Prec

2

dinara

 

 

 

 

eral
idi v i

 

e. F
ie
i do

 

Izlazi: za sad jedamput a ako
rebuška još koji put.

 

 

Dubrovnik, na po korizme 1933.

Redacijon: po feralima.
Godina: Krize (kako za koga!)

 

 

 

MOJ ŽIVOT I SMRT...

Izišo sam na svijet u nesretno do-
ba, kad caruje famoza ,,kriza“,
u doba kad neko krade libero a
ueko pravedan se zatvara, u do-
ba ,moratorija“ i u doba _ kad
liga“ pokazuje svoju veliku
potencu u kauzi između Đapona
i Kine. Bolje bi bilo da se ni-
jesam nikako ni rodio. Ma za-
| ludu...

Saldo me Kakarići od sem-
pliće lamine, mrcu skla i bokun
. žičine. Cijela je proćedura du-
rala oko po ure i kad me je fi-
nuo, bez da me je i pokareco,
| objesio me isprid vrata, da me-
đu imbričićima, pinjatama i pro-
sujama visim i čekam kakvu sa-
latericu da me kupi. Dunkve
dok sam tu penduližo na vjetru
nijesam baš ništa spećalo oservo
i bilo mi je prilično nojozo. Fa-
ce vazda iste i čeljad što proho-
du kvazi vazda ista. Mularije ko-
liko hoćeš, deru se i bjestimaju,
para mi biti u Napoli. Prije je
tuda pasavo Norberto da prigle-
da kuću i butigu od vina, a sad
ga više nema; gospar Pepo ne-
ma kad, perke je vazda u poslu
(gold rush). Poviše mene Zenzo
i ganga dijelu dividente što im
činu vapori i dećidavaju kupit
još koji. Padre Mikeli jedva či-
ne skaline od muke a puni su
mu špazi foja. Non kapisko, ma
para da je stvar serija. Inveće
ovo zadnjijeh dana naša čelebra
umjetnica ronca uza skaline ko ro-
ket. Nebi se reklo da.ih ima na
škini 39 kako trči. Pito sam
jednu prosulju blizu mene što je
na stvari i ona mi je rekla da
se jedan mladić oženio i da je

za to gorika velika arajdacijon.
Na placetu mir, nema pjesme.
Vidi se da mijesu još vakance i
da je impjeg imensa . stvar da
budu nmervi kalani.
Malo dalje u butizi stari Đo-
Vanin iza banka kunja i onji
tanto baci oćadu na vrata hoće
li između onezijeh pinjata i gra-
kateža provirit Motolos. Ma nje-
ga nema perke je vazda u furi-
ji po dvoru a najviše se vrti o-

kolo autobusa što činu vijađe od |

Kotora.

Na ultimatu jednoga dana
finula je imeni festa i lijepi ži-
vot. Arivala ti nekakva Jele iz
Petrova sela i poslije ure robe
šlo se pogađala za prec, uzela
me i samnom u Ruskoviee ku-
pit ćerožinu. Nijesam u prvi
momenat mogo konkludat zašto
joj treba ćerožina onako malog
kalibra, dok je nije tisnula me-
ni u bužu. Kako sam finuo u
Jele doma neznam, perke me je
zabila u košic među ono krpa i
tako sam se našo u nje doma
neđe na gredli medu lučinom i
česnom. Jedne noći, neđe oko
2 ure po ponoća, kapitava Jele,
uzima me u ruku, mićava ćero-
žinu i uputivamo se s košicom
put grada.

Bilo nas je više feralića u
kumpaniji, oni «Lucin, Katin i
Nike Perove. Translokali su nas

- s barkom s jedne bande Rijeke

na drugu i onda smo kontinuali

po nogama put Gruža. . Bio sam

jako veseo što idem u moj grad.
Na kantafigu disperacion. Vapo-
ra niđe ni ma tir od puške a u
ferati koja je kapitala iz Bosne,

mjesto lenjama - snijeg i pauči-
na. Pitam zašto je to i spjegava
mi mala od hotela i jedan ofi-
ćo, da Puljizi sada importavaju
drvo iz Arbanije, koje su oni
isti posadili po isušenom Skadar-
skom jezeru. Fratanto Jele neš-
to spjegava Luci i jedi se perke
da je puno turskijeh betula i da
jom para da smo u Banjaluci. A
ja sve mislim što će rijet kad
dozna da se ima intencijom zgra-
dit đamija s minaretom višijem
nego je bila kominata Geritrale
oli ona xi ,,Prvog“ Kapita-
vamo ispred platana.| Iz nekak-
ve lokaunde čuje se derrijava i
armonika. Đusto u ti momenat
izlazi Đeto, Karlo, dotur Đino i
ganga s nekakvijem - ženskijem
koje viču u sve glase ,,Heil Hit-
ler, Heil Hitler“, Poslije su mi
spjegali da su to nekakve Đer-
namizice i da su u ,,Novoj Oba-
li“ proslavile pobjedu Hacken-
kreuzlera.

Blizu velikoga mula vidim
opet nekakvu čeljad đe se nešto
karaju. Gledam bolje:' Nunci
spjegava Andru i Tonu kako bi
tokalo opet armat stadion perke
će trebat za velike utakmice s
klubovima s Mrcina, Avtovca,
Uskoplja, Bosanke, Mihanića e-

\kćetera. Gospar Mundi bi ga si-
kuro mukte ćedio. U upravu da
bi bilo najbolje stavit opet" gos-
pare Jova i Jerka. Na ultimatu
je skopijo bulikan jer se zamje-
šo fusbal, Iumbardjeri, vaterpolo,
tramvaj 1 autobusi i izišla je in-
tjera panata... Na taraci poviše
farmaćije sjedi gospar Kastanek
u bonžuru i misli o lijepijem

i ae (0