Poštarina

neplaćena

   

 
  

Izlazi jedamput za. vazda

Broj: 69

Cijena
p Eicara

  
 

 

Na Penaturu
PRA čovaniu

Redakcija:
Godina:

 

Sretna sam što imam
Apetita dosta

Wazda jeden luganiga
A malo me košta.

DRAGI

evo Vam i mene u ovo tužno doba
gladi, krize, bolesti, punktacija, i
svakijeh nevolja..... Impakali su
ze u fabriki Gavrilovića a napisali
cu na meni da sam kranjski. Meni je
bilo jakon teško ovo sve razumjet a
kako će biti vama mogu se imađinat.
Ma što se sve danas nemože i ne
čih-1? Dunkve ja čist, mlad, tanahan,
arivo sam finut imbalan između oni-
jeh starijeh salama i mortadela kakvi
ne dohođu ni u Gjukića ni u Bogda-
na..... Vijad do Vašeg skladnog i
finog grada bio mi je teribio. Bože
moj! Sto sam puta reko  »para da
idem u najzabitnije selo del estremo
oriente a ne u sijelo stare kulture«
zvonon i U OR od... de su še
igrali Ljubovnici onda; kad su u zem-
lji Kolomba ljudi još bili šimije....
ma cosa volete? U ieroviji svaki je
smrdje sa svoj načia a mene jednoga
gad i od suma sebe tako da sam je-

 

MOJI

 

dva čeko kad čemo arivat u Gruž
da mi se skapulat i izić malo na ariju
— kad kućeš viđet vraga oni s nama
u nekakvu baraku. Tu su nas vonja-
li, boli i nabadali, impjegati i impje-
gatese i sikur sam da smo sasvijem
smradom jednijem i drugijem činili
voju i apetit. . Kad smo ostali tu ne-
koliko dana i usmrđeli sve što je bi-
lo potreba usmrđet onda su nas po-
čeli pomalo spediškavat u grad sa
Tramvajom, Na Pilama nas je čuo
po vonju Barbarić, Jovo Tenkju i
podiretur Frano pa su se sve obliži-
vali i akostavali se blizu postjera da
vidu de ćemo linut. Nošu ti nas: a ja
jedva puham i rasležem se od araj-
dacijoni da više jednom arivam u te
ljepe delikatesne dubtovačke  buti-
ge i da čujem one iamoze distorse
ka oni s nama. namjesto tamo u
Boni, Katičića, Barbieri i jedsu dio
u Ježića. Tu smo ostali neko brite-

 

LETURI,

A u ovo doba
Neke teške krize
Sinjorina mnopa

Luganige grize /!...

me dokle nijesu gošpari konstataji
da mi nijesmo za te butige i poslali
nas da nas naši bonkulovići — izjeds
con tutti gusti.

Nego zaboravio sam Vam rijet. U
Gružu čuli smo karbu i nezadoveij-
stvo Gružana radi travanja i autob:-
ša, Govort jedan se prvrće, drugi
priskaće i tokat će nas svijeh inu!
hodit priko Liincijate na Kono pa na
našu »Najnoviju meterološku siani-
cu« i grad Bože mi prosti ko nekad
Kliševke .,..

Kad sam čuo sve te jade | žalosti
Gruža arivo sam na Stradun. inc
sam što viđet. Kolikogod me je s: ši-
davo ariv u Dubrovnik jer u nas o-
ri čejad imaju veliku ljubav | speča-
Io poštovanje prema Vama, osto son:
izbečen kad šam vidio da str at tra
dunu imenco ista ko nonas. Čitz o io.
tiće Bata, Boston, Slainačević, sizič-
vić, Škero, Wicrda, Wierda,  Krilić