Abonamenat za estero: ne
ezisti. - Za grad i intieru
SHS 20 solada oli 20 para
dinarskih, kako ko hoće.

 

 

 

 

LABARA

IZLAZI PER FORCA.

 

 

Avizi i retifike, plaćaju
se sitnišem. - Manoskriti
dobri i što se mogu le-
gat, šalju se redacioni. -

 

 

 

 

Lumer :_ Ultimi ovoga karnevala.

Bona sera.

Evo me de novo, Brijeme je da se
i ja kalam više niz ove vražje skale.
Izašla sam vam najviše radi ove vra-
žije mladosti, perke su me cijeli kar-
nevo sekavali kad ću izit evo ne mo-
gu udrit po truci i ne doć na ultimi
bal, jer sam vam ja s njima, per [dir
a verita, nokat i meso: Rijet ćete mi
da imam i ja više neka godišta i da
bi mogla ostat doma, a impjantat više
blažene vagiđe. Nijentafato, perke mi
srce još kuca ko u one od 18 godi-
šta, a kapaća san se u svakoj stvari
stavit prama najmlađoj. —

Mogla sam se, da me samo bilo
voja i da mi je bilo malo stalo ed
tega tisuću puta udat, i to kako, ma
nijesam ćela, nego hoću da se držin

sklađno i ušesno, a udat ću se kad

me bude voja, i kad uzimam apetit
za to. Promislite zlijeh jezika kad me
ugledala Kate izit iz kuće rekla mi
je, da iden ma bal radi mora — ma
to ti nije istina afato, perke je on
prije svega oženjen, a drugo partio
je iz grada!

Iziđem vam ćešće kad su lijepa
bremena iza podne na taracu pa da
me čuju moje u susjestvu, zakantam
vam u vas glas onu staru kanconetu
pok. Vlaha slijepoga:

Mene St prosli i Dje Š

Dii SVI SV o. žh SER  6- O SE AG

Ma ja nijesam ćela, tra lašar la fede,
Već sam se držala kome ke si deve.

a one ti se jedu, da puknu od jeda,
perke znadu koga probokavam. A ja
godim. Nema mi milije i draže stvari
nego kad mogu činit Pe da se
dobro najedi, a poslije jopet, ivjerujte,
žo mi je.

Ovoga sam vam puta najviše izi-
šla za despet, per far veder, da niti
sam . pošla na ocat, niti da sam re-
bambiškala, kako neki hoće da mi
se rugaju. Viđet ćete me najbolje ve-
čeras na balu, pa ćete umjet rijet što

biste mi dali?! — Neko će mi rijet .

h-. SI

Dubrovnik, ultimi dan karnevala 1919,

da iman grubo ime, a de resto da
san još pasabila. Prostite, ima ih sto
puta gorijeh imena, da se moraš za-
crvenjet prije nego ih rečeš, pa isto
se na to ne gleda, ni dava abada.

= Nego ćete mi oprostit, perke mi je
hladno, pa ne mogu odi na otvoreno
vele ćakulat. Obukla sam vam se u
dekolte, oli što bi mi naški rekli o-
tvorenijeh prsi, a jopet kratke kotule,
pa mi soto puha, da me lijepo hita
tramarela., Govoru da je komitat za
svašto stavio jako niske prece, pa ti
imam sperancu tako imenso diverti-
škat se, a tuto per poki soldi. Dunkve
arivederći večeras iza 9 ura u Teatru!

 

WUlitime novitati.

BRGAT. Barjak šuskorpa spremljen
na: sikuro mijesto u +lonjem Brgatu.
Dođe li okazion — uvijek smo pronti.

Svi zajedno.

KONAVLE. Javite governu, da ako
će prosegviškat sa suvencioni i na-
redit da naša austrijska krunica, va-
lja koliko i srski dinar, svi ko jedan
votaćemo za Jugoslaviju. Mašan.

BEČ. Ovđe arivalo nekoliko vaših
dubrovčana. Pošto nemaju fatige, pali
na naše špale. Sto ćemo činit s njima
— telegrafajte. Presidenat.

NOVI SAD. Batalio sam rakiju i du-
han, zbog što sve nekako ide natra-
ške. Ne osjećam više ni one stare
ljubavi prema pravoslavju. Neka sve

davo nosi. Mita.
KOTOR. Ovđe veliko veselje. Svi i
sve se ujedinilo... Špiro.

KAŠTELNOVI. Ovdje još ne mo-
gosmo razoružat Sokolaše. Čim se po-
javi srska vojska, a oni u goru. Ovo
dana dolazi odio mitraljeza pa se na-
damo da će im uspjet Sokolima opalit
krila.

Todor.

SARAJEVO. Ovđe neprestano ju-
govina. Svi jedva prije čekamo —

?

, DU:

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

NAUČNA i SIDLIOIEKA, DUBROVNIK

Godina bez maškara.

proljeće. — Momci i devojke po ci-
jeli dan pjevaju samo onu , Avaj Bo-
sno !4 a Srbin kipi, kipi i čeka, al neda
davo il neda Bog. Gjorgje.

KAŠTELNOVI. Ovđe arivo Mirko.
Proponjava novu demokratsku stran-
ku. Srski Soko odma počo s fatigom.
I ,Župu“ ćemo dignut na noge.

: Jovo.

ZAGREB. Demostracijoni svaki dan

' za Hrvatsku republiku. Radić bi se

žrtvovao i primio presjedništvo.
Seljačka stranka.

KAŠTELNOVI. Ovđe nemože još
nikako da se provede ujedinjenje a
najviše mutu sokolaši od 1914. —
Zli jezici govore da je i Repica u tome
kolu bio kao kapo, inveće to je ,iz-
mišljotina“ jer je od srba bio pozvan

ha večeru u Hrvatskom D6&mu- kad je +:

došo vođa Mirko. A ako je u svojti
sa bivšim e. k. komandantom Boke
to on nije kriv. Danas je patriot prve
klase. Sudbina jarac.

 

Naše korispondence.

Iz Vijene. Odamna Vam se nije-
sam javio malo dulje, nego vazda sa
kartulinom sa par slova. — Danas
velika studen, snijeg mete, pa ne
mogu iz kuće, a solada nemam za
poć u kafetariju, pa sam dećido da
vam napišem za informaciju našim
dubrovčanima život ovđe u prijašnjem
carskom gradu.

Kako sam vam bio telegrafo po
telegrafu bez žica, i mene su bili
šćapali za taoca, ma su me na tele-
grafsku intervencijon dum Bepa pu-
štili, i sad ti šetam slobodno — bez
ikakve kumpanije. — Ovo dana su-
srio sam se s prijašnjim kraljom Kar-

lom; smršavio je i jako propo u faci.

Pripovjeda mi kako s Zitom ne može
više živjet, da ga vazda kori što nije
slušo nju, što mu je ona govorila, pa
da bi bio salvo krunu, a on se ja-
dnik tješi i govori taki je destin —

6-93

 

 

AE