Godina: Mutna.

Cijena je folju: Za ustavne
zemlje: koliko je pravo;
za ostalo tu- i inozem-
koliko ko

može. ===

stvo: više

Dubrovnik 18. (5.) februara 1909.

BUMBA

Broj: ultimi.

 

 

Oglasi šalju se povjerljivo
uredništvu, i štampavaju
se mukte. Izjave i pripo-
slana mora se donijeti u
špagu, a plaćaju se prama
rodnoj godini.

 

Responsabili redatur: On.

 

 

 

[Sle0J81I8f555B]

  

 

Štamparija : Naša.

L.

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

NAŠI TELEGRAMI

(primili preko Markonijeva aparata).

Kumovi i mi.

Beč. Suplika Srba Dubrovčana,
radi toga što ih na svakomu pasu
zakidivaju, uzeta je u konsideracijon.
Subito je ordinano, da se spediška
k vama nekoliko kapačih kumova,
pa će te tako bit siguri, da će vas
unaprijed puštati u miru.

Trst. Kumovi jutros partili za Du-

x

brovnik. Čestitamo vam! Blago vama!
Gruž. Arivalo ih je samo osam, i
subito su se informali za one koje tčka
dobro sorveljat, da ih ko ne zakine.

Dubrovnik. U Beč je poslana ova
zahvala: Aprestacijon kumova prama
nami tako je velika, da ne znamo
na koji ćemo način zahvalit, jer su
nas i previše obligali. Pošto ne znamo
na koji ćemo im način odvratit za
njihovu dobrotu, molimo, da ih opet
vratite, gdje su i bili, a budite per-
svazi, da ih ne ćemo nigda moći
zaboraviti, ni vas ni njih.

Balkanska politika.

Sarajevo. Ovamo je pulicija uhitila
i sekvestrala jednu bumbu. Kad su
je otvorili, u njoj je bila sakrivena
intijera Veleizdaja. Kako bumba nije
esplodala, tako se ni Veleizdaji nije
ništa dogodilo.

 

imbaracu. Ne znadu, torna li im više
konat uzeti Aneksiju ili Bosnu i
Hercegovinu.

Beč. Jutros po ulicama vide se
face, sve blijede i spaventiškane.
Pripovijedaju, da su im se noćas sni-
jevali nekakve ustaše.

Beč. Danas, iza podne, povratio se
kolur svijem blijedijem i prepanutijem
facama, jer je arivo ovi telegram iz
Zagreba: Ne bojte se dok je nas!
Legionaš.

Beč. Ovdje su diplomate u velikom .

9: ii

Domaća politika. -

Zadar. Srpske stvari na Primorju
idu vrlo dobro. Svaki dan napredu-
jemo, jer sve teče tako jednodušno. i
mirno, da se i ne čujemo kao da nas
ni nema. Odbor.

Najnovije vijesti.

Zagreb. Sad kad smo sasvim slo-
bodni, formana je legija za branit
drugoga.

Spljet. Antonije nominan jugoslavi
ministar. Zahvalio na sonetu. Pro-
fesur nominan. Duje Balavac.

Beč. Na konat milijuna šaljemo
iznova nekoliko kumova, da spjegaju
meritate li novi zvonik.
= Paris. Otkriveno tnorstvo. Uzalu-
dan trud pronaći krivce, pošaljite dva
vaša čomba ali od kapačitati.

Babinopolje. Noćas navalili poljski
miševi, prednjački odio vaše legije
junački suzbio neprijatelje.

Šipan. Čestitamo bumbu i ako ih
mi čitamo svake subote.

  

 

NE STRAŠITE SE!

Ma, kvazi da prokunem i ovu pro-
kletu okazion bala od mužike! Evo
ima toliko imenso vrijeme, da me stu-
cigavaju, dok ala fine ne esplodan,
kako što me je tokalo nekoliko puta,
kad san bila kostreta poslat na drugi
svijet neke personađe mondiale. Pri-
poviđeću van moje aventure u ovo
zadnje brijeme: Dunkve, obukli su
me i spravili za vijad u Kragujevcu
u Srbiji, i pošla san u svijet bez pa-
saporta jer mi to nije bilo od potrebe.
Niko me nije niđe zakinuo, a najko-
modnije san vijađala kroz Bosnu te
san perfino došla i u Gruž, a da mi
niko nije reko ni: tamo se! Vrag me
je natanćo poć na Cetinje, pa san
gja u Kotoru počela imati dispiačera,

£$
ts Š
U

se

a na Cetinju su od mene perfino uči-
nili secijon, ma su se persvadali, da
nijesan onda bila perikoloza, a nije-
san baš ni imala nikakve grube in-
tecijoni. Netom san se oporavila od
ove operacijoni, počeli su se strašit
od mene, te šan se mnogijem pari-
škala u snu. Tako, prezenpio, snjelo
se njima u Sarajevu, da san segreto
u kašunu arivala/ tamo da pomognem
buntovnicima i veleizdajnicima u ovoj
današnjoj konfuzijoni. Sedamnes dan-
darama, svi atenti, otvaraju kašun
s nekom prekaucijoni, kad u kašunu
hiljadu bumba — od karte. Imadi-
najte se kakvi su ostali. Pa evo i u

Zagrebu ovo .dana dogodila se kon-

fuzijon radi mene. Obazno Rauch da

ja dobro diđeriškavan. sijankalium, pe

kako je jednoga farmaćistu vrag na-
tanćo nekomu prodat te moje hrane,
ban se odma imađino, da san ja u
Zagrebu, i da mi se to nosi za objed.
Uhite tog nesretnog veleizdajnika pre-
tezon da me odma denuncija đe san,
i nijesu me nikako mogli skopriškat,
jer se konstatalo, da je on kupio ci-
jankalij za otrovat miševe. Čini mi
smijeh, koliko ću još konfuzijoni u-
činit i po Hrvatskoj i po Bosni i Her-
cegovini i po Dalmaciji, a mogu van
sinćero rijet: Ne strašite se! A d'al-
tra parte, sad je zima, pa me je strah
da se ne nahladin, pa vas molim,
da radi mene ne činite konfuzijon,
jer niđe ne iden, nego san se za
sada alođala samo u jednoj polovici
onega mosta između Zemuna i Bijo-
grada.

S toga vas svijeh lijepo molin da
se kalmate i da o meni ne mislite,
nego podite svi lijepo na bal od mu-
žike, stavite ruku u špag i dajte na
gvantieru. Ja vam da prognotiskavan,
da će ostat čiste dvije hiljade kruna,
a do vaše je face da ovo ne bude
bumba.