Prec 2 dinara
Mukte nema :gustiranja
Manuskripti se primaju
bez garancije da! će uć
Folj se šalje postom,
samo solde unaprijed

 

LR: 36

Radi rđavih bremena,
artikuo od fonda danas
ne izlazi. Redacion

 

Zadušnice

Informovamo javnost, da će se
ovijeh dana u Trebinju služiti za-
dušnice za našu jadnu pokojnu
PREPARANDIJU, koja je u svo-
joj 60 godini života ispustila la-
gano,.ali sigurno po planu svoju
plemenitu dušu.

Zadušnicama će prisustvovati
delegati BIVŠE: fin: ansijske di-

rekcije u Dubrovniku, BIVŠE
Trgovačke akademije, BIVŠEG
Okružnog inspektorata, BIVSE

Učiteljske škole.

Hor sastavljen od: svih prepa-
ranada tinulih u Dubrovniku pje-
vaće preko zadušnica: Tre-tre«,,
bi-nje.

Bilans jednog žicara

—Kakva ti je ovega puta bi-
la sezona?

— Dva vestita, šest košulja, dva
para crevaja i nešto munite, a
osim toga permanentna entrata
u Gradsku kavanu cijelu zimu.

Iz prošlih izbora
Sudac: Reci mi pravo, jesi li
ikada u životu makar 100 dinara
na pošten način zaradio?
Optuženi: Jesam. Prošlih izbo-
ra glasovao sam za jednu stran-
ku i dobio sam 100 dinara.

Telegram iz Spljeta

Gamos je samo mostra, ako

treba poslat ćemo ih još. Ima
nas amo i previše onakijeh.
Splječani

dr. 96

Dubrovnik, oktobra 1936

 

 

 

Kako su novinari došli do Teatra na kongres žena

U gjornalu Hrvat. Dubrava na-
padnuti su neki naše kolege
zbog nedosljednosti i jer i ako
nijesu dobili poziv da prisustvuju
otvaranju Ženskog internacional-
nog kongresa, to su ipak istome
prisustvovali i po svojim gjorna-
lima pisali što su na kongresu
čuli i vidjeli.

Zato smo poslali našeg reda-
tura de interno da izvidi što je
na stvari, jer ofeza je velika za
nas djornaliste, da u dosljednosti,
koja danas vlada u svijetu, baš
mi budemo nedosljedni. I posla-
li smo da potraži našega kolegu
iz spljetskog ,,Novoga Doba“ jer
je on bio na kongresu.

—Sta je kolega? Jeste li pro-
legali Hrvat. Dubravu i onaj čla-
nak o nedosljednosti?

—Kako nijesam, jesam ali vam
je kolega to samo mzloća i imvi-
dija, jer oni nijesu umjeli da se
uvuču, pa sad na mene i kolegu
Meda drvlje i kamenje. A zašto

da ne podjemo. i ako mijesmo
dobili pozive, kad može onaj sta-
ri od ,, Vremena“, oni ćelavi od
» Jadranskog ““ i ,, Jutarnjeg“' o-
naj ćoravi od ,, Jugoslavenskog“
i onaj iskrivljeni od ,,Hrvatskog“.
Ja i Medo sa našom mladosti i
ljepotom dostojno smo pred da-
mama iz »celog sveta« reprezenta-
vali žurnalistiku. Vjerujte mi ove
su dame na nas bacale poglede,
a na one ćelave (kakvi :su moj
Bože!) i ćorave ni pogledat. A
mi serji, seriji ko pravi gjornali-
sti. I zato su sada mašli neku
riječ nedosljednost, čije značenje
istina ja u ovom slučaju ne ra-
zumijem, a nije ništa drugo nego
iuvidija,završio je kolega iz ,,No-
voga Doba“.

Potražili smo i redetura Hrvat.
Dubrave pak smo mu pročitali
što kaže kolega iz ,,Novog Doba“.
On nas je samo pogledao i muz-
dahnuo: ,,Ja, jedan šoko, doslje-
dan, a svi čine pare!

 

Diskoras Lady Aberdeen

Kad je Narodna ženska zadru-
ga u Dubrovniku u počast dele-
gatkinja Zenskog internacional-
nog saveza priredila u svojim sa-
lonima čaj, na tome čaju od muš-
karaca nije nitko prisustvovao
osim simpatičnog dvostrukog kon-
zula.

Kako je sjedio ua dnu stola, a
presjednica svih žena Lady Aber-
deen na vrhu stola, pa zbog viso-
kih godina dobro me vidi, upita-
la je ome, koje su do nje bile:
,A molim Vas, spjegajte mi, ko-

NARODNA RE ĆA HRVATSKA

NAUČNA IBLIO TEKA , DUBROVNIK

ja je ono gospodja obučena u
muške gaće i paletun“.

Svjedoci
Muž; Reci mi, molim te zašto
se pri vjenčavanju uzimaju svje-
doci?
Žena: Zato, jer docnije nebi
nitko vjerovao da si bio tako lud.

 

DAMEN SALON

DRAGICA
IZRAĐUJE NAJBOLJU
trajnu i vodenu omndulaciju

Uvwjerite se! Kunićeva 2.

_-

8-93