pa RA S O SN A SNL ELLA EJLA S E SSD LO

  
  
   

/ - Igišlo je vele foja od pazara..
Svi su me zaboravili i ako im
najviše ponizno služim, uzevši
diferenta imena koja su daleko
manje vrijednija od moga. Nije
i jes mi žo, radi tega, perke
svi od mene imaju neku korist.
A da ne lažem, ili boje rečeno
Mrtve ko slago“ počnimo.

Uzmite grande Gospare. Njima
trebam i njih skupo koštam. —
Kontrolavam im iza vrata im-
pjegate, kašu, ečetera, a što im
je najdraže njihove drage go-
_spođe, koje idu tamo i amo.

Gospari me vole, a gospođe
me mrze. Ma ne sve, perke me
i od njih nekoje ćute, a i ja hi,
moram priznat ćutim, više nego
njihove gospare. I sve mi je la-
ko, kad fatigam za gospare, dok
me ne oservaju skladne gospo-
đe i docnije poznadu. A srce
ko srce. Više puta dogodi se
svega i svačesa.

Uzmite pulitiku i tu vam fa-
tigam, nota bene još više i jače.
Bez obzira, bilo to za koga.
 Soldi su soldi... Sad sam u
onijeh što hi je manje u gradu,
i što k njima arivavaju pojedini
od onijeh što govore da hi je
više u gradu, a sve zbog sola-
da i manjature i ...? Toka mi
ki tad kontrolavat i kontrolavat
dok ne budem sikur da su se
skroz obrnuli u one kojima su
pasali.

Lumer O
al al SL E pl JN pi a JO

Foj pazara, smijeha i satire

Prec Dinara 2

Pa kad sve ovo znate, zar
možete rijet da je arta gruba ?
Eto, onomadne sam vidio jed-
nu skladnu sinjoru, s jednijem
gosparom, koji ima jopet svoju
gospođu, nu llijinoj Glavici.
Takav je moj život, a i mo-
jijeh prijajelja, kojih ima vele u
ovom malom, ali skladnom gradu.
Zato moje gospođe i gospari,
stojte atento i ne činite svačesa
jedan drugome, već znajte, da
vam se iza škine uvjek nalazi
jedan od onijeh koji vas spi-
java, i koji će vas subito izdati
a to je i jednima i drugima ja-
ko omiljeni i uvjek dragi
FARABUT

Aviz

U ime kluba ,,Farabut“ aviza-
vam sve skladne gospođe u gra-
du i Gružu, da smo na zadnjoj
seduti dećidali molati impjeg u
gospara, a uzet ga kod gospo-

đa, ako ih se skupi velik broj. _

Plaća nije velika, prama po-
godbi, suviše paseđata do Gra-
ca i uživanje morske arije jedno
uru i po. FARABUT

 

 

 

A O Mare mala, što si
PD4 se tako intonala ?

CD Ma ne pitaj me, invi-
: tali su mevečeras na

MAŠKARANI BAL
Građanskog U Gundulića

Br. m

tii DA

Godište prvo i ultimo

 

Dubrovnik 26 febrara 1938

 

Ušesnoj Direcioni

, Jarabuta“

Dubrovnik
na Porporeli

Molim direcion skladnog i ušesnog
foja ,Farabut“ da bi izvolilo po za-
konu na iri čavla donijeti u slijede-
ćem broju ovaj

ISPRAVAK
Nije istina da sam ja ono bila pa-
sane setemane na onemu karu u
Festivalovoj maškarati, što su je ušjeri
vodili, sa crvenom _iezičinom na dvoru
svu imbraganu, perke ja nemam dug :
i crjen jezik, već široki i šporki, a

inače sam ušesna i skladna i ovako :

nešto slična ne bi mogla preživjet,
perke bi prije umrla.

Sočetat Festivala đa sam tužila na
tribuno od mačaka i sikura sam da
će na ovom jedinom velikom tribu-
nalu pravda biti izrečena.

Mnogo Vam zahvaljuje

Vaša famozna i dobra

Gospođa Anka
s Prijekoga

 

Utijani i sinjorina X

Poznati ti gradu naš ,utijani mla-
dić“ upoznao se sjednom sinjorinom
i kad je došo momenat rastanka, on
će njoj — da joj upane u graciju —
ovako reći: ,Draga sinjorina, nemojte
zaboraviti, da ste imali čast bit u dru-
štvu najljepšeg i najidealnijeg mladića
u gradu“... (Op. sl. Tokalo bi ga po-
slat na izložbu lijepijeh faca).

i 0-95

ATI
vi