iv x: Strana 2.

NUNDURICA“

Lumer od morbina.

 

Grajske novitati.

Primamo ispod Sv. Marije, da je Kati
ludoj naudio jastog. Tremenda je ko-
lika uhitila. Liječnici su puplikali bu-
letin, da je od nove godine pošla
puno na gore, počela se s glave
trasformavat.

Avancamenat. Veliki posidenat s Oraš-
ca (inače naš prijatelj) avanco je na
tribunalu visoki grad su fiorin i
pet solada na mjesec plate. Od srca
se radujemo i čestitamo.

Espozicijon dubrovačke piture. Ima
\nekoliko dana, da se otvorila espo-
zicijon kvadara u kvadrima u vra-
tima od Pila ispod Puhalica. Jedan
gjenijo se odlikovo.

S Poljane. Empirik od grada biće
dritiji, perke mu se ne služi više
prignivat na koše, od kad su Pače
et Comp. uzeli Poljanu.

Crevjaru Vlahu. Da vas malo konso-
lamo prišapćaćemo vam, da će ova
akademija naše mužike lijepo re-
buškat, možete spat mirno s uha na
uho.

Direcijon od mužike komunale.

4

Priporuka ,Kvadnrici“, Sasvijem što
:'sam nemica delle kundurice, rako-
mandavam svakomu ovi foj, jerbo
skjariškava puno torbidijeh stvaraca,
koje su me uprav jedile volendo
che si sappiano tutte le oscurita.

Gospogja Vere.

Ištetili se. Ajme što mi je bilo žo čut,
da se nije ištetio samo Niko gospo-
gje Mare, nego i Mirko gospogje
Nike. Ne idu više u fratara bijeljeh
ni jedan ni drugi.

Direcijoni od mužike komunale. Či-
nim vam znat, da ako se na ovom
akademiji ne uhiti barem tisuću fjo-
rina, ja vam više ne udaram u baš.

'

Ruso.

Nova interesanta pridavanja. Za kon-
korencu onom soćetati, što pridava
u sali komunalom, kostituiškala se
nova soćetat za pridavanje. Večeras
će pridavat profesur Vitalac: kako
se cjenje vijagja, kad se ide u če-
tvrtom postu, kad se sam nosi va-
ližu, kad se nosi sira i kruha, britvu
za bričit se i t. d.

Iz libra abonata. Do 30 febrara ove
godine poslali su nam abonamenat:

Guska, Pjevac, Zec, Kobila, Ćuk,

Vranac, Komar, Kamenica, Medo, .

Lisica, Miš, Vuk i Orlić, svi iz Du-
brovnika. Ugledali se i drugi!

mii ti iti

Javljam aventurima, da kad mu-
žika pravaška udara ,Šumi Ma-

“

rice“ zatvaram butigu i pratim

_mužiku da mogu godit kako sla-

vosrbi pucaju od jeda.

Mali Mato od feramenta.

Stare Dubrovačke letanije.

Oslobodio te Bog
Koze Mijećke
Gubavca Lastovskoga
Bodula Korčulanskoga
Mazge Rčanske
Gjife Stonjske
Kondelja Konavoskoga
Lise Slanjskoga
Torbe Majkovske
Bokare Dubravske
Praca Brsečkoga
Mahrame Trstenjske
Fesa Kliševskoga
Časti Oraške
Počelice Zatonjske
Saruka Osočkoga
Ribara Riječkoga
Brodara Gruškoga
Kamatnika Župskoga
Rešeta Cavtajskoga
Zdravlja Kalamojskoga
. Stana Lopujskoga
Klobučine Šipanjske
Gola Turčina
Mlada domaćina
Čoeka bez brka
Žene brkate
Gladna gospodara
Molitve prosjačke
Istine trgovačke
Pravde popovske
Zlobe fratarske,
Poljupca sigjeličine.

 

 

 

 

 

 

 

Peta hala*)

Namašteni Don Giovanni
Quante pene, quanti affanni:
Za doseći hljebac kruha,

Za neživjet kako muha!
Niko od tebe ne zna bolje
Sve te tuge i nevolje;

Al si šoljo il gran problema
Sa divizom ,lingua e schiena“
Paka s orlom na klobuku
Zamočio si ruke u muku!
Ti si pastijer kundurica,
Prokuratur udovica,

Orakuo djevojački

Kum čifutski, turski, vlaški.
Ti refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum.

*) Iz jednog starog rukopisa, koji ima nas-
lov ,Šes hala“. Ovo je peta. — Gjake nemamo
bokun šjentifikoga foja, gje bi publikavali ove
lijepe i klasike naše antike kanconete, kostreti
smo da hi ogni tanto publikamo u fejima od
skeraca. Mi znamo, da bi bilo u nas šjentifiki-
jeh foja, kad bi i oni rendili.

Trumba nedostojnijeh hvala,
Plakavica od funerala.

I za svakljem svegi bez lica
Minčetarska šmiglinica.
Tebe nose na tacunu
Kamaleonta u paletunu
Poglavari do jednoga

Za neka dva, tri razloga.
Ruka ruku ..... obje facu
Ti sve poznaš karte u macu.
Tebe bič od glada i rata
Ne straši vraguta bata,

Jer, kopajuć tugji dolac,
Nakrco si svoj tobolac,

I iza svakoga si bala

Svegj ispluto gnusna hala.
%

Sve istina zaisto ovo je,
Al kad dogje vrag po svoje:
Ostaćeš bez košulje.
nE E  . malo. dura
Dogje, progje kako bura,
= Tad ćeš puhat u šake!

*

Išćeran sad svašta kušaš
Svud se smučeš, svašta slušaš,
Pratiš doma autoritati

Ko gvardijan od senitati.

I adulavajući gospare
Škrokaš skladno i ližeš otare.
A kadara podne udari

Evo ti ga gdje se pari

Ispod volta od divone
Čekajuć da ure zvone.

Što tu čini grdni Lero,
Svakomu je un mistero!

*

Rijet u kratko tvoje hvale
Nijesu mike, vjeruj, male.
Zato rijet ću ti još jednu
Upiši je ka uajposljednju:
Taka faca mlada il stara
Vazda će imat od Figara!

PRESE

»