kalat | prece
nije

mesari ne mislu :
mesu, a jaja su kalala, ali
sad brijeme od Uskrsenja.

Još da vam rečem nešto, Ka-
kvijeh sam ja morala pregristi.
Ko bi vam sve pripovidio, vrati-
li bi se.i s Gorice dok ja finem.
Apena je počela ona konfuzijon
po gradu odmah su se kao ,,vaz-
da“' armali oni fedeli koji dobro

još .,muzu“ i formirali nekakvu

sočetat. Imagjinaj se: puštili br-
ke. i misle da imaju s time pra-
va nekoga arestat.: Bilo je tu
svake sorte Oni su sve sami se-
be avancavali. Jedan :bi uveče
lego i spjegavo, a drugi bi ga
slušali. Ne, nijesu vam to bila
djeca, već ozbiijna čejad
ih je gust bio igrati se na lu-
peža i đandari. A kad sam to
razumjela, pošla sam ča,
sam pošla doma malo se: napu-
cati patata, perche sam bila te-
ribilo gladna.

Čakule ne obadam, to svi zna-
te, ali što je pravo nek je pra-
vo. Najbolje bi im bilo, da smo-
le djelo pokajanja i da podu u
Santa da ih obriči i da pođu s
mirom Božjim jedno jutro, kad
ferovija ima i četvrtu klasu. Tad
bi i ja bila mirna.

A ako neće, poćeću i ja: ko
oni gospar, koji je pun kompli-
menata pa para ko da ima de-
set ruka, au stvari ima: samo
jedan prst više od onih poštenih.
| Zbogom dosta vam. je..i ovo |
Vaša Kundurica

 

novodubrovačka

Što me briga, baš — da
Wai ja suze lijem

sam dušu, pa sad vino
pijem!

Prodo

=a O
SSS SSS

 

Neka mi oprostu neki. gospari
i gomnariššto ih u ovome 'lu-
_ meru nijesam zakinula ali ima
_ bremena pa ću im kazat sve
"šketo a netto. Arivederci!

 

samo.

Opet.

 

 

TELEGRAMI
RTINA CRIIAGSKOM ETO ANIN RNORIANORA NR NANNAKSRDIA RSM AERO

LESKOVAC.

_ Ovdje ti pasavam ko garofo.
Sve sinjorine poludile stop reci
Niku neka dođu pak ćemo rin-

forca taram ko u ,,Neptuna“

Nikaša Jakaša
NEGOTIN

Našo sam ovdje jednu -malu
stop pet milijuna nos:, sve zdrave
čedule, reci mi Mingu nek do-
đe, učinićemo furora ovuda. Nika
pozdravlja Kosto.

Dr. Jozo
DUBROVNIK
BRANKU — METKOVIĆ

Koji je to ndčin, da se je taj

dotur ardiško infisat u našu

Prancisku. što si ti tu, zašto smo.

te stavili. Budi dobar pa sve to
ti razvidi i obavijesti Prdilok-
vencu. :
Ivo

KNJAŽEVAC

Ja dobro. Marinko još bolje.
Našo sam i ođe jednu malu, i-
ma kuću na 7 pjana, ma je od
nepećenih matuna. Boja je nego
ona iz Zagreba. Pozdravite . mi
dotura Zvonka.
Oi Kagalinović

Ja i Vlaho teribeli soldati.
Još sa mnom nekako, ali Vlaho
ni aptak nezna učiniti bez fala.
Cokule mu nijesu velike, perke
je nabio karte u pontu. Pozdra-

_vite mi Gratajela i Pera.

: Joško
NPLATE i s. OM

 Ođe kolosalno. Da je Inver-
nižzi samnom a da nije u Sara-

jevu,; po Splita bi impanali. Pre-

govoram da opet Spličani dođu u
grad kantat. Demantujte da nije

istina. :da_sam došo doma iska-

lašit klobuk, perche je to laž.
«Isto bo <iBov-aj ae Vasilije
MOSTAR > Sniilsv obapi

Kako si mogo falit i tardat,

samo neka ostave doma

 

dii

pa ključe ne donijeti, da mlados /
ne može zabalat. Zafali Bogu i
sv, Vlahu da nijesu te one že:i-
ske raskvartale, dok si se ti za-
bavljo na Bosanci. A
: Jozo
ORRBIČI TJ M
Što će to rije, da su me za-
boravili. Isto ja ođe činim po-
sla. Samo sada se rinforcavam
za ljeto. Pozdravite mi onu ma-
lu s konaia, i neka se niko ne
intriga u nju. " ;
Ljub.
POPOVO POLJE
Recite sinu prota nek subito
ariva amo. Gusaka ko miora. Nek
donese soli za stavi pod rep, A-
ko ikako može nek dovede i
Net Gobi 20
Lovci

ZAGREB - I

Mažarica je ljuta ko paprika.
Nemoj zaboga rije mi to. Niki,
jer bi se terebilo najedio. Boje
je ove se uhiti jer ima Bog ti
zna koliko jutara, više nego ona
diretura sina u Vas, što je ari-
vala vam u grad.

ZAGREB

_ Ako je Weismiller, Dr. Ante
i Pero i Niko kantatur naučio
već bala subito neka partu ova-
mo.Angažiram ih za 100 godina,
meštra
od bala, da se ne dispera. ona
mala što sa njom šeta po Stra-

dunu.

moda '
Oh ta mođa, mođa moda,
Odnjela je voda, voda =.
Pa u ovo strašno doba -
kad je skupa svaka roba

sada se je raširila | /
mjesto da se još stisnula (repe:
te vrh) ; : sk; g

2 pi