Odgonetka

Do četrnajeste izlazio

Do osamnajeste spavao

Tad se probudio

Skoro u pisanju poludio

Naklada je trista komada

I to se ne prodava — već regalava
Bunca i piše svega i svašta

Narod mu ipak to oprašta

Cena je jedan dinar za svet

Mirita ga uzet vredi i za klozet!

TELEGRAMI

ex-športašu tonću
bolje vam je da ste ostali športaš n
ego da ste upali u jezero
tajnik pero
banu-zvonimiru
sjedi na moj stočić ja ću na jedan
od ovijeh odi stop miritaš još i više
tvoj buco

vijećniku trgovcu mesa tomu
arivat ćeš na brgat ma ćeš prije se
nać opet u gradu nego na brgatu
devet nadramijića

dru zenzu
sikuro nije bilo ferovie za poć u beč
na jedanajestog dečembra
lapađani

ugu kazna čiću
lako je sad isprsavat se ma đe si bio
hijadudevetstotridesetipete na petog
mađa frano janjetina

meštru anđelu jadran
čestitam na prvom votavanju u životu
ban karmenski

personalu narodne banke
čestitam i zahvaljujem najlepše na
vernosti jedanaestog decembra
sekretar protić
dru inji i dru stijepu
nije vam potrebito režati jedan na
drugoga stop opet je šef dr marko
ouzor zagreb

MALI OGLASI

Afitavam po vile u sv. Jakovu.
major Nino
Tražimo nove plivače, jer su nam
stari pošli u skijaše Jug
Afitavamo po sale. Sokol
Kupujem diplomu narod. poslanika.
Predstavnik 148 glasa
Prodavam 2 crna kučića, perke ih
više ne mogu hranit. kap. Šapro
Atitavamo tavolin u desnom kan-
tunu kafe pri ulazu, perke nam je dr
Karlo otkazo. Gradska Ana

s
JK

."

#

INVITAVAN na večeru od mladi-
jeh jagnjića što sam ih redito Đustu
sve bunkuloviće kao gospare Pina,
Dra lnju, Dorđa itd. Dobro su se
ugojili i pomogli, te više ne spadaju
pod paragraf 3 zabrane o uništava-
nju rasploda stoke. Dr Ertl

Dri ĐURO i ANTE USTRESLI SE.
Prošlijeh dana dogodila se je dizgra-
cija članuvima i prijateljima Orjena,
Neki su zalutali, a neki provali vući
maratonsku prugu na 5000 m pa se
smrznuli. To muči soćetat društva.
Stega su zaključili na zadnjoj seduti
evo ovo: Dr. Đuro ide na Jahorinu
da konstata na koliko stepeni zime
može se smrznut jedan dio tijela. —
Dr Ante vraća se na Orjen da po-
tegne stazu koja će se spajati sa
Porporelom te je produžit na Danče.
— Meštar Miho ostaje pri kopanju
Moćinske špilje u potrazi za zlatnim
rudnikom. — Gđe Orlić, Brbora, i
Baldo gledat će srad sa Srđa uz reku-
peravanje kod Luka. — Papa fatiga
rašteladu za određeno mjesto skija-
nja na Orjenu, koje će se zagradit
da se opet ne dogodi dizgracija.

NIKIĆ i FESTANJULI. — Što ti
je Nikiću, što si smlednio?

— Pa kako nećeš, znaš i sam da
motori ne rade, oni leri digli mi čes-
titke foja za Božića, lotarije više ne-
ma, ćeraju me financi perke da im
porez ne plaćam, a sad ni festanjula
više nema. — Nema ti druge, nego
ono što sam vazda uz solde u špagu
u pazaru govorio, da se sad ostvari:
»Pušti me umrijet“, pa neka vazda
gladni Vlaho zaradi, jer daje ne mogu.

Nova stanica

Izgleda, da se napokon nalazimo
pred ostvarenjem nove monumentalne
stanice, koja će biti dosljedno sagra-
đena u balkansko - orientalnom stilu.
Da se strancima (tu će naime paro-
brodi pristajati, kako bi stranci imali
direktnu vezu sa Sarajevom bez da
se u Dubrovniku zaustavljaju) stvori
što veća iluzija o zapadno-evropskoj
pripadnosti, pred stanicom će biti po-
stavljena jedna stalna ciganska kapela.

A propos, saznajemo, da blagohotni
pristanak uglednog gospara za ug-
ledno mjesto nema nikakove veze sa
ovom gradnjom, a najmanje pak sa
dobrim poslom, koji bi od ove gradnje
imali neki naši hoteli. Poznavajući
gospara, kojemu je bene publicum
prima lex, mi u to nismo nikada ni
sumnjali.

Gružani slave...

Cim se je ovdje pročulo, da bi
gospar Tomo, kao najuglednija lič-
nost u Dubrovniku imao zauzeti sto-
čić Gondole, Pugliesi-a, Čingrije i
plejade drugih velikih gospara, odmah
se je sastao skup najuglednijih Gru-
žana pod predsjedanjem g. diretura
Grand Hotela. Na ovom sastanku is-
ticana je radost Gružana, jer je u
Gružu gospar Tomo i te kako poznat
radi svog karitativnog i kulturnog
rada. Deputacija, koja će gospara
Toma pozdraviti u ime Gružana, sa-
stavljena je od gg. Zec, Rusko i Ses-
sa. Stanari jednog velikog kompleksa
kuća održali su još posebni sastanak,
na kom je odlučeno, da se imaju
spontano okititi domovi u čast veli-
kog dobročinitelja.

Kada su to rekli Luju sa Smoko-
pijeva, uzdahnuo je: ,O tempora,
omorešG . ti

Nuti, gosparu Lujo, to iz Vas go-
vori samo invidija i malicija.

Petar Kulušić

Parna pekarna — kolonijal
Dubrovnik — Čingrijina ulica

Daljnje uljepšavanje Gruža
Barus nabavlja nekoliko novih
mauna. Ragusea je na to obećala,
da će o svom trošku podići divan
javni park na kojem danas drži skla-
dište ugljena. Ugledali se i drugi!

Nove knjige

Vernazza: ,Storija festanjula“

R. Bracanović: ,Pad Schuscniga“

J. Perović: ,Uspon i pad u životu“

Kap. Baule: ,Značenje mog do-
laska u Dubrovnik“

N. Šutić: ,Politička načela oca i
sina“

M. Ercegović: ,Dioba u dvoje“

 

Braća Zlošilo

Trgovina rukotvorina — Dubrovnik
Veliki i stalni izbor raznovrsnih tkanina

 

 

Antun Poković

Dubrovnik

ŽITARICE — MASLINOVO ULJE
BUHAČ i ostalo ljekovito bilje. —

 

ot