O
o"

 

SNAKE Jii

SH. 2.

LUKJERNAR

Lumer: gladni.

 

Odgovori — razgovori

s organetićima: ,,Skurinom“
»Kunduricom“ i ,,Frustom“.

— Ko je najbolje zafalio gosparu
Luku, što imamo tramway ?
— Žuč popovske djece preko .,Sku-
rina“.
*
— Zašto pravaše vazda osudu?
— Perke ih frusta nije još alavija

alevala.
*

— Ko najviše napada popove?
— Oni, koje su najeli. (S koje
strane? opaska slagareva)..
*

— Koja je najbogatija komuna u
Dalmaciji?
— Naša, jer ima dvije mužike ko-

munale i — popovsku karontu.
*

— Ko najbolje udara u pjate? —
— Kristo, jer je naučio od djetin-
stva a butizi — neke najesti per poki
soldi, a magjor parte od njih nijesu
mu još ni saldali konte.
*

— Zašto imagjinani redatur ,Pra-
voga Tempsa“ piše, da je Dum Ivan
bio Hrvat?

— Za to, perke mu on, kao Srb,

nije davo mira.
*

— Zašto je većina ovogradskih
predavanja bilo o ženi?

— Perke, da je bilo o djeci, mogli
bi neki popovi mislit, da je kontro
njima.

*

— Zašto je Jozo obrnuo bandijeru ?

— Perke je razumio skijem ima
posla?

— Zašto Milo s Banke čini pase-
gjate do Zatona i dere crevlje?

— Perke je sikur, da će sresti re-
datura Andriju s bocunom rakije i
s pečicom mantale — disperana, perke
mu amori idu naopako sa svijem ra-
komandacjonima.

*

— Zašto je ,Skurin“ donio aviz,
da mužika komunala ište jednu ka-
šaforte ?

— Da se deliberaju svoje, perke su
kambijale i onako konsenjane na

Stedionicu.
*

— Zašto ,Katina“ djeca nijesu više
kontra Silnomu ?

— Perke kad pasaju kala fontane
dođu im na pamet vakance učinjene

u Karmenu.
*

— ,Kate“ predika, da popovska
mužika najbolju festu učini u Teatru
i da najviše uhiti dinara?!

— Sudeći kako mužika udara, svak
joj vjeruje!

Diferente pegule.

— Čekat podulje vremena u kafe-
tariji koji folj štoite interesa, pa kad
ga dotični pušti iz ruke, vigjet da ti
ga drugi iznenada ugrabi i stane
legat..... oglase na četvrtoj strani.

*

— Bit usilovan slušat da ti neko
nešto pripovijeda što tebi ni najmanje
ne prčma, a pripovjedajuć ogni tanto
zdruca te za novi paletun.

*

— Nać se u kakvom soćetati gdje

se neprestano konversa, i od jedanput,

kako per incanto, svi prestanu govorit
a u ti fatalni momenat per conbina-
zione počnu ti crijeva po stonku

roncati.
*

— Namjerit se gdje se muž i žena
hrdaju, pa kad im to dodije pretengjat
od tebe da im rečeš koja strana ima

pravo, koja krivo.
*

— Bit pozvan za prvi put na bal
od etikete i namjerit se na ,finu“
balarinu, koja, kad orkestra udara
valzer, ona bala šotić.

Telegrafi.

SPLJET. Nema Splita do Splita
ali je bilo mnogo lipše u Dubrovniku.
Bodula.

ŠIBENIK. Amo bi mi bilo mnogo
lipše kad bi imo dubrovačke gospo-
dare. Kum Tony.

ZADAR. Pravaši rebuškali da go-
veran isa meštrima platu. Sada po-
mozite, jer su meštri u imbaracu za
promjenjivat bankanote od hiljade.

Meštar skKuri.

ŽUPA. Komardari dećidali prodavat
kuće a isat cijenu mesu, samo da ne
bi folji pisali kontra njima.

i Andreas.

VIJENA. Operacijon glave Miha
Pracata pošla slabo. Vratiće se brez
moždani, jer ih ovamo trebaju.

Baldo.
SPLJET. , Balavac“ izašo puntualo
pred bal. Duje.

VIJENA. Ako ne fermate sekavat
ostaće te i bez zvonika i bez Miha
Pracata. : Po Ministra.

 

 

 

FELJETON.
Kunpanija ,Ne boj se“!

Bogu dragom slava i hvala
Sastala se četa mala.
Nijesu djeca, nego ljudi
I ako su malo ludi.

Svaki od njih prava slika
Narodnoga mučenika,
Slika onog gverijera
Na Pilama u šior Piera,

Bandjeru im nosi Mato
Za pazare suho zlato,
Kada stane šetat placom
Sve inkanta ljepom facom.

Drit'jeh noga kako svjeća
Kakvijeh nema u sred Beča,
Prazne glave malih uši
Gdje udari svuda ruši.

Njemu bliži nije niko
Nego mladi pravnik Niko,
Majmunska je ono snaga /
A fačica ko u vraga.

Škrivan društva u sred Place
Mojzesove prave iace,
Razčešljanih dugih vlasi
I on fino društvo krasi.

Pa imadu dvoje braće
Gdje se briči i krojaće,
Ali svaki od vas znaće
De obadva dižu maće.

 

= A poznate starog Marka
Ono vam je štramba barka,
Njegov timun svako malo

Drži drugi ženski gjavo. - *

Oservajte malo Santa
Od ljepote kako kanta,
Ima li vam kamarijera
Što se za nju on ne vjera?

A Bartula pastićjera -
Ono vam je pasja vjera,
Bolje forme nema u gradu
To i vrapci više znadu.

Ovakijeh ima dosta
Ali kantat truda kosta,
Zato dalje neću više
E kon kvesta si finiše.

# s