Ženska politika na kongresu
i žena u Dubrovniku

Na: kongresu žena jedna je o-
vako. govorila: »ŽZene: ne smiju
ostati kod teorije o ženskom pra-
vu glasa. Qne moraju preči u
realnu političku borbu. A to mo-
že biti -samo tako da žene uđu
u.političke partije i tamo se bore
za svoje ciljeve.

Nije prošlo par dana, a ona ti

u gradskoj kafani bala sa jednim
gosparom sva vesala i arajdana.
Uveče izlazi s njime pod ruku.

Jedan dubrovački žurnalista pita
+,,Pa gdje ste vi sinjorina?,,
bo, Pardon, višć me ne smijete zva-
ti sitrjorina!

"mA tako, oprostite, ali što je
sa botbom za političke partije ?
»Jacošam: svoju borbu uspješno
završila. Svoju sam partiju našla
asrda sada provađam svoju žensku
politiku, to vain mora biti jasno.

»A sad bi, žurnalist će, mogli
promjeniti svoje geslo!

— Zašto? R

— Mogli bi kazati: »Zene, po-
tražite partije što prije, da ne o-
stanete stare partije . . :4

Pero i Jozo

Pero Megonić i Jozo Mišetić
radili. nešto na komuni oko vo-
de. Jedan sa autom a drugi sa
alatom. Tražeći kud kapi voda
iz Jozova automobila Pero i Jo-
zo; skvase gaće. Pošli malo do
Pera na Prijekome, rekuperali se
i svratili malo u sv. Nikole, na
prediku. Baš je govorio pop:

»Pa kao što je ko živio i ra-
dio na ovoj zemlji, onako će mu
i na onom svijetu biti«.

— Jesi čuo, Pero, što
pop.

— Jesam moj Jozo, nikad su-
hih gača .

kaže

Aviz

Kako smo informami iduće se-
zone .imo-bi se u našem. gradu
održati kongres »kratkijeh gaća«
Pošto ovaj ultimi mioderni šport
svakim danom dobija sve više
pristaša, pozivaju se syi prijatelji

ovog športa da se prijave Pasku :>
8 SP prij a
te da na zrjeni

ili Gjanku,
djteve propisne monture.

Čudo sv. Tereze

vi svi u
poznajete u više navrata smijao
se onima, koji. su u čudesa vje-
rovali. Pošto je i on živo biće
napala je i njega ljuta bolest.

Podje u ošpedo ali bolest ne pre-'

staje. I ne ostade ništa. drugo
nego da se lijepo ispovjedi i i pri-
česti i svoju košulju zavjetuje sv.
Terezi. I dogodi se čudo. Već

se osjeća bolje. Kako se sv. Te-.
reza nikome ne sveti, to .sada.

očekujemo kad kolega ozdravi
da će pokrenuti novi folj,; sq
će se zvati ,, Čudo sv. Tereze“
Mi mu želimo najbolji uspjeh!

Dizgracija

Našem simpatičnom - kapetanu
Mirku dogodila se je ovog ljeta
ova stvar. Upoznao naš kapetan
Mirko. jednu lijepu pos i afi-
to barku po mjesečini
da je vozi po moru, dikjacavnja:
ći pri tome velike amore. .

I tako je. furestu. zabavliao,
dok ona jednom ne  zavikne:

oh dragi, ja bi sa ovom bar-
kom i sa tobom otišla. čak - do
Amerike“.

-,B, to nikako. Vožnja na o:
voj barci je skupa. Svaka ura
kosta dvadeset dinara'“ odgovori
naš Mirko. ba

Recept za ubiti noju

Šefovima svih nadleštava (po
najnovijoj terminologiji) koji se
poslije podne. anojavaju kod ku-

će jer nemaju kancelarije prepo-

ručuje »Kolera« da se ugledaju
na ravnatelja OUZOR-a. koji da
bi ubijo noju i prekratio vrijeme,
a opet znajući da impjegati zbog

mizere plate moraju kod kuće da.

sparenjavaju elektriku.i drva: iz-
dao je naređenje da se radi i
poslije podne ako zato nema po-
trebe i tako. je .sam .sebi. ubio
noju, svojim  impjegatima, dao
okazijon, da _sparenjaju koji solad.

šport,

jek pravile kućne sjedejke,
: počne.

Qtputovali su

Steinitz partijo u Misir, zemlju

obećanu za vidjet padali još ma-
i aii g. For na
te promjene zraka i odmora. Akom-
ie Naš kolega, kojega.
ubrovniku vrla. dobro

Semering radi

panja ga hitlerovac Viktor. Gg.
Sakić i Dileo partili u Holiwnd
po preporuci Gjusta.

Iz ribarskog udruženja

.Pozivlju se oni, koji ribaju za
a ne za prodavat, da se
jave g. Kipri u Pilama. Uprava

 

Povlaštena khjižura i papirniea, foto trgovina
< -u=o>
Ivo Kordić, Dubrovnik 2

I preporuča svoje bogato sklađište školskog I
pribora, kancelarijskog te fotomaterijala,
prvorazrednih tvornica i to:

Agfa Kodak, Perutz Zeis, Gevaert

uz tvorničke cjene — bez konkurencije

 

Braća kapetani na žutovima

U Dubrovniku su se od uvi-
koje
sada zbog mode zovu žurovi. Ta-
ko i jedna naša gospodja čije je
ime suvišno da iznašamo, imala
je ambicion da i oma kadikad! na-
pravi žur, ali su ti žurevi bili

'toliko prazni i nojozi, da je svak

gledo da im izbjegne. Ali
skladnost: je skladnos i

opet
nijesi

uvjek mogao pobjeći. .

Tako je jednog dana: mapra-
vila žur i invitaja dva brata ka-
petana+-maritima, koji su već pri-
je dobro je zapamtili. Sto jadni
da rade? Refjutat ne mogu obo-
jica, nego se dogovore da vade

: kocku pa ko izgubi taj mora da

ide i da skuža drugoga: Izgubio
je mladji i taj je prezentan. na
žuru. Potražio je domaćicu i sku-
žavao je što nije došo i stariji
brat, ali da obojica nikako nisu
mogli da dodju zb:g velikog po-
sla, nego samo jedan pa zato su
vadili kocku koji će da ide.—
I bravo,;vi. ste DOBILI po-
pobjedonosno zavikne sja, pa ste
došli!“
-Ne gospodjo, ja sam IZGUBIO,

pa sam. došao.