»LEVATIN“

 

 

lica godine 14.-te

28, Marko Lešina, vahmajstor u
miru, iz Dubrovnika, K, Nr, 200 —
1914, Davanje signala neprijateljskoj
srpskoj mornarici.

29, Jakov Vokić, općinski namje-
štenik iz Ercegovine, K. Nr, 200 —
1914, Nabavljač oTiži crnogorskim
ustašama,

"a. 3 = u.-
Politički sumnjiva
* 1, Ante Križman, expediter iz Gru-
ža. K, Nr. 200 — 1916, opasni srpski
agitator i prekogranični dostavljač
popisa austrijskih patriota.

2, Nikša Svilokos Dr, juris iz Du-
brovnika, K. Nr, 200 — 1913. Novci
iz Bograda za propagandu.

3, Frano  Eichner iz Đubrovnika.
K. Nr, 2643 — 1912, dobrovoljac top-
dija u srpskoj vojsci. s

4, Aleksandar Kyri, narodni terzi-
ja iz Skadra, K, Nr, 200 — 1913. Srp-
sko-Arbanaška propaganda u korist
Ahmeda Zogu.

5, Pop Danko, sveštenik iz Varaž-
dina. K, Nr, 200 — 1912, Prijateljski
odnosi sa srpskim patriarhom.

6. Dum Miro Taljeran, kateheta iz
Dubrovnika, K, Nr, 200 — 1912. Srp-
ska propaganda u vjerskoj nastavi.

7, Nortort Filaus, policij komesar
iz Dubrovaika. K, Nr. 250 — 1912;
Sakupljanje vatrenog oružja za srp-
sku vojsku.'

Razoružanje.

Kud pogledaš, s desna s lijeva,

U tvornicam top se slijeva,
(Nastavit će se).

Diplomirani pjesnik Dobrošević
u pogibelji životu

(Na uvaženje nadležnim),
Jučer jedešo u našu redacion ču-
veni akađemsko ocinjeni narodni pje-
snik Srba, Hrvata i Slovenaca, M.
Dobrošević, i predao nam svoju bo-
gatu zbirku patriotskih pjesama, Ova
remek-djela »stradajućeg pjesnika«, |
prepuna su patriotskih motiva, kao
što je veliko nebo prepuno  zvizda,
a njegove patriotsko- -futurističke in:
spiracije i varijacije, na svakoj drža-

Željan mesa ljudskoga;

 

Nova Puška svud se kuje,
Svud jednako odjekuje :

Aptak. Feuer, Gevehr ausli

Š e rjelmje tla.

(g. 1904)

 

NERINA S

 

Ing, Botić = Plan

8. Stjepo Kristović kafanar, finans | votvornoj duši predu žice — zlatne 15 oodina puzurti u Minervi“ za proširenje
u penziji iz Župe dubrovačke, K, Nr. | paučine. — U jednu riječ: pravi pje- M Bačvica u Splitu.
200 — 1912. Srpska proaii na | snik naših dana, ovjekovječitelj sa- _ (Materijal za 37 svesku Živka Ž.| Marko Vuletić  — Miruj, miruj
granici. dašnjice. Živkovića), srce moje..,

9, Ivo Miović, sera i Du »Stradajući pjesnik« moli nas, da Stari dubrovački bar, nazvan sbi- | Branko Bubalo — Demokratija na
brovnika, K, Nr, 200 — 1912. Mjesto kao nezavisni organ javnog e rarija Martina Radića«, na glasu ra- | raskršću.

di dobrijeh bokuna i dobre domaće
kapljice — proslavio je ovih dana 75
godina fundamenta, Abonati i prija-
telji kupice i fjelice, luftinšpektori,
posidenti, noćurci, kapitaliste u šter-
linama, lovci pernatog i dlakavog ži-
vinstva, ribari,  bankijeri, škrivani,
diplomati, kandidati ect, ect, etc. —

\ Kvezić — Stanbena kriza,
Arturo Saraca — Psalmi prorcka
Jeremije. Očisti me gospodine
Pero Katičić — Lov potrb
papagale u okolici dubrovačkoj,
Pavo Marčinko — Radio-1ux. $

Da-

»potresemo svemir koji drijema ..
i da donesemo ovo pismo, a
molbu na nadležne, kao njegov za-
dnji Memento — nezahvalnoj Otač-
bini,
. Evo pjesnikova pisma po oridinalu:
Gospodine Uredniče!*
U Istorišnoj Povorci večerom:

sastajanja srpskih zavjerenika.
. 10, Pero Orepić, fabrikant iz Du-
brovnika. K, Nr. 250 — 1912, Life-
rant srpske vojske i pročelnik jednog
četničkog odjelenja.

11, Frano Svilocossi, posjednik iz
Dubrovnika, K., Nr. 200 — 1912. Go-
stoprimstvo srpskih političara i di-

 
 

mostalni aparat za bričenje eletri

ši- kom.

aa

o

plomata.

12, Ivo Kunčević, opć.

tajnik u
Cavtatu. K, Nr, 200 — 1912. Veliko-

rom Grada palo je iz Rodoljubnih
grla na tisuće nebrojeno povika > Ži-
vio pjesnik Dobrošević«,

Separatisti dan kasnije na Placi

slavili su ovu rijetku festu večerom
di gran lusso,

Bonkuloviće je dvorila umiljata
domaćica Kate u bjelom traversunu,

Baldo Kristić — U Ameriku za sre-
ćom od Matiasa Mortiđije,
Antonije — O dresuri p:
sala Manđulina Biliškova.

 

 

osa

 

srbin, Dobavljač zdrave (zlatne) va-
ute za balkanske saveznike, -
. 13. Pero Kuljevan iz Lopuda, K;
Nr. 200 — 1912, Utočišće srpskih
ao zavjernika iz Bosne,
X X 14 Niko Buško iz Stona, K. Nr.
e — 1912. Brašno za srpsku vojsku.
;, Dr. Pero Perić i iz Stona, K, Nr.
ato 1912. Srpski propagandist 1
srpske“ zastave, - : :

16, Frano pl, Fgeker, «trgovac iz

Sna K Nr 200 Di? Dobavljač
patine za srpske čizme,
“17, Nandi pl. -Getalci, poštarski
kontrolor i iz Dubr>vnika. K. Nr, 200
— 1912, Veleizdajničko isma preko
pošte:

= 18. Scatolini, poštarsk .
u Dubrovniku. K. Nr,
Kao slikar odlikovan od
mogor, Knjaza, _

19. Mato Beasić, trgovac iz Du. :
brovnika, Nr, 200 — 1912, Liferova-
nje metala za topove srpske vojske.

20, Muhoberac učitelj iz Dubrov-
nika. K. Nr, 200 — 1912, Širenje ći-
se 0

21, Monić, finans preglednik i iz Da
brovnika, K, Nr, 200 — 1912. Opa-
sne prekogranične veze sa _ neprija-
teljima.

.22, Miho Klaić, poglavar.  kanceli-
sta iz Dubrovnika. K, Nr, 200 — 1912.
'Dobavljanje per za balkanske sa- ;
veznike.
23, Apel Gigić, mesar iz Dubrov-

 

kralja | Petra-i i "Fiakerovozači na Pila-
ma pjesniku “ su se Zagrozili. "Da se ne |
opetuje »Mučeniku« ono kao u Splie-
tu, pjesnik prepokorno moli To Ured.
da mu Blagoizvoli isposlovati od na-
dležnih Vlasti jednu kratku pušku sa
nabojima, buduči da noću osamljen
spava vis-vi Hotel Imperiala Br. 155.

“ Tsti je pjesnik vješt u baratanju sa
oružjem svake vatre prvoklasni al-
telarista prošle i potopljene Ratne
Moraarice matroz IV, klase preletio
duboki Jadran na replanu kapetana
| Sesana, — Ovo bi molitelj ravno pri-
kazao nadležnim Vlastima ali su mi
Te strane već jako finih skomodali.
— Ne bi bilo na čast Domorini da |
Njezini pjesnik pane žrtvom' noću kad
Se odmara u naručaju Psihe,

; M. Dobrošević
akademsko ocijenjeni Narodni pje-
snik Srba, Hrvati i Slovenaca,

PS. Popis dogodovščine, Dana (fali
datum) 1924. ove godine tačno u 4
ure i 26 m, po pod. pjesnik je sidio
baš uz mir (duvar) Brodogradilišta.
Dubrovačke Republike, a sada vojne
kruhopekare. — Tog sekunda mimo
ide veliki Žiipan, koji lično pjesnika
poznavao nije — U pratnji ovog bio
je jedan komesar kojega pjesnik po-
znavao nije, koji tiho reče Velikom
Županu ove riči: Ovo je oni pjesnik
koji misli i nosi bradu kao Pašić, va-
ja za urediti, — Pjesnik ovomu po-

 

JEDINA KONSOLACION,

Kuratela! Kuratela!i Manđulina e:
consortes. . , Povero llija, Vivo se
polto! Sepolto vivo!

Ne! Ne! Nedisperavam se više! Ni-
jesam ja sam pod kuratelom, Nesti i
Zenzo dirigaju mojim dobrima i pla-
katima razglasuju moje bogatstvo.

To se zove — RAZGLAS,

Ali nesretni — »Federiko Glavić«!
Kako je njemu? On nemože, jadan,
sam ni da ide, ni da se makne, ni da
zazviždi, ni da se poburi... Njemu za
sve komanda — kapetan Karaman.

ilija.

isu peču bijele fijoke na so.

 

Bogati je Meni produčion pozna- i
toga koga, gospara Luja Kraje, Na
štampanom Meni legamo:

Entrč: Skurini (minćuni) s mladim
lukom i peverunima iz osta.

Zgvacet s repom, i

Salsa; Pulenta s mlijekom i pro-
kule,

Pikačić intingolo,

Salsa: Pazija i čukundruci s ma-
slom.

Voće: Dinje i pipuni,
one što nemaju zuba).

Slatko: Rozata od leće,

Vinija: Chantacleur i Šlaftung sa
rovanjelicom nadizalicom, Mjesto ka-
.| fe, a radi bolje probave, svakomu ie
servirana škudela komomile i po je-
dan »Žeta«,

Viđenijem aventurima konsenjano
je za memoriju po jedno, kruto uve-
zano/ djelo domaće literature, sa po-
svetom diplomiranog pi Do-
broševića. Primili su:

Dotur Luko Dražić: ka atletika
i polno pitanje (Doktorska dezerta- |
cija Dotura Ređa i dotura Mila Mur-
vara).

Lujo Kraja i Vlaho Zglav: Lov sa
rećijakom na skadarskom jezeru. Na-
pisao: Mato Kipre.

Kristo Brailo: Penganje bašamena-
ta al' americana, Od Šeremete,

Ortolani — Gospodin plač od oca

(Rogači -

za

i ontrolor
— 1912.
i, Vel, E

ĐE JE šTO?

(Vođ kroz Dubrovnik i okolna mje-
sta iz djela K, P. Dominkovića),

 

 
 
 

 

Za umjetničku inspiraciju:
Peskarija,

Za platoniste:
Porporela,

 

Za siromahe:
Palace Hotel u pala,

Za namurane:
Ilijina Glavica.

Za udate žene:
Fjoraja u »Tri Crkve«.

Za medene mjesece:
Kupari.
Za drnde u automobilu:

 
  
  
 

 

, K. Nr. 200 — 1912. ručuje da se pjesnici ne. prodavaju Tadina. : : o ho o
Bose Volta trgov. iz Dubrovni- kao šećer (cukar) u dućanu Pera Gu- " Majneri i Ia Bia i : E a O V
ske, Pjesnik je do skončanja svita | mocio.., pidaurus),

K, Nr, 200 — 1912. Dobavljač | l-
kera za srpsku vojsku, :

25. Niko Koprvica sudia u Bosni
K Nr 200 — - 1912. Srpska propa-

Za disperane:

ono što je bio kad, su mu odrezali
\ i Luncijata,

Dr; Rusko — Brošuru »Moja obra-
pupak.

na« od Špira Kamenarovića.

Arturo — Neke stare m kao. o i

Pjesnik M, D.

ganda, i Za ortografija, kaligrafiju, grama- »Virim te kroz bužu«.. : Karmen,
i 126. Stjepo 'Pavlina, učitelj na 'Lopu- O i stilistiku, kao i za sve svoje | Rade Bajčetić i Rudo Kuneš — Za- Za dogature:
da K, Nr. 200 — 1914. Opskrbljiva- | razloge, odgovara potpisani pjesnik. | što sam Hrvat? od Buća, : Krampus.

Kupanje u noći po mjesecu:
Lokrum.

iko Marić — Porezni buđet za.
godinu 1938,

nje srpskih eO otocima. |— Mi smo mišljenja, da se strađaju-
Mirko Kastropili — | Poduka 7 za ka-

27, Ivo Petrušić, trgoYac u Dubrov-:| ćem pjesniku konsenja u ruku pištolj
niku, K. Nr, 200 — 1214, Dodir. sa | povišega kalibra, iz bogatog uskrs:
srpskim žandarima i i &nosorskim ser- | nog izbora Bake Šulića. i zališne pripravnike i pripravnice od
darima. Uredništvo, | širole,

di \ i 4 4 3 i : a“

Za _preparande nemožemo rijet ni-
šta, da ne obazna novi diretur i iz Ma-
1 ćedonije.

 

 

 

     

s