Sin: mama, je li istina da
smo mi od praha?

Majka: Jes sinko, parok je
i ultimu nedjelju to prediko.

Sin: ma onda ćemo diventat
glib kad dođe kiša:

*

— Doture, doture, kučak je
ugrizo moju punicu.
— Je lij bio kučak mahnit ?
— Nije, ma je divento iza
kako je ugrizo.
*
Neput piše knjigu dundu:
,Ja sam od malo riječi: Ako
mi ne pošlješ 100 kruna ubiću se“.

Risposta dundova : :

, Nazad malo bremena isto si mi
tako piso, ja sam ti poslo ri-
volver, a ti si ga ponio na
Monte di pieta.“
*
— Viđi, viđi, na onemu se je
stablu objesila moja punica.

— Bogareti otkini jednu granu
pa ću je usadit u mene u gjardin.
x*

— Što je legjerije od perušine?
— Prašina.

Što je legjerije od prašine?

Vjetar.

Što od vjetra?

Ženska.

A od ženske?

Ništa.

*

Vazda se gledaj oženit za že-
nu od male stature, perke izme-
gju dva zla toka sved izabrat
manje. (Ovo je za konsolacijon
bašetijen djevojčicama.)

Pogodi!

Parok ga ima ozada;

Kanonik ga ima i sprijeda i
ozada ;

Biskup ga ima samo po srijedi ;

Kardino ga ima samo sprijeda ;

 

a papa ga nema nigje.
I (1 0408)

Iz puka za puk.

Da mi je stavit čojeka do čojeka
kakva bi ona ljudesina bila.
Pa da mi je pristavit dub do
duba kakva bi ti ona dubetina
bila. Još da mi je stavit šekiru
do šekire kakva bi ti ona šeki-
retina bila. Pa onda još lokvu
do lokve kakva bi ti ona lo-
kvetina bila. Pa da onda ona

ljudesina uzme šekiretinu, pa

da prosjeće po onoj dubetini, a
dubetina pane u lokvetinu kakva

\|bi se strampancija dogodila.

Grajske novitati.

Dikiaracijon mužikanata.
Dogodio se uniki mirakuo okad
ezisti naša mužika. Toliko fiduće
ima direcijon od nas da nas je
ostavila setemanu dana da se
dirigamo sami. Che bei giorni!
Nikad boje! Mi što smo de resto
naučni na dišiplinu, kad je pošo
gospar Luko i dotur Luko u
Klagenfurt, meštar Luko u Ve-
neciju, Antonije i Gusto na vijad
živjeli smo ko bubrezi u loju.
Za da bude repuplika neka jope

partu đegod.
Udo i Durbas (fedeli prijatelji)
za se i sve druge *mužikante.

Onijem koji idu na vijađ. Da
se nebiste izgubili kad dođete u
koji veliki furesti otel za da
znate ordinat večeru kad ste u
trojicu (ma jedan između vas
vaja da je gospar veliki) vaja
da ovako rečete kamarijeru:
»Preparate la cena per due per-
sone ed un personaggio“.

Personale novitati. Arivo nam
je ove dane — iza kako je fi-
nuo sve studije — stari redatur
,Crjene“. Svakomu su upali u
oko brci all' inglese i ungarezi
štap. Još mu ne manjka ništa
drugo nego košuja raspeta i
klobuk tirolezi.

 

Verdijevi konćerti.
Diskoras ispred novoga otela.
(izmegju jednoga mužikanta i jedne fureste)
Furesta : Sprechen Sie Deutseh?

(govorite li tudeški)

Udo : Nain.

F.: Parlate | italiano?

U.: Si sinjora.

F.: Perehč suonate tutto pro-
gramma del Verdi?

U.: Misli, misli... pa, perehč qui
in giardino č tutto verde, e
percio suoniamo intero pro-
gramma del Verdi. Tableaux! .

Iz libra_od vagiđa. Frano,
Melko i Paše bacili su se jope u
amore. Andrija neće da uđe u
kumpaniju perke je našo malu
u Galiciji.

Jendo je abanduno navegaci-
jon a lungo corso sad navega
po Lapadu.

Dubrovačka građanska glazba
IU. Zelenkov koncerat.

Raspored :
1, Marš.
2. Zelenko: Otvorenje opere ,Na Bužu“.

3. 3 Izvadak iz opere ,Krivotvo-
ritelji novaca“.

4, = I čin op. ,Krabuljni ples“.

8. Mizeria i zrak iz op. ,Na-
gjelac“.

6. g Potpuri iz op. ,Grbavac“.

7. Marš. %

Početak na 8 sahata u večer pred svra-
tište Odak na Pločama. Dubrovnik 13.
kolovoza 1913. — Nedjelja 3. kolovoza
Velika javna Zabava na Brsaljama u;
korist dubočine Dubrov. Gragi. Glazbe.
Početak ria 6 sahata po podne.

Naučite se prevagjat. Op. slagara.

 "Risposte redacijoni. Molimo leture da
nam ne oservaju što ishodimo na unju-
lom foju. Imali smo intencijoni okupat /
se malo više s nekom čejadi, ma jerbo
nas je lotra direcijon od mužike inkari-

kala ultimi momenat, tako nam nije o-

stalo bremena. Čeli smo zakinut i mla-
doga governatura, :pa sul pil bello
skompariško iz grada (viđi telegrafe, de
nam telegrafavaju da spremimo Miha).
Neka se niko ne nađe ofenđan, perke
nijesmo imali grube intencijoni. Prinći-
pali skop je bio da naša mužika uhiti
s fojom koji solad. A u ovemu lumeru
neka se niko ne nada nać zloče, perke
je zloča još lani partila u Vijenu, a sad
je u Zadru. Redacijon ambulanta.

 

1913.

Izdanje i štampa Srpske Dubrovačke Štamparije.

1913.