Gospar debeli, koji najmanje sliči karne-
valu: manje nego gospar Vlaho s bradom a la
Sv. Nikola, vaskolik se užego (on se još užiže)
i con grau callore spjego mi, da u Dubrovniku
»nit' ima nit' može da bude“ onakijeh Karne-
vala, kakvijem se on arajdavo u Bari za brije-
mežod gvere — u kafi ,,Risorgimento“. ,Kod
nas, završio je, jedva bi se mogao naći jedan
jedini onakav...“ Koji? — zapito sam. ,No,
koji, koji “ — uznervo se naš Jovica — ,,pa
domislite se sami...“ Gospar Jovica skroman,
neće da imponjava svojijem znanjem.

Dotur Božo umiješo se i on i do mi je u
dvije riječi, la sintesi od Karnevala: ,,Karnevo“.
Spjego mi je: ,to vam je kako kad bi se neko
obuko od popa (stavio mantiju, crevjice, fašu,
data occasione, anteriju e tutti gli altri attrezzi)
— a ne bi bio pop !** — Diiffatti, nazad desetak
godišta viđo. se, neko brijeme, jedan taki i u
nas u gradu...

Nego da se vratim na ono, što sam bio
započeo. Karnevo je svaki oni, koji čini stvari,
što za njega nijesu, oli koji se imađinava da je
nešto što nije, a takijeh je krcat Dubrovnik.

počne mislit da je Pašić, oliti kad se žaba stane
iludavat da je konj.

PREDAVANJE Iz

(Posvećeno Pododboru M. H. u Dubrovniku)
1. Glozel

Nazad deset - dvanaes godišta sva se Franča
smijala. Bio tamo u nekomu selu Glozel jedan
mladić što je imo peć od kupa i matuna (ope-
ka); pa se vragoljan dogovorio s nekoliko pri-
jatelja i umjesili nekoliko ploča od gnjile, ure-
zali lijepo u njih nekakve ,misterioze“ senje:
pletenice, križiće i štapiće, anche jednu hobot-
nicu s raširenijem trakovima ; onda sve to do-
bro ispekli u fornu, zakopali, puštili da neko
brijeme poleži u zemlji pa jednoga dana pro-
našli ,predhistorijske ploče“ i javili u foje. Sle-
ćeli se u Glozel šjencijati sa svijeh strana svi-
jeta, te kopaj, prikopavaj, gonetaj: ,prama naj-
modernijim znanstvenim kriterijama i metodama“.
U hobotnici pronašli ,simbol sunca“, e cosi a-
vanti, dokle na ultimatu nije pazar izišo na vi-
đelo i Frančezi da popucaju od smijeha. Danas

RBA: =

 

 

 

 

Karnevo si ,,tra le altre“ kada prstom upi-
reš u roščiće svoga brata, iako mu se može bit
jedva razabiru ispod klobuka, a tvoje rožine
paraju oblake. Ovakijeh sikuro nema u Dub-
rovniku!!! Karnevo je čovjek koji misli da mu
je ,rastava“ skinula roge s glave. Onu spećialu
vrstu roga ni smrt ti ne može da skine. Naj-
gori si Karnevo pak onda, kad ti vaskolik Du-
brovnik vidi roge a ti ih ni u zrcalu ne vidiš...

Imo bi vam još toliko toga nadrobit ko je
sve Karnevo, a ko nije, ma neću da se na ul-
timatu vrag ne dogodi. Samo ću vam rijet ovo:
Karnevo se valja rodit. Ako ti je u krvi u ,,ra-
si“ da budeš Karnevo ništa te od tega ne će
liberat.

Znate li onega nekoga gospara u Dubrov-
niku: onega debeloga, malo pasanog u godišti-
ma, što je bio Srb, pa Hrvat, pa Jugoslomjeni,
pa na ultimatu sve troje zajedno, a bio je i
,zemljoradnik“ i ,radićevac“ ećetera... Svi ga
poznate. Ko ga ne bi pozno! — E pa recite
pravo: Štogod je izblutio i ispiso, štogod je
započeo, je li mu ko kadgod uzeo sul serio ?
Niko! Eto to je kad se rodiš karnevo. | što se
više mučiš da ne izgledaš kako Karnevo to
gori Karnevo izlaziš.

To je prava slika Karnevali
a ako nije, reći će vam, naša Vilma stara.

ARKEOLOĐIJE

u Franči, kad se pronese glas da je otkriven
kakav novi i ,znameniti“ greb oliti koji drugi
monumenat od storije, pitaju subito: Je li to
monumenat a la Glozel ?

2. Hegćsippe Morreau

Malo prije gvere, sastalo se u Pariđu neko-
liko mladijeh đornalista a la Peko, Vukić, Bu-
rina i Kolumbo pa razglasili priko štampe da
se je — kako bi se to danas reklo — .obra-
zovao odbor za podignuće spomenika zname-_
nitom kulturnom radniku Hegćsippe-u Morreau,
koji, nota bene, nije nikad ezistijo. Iznijeli su
semplićimente jedno ime i razglasili. Još su
poslali invite najviđenijim ljudima u Franči, da
bi ,uzeli učešća u akciji oko podizanja spome-
nika narodnom velikanu“. I da vidite čuda ! Sa
svijeh strana Franče primljeni su najlaskaviji
odgovori. U tezijem odgovorima spominjalo se
čak i ulomke iz libara i artikula tega H. Mor-