Fo] izlazi u 200.000 primjerak? kao ,,Dalmatia“ i dijeli se mukte

s

 
 
 
 
 
 

Godina: "Šundravanja.

 

Regeneracija plemstva“

U biračkim listinama između osta-
lih nalazi se 76 Avdića. Dubrovčani
= su upravo ganuti i zahvalni onima,
koji su se pobrinuli za ovo, jer sma-
traju da je mnogo doprinjeto regene-
raciji ,plemstva“ u gradu sa ovom
brojnom grupom Avdića, kojim bi se
mogla podićiti Atartukova sova

Političko kre tanje
Dubrovački Ljotićevci su tolike: uz-
rasli da već u velike liferuju kandi-
date i vanka našeg kotara. Tako je
mali Papa kandidat u Trebinju, de mu
je osiguran izbor. Trebinjci su odu-
ševljeni kandidaturom, ali je cijela
nesreća samo u tome što posjeća na
poglavara jedne crkve, a Ljotićevi
pristaše u Trebinju (ima ih 30 i po)
su sve muslimani i pravoslavni, pa
zato izbor može da podbaci.
Inače svi kandidati u dubrovačkom
kotaru učinili su protest protiv Zet-
skog teatra zašto agitira samo za Dr.
Buconića. Oni tu agitaciju vide u to-

  
  
    

Ini godi
udata, drugi put
vcije eljela bi se upoznati radi
udaje s Y jedaia ih rcijanim u. doka-
zano muževnoj sna: i, koji će je moć
povesti barem dva puta na godište

na mali vijađ. Ponude zdmjulnncij

pod , Svakom fedela“.

 

iznajmljuje se stan i
Tznajmljuje se jedna. lijepa soba na
Sruiien i se kap. Niku sa Šipana.

zu

nike

19 NOVEMBRA 1938

Tko je što čitao

,Prijatelji puka“ od
,Banda

Dr. Buconić :
Eschenhacha; Dr. _Šapro :

udara“ kompozicija od Gotovca ; /RZ:

Kako je Boltek.poudao sedam kćeri
iz »Novosti“ : Ugo Kaznačić: ,Vazda
svjež“ od Grienovskog ; JNS : ,Mai-
sko cvijeće“ od Sanina! Roko Miše-
tić: ,Na starom tronu“ od Feralda;
HSS: ,Pod starim krovovima“ od
Đalskoga; Milivoj Sokolović : , Živi
kapitali“ od Kozarca; Skandali i
Glumčić, te Kunjčević i Glavić : ,Nječ-
ni suputnici“ od Mereškovskog : kap.
Baule : ,Narodni poslanik“ od Nušića;;
Miše Bona : ,Dani gnjeva“ od I. G.
Kovačića ; Narod: ,Božanstvena Ko-
medija“ od Dantea: Pero Reljić : ,lli
jesmo ili nijesmo“ od S. Kolara;
Tonći Nardelli : ,Čeznuća i mašta-
nja“ od Arnolda.

Osnovan je u gradu Engleski k'ub
Prošlih je dana osnovan u Dubrov-

niku engleski klub. Klubu će prvu

posjetu učinit lord Runciman.

Madaicki predstavnici
+ Radnički predstavnici u Ouzoru tra-
že da se podpresjednik Čutić makne

= iz ravnetelistva, jer nije radnik. Čudna

je ova tražnja, kad se zna da u nas

— ima ljudi, koji ništa ne rade, a nazi-

vaju se radnicima i to kulturnim“,
»privrednim“, “ ,komunalim“ i »turisti-

_ čkim“ etecetera.
Dragi ređature

Prosti da te 'sekavam, ma ti znaš
đe ja stojim. Toka me učinit svaki dan

150 skalina, a ma da su ti to skalini_

gori nego seke na Porporeli. I jadnik

“ja kurte viste slomio sam se sikuro

već sto puta, ma nikome nije došlo
na pamet da hi načini. Zato te molim
da u moje ime zavapiš tamo đe služi
e da bi se te skaline načinile, pa
ako " ne ivažek. a ti uzmi sobom

sam ti u knjigi piso. Tvoj

 

P-R.E €:

DANAS 2 DINARA
— SUTRA MUKTE

Redacijon na Penaturu

 

 

 

   

Lumer od vota

jednog konsolijera s komune i dođi
mi u vizitu, ma gledaj kad budete ho-
dili nase da mu se popuze noga i
da gruhne, ma nedaj Bože i nogu da
slomije, jer tad će sikuro skalini se
načinit.

Ovo Ti pišem u okazioni jer se je
prošle godine dogodila jedna dizgra-
cija na skalinima što vode na Pile,
da je jedna svojta nekakvoga gospara
s komune popuzla se i tremendo se
zgruhala, pa su se subito skalini na-
činili. Ma perke ja nijesam sin ni-
kakvog gospara molim Te zavapi kako

MATO.

Jedan savremeni diskoras

Kety: (Vodi kučka, prilazi joj opet
jedna sa ,Y“)

Lucy: Ah Kety, kučak mi je bo-
lestan.

Kety: I ja sam očajna.

Lucy: Zašto? Čula sam da ti je
muž na umoru!

Kety: To je :sitnica. Nego i moj je
kučak strašan. Ništa ne jede.

Lucy: Zar je tako bolestan ?

Kety: Jest, više ga ne hranim ni
pršutom. Veterinar mi je savjetao da
sa njim idem na kliniku. u Pariz.

Lucy: A muž?

Kety: Njemu se neće ništa dogo-

diti. Najviše da umre. To se da pre-

žalit. Ali kučka moga Fifa.

Lucy: U inostranstvo radi kučka
s krizom ?

Kety: Moram zbog psa. lstina i
muž bi mi morao negdje na opora-
vak, ali takav luksus na krizi ne
mogu dozvoliti.

Lucy: Vjerujem ti. A znaš li tko
danas najbolje žive ?

Kety: Tko?

Lucy: Kučki..... kučki.....

 

 

kt

= Kolićev
— Vermouitth je najbolji

MOO 0 br /06. NAUČNA BIBLIOTEKA, DUROMNIK č 8