Godište: kako komu rodi.

Lumer uniki.

 

g. 1901

BRENGULJA

Izlazi gje je toka.

Folj za pazar

Svaki lumer kosta.

 

Štampan makinom od salama. — Redatur responsabili: Čmar u riparacijoni. — Redacijon i Aministracijon u uskon ulici.

 

Mojijem leturima.
p»Hopni soit qui a mal 4 la panse.“

Drage moje gospogje i lijepi gospari!

Prezentavam se aragjana od konsola-
cijoni, erbo mi se para, da će bit para,
i da sam našla p4ra, erbo se zovem
Brenculja i znam vas svijeh koliko ko
 me-peška i ko što čini fintu da misli.
\ Sve gnusne pagjinice iz vašijeh albuna
od memorija imam notane od šake do

lakta. :
| Do sad sam činila od komparse na
dijeti (su tridesti fiorina na dan), nej
_ luogi di kura, (erbo patim stonkom) kad
|, je otvorenje od ferate. Pa sam se tr-
| knula do Dubrovnika, da budem na o-
, švorenju brimdega.

Ma mi se para, da u Dubrovniku
meću prosperat, erbo ne znam tudeški,
ma, fala Bogu, vi imate posisače, oli
recimo bolje, governante, pa će mi va-
še ćeri spijegavat furiju Otela.

Ljeti pelegrinavam put Meke i Vije-
ne a zimi put Pjetroburga, tu ti sje-
dem blizu skandaleta, pa ispod kvina-
ta počnem konversacijon, što ja zovem
politika. Gje-ter-gje jopet prolegam*kad
mi kapita u kojon sekreton terini_ar-
tikuo: de administrando folio. ')

*) Portirogjenit (oservacijon redacijoni).

FELJETON

&jorno jedne osigjelice.

1681. Rodila se.

1884. Jedva prije čeka da diventa dje-
vojčica otkako je vigjela mladi-
će i batine.

1885. Diventala je malicijoza i ambi-
cijoza, sakriflkava sve za modu,
baretice i nastre.

*) Ide u Budvu i čini zapise brez
da jon zna majka.
a, . . je gustat leture i lusi, pa

+) Data izmrčena.
##) Odi je izmrčeno nekoliko riječi,

 

(kr

Insoma, o de zgrife o de zgrafe, vi-
dim punu torbicu. Vi averto, ako ne
znate, da se ja ne okupavam kon ar-
gomenti moli, nego samo ako su soli-
di: sjedem i ponderavam

Sad, kad znamo na čemu smo, aver-
tiškavam vas, da sam sikura da ću moć
almeno deputatu dat ruku, iza kako se
izmjeri na balančunu. "Nijesam Will-
man, pa ga neka ne bude strah da
rastrumbetan Suchardu, što mu nebi
bilo drago da se zna.

Brenculja s Tabora, prije 8 ura.

O jučerašnjon festi.

Pojegjenik, 26 gosta 1901.

Festa je rebuškala manjifiko, erbo je
bilo :lijepo brijeme. Gjudikando po če-
ljadi na Brsaljama, ima bit bilo nešto
grandijozo. Svakako su varijante kapi-
tala manjifike. Komitat ima bit ti dan
sikuro našo glavu, oli klobuk — erbo
su i spali u Lapadu. .

Po svemu gjardinu pobrale se smo-
kve, tikve i kukumari, da. bude zme-
rač zrcalima.

Tako ti Boga, a valja li se rinfor-
cat! — Moj put u Valu vas se rasko-
po i zaraso travom; ma sad, k:vragu
zmmmumznmsmmm sma

je počela izabirat, er se stavila,
da hi puno ne dubita o njom .
***) ima kuću lijepo
činšliiljeni s mramorima, bibljo-
tekama i zlatnijem tavolinima
. i artiste,
bi se, ma samo da hi je puno.
Da je više njih, gleda da ima pre-
stigja za one više, što jon gustaju.
. (Folj. volanat). Rifjutava jednoga
ispred svijeta za da se može li-
berat drugoga prikladna. čovje-
ka, erbo nije galac.

+**) Odi manjka nekoliko riga.

IOTEK A

BivVii

3 AUČNA BIDI

akontentala |

i

 

AIRRGBNA REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVNIK

Kneipp, valja mi ga rikuperat i atakat
na brindeze, jarce, kvartijeriće, okoru-
nane prace i bubrege u loju! Pa neka

komisijon ako može, gleda, ide li po
našu. :

Nije, duše mi, skerac, valjalo je sve
invitat u dno Lapada: bandijere (od
svakoga vjetra). trpeze, stočiće i dru-
ge kvadrupede, pa štice, tende, mura-
le, pjate, žmule, pozade, balančune, ba-
lune i trista drugijeh patrijota. A jo-
pet onamo je tokalo namjestit aparate
za gjinastiku patrijotizma spjeganu zu-
bima, (to će poć dobro, inkarikan je
«Rafo). :

Pa spravit pjaco za hitanje bala i
tuckanje jaja. Tokalo je zgradit palak
šenik za raprezentavat kongres i umi-
vanje Pilata, glorijet za mužiku, za
solo-flatatu Čompa s akompanjamentom
pračevine; drugi za tamburice s bato-
čom od bumbe, a gje ti je toliko pe-
veruna za oseknut, kad dogje komo-
cijon? —

Gospar Matej diriga, šeta se i diže
klobuk ispred fontane. Tonko vas ara-
gjan plazi jezik i maniža teleskop-pum-
pe, a Chognć oštri nože za kidat ko-
basicu u porcijoni, da cio ne naudi.
Direcijon se tuca po ramenu i u veli-
kom entuzjazmu viče: ,Sve za Lampa;
i Patriju.“ Antun se krivi kako pusto-
— ua «= _—
1886. Počela je nešto nahodit, da (hi

nema vele okolo nje, pa se dala
u mužike, eda jon hi je što vi-
še. Pengja na tugjemu — sve za
one blažene više. Ah, da jon se
udat!

. Pokarala se s prijateljicom i iš-.
ćerala je iz kuće (u gjornalu ne
piše iz čije. (Os. red.).

. Diventava fantastika i para jon
se, da se udala.

. Sve se više persvadava, da se u-
dala i dava u maniju kupit tu-
gje ate od matrimonija. (Odi manj-

6-1;