za kidat porcioni. Čižek tuca Škraba po
ramenu, a ovi u velikom entuziazmu vi-
če: ,Sve za mužiku i za patriu“. Pasa-
rić se krivi kako pustolovica da su mu
nešto rovinali, a Marić s katalozima u
ruci broji gja dinare što će se. uhitit.
Mirko kako bubreg u loju uživa gje je

_ vite con vna certa aria od avokata kad
evadava kauze. A najviše imponjava pro-
to Ivo; ispeo se na vrh megje pa viri
kroz nekakve kanoćale je li teren do-
bro poravnan.

Tu se kuha, tu se vari
U tri lonca devet stvari.

Orlando.

— oeO9D3—

Novitati origjinale.

Dekoracion. Lokala filijala ,, Društva
za unapregjenje čovječanstva“ dala je
medalju od merita gosparu Gjonu N.
za to što je izlemo punicu. Isti gospar
Gjono od kontentece da mu punica ne
će više stavit nogu u kuću ni zabijat
nos u njegove posle regalo je istomu
društvu sto dukata.

Mužika. Pasane setemane naša je
mužika repetiškala na rikiestu gjeneralu
penultimi pec i ultimu marču.

Pišu iz grada:

Gosparu Redature.

Po novomu zakonu mi smo nesreć-
nici, koji nikomu ništa zla ne činimo,
martiri.

Nije li ovo una cosa che grida ven-
detta al cielo da mi jadni s ovo vru-
ćine toka da nosimo muzariole?

Mi smo intanto poslali deputacion,

 

došo espresi vagun bire iz Sarajeva. Pi- |
no zaduben u svojijem poslima piše in--

časne drugove Fida, Taba, Špunta i Ma-
škarina, da providu. Ako -ne mobudu
učinit ništa, a mi ćemo emigrat sa svi-
jem familjama.

Toliko za sada. :

Jedan za svijeh.

Regolamenat interni. Na ultimom se-
duti komunalom podestat je proponjo
da se istituiška regolamenat interni. Ma
su asesuri votali kontra.

Za pofalit. Kako čujemo naši studen-
ti od universitati imaju intencion da
fondaju Banku. Mi ne možemo dosta po-
falit ovu sublimu ideu i dosta vrućijeh
riječi naći da rakomandamo našijem ka-
pitalistima plemenitu ustanovu našijeh
mladijeh sila i uzdanica.

Samo naprijed!

Iz tribunala. Jučer je finuo interesan-
ti pročes Mare Jozove kontra Vlahu
Prpoši. Tribuno je nju kondano na mul-
tu od deset dukata, prvo što mu je ofli-
mala prdeljusku isprid čeljadi, a drugo
što se žena ne smije osvećivat. Njega
su pustili libera, perke je on nju ušti-
nuo kad niko nije vidio.

Retifikacion.

Dragi gospar redature!

Molim Vas s diritom ko je mi dava
$ 19. od štampavanja, da u prvi lumer
vašega folja štampate ovu:

Retifikacion

Vrag mu za dušu, koje ardiško rijet
da je mene direcion od verate poslala
s službe.

Laže mu gubica ko je sostenjo da
sam ja kriv da za tri dana nije mogla
verata hodit.

Ove mi pčne, kojom pišem, ovako je
bilo: moja kravica koju atakam na lo-

komotivu da pomože isteć do na Iva-
nicu, bila se oćućela, i tako za tri dni
nije mogla potezat. Kad se liberala i
kad je mogla, uljegla je opet u službu
i — ja š njome.

Brgat, o Gospi Velikom.

Antun od Verate. |

 

Kadaver. Nema tu davno da se ne- |
gje našo nekakav kadaver. Gospar M.
S., koji je bio u komisioni od tribunala
učinio je referat, koga je ovim riječima
finuo: ,,Bd il cadavere interrogato nulla
rispose“.

Straordinarie prelecioni. Za komoditat _-
našijeh studenata permetio je retorat od
Graca da se prelecioni (la maggior parte
di legge) mogu držati priko zime i u
Dubrovniku. Come locale il pit adatto
izabrali su Kafu Birimiše, giacchč tu po
vas dan kišaju.

Pišu iz Šumeta. Neki se dan verata
u nešto zaputila u našemu tunjelu, pa
nije mogla ni naprijed ni na se. Foto-
grafali*) su po komision i kad je ova
došla, našla je da je nekakav strahoviti
pauk spleo mrežu u miezariji od tunjela.

U toliko po sreći puhla je bura i
raznijela paučinu. Tako je verata pro- .
segviškala viagj. M

Svi smo bili skočili, i gornja i donja
banda, armani s toljagama i maškulima
da uhitimo toga velikoga pauka. Ma za
nesreću verata je užegla bošak i tako
je i pauk propo. To je najviši kolap za
muzeo, koji će se kontentat samo s jed-
nom nogom koju smo našli u Žeravi.

Strage. Primamo i komunikavamo:
Nazad osam dama u pobjed — biće

 

*) Ima bit ,telegrafali“ (oservacion Redacioni).

 

zad malo udatom.

Od 37. Čini joj se da drugi o njoj
šapure.
38. Uživa govorit o ženskijem, koje

se tuže na svoje muževe. Ona se
ne kaje što se nije udala.
39. Dolazi uskošenija.
40.
rat čeljad.
Ako je bogata i ne može drugo,
ište da omili mlacu, koji nema
ništa svoga.
Ako joj i to ne rebuška, viče
svega i svašta proti istome svo-
mu spolu.
. Igra na karata i mrmoši.

41.

42.

  

 

Čini drage volje od rofe i vje-

 

Od 44. Oštro sudi svijet.
45. Drago joj se u velike razgovarat

s parokom.

46. Teško se jedi što je i on odbje-
gnuo.

47. Ne haje ništa. Šmrka tabak.

48.
49.

Miluje samo kuške i maške.
Uzimlje k sebi kakvu kukavnu
svojtu, da joj čuva kučiće.
Omrznuo joj je svijet i svu svoju
zloću sfogava na tu jadnu svojtu.

50.

 

Gospar Gjono i gospogja Mare.

Pripovjeda G. Gjono, da kad bi ka-
god osto izvan kuće u večer do docni-
jega, a da ne čuje prikore g.gje Mare:

 

   
   
    
   
   
   
    
   
    
   
   
   
   
  

da bi čeko vazda da zvoni ponoća.

Na 9. ura bila bi spravna večera.
Na 9% Gospogja Mare uskošena:
Gje je vrag osto?

Na 10. Kakvijeh ću mu izgovorit!

Na 10% Ovo nije bez neke!

Na 11 _ Pristrašena: Ko bi mi Bog
do znat što je? i 3

Na 11% Zavrćenijeh suza: Da mi je.
samo znat je li mrtav ili
živ?

Na 12. Plač i trganje.

Pred uru po ponoća eto ti Gjona, a
gospogja Mare udri da ga — grli i lju-
bi: Mislila sam da ti se štogod do-
godilo!