Prec 2 Dinara

REDACION NA PENATURU

 

 

  

| ZA BRIJEME FORTUNALA I DAŽDA.U »LJUTOJ«

 

 

 

DRAGA MOJA TERE!

Samo da ti ova moja knjiga
ariva u Splijet s ovakijem for-
tunalima i lebićadama što nas
tokaju sve ove dane. Možeš
se imađinat che noia e che
vergognia kad te toka u komi-
nu sušit rankencu i umidecu,
pa slušat mačka đe hita pan-
tagane i ronca po kupijerti. A
moja Tere, che tempi, ma sam
ti danas infotana i alterana
gore nego fumar od pakla.
Pešte, znaš, pešte; hitaju me
komisijoni. Vrag me je jutros
natančo, Bog mi prostio, poć
do Place iskat 'beškota. Tra-
versam ti kala Dvora, kad što
ćeš da ti vidim, skupljeni su
a on između njih u sredini,
paro mije tintonagranici..............

Još se nijesu dečidali ni on,
ni oni drugi, ni oni treći, a ka-
ko su me informirali, još : tu
ima i sve su ti nekako u điru
kako fedela parentat oko mrca
Vražiji partiti, moja Tere svi
su ti se bili ma tako lijepo umi-
škali i paralo je da je perfeta
bunaca. | bio bi ti samo jedan
zanjorio u dno, jer po dnu ima
svega. Ma kad su skoprili da
onaj prvi još mjeri i kupi po-
skakali su ti u more.. Barka
izgubila kvilibrijo i obrnula se
od kolapa. A sad te ja hoću,
finule bunace. zapuho levanat
otkrile-se kupijerte, otkrile se

karte, došli daždi, fortunali i
lebićade. A = što je finulo s
barkom?

| ti pucaš-jeli od kurijozitati?
Pobijed mi je bila Domantina

i rekla mi je; ,,Moja Mare,
pokojni ti ćaće nije bio toliko
inbećio.'

E =
Jesi li viđela đe smo -arivali

i na: kojoj smo pađini. Na. đi-
naziji festa, parati se ništa Te-
re, ma je ona intanto fondana
ima đusto 800 godišta. | tu ti
je bila teribila gvera. ,,Vaši“
15, a ,,naši“ 79." Vražije djece;
Prosti mi Bože.

Pa sad mi reci, šoko, kakvi
jem se ti ludostima_ divertiškaš
i infotavaš. Para _ ti se izlazit
na dvor za negledat deputate
i čekat pensijom della Podgo-
rica via Cetinje, pa se ispečit
od straha da nije ostala u
snijegu.

Moja Tere,.para mi.te viđet
lietro trenta, kad si parćivala

porta za Splijet i para mi
e viđet kad mi dopo la lunga
lurata, arivaš u agostu. Da mi
je almeno znati, kako će se
onda zvati vapor? Baš sam

===

 

Kogo: Prostite, ko ste Vi?

 

Oni: Mi. smo Dubrovčani današnjeg bremena.

Kogo: Onda sam i ja!

 

— Festa Svetog Vlaha

(Pismo što je ,,Labara“ pisala ve.ikom
broju svoje parentati)

Kad ste me in ultima iritali
ovo mojijeh merava i provokali
moju testardecu da ću šutati da
šutim ima brčinena 1
sišla sam niz ovo rotijeh skalina
od Prijekoga, istresla sam pau-
činu i čočistila krmeje, uhitila
sam fermajom ovo sijedoga kin-
kina i sikurecom xovo čađavoga
abita irevoime dunkve, da vam
privrnem i pinjate i komonćine,
šuste i škafetine, lavamane i kan-
tunale i evo me da vam zavičem
purbi et orbi“...

Izlampala-sam na ulicu perke
je bila festa sv. Vlaha. Ja nez-
nam kako vi sve ovo hitate u
dobu ,,sveopštega“ preporoda, ali
ja vidim in đenerale da se grad
transformo u teribili: inkanat đe
se trguje sa svijem a najviše s
onezijem čime 'su se prije u bri-
jeme moje mladosti čejad najviše
dičila ,,s dušom i obrazom““. Eto
uzmi samo naše vodeće đornale
pa vaja da se 'crljeniš od takijeh
tirada i porkarija.

Imala*sam užancu izać“ svakog
godišta jedanput vanka. "To mi
je bila i ostala deboleca. To bi
uvijek bilo za sv. Vlaha. Ali za-

Drećnena *

što sam sad tardala. Evo čujte
me! Pasanijeh godišta mi nije
tokalo navijat zvojarin za pro-

budit se, perke su me budili iz-
van zora kanjuli, trombuni i mu-
žike. Čekala sam to i ovega go-
dišta i prispala sam. Isto sam i-
zašla na ulicu i ako s ritardom
i zaludu sam se : obrćala destra
e sinistra nijesam viđela doboto
nikoga, sve tiho, : mirno. Promi-
šljam da nijesam falila. u kalen-
daru, ali nije fal.

 

 

šoka, adio Tere moja delicijo.
Ako su'ti flati ne večerivaj,
jedino se napij rine metlice,
a ja ću te čekat i dočekat.
TVOJA MARE

“Ove godine pravo pokopanje.
Ajme prije fraje i po: danu i po
noći. Đe su prijašne feste i mno-
gijem imeudani. Kakvijeh ganga,
serenata, baluna. Spominjem se
nekijeh storijeh: Vlaha Zglava,
Vlaha, Pušice, Vlaha Zeca, Vla-
ha Fortunića, Vlaha Pate, Vlaha
Bogdana, Vlaha Radeckog ećete-
ra, kako bi se oni rumenili ma
sv. Vlaha ko jastogi ne od vina
nego od arajdacioni manjifike
feste. A ove godine nijesam si-
kura jeli i jedan Vlaho bio ru-
men j kontenat, pa bilo to od
vina ili od arajdacioni osim mo-
guće Bijađeta i one gange ako

je ih trato Vlaho vinar.

Insoma (oprostite mi na ovom
intermezu) izašla sam opet vani
i puf na Placu. Kurioza. kakvu
me je Bog do stroligavam okolo:

jes ima čejadi, ali ko da idu na

funero ili se vraćaju s imposte:
Nosovi im.duži nego.u Orlanda.
Kontinuam drito i vidim dosta
funjestara bez strata. Oho — c-

 

vo je ima bit novitat "ili “moder-
mitat. Simpatiki + jedan .čičeron
"sempre disponjan za pjaćere, re-

če milida to mije ''nikakva novi-

stat, nego da to neke šočetati od

simportauce rinomane radi“ svoje.

ativitati držanja seduta, per dis-
peto me vješaju strate na sv.
"Vlaha.

A đe su standali, lovorika,
girlande i lućeletrika, đe su na-
skoronunani. grbovi i kvadri? Ne-
ma ih! Ništa nema! Sve je pu-

“sto ko da je brijeme od gvere

oli ko:da:serepetiškala trešnja i.
sorcala iono strialo:) dabzevačkog
gosparstva. a

Dubitan u sebi hoću li barem.
moć nać crkvu našeg sv. Vlaha
Barem se u tome nijesam pre-
varila. Nema doduše Dum Mata
i Boža, ali miris od tamnjana
ime malo rinfreško i tu sam smolila
bokun rozarja sa salvamenat ovo
bokun pravog Dubrovnika.

Kad sam opet:finula na Stra-
dun, uhitila : me mala snaga i
pobjegla sam.:Đesu oni naši sta-
ri, pa da vidu ovo. Rekla+sam i

»zaklela sam 'se da ću ovako češ-

će izaći i rije što imam 'da tre-

čem, a sad idem u ono moga

staroga šufita, pa ak> u njemui.
ima paučine i buha to su barem

dubrovačka paučina a i buhe,

koje ako per skerco i upeknu,
čejade se ne infeta ko od rieki-

jeh živina što su domiljele glad-

ne a sad se spretljale na riašem

salu i još im je vazda malo.

Ja sam vazda govorila“ ,,...do
po plitice, a onda s njom: po
glavi“.., a vi sad «kako »vas :je
volja

 
 

Saluti i arivederći do prve-o-
kazijoni. Vaša fedela
Labara

Balarinima

Svim Balarinima, koji će
čeras đe bilo balat, da. ne .zabo-
rave regalat almeno po jedan
ezemplar ,,Labare“ perke će ba-
larinama dobro doć.

 

Ljubav na

Laiku s: Vidiš, ćerce,
otkad sam ja ono napiso u ,Na

 

Prijekome

da je cijeli grad posto skladan,
rodnoj“. :

Sante: Biće, moj gosparu, ali ste, para mi se skuhali u

ceradu takvu poparu,
mogao prožvakat.

 

da je intjeri skladni Dubrovnik još nije -

 

 

 

 

 

ve- E