Tužnim srcem javljamo svojti, malobrojnim |
prijateljima, neinformiranim znancima, neza-

sitnim pristašama, svim perjašima i lupari-

ma, da je naša dobra majka hraniteljka

Uprava i vijeće

ispustila svoju anemičnu dušu nakon duge |

i teške borbe u neizliječivoj bolesti slije- g

pog crijeva.

Plačite za njom!

Subvencionirana

društva i ustanove

Zemlja joj teška!

Đavo joj se duše poplašio!
Nesubvencionirana

U četvrtak 30 pr. mj. u 11 i po

sati u jutro stavljen je MRatanac i
i pečatni vosak sa žigom na vrata
i našeg herojstva, jer je već ranije
otvoren generalni stečaj. O to-
me je ujedno učinjen i protokol.

i Stavljamo do znanja svoj bra-
# ći i zainteresiranim krugovima i

društva i ustanove.

Ovezijeh ima na stotine i na
sve bande, i oni di fati činu
partu od avangvardije onezijem
velikijem i zato dobivaju pomalo
na porcioni onega, što avanca.
Ma oni su isto kontenti,: perke
su bremena taka i toka živjet.

Druga vrsta lupara su Vam
oni, što - ništa mne  fatigaju
a živa kvalke koza. Nahodite hi
svuđe, po: kafetarijam, 'balima,
banjima, vinaram, puntamentima,
salonima grackijeh  familja. U
ovu grupu spadaju oni što živu
od žena, i žene što živu od lu
para.

Mužikanti to je stara sorta lu-
para. Svaki je akordan na jednu
uotu a imbokaturu ima ma boti-
lji. Živu od puhanja a konto na-
rodnog oduševljenja i  gracke
zloće.

In poke parole ovako. A mo-
go bi vam i spećifikat, ma resta
tempo. Intanto dećidajte se a ja
Vam stojim na dispozicioni ako
vam ustreba drugijeh intormaci-

oni.
Vaš Đivo

i molimo ih neka se snađu kako
i bolje znaju.

»Lipicaner« ql. d.

za promet herojstva

Čudo Sv. Viaha

U četvrtak 30 o. m1. u jutro
nešto oko lo sati pukla je Dub-
rovnikom kao grom iz vedra ne-
ba, nevjerojatna, crna i senzacio-
nalna vijest, da se poznati brod
dubrovačke lokalue. plovidbe S/S
KOMUNA“ od društva ,, Jugo-
profit“ d. d., nasukao na grebe-
nima zvanim ,,Sporazum“. Brod
je dugo vremena lutao po puči-
ni, u magli i oluji, radi kvara
na kormilu, mašineriji i naviga-
cionim aparatima, a osim toga
otvorena mu je bila i velika ru-
pa na boku, kada je prošle jese:
ui naletio na podmorski greben
poznat pod imenom  ,,lušpektor-
ska istraga“

Informirali smo se o detaljima
ove nečuvene katastrofe, pa nam
je objašnjeno da je brod prije
katastrofe dugo i tužno fućkanjem
zvao u pomoć i preko radia sta-
Ino slao znakove S. O. S.' Osi-
guravajuća d r u š t v a koja
se također u ovom momentu na-

larijama se opaža da do

laze pred krahom, nijesu bila u
mogućnosti spasiti brod i ou je
u zadnje vrijeme bio prepušten
vlastitoj sudbini. Zadnji strahovi-
ti, vjetroviti orkan, po odlasku
armatura Buca u Beograd i ne-
kolicine tajnih pomagača, nakon
nekoliko telefonskih razgovora i
pisama, bacio je brod o hridinu.

Probušenom lađom komandirao
je g. kap. Ivo .,Ja žudim““ ali
eto, nažalost, vrlo nesretno.

Pomoću malih čamaca i pojasa
za spasavanje posada je u glavno-
me spašena i ako su mnogi od
brodolomaca dobili. upale pluća
jaku prehladu i tvrdu stolicu.
Očekuje se ipak da će prebolje-
ti. Već se opaža velika trka za
novim armaturima, ču ju se slatke
riječi i dirljive jadikovke. Sve
zavisi o volji novih specijalista.

U kance-
kasno

u noć gori svijetlo. Začepljuju

 

 

.
O