2

ka freško čejade može samo izgubit.
Ivo od kafe, Mirko, Ante vinar, mali Pa-
pa i još nekakvi kojunjavaju Pera kan-
didata i još vazda činu kalkule kako će
Mita Smederevac arivat posta »vođa«
ne samo od svoga partita nego i naro-
da. Speranca, junaci, samo vi tako kon-
iinuajte radit isprid kafetarije za narod
pa će on sikuro bit s vamal S Posata
se kalava Kosto konservatur i vodi ku-
čku koja.se zove Đina u pratnji Đina
poete. Ke beleca: Đina i Đino. Pitan
Kostu kako stoju miri od grada i »grad-
ske znamenitosti« a on kaže da više
ništa nezna, od kad uresno povjeren-
stvo i gracki tehnički osjek imbeliškava
grad po odavna izrađenom regulacijom
planu.

Montala san priko mosta u grad u
perikuli da mi one boče ispod volta od
vrata ne doletu na glavu. Vidin intjeri
grad imbandjeran. Mislim da je neka
festa. Spjegava mi Tonko Kurajica da
to nijesu bandjere nego da su neki bu-
tigjeri objesili po kantunima od kuće
neke repe, sotokotule i faculete za da
mogu prodat forestijem »narodne noš-
nje«. Vidi ti lijepe užance. Ako ovako
podura finut će da će Bata objesit is-
prid vrata crevlje, bječve i gome od auto:
mobila, Krilić i Bogdan zveljarine, bar-
bijeri peruke, trgovci delikateca sala-
me i mortadele a spićeri irigatore i dru-
ge »gumene predmete« Stradun će pa-
rat kakva ulica u Kini oli Gentu. Kroz
ulicu pokonjega gospara Pera traver-
sala san u ulicu od bačvara za viđe
kako stoju naši dubrovački »vlaškouli-
čanci«. Vidin Krista Šunju kako ulazi i
jedan veliki i duboki portun. Znam da
on voli sve što je veliko i duboko, ma
za doznat što je tu uletim i ja za njim i
ferman se isprid vrata. Na tabeli piše
da je tu redacijon »Dubrovnika«. Unu-
tra čujem lomljavu makina. Povirim i u-
gledam imenso makinarijo na rotu što
se zove »rotacija«, koju su oni od »Du-
brovnika« dobili na račun reparacija
za učinjene im nepravde za brijeme
gvere, kad su oni teribilo stradali i vi-
še hi je od tri dijela pokrepalo. U re-
dacijoni gorika komponjavaju u četvo-
ricu jedan članak za foi, koji bi imo iza-
zvat furora ne samo u gradu nego i svi-
jetu. Artikuo nosi naslov: »Sudbina Če-
hoslovačke i hrvatsko pitanje s obzirom
na _ ekstrateritorijalnost = Dubrovnika«.
Kristo nikako ne može da se složi s
opinioni Boža Štajerca ima li se kod
riješavanja »našeg unutarnjeg državnog
problema« uzet u obzir i položaj Srba
— katolika, koji pretežno gravitiraju na
— izumiranje. Priko Poljane san devija-
la prema komuni. Prije nego san se de-
ćidala uljesti unutra dobro san se pro-
mislila, a kad san se dećidala prikrstila
san se tri puta i tri put pljunula za sre-
ću.

Majko moja mila, kakva me tokala.
Nijesan alavija ni pomolila s glavon u

»METLA«

prvi pjan a đa nie nešto teribilo lupnu-
lo i zamantralo, da san deboto pala v
zvenimenat. V. D. Dotur Buco, kojeg:san
intrala na koriduru i zapitala kaka 'sto-
ji kriza komunala, i kome će bit — ba-
reta rosa, a komu m... grosa, hrdnuo
me s peču libra tako po feralu, da san
pribrojila sve zvijezde pa i one što ne
ezistu u libru od astronomije. To teško,
teribilo teško libro u Bucovom ruci bio
je zakon o »gradskim opštinama« ko-
jega sotopodestato studija na svu pri-
šu. Mali Nino vas zalizan, gaća atela-
nije odizada, me mrcu rekupero i spje-
go mi da je najbolje: vratit mi se nase;

perke da je situacijon u komuni piu ke:

teribile. Nije mi vrag do mira perke san
ćela povirit i mrcu dalje. A kad san u
mojom kočuteci se azardala zapitat i-
ma li sperance Buco da će posta sena-
tur uhitio me'neko (neznan više ko) za
ovo moga tankoga štapa i zavitjo me
niza skale da san oćutila svaki skalin.
Čula san kako Buco odizgo još zam-
nom viče:

— Još mi i to treba. Dohodi mi met-
la nekakva za pomesti komunu. Nedan,
nedan, nedan,.... neka me gonu ma ne-
ću odovle... briga mene za neku većinu
i neku manjinu i nekakvo vijeće, tele:
grafe, žalbe i ostale savremene buda-
laštine, koje: su izmislili oni od opozici-
je da mogu drugome: zagorčat život.

Da mi se nebi dogodilo da me još ko
ovako insolenta i drica ovo mojijeh sta-
rijeh kosturina uzela san autotaksi i na-
redila neka me vodi u ošpedo, za da
mi tamo stavu panaćelu na prisvijetlu,
koju san odrla na komunalnoj skalina-
ti.

Inkontravan na prvijem skalinama od
ošpedala- diretura- i svu čejad od di-
recijoni. Netko me uhitio za štap misli-
la san da ću finut u operacionsali đe
će me iskomardat na pravdi Boga ve-
likoga. -

— Ako ste došli odika nešto pomesti
prem je docna, avizavamo vas da je
odika odamna đa sve pometeno. Spe-
ćale metle su odika godištima mele i
pomele sve ono što se kroz šest dece-
nija nakupilo dobroga i lijepoga i sad
smo finuli da nemamo ni čavla u miru.

— Ma dajte mi, molin vas, almeno
štogoć za rikuperat se, pritukli su me
oni od komuni.

— Za rikuperat se? Jesi Da ima što
U naske za rekuperat najprije bismo se
mi rekuperali. A vidiš da nam više nema
salvamenta.

-— Da nije po vragu dubrovačka, u kam
se uprla?

— Nije dubrovačka nego cetinjska,
a to ti je altroke gore.

— Ma dajte mi almeno unču ulja od
rićine.

— Ako te volja. možemo ti dati spe-
ćali purganat koji se zove »budžetska
prinadležnost« a ulja od ričine nema u

KO IMA KOGA ZA ČUVARA

Buco — Banića

Miho Kisić — Garu

Ruđero — Milana knjižara
lvo Rusko — Ljubomira
Pero Šapro — Đina od mužike
Mato Vivoević — Miha knjižara
Rusko — Uga Kaznačića
Jovo knjižar — kap. Filipa
Skandali — Glunčića
Kunčević — Glavića

Pero Perić — živinara Ertla
Dum Jero — Kukurela
Frano Raše — Zelinku

Rina — Tonka

Dr. Bučić — Vrutickoga
Mladen — Fora

For — Mladena

Vilma — Giusta i Uga
Skaramuća — Bošnjakovića
Ledić — Dolfusa

Frano Dabrović — Ribca
Sudija i Baljikas — Mariju

 

DRAŽBENI OGLAS i

Pošto se mnogi građani nijesu vla-
dali po onoj »Daj caru. carevo, a Bogu
božje«, to će ovih dana porezni ured
iznijet na javnu držbu slijedeće zaplje-
njene predmete:

junaštvo — Malog Nina

vagidjanje — Iva Peka

čojstvo — poreznika

uniforme četnika — Porto-Lana

predavanja — Narodne žen. zadruge

gotov novac — Goška i Građanskog
veloćitad — Dubr. tramvaja
parničke spise — Jaše

nožice — državnog odvjetnika

firerstvo — one
subvencijon — »Dubrovnika«
modernu reklamu — »Dalmatinskog«
strankinju — Đusta
kamenice — Paska Kapljice
uložne knjižice — Prve hrvatske
dolarske čekove — Crne burze
pilike i kržine — redacioni »Starog
Drubrovčanina«.
SORA EROVANA EA DADA NME AGA AAREITANANIM SNESE I
VLADIMIR BRDIČKA
trgovina cipela
Ul. Kr. Marije
IZOEANANARIAEE ARA ANNAN AAE NERIALIZNNNA HRANE:

naske. Bolesnici ga kupuju u gradu u
spićariji.

— Dajte mi almeno piat juhe.

— To možemo.

I dali su mi pjat juhe. Ta je juha po-
rala da je učinjena od čavala.

E ova me digla. Pobjegla san daleko,
daleko, daleko kraj mora
tamo je selo moje, tamo je ljubav moja.

Ne ostaje mi drugo nego se utopit.

Saluti vaša:
Metla