izložene u poslovnim prostorijama bez
obveze na kupnju, to je dobio »Obiteljski List« zada-
ću, da publiku člancima i slikama upozna bez obveze
na kupnju sa robom.

Sam list izlazi na ovaj način:

Početkom marta izlazi ,proljetni broj“, koji ste
dobili. (Ako slučajno niste dobili, onda ga zatražite
odmah besplatno).

U junu izlazi ,ljetni broj“ u obliku i opsegu,
kao što je ovaj. U septembru izlazi pjesenski broj“,
koji će biti velik 130 stranica, a obavijestit će Vas
ne samo o jesenskoj modi, nego i o svim kućnim i
kuhinjskim potrepštinama.

Konačno još izlazi predbožićni broj u novembru.

Idući broj izaći će na mnogobrojne želje mušte-
rija latinicom i ćirilicom.

Za svu naslikanu robu daje kuća Kastner i
Ohler već desetkim godinama potpunu garanciju, to
jest: ona izmjenjuje svaku robu ili vraća novce, za
slučaj, da koja roba ne bi odgovarala. (Izuzetak čini
samo ona roba, koja je naručena iz komada a točno
odgovara predloženom uzorku.) To oma čini zato, jer
mora dati vanjskim mušterijama istu sigurnost kao
mušterijama u Zagrebu. Svaku reklamaciju proučava
uprava posla najozbiljnije. Da do ovakovih kraj broja
od 70.000 vanjskih mušterija mora gdjekad i doći,
biti će svakome jasno. Gdjekad imade i zlobnih, ne-
osnovanih reklamacija, ali i one se ispituju najpomni-
je, te se odbijaju tek nakon svestranog ispitivanja
kao neosnovane.

Da je načelo iskrenosti i susretljivosti u posluzi
mušterija ne samo moralno nego i trgovački isprav-
no, dokazuje činjenica, da kuća slavi u ovoj godini
pedesetgodišnjicu svoga rada, za koje je vrijeme stekla
kod mušterija sve rasteće simpatije, a kod svojih
dobavljača glas tvrtke, koja točnoću preciznog sata
ispunjava svoje obveze prema njima.

 

»NARODNA SVIJEST*

Obiteljski list“, kao informativni organ za sve
one, koje žele probitačno kupovati, imade i tu dužnost,
da zastupa pred kućom Kastner i Ohler interese
mušterija. Zato, ako imadete nečega, što ne
želite, javili trg. kući, obratile se samo pouzdanjem
uredništvu ,Obit. Lista“, Redakcija može svim oprav-
danim željama udovoljiti, ona stoji svim mušterijama
svojim savjetima uvijek bez ikakvih troškova ma ra-
spolaganju. — Veze sa ličnostima iz svih područja
znanosti, pružaju Vam jamstvo, da ćete biti dobro
posavjetani. Mušterija nije obvezana da plaća pret-
platu, ona imađe i to pravo zahtjevati, da se imade
po njoj označenoj osobi poslali jedan besplatni broj
,Obit. Lista“. Kada ova osoba postaje mušterijom,
onda ima i ona pravo zahtijevati, da se po njoj
označenoj osobi šalje besplatni broj.

Sama narudžba mušterije dospije u ruke po-
štanskog odjeljenja trg. kuće, koja narudžbe sastavlja
po udjeljenjima robe još isti dan do 4 sata poslije
podne. — Ovako brižno sastavljene narudžbe dospiju
na pregled predstojniku odjeljenja, kojemu je duž-
nost, da ispituje, odgovara li spremljena roba ukusu
i željama naručioca. Ako je pošiljka u redu, onda se
ona otprema još isto veče. Školovano pakersko osob-
lje odgovorno je za uzorno upakovanje: kuća mora
biti sigurna, da će poslata roba stići u Bitolj u istom
besprikornom stanju kao i u blizi Samobor.

Još jednom opetujemo, smatrajte ,Obiteljski List“
uvijek iskrenim posrednikom izmegju Vas i trgovačke
kuće Kaslner i Ohler i budite uvjereni, da će se sve
činiti na Vaše zadovoljstvo.

 

Pisma iz naroda.

Iz Makarskog Primorja. Posjet gosp. Velikog
Župana. Dne 31. maja došao je iz Dubrovnika Veliki
Župan g. Antun Perković u pratnji svojih referenata
Dr. Gjorgja Marića, Antuna Tripkovića i Vlaha Turči-
novića na inspekciono putovanje sreza Metković i
Makarska. Na Neum Kleku na granici sreza dotično
općine Metković pričekao je Velikog Župana općinski
načelnik i sreski poglavar sa više vigjenijih osoba.
Oko podne stigli su u Metković, gdje je bio priregjen
svečan doček, osobito od strane privrednih krugova.
Mjesto je bilo okićeno zastavama i sagovima i pucalo
se iz prangija. Odmah je slijediln primanje deputacija
i raspitivanje o prilikama pojedinih sela, a iza toga
obavljen je pregled javnih radova, koji se vrše iz
pripomoći, koju je dalo Ministarstvo Socijalne Politike.
— Poslije podne uputio se g. Vel. Župan za Vrgorac.
Na putu do Vrgorca u svim selima, kroz koja je
prošao, oduševljeno je pozdravljen od pučanstva. Oso-

.bito je bio svečan doček u Vrgorcu. Ovdje je bio

podignut veliki slavoluk i dočeku je prisustvovala
velika masa seljaštva. Varoš je bila okićena zastavama
i pucalo se iz prangija. Na 1, juna u jutro bilo je
primanje u općinskoj vijećnici izaslanika svih općin-
skih odlomaka, koji su iznijeli potrebe svojih mjesta.
Po podne u 2 sata proslijedio je g. Veliki Župan
Perković sa svojom pratnjom za Makarsku. U selu
Brelima na granici sreza dočekali su ga predstavnici
općine Makarska i više vigjenijih gragjana sa okićeniim
autima. Uzduž cijeloga puta, kojim je prolazio, svuda
je bio srdačno i oduševljeno pozdravljen. U Makarskoj
su ga pričekali predstavnici svih vlasti i velika masa
gragjanstva, koja mu je priredila ovacije. Dne 2. juna
u 9 sati u jutro primio je u općinskoj vijećnici oda-
slanike pojedinih mjesta i raspitao se o prilikama i
potrebama naroda. Ovom prigodom došao je Veliki
Župan g. Perković u dodir sa najširim krugovima
pučanstva ina licu mjesta raspitao se za potrebe naroda.
Opazilo se je, da je narod zadovoljan što se na više
mjesta obavljaju radnje iz državne pripomoći, jer tako
imadu poštene zarade, a uregjuju se putevi i prolazi,
kojim do sada nije bilo moguće prelaziti. G. Veliki
Župan Perković, koji do sada nije služio u Dalmaciji,
obišao je skoro sva mjesta svoje oblasti i dobro u-
poznao prilike, koje u njoj vladaju. U velike vodi

 

AVS AO

 

<a

Br. 23.

računa o potrebama širih slojeva a osobito seljaštva.
Tim je u potištenom narodu podignuo duh bolje nade
u budućnost. — P. —

OREBIĆI. Svečanost Gospe od Angjela, koju
slavimo drugi dan Duhova, i ove je godine protekla
u najljepšem redu i svečanom raspoloženju, Ove nas
je godine u predvečerje blagdana pohodio i O. Vizi-
tator mp. O. Karlo Dr. Eterović iz Sinja, koji je svojom
prisutnošću uzveličao čitavu svečanost. Oko 5 sati
narod je hrlio iz bližnjih selija noseći svojoj čudo-
tvornoj Gospi lovor vijence, sjajne kite mirisavih ruža
i svakojakog cvijeća. Dirljivi je bio prizor, kad je sav
narod piužao miloj svojoj Zaštitnici uz slavljenje zvo-
nova, gruvanje mužara i pjevanje nabožnih pjesama
najljepše cvijeće pelješkog sunca. Zorom bila je crkva
puna nabožnog naroda ne samo iz ovih selija i dvaju
obližnjih župa Orebića i Vignja, nego takogjer iz Kor-
čule, Lumbarde i Vrnika. koji je preko prvih sv. Misa
hrlio na sv. Sakramente Ispovijedi i Pričesti. Tačno u
10 sati odslužio je svečanu sv, Misu uz asistenciju _
profesora iz Badije O. Vizitator, preko koje je pohvalno I
slovo izrekao prof, O. Marijan Blažić, svojim poznatim
zanosom i vještinom. Ove smo godine još imali i
malu orkestru, koja je pratila domaći ženski zbor
preko sv. Mise, a na Olffertoriumu je izvedena krasna
»Ave Maria“ od Mascagnia. Popodne u 4 sata slijedio
je šaljivi igrokaz ,Dimnjičar“, koga su uprav ma za-
dovoljstvo mnogobrojne publike izveli gimnazijalci
franjevačke gimnazije na Badiji. Izmegju dijelova i-
grokaza izveo je tamburaški zbor zamjernom preciz-

'nošću nekoliko lijepih komada. U večer je slijedila

sjajna rasvjeta, vatrometima i bengalskim vatrama.
Zatim se kasno u večer narod vratio svojim kućama, |
noseći u svom zadovolinom srcu nezaboravau tispome-
nu na svetkovinu svoje Gospe od Angjela. Mješćanin,

 

Svećenstvu. Novi oficij cum oct. i Missa
SS. Cordis Jesu izdanje Pustet dobiva se |
kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare. Ista tiskara |
dobiva sve liturgične knjige : Misale, brevire, |
evanđelistar i t. d. kao i sve druge nabožne /
knjige izdanja bilo koje knjižare u tu — ili
u inozemstvu uz umjerenu cijenu.

Originalni UNDERWOOD |
PISAĆI STROJ I

JE NAJBOLJI i prema tome MAJJEFTINIJI |

 

ZASTUPSTVO 1 |
SKLADIŠTE ZA.

HERCEGOVINU
GRMU GORU

 

JADRAN“ i

Knjižara - Papirnica - Štamparija - Kujigovežnica |
DUBROVNIK. (6).

 

Vaša će probava biti bolja |

|
ako uzmete poslije svakog jela jednu malu kašiku praška ||
MAGNA u pola čaše vode. Ova mala opreznost uklonit će ||

sve neurednosti probave. Prašak MAGNA ostranjuje boli, li
uregjuje probavu jer uništava suvišnu kiselinu, koja je uvijek |

uzrok boli. Ako uzmete prašak MAGNA, nećete osjećati |
žgaravicu. |
Prašak MAGNA preporučuju liječnici i upotrebljava se u |

u bolnicama. |
DOBIVA SE U SVIM APOTEKAMA I DROGERIJAMA, 1 OMOT |
TOČNOM UPUTOM 4 DIN. |

PRELO NN A NALLON LN

 

Dubrovačka Veresijska Banka - Dubrovnik

Bavi se svim poslovima, koji zasjecaju u bankarsku struku, a specijalno primanjem
novaca na štednju, te davanjem zajmova. — Preuzimlje najpovoljnije čekove i valute.

bavi se prodajom na veliko žita, brašna, kolonijala, kože, galice, sumpora i t. d.

Kupuje i plaća najbolje buhač, peliu, ljekovita bilja, lovorov list i t. d.

 

 

)27)