Pađina 2. *'

KOKOT

RH
POS li

f
R

Lumer: spećali

 

Naša korispodenca.
GRUŽ. Ima nekoliko dana, da
smo učinili ščoper. Ne idemo više s
oticirima perke nemaju na vaporu
ništa. Ono malo čaja što je bilo po-
pile su vaše, a solada |lnemaju ni za
tvamvaj zo idu po nogama.

BRSALJE: Rakomandavamo di-
recijoni od nautike, da one pižule od
skule svakako fudra s kakvom robom
i napuni (slamom, perke onijem si-
njorinama je perikolozo sjedati na ka-
menu, a one kadetiće jope puno žu-
lja kamen, perke su diventali skurini.
A vaja im to i za male ure, kad
se zgriju i malo zaboravu, samo in
questo caso, vaja jedan diskreti čo-
vjek, što će poslije dobro prigledati
da ne ostanu kakve gačice ko one
lani s monogramom.

 

Grijeh, grijeh, moj preveliki
grijeh !
Ispovjedaonica u jednoj crkvi.

Ona: (dođe do ispovjedaonice iklekne)
Molim Vas da me blagoslovite.

Pop: (iznutra je blagoslovi) U ime oca
sina i duha. Kada si se draga kčer-
kice ultimi put ispovjedila ?

Ona: Dva dana prlje nego je došo
oni ruski vapor.

Pop: Hm! To je već - prilično dugo.
Mora da si puno sagriješile.

Ona: (malo se zacrveni ali još pak u
koragju) Pa i nijesam. Moja me je
majka uvijek pratila.

Pop: Tako? To je dobro. E kčerkice
moja ti si još mlada pa bi mogla
lako zabludit a onako je majka

već iskusna žena, ona te čuva kao

_ Orlovski uzdak.

anđeo čuvar. ;
Dakle nijesi ništa teškoga sagriješila?

Ona: (malo požuti). .. N..e!..
Samo smo se karecali i . o

Pop: I.
će Bog sve oprostiti.

Ona: (tepajući) pojubili bi se koji put
a i potaštulo bi me. Davali su mi
isprva čaja ruskoga, čokolate franće-
se slatkoga likera i svakoga blaga

božjega a sama neznam zašto toliko?

Pop: Pa to nije nikav grijeh. To su
dobri ljudi, naša braća.

Ona: Ali oče, ovi naši mladići, sve nas
sekavaju, svašta nam govore,

Pop: A moja draga ne govori mi o

našoj mladosti. Ona je pokvarena.
Njima je ž6 što oni nemogu.

Ona: Volila bi poć s ruskim ofičalom
u veče |na Lokrum nego s našijem
u crkvu. Barem znadu mučat.

Pop: Vjerujem ti. Oni su dobri ljudi,
a držu se one : ko mući dva ući,

, reci kčerkice moja reci, dragi i

Budi samo skladna pa moguće da
ti još upali da ga zakučaš.

Ona: A kad bi samo to bilo! A i vri-
jeme mi je, jer sam u stađoni udaje.

Pop: Hoće, hoće! A sad lijepo ajde u
miru božjem, a za pokoru se prekr-
sti tri puta pred slikom Mandaljene
pokornice.

 

Jedna prezenca.

U gradu je poznat gos
Uvijek drži u vis nos.

/ Pozna njega svak brez muke,
Jer je mladić prve ruke,

Bijeli đilet, gače crne,

I bonžur mu vrsti prve
Klobuk mu je osto doma
Parami se da je iz Stona.

Dika ponos svojem mjestu
Baš ga držu ko nevjestu

Samo odmah svak odahne
Kad iz kuće on se makne

 

Ko je ovo?

Ratni ofičo
Jadni škico
Bez monture
Para brico,

Nema šaržu ofičala

Pa ga zato boli glava.

Da se čaivi javnog ruga
Iva i Rusa našo je druga.

Kad je on na banku arivo
Dolare je ispod banka skrivo
Ne za banku in favore

Već za sebe čini prove.

Al je malo st6 u raju
Direcijon mu je došla kraju.

 

Bože mili gospo draga
Cuvarice svetog praga,

Daj nam noge k6 u raka
Okreni zemlju s naopaka.
Ići ćemo onada natrag

Doći ćemo srednjem vijeku
Sjesti ćemo onda na prag
Zapovijedat. cijelom svijetu.
Onda ćemo uživati sjajno
Nečemo više ljubakati tajno.
Jer bude li kogod štogod reći

Nož mu je pod grlom i krv će
mi teći

Daj nam noge k6 u raka.

Okreni zemlju s naopaka.

 

Aviz.

Imam na skladištu veliki izbof
škufija, čućina, tintilina, bavarina, pe-
lena, pasova i koljenka. Prodaja na
srednje Plauplistrašn.

M

Daj mi Još!
U butigi Luja
Sjeo da čini neke konte, kad uđu
dva Rusa.

On: (skoći se) Izvolite ?

Oni: (infotano) Daj mi jož!

On: (čudi se) Što još?

Oni: Daj mi jož!

On: (najegjeno) Što ste uzeli da Vam
dam još?

Oni: (lupaju pestima po banku) Jož!
Jož!:

i
k
I
t
k
t

On: (pripo se, misli da ima s ludim _

posla)

Oni: Daj mi jož! i pokažu rukom na _

neke folje.
On: Aaaaa jež.
Oni: E jež e jež. Ima jož?
On: Nema više.

,

Oni: (razderu se) Ima! &

On: Nema enti sveca!

U to uđe jedna sinjorina i rastu- |
maći im da nema više Ježa ali da

da će im ona dat jož.

 

Zagonetke :
Mlada nije, stara je prije
Tremende prsi rese joj tijelo
A u grudima srce joj bije
Rusa za muža ono bi htjelo
OP Ko je to?
Y 2310
Rusi su mi mnogo draži
Jer na noge ne gledaju
Možeš imat Bog zna kakve
Oni ipak cjelov daju
Ko je to?
'VUUZOg

"i

Kratke kose alla greca
Crne oči A pitura
Sa svakom je nacijon bila
Rus je prati na 11 ura.
Ko je to ?
*Dy40N]
Ogrdman trbuh, na malenom tijelu
Očali od zlata na crvenom nosu
Zlatni pak lanac na crnom odijelu
Glupana jednog osobine to su.
Ko je to?
"DAOjO UM49 2U4AQ19) 1449)

Diskoras Vlatka 's Pericom na
banji militaroj.

(Sekvestrano od redacijoni).

 

»NAROD“, ,RAD“-i ,SVIJEST-no
Sve za interes svoj

.Čupaju se v'jek bez ,SLOGE“
Vičući: Bolji je lumer moj.

 

Avizavamo : U Gružu se osnovo
nogometni klub pod predsjedništvom
Križmana.

 

Ko je reko da ga ne gusta Kokot ?

 

mrmpReNnAr mutan

toma mm rone