DUBROVNIK, 1. Februara 19064“

 

 

KLEMPESALO

Izlazi u Dubrovniku u mačjem mjesecu.

s

 

 

Redatur: Peckalo. Lumer kosta 10 solada.
Dragi štioci! * || go legajte šokece, a u toliko ne- Pereant Magjari! — God. 1849. na
| mojte se najedit, ako sam koga 3% : Živjeli Iliri! — God. 1860. na %e:
Evo vam naša mužika čini bal u« od vas gdjegod ofengjo, a nemoj- | Evviva gli Autonomi! — God. 1870.

mačjemu mjesecu. Maške i muži-
a! To ti je ona kako violin i Na-
bukodonosor, rijet ćete vi! Ali ne,

ja ću vam na to rijet, perke ima.
stvari u naravi, koje su sasvijem

diferente jedna od druge, a ipak
stoje nekako u svezi. Da ne go-
vorim o drugomu, eno Vam že-
ne i zmije. Mužika i maške opet
jstoju u svezi. Hoćeš li komu uči-
lnit kakvu deraču, tad se to tude-

ški zove. »Katzenmuzik«, što. bi se. |
žika. Bella Pitala. žena ,miža.,

 
  

( iški reklo.
da se muž i
Ja nijesar1 izišo ispod makinje,
da Vam sad pripovijedam o veli-
Ikijem stvaiima niti da vam done-
isem peču uvodnoga članka, da, kad
(ga prolegate, poslije po ure misli-
te što sam hotio rijet, a ni zato
da ukradem štogod tamo i amo
a da štampam pod mojom firmom
a da zato diventam profesur od
iniversitati). Ja sam izišo samo za-
o, da vas invitam na bal od mu-
žike, da ne rečete, da nijeste pri-
.ili invit oli da nijeste znali, da je
bal. Ja Vas zato svijeh invitavam,
dogjite, balajte, samo nemojte, da
mi kogod od vas po vragu osta-
ivi doma takujin.

 
 

i Nego sad kad sam Vam sve ovo |

llspjego, ne ću vas vele gnjavit, ne-

 

. | dolazi docna doma,

te mi se ni rugat, ako sam gje-.
god zbrišo,. perke:
Svako dr'jevo baš ne rodi,
Svaka str'jela ne pogodi,
Svaka kuća nije baš hram,
Nit je handžar — svaki epigram.
Klempesalo:

im

Putine i rutine.

da ima imat ka:
kvu amantu!

»Nemam, zlato moje«, reče muž,
mogu ti rijet istinu, da niti sam, niti
ću, ikakvu drugu preko tebe ljubit«.

»i

 

Što je .sve viko gospar Vlaho
Dubrovčanin. (/mo je 120 godina, kad
je umro): God. 1800 na *f: Živjela
repuplika! Živio knez! — God. 1806.

'na */2 : Živjeli Frančezi ! — God. 1806.
na 9%: Živjeli Rusi! — God. 1806.
na sg: (kad su bili potučeni Rusi od
Frančeza) Živjeli Frančezi! — God.
1808. na *!/y: Živio Marmont! — God.
1812. na */4: Živjeli Inglezi! — God.
1813. na 1/9: Živio Vuk Radonić! —

God. 1814. na ?A1: Živjela Austrija!

— God. 1818. na %/s: Živio Franjo I!

— God. 1848. na 23: Živio Jelačić!

zašto. svaki. dan .

 

1 na 3/5
| God. 1895. na 9:
| pali Hrvati! — God. 1905. na */2:

|
|
|

 

 

na 3/2: Živjeli Zemljaci! — God. 1880.
na %/2: Živjeli Slovinci/ — God. 1889.
: Živjeli Hrvati! Krepali Srbi! —
: Živjeli Srbi! Kre-
Ži-
e Srbi i Hrvati! — God. 1906. na
8/2: Živio bratski hrvatski narod!“ Ži-

| vje braća Srbi! Živjela nam zajed-

| nička domovina ... 2.

|
|
LI
|
|
|
|
I

Upravo kad se je hotio raskrivit

\ zadnju. riječ, došo mu je kolap. I tako

bila
zna,

zadnja riječ, što se je raskrivio,
-je »domovina«, tako. da...se . ne

(što bi se iza nje bio raskrivio. Samo

\
\
1

 

| je na njegovu zadnju riječ odgovorila
rješa ti >. 2: 4 vina !«

 

 

| Kako je jedan Frančez piso o du-

brovačkijem ženama godine 1572.

»Dubrovačke žene vrlo su pobožne.
One idu često u crkvu i tamo dugo
ostaju. One se pokazuju na funjestra-
ma, ali im niko ne čini vizite u kuću.
Crne kose više stimaju od plavih. Ni-
kakvoj gospogji, pa bila bogata ili
plemenita roda, nije dopušteno nosit
svilene vestite. Govori se, da su gos-
pogje kreposne žene, ali se svak jav-

no zabavlja sa sluškinjama«.

Ovako je taj Frančez piso o, naši-
jem ženama nazad trista godišta, a što
bi, da je živ, danas piso?

 

 

 

«+

 

svjetlos »Dan« koji izlazi u Spljetu,.i. |. | Bog reče neka zemlja pusti sitni-

za razliku od »Dana« stvori noć,. da ju gamad. I tako nastaše muhe, ko-

se po njom držu bali i razbijaju fera- | mari, zin-zini i spijuni.

li i kradu kokoši. | I Bog stvori čovjeka i reče mu da.
I Bog načini svod i razdijeli vodu | bude kralj svijeh živina. I tako nasta-

od vina. Ko ne vjeruje neka - pita vi- | doše kamatnici. i

nare. 1 Bog pošlje maloga Toni da foto-
. I Bog reče neka istini kornjače i | grafa svijet, uzme fotografiju, pogleda

ostale životinje. I tako nastade sinjska | i vidi da je dobro.

željeznica i maški u februaru. i

PODLIST.AK

U početku svijeta ..

U početku svijeta stvori Bog ne-
bo i zemlju e zemlja bijaše bez forme
kao i »hrvatska stranka« a pusta kako
\sedute od »čistijeh«, a bijaše skuro
kako pamet »Dnevnog Lista«.
= I Bog reče: neka bude svjetlos, i
izagje u Zadru »La Luce« i nazove

E: : 'f,

E

ke sj .
*

 

 

 

AAANVIANJMANMNNARR—

 

 

o

NARODNA REPU BLIKA HRVATSKA

37 NAUČNA dIDOTEKA DUBROVNIK Ć - 29