Lumer unjuli. .

DUBROVNIK 3. AGOSTA 1913.

 

_ Godište brez jeta.

 

 
 
 

u.

Proprietario:

 MUŽIKA
STARA.

 

KUNDURICA

Responsabili
redatur :
za ovi lumer

niko.

 

 

 

Svaki lumer kosta (kako Vama) šesticu.

Uregjiva: Akademija Dangubnijeh.

Izlazi danas na Brsajama.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slugavanse!

Evo me jope. Skerce na bandu!
Ja sem se i po drugi put kalala,
ma ne, kako lani, s Pelina, nego
ispod Svete Marije. Rijećeš mi
da imam i ja neka godišta i da
bi imala stat doma i prikrstit
više blažene vagide. Nijentafato;
perke mi srce nije još ostarilo.
Ja san viđela lani djevojčica
što jin ne manjka nego najviše
triesipegodišta do sto; videla san
hi u fijoru, s modernijem klo-
bučićima s peču perušine, s kra-
tkijem kotulicama, modrijem fjo-
kama, priko bande na bokima,
s erevicama kako u biskupa, a
bječvaman od kanonika. | per-
svaza san da su u speranci za
da se udadu, a to znam i po
temu što se tako dikjaravaju.
Ja, difatti, neman toliko preteza,
i persvadala san se da mi je

hoću da ukažem mojijem vršnja-
kinjama, da nijesan ni ja pošla
na ocat, ni da san istuhovjetrila
oli rebambiškala: i ja san ka-
pača zamantrat mladića, Per dir
la verita, ja san izišla ovega
puta baš za despet, za ukazat
mojijen prijateljicama što me
invidijaju, da godišta ne činu
mlados.

Neki mi se rugaju da iman
grubo ime. Prostite, kundurica
je lijepa stvar, da ne može bit
lješva. Barem ti ne služi legat
gazete i dornale: vede tutto e
informa tutto — boje negon fa-
brika od činematografa. Meni
se rugaju prijateljice da san

hr: 43

destinano ostat na tovjelici, ma |,

kundutica, jerbo me, kako san
van rekla, invidijaju, .ma zato
mene ćutu toliki lijepi i dobri
gospari. Ovega san van puta
došla na Brsaje na festu od mu-
žike, ma dogodišta nemojte me
zamučit da se kalavan niz ove
vražije skaline, kad ima i mo-
jijeh prijatelja koji su ako ćeš
i koje godište mladi od mene.
Neka me jedanput i oni sosti-
tuiškaju.

Nemojte me prikarat što se
ovega puta nijesan obukla u de-
kolte, oli kako mi starije rečemo,
otvorenih prsi; vaja da me kon-
siderate perke je godište bez!
jeta, pa san bila kostringana
za da se obučen skladnije.

 

Telegrafi.

Zadar. Spremite Miha perke
vam više ne šluži.
Prag. Kako je sporadi krize
industrija pošla nase, tako će
vam ovega puta svi Česi što tamo
arivaju, hodit brez paletuna.

Navijorka. Ovezijeh dana do-
šli su nam Rubinštajn, Šlehter,
Dilras.... na veliki konkoras
škaka. Iščekivamo gospara Mata
(Oservacijon redačijoni: Gospar
M. ima intencijon partit, ma još
je u tratativama s gosparom
Božom radi viagja; ako ne uz-
mobudu kombinat sikuro će par-
tit sa ,Sokolom“).

Spjet. Antonije se zafalio na
terinu što mu je bio oferiškan

Osijek. Mi gradimo novi tea-
tar. Pošjite nam Pepa da nam
gjira grad i pronagje akustiku
gdje bi bilo najadatije za gradit.
Cetinje. Klinkurije Colić no-
minan je šefom sanitati.

 

Diferente ambicijoni.

Rube udarat pjanaforat i kantat.
-Pepo hodit gole glave s klobu-
kom ispod pazuha i aranda-
vat feste.

Antonije kupit fotografije .ori-
dinala.

Ivo Vodit fureste po gradu.
Kristo bit u fiaki.

Durbas avancat kapobanda.
Marko da mu Jovo da desnu.

Šolfice.

Za oženjene i neoženjene.
Ako ideš u gveru priporuči se
Bogu jedanput.

Ako ideš na more priporuči se
dvaput.

Ako se uzimaš oženit prepo-

ruči se Bogu tri puta.
x*

 

Zena (suproj zrcalu): Modista
mi je rekla, da param u ovemu
klobučiću devet godina mlađa.

Muž: Onda stavi na glavu dva.
*

Jedan je parok na selu pre-
diko s toliko sentimenta, da je
puk komovio i počo plakat.

Bio je jedan stari što se nije
zaplako.

A ti ne plačeš? — pitaju ga.

 

SAD , jer da on ne umije
sadit kupus ni repu u....

 

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

HMAUČNA BIBLIOTEKA, DUBROVNIK

Bjež, nijesan ja miga od ove
parokije.

e

0-9.