< |PLITIGA

_SKIEIEAINE NEOVANNI NI JR Me ZA PM A

    
  
  
 

Prec:

2

Dinara

 

 

 

 

 

 

Dragi moji političari!

Jedanput su pitali ciganina »U što
vjeruješ, cigo?%« — U pliticu i to kad je
punal — odgovori ciganin. A naš reda
tur zapito ovezijeh dana jednog pra
vog starog Dubrovčanina:

— Zašto ste, gosparu, kambijali reli--

đijon: sporadi ženice oliti sporadi pliti-
ce? — Pa — odgovorio je — i sporadi
prvoga i sporadi drugoga. Naiprije san
otenjo puno pliticu, pa san na_ pliticu
primamio ženicu. Je li dobro?

Altrokel Nezna se što jače priteže.
Osvem tega ove dvije stvari, ženica |
plitica, nekako spadaju zajedno. Komu
imponiava .ono prvo (plitica), imponja-
va mu i ono drugo [ženica]. Eto per
ezempio odika u naske u Dubrovniku
koliko ih je — osim fratara | popova —
ci da se mogu proć brez tezijeh stvari?
Fratri i popovi?! Istina, nazud nekoliko
godišta, su pravrata«, dogodilo se |
U Dubrovniku nekoliko ećecijonalih cr-
kovnijeh kaza: svuko se jedan predi-
katur iz Rozarija, jedan fratar spićar iz
Male Braće, dva+ri paroka iz okolice,
pa na ultimatu i isti sekretar od bisku-
pa. Svi su se svukli i svi se poženili. A
iedan je divento i konsuo. Vidi se dun-
kve što ih je. primamilo. Ma to su, re-
petiškavamo, ećecionali kazali i to su
sve bile »posljedice rata«. Kazali u
njegovu »Čosu» iznio je — kako se pri-
povijeda — nekoliko starijeh pikantijeh
kaza: tra il reverendo clero raguseo (za-

to manuskript od »Ćosa« eterno čami

in cassa forte), ali od kada nam je go-
spar K. St. pasanog ljeta u +Narodnom
Svijesti« onako prećizo »dokazo«, da
je Dum Paše uio lud, suvišno je da se i
dalje okupavamo oko »Ćose« i njego-
vih pikanterija.

Neao puštimo sad žene a prihitimo
se plitice i to političke plitice — »de la
pinjata politika« kako bi se reklo po
dubrovačku narodnu.

Spominjete li se onega ezemplaroga
slučaja iz biblije kad je Esav Jakovu
prodo prvenstvo za pliticu crljene leće
iz Eđipta. Od onda igra plitica veliku
partu u politici, kvazi bi se moglo rijet
da su plitica i politika sinonimi. Poslali
smo juče našega reportera u vizite po
gradu s komandom da: »intervjuiše« —

: 6. 48%

kako se to sad kaže — čejad što se po:
dublje razumiju u relacioni između pu-
litike i plitice, pa da nam referiška što
čuje i vidi. Ma kako je naš reporter buz-
do, najviši buzdo muđu svijem dubrova-
čkim reporterima osim Jaše, koji ne
hoće znat za partu plitice u politici, pa
namiesto da pođe među one prve, on
ti zapo baš među one naše  gospare,
kojijem politika nikad nije bila plitica,
ni plitica politika. Promislite samo! Nai-
prije se našo u oficiju bivšeg »Pretsjed-
nika gradskog poglavarstva«.

— Buon giorno, signor presidente del-
la pretura urbanal — počeo je tovar-
reporter.

— Mogli ste rijet semplićemente »Po-
desta« — njemu će bivši (a može biti i
budući).

— Dunkve, molin Vas, — proslijedio
je reporter —- molin Vas, da bi ste ima-
i dobrotu spjegat mi, koji je bio Vaš
princip fondamentale kako  presidenta
gradskog poglavarstva oliti, kako se Vi
volite zvat, gradonačelnika?

— Plitica — osijeće bivši — plitica!
E pa dal A ma ne trata se odika od mo-
je personale plitice. Ona nije ni prije
bila prazna. Difati, što je punija to bo-
lje, ali meni je na srcu ležala —  na-
rodna plitica, plitica maloga čovjeka;
ona da bude puna. Obliti privatorum
publica curate!

Risposta dunkve kjara ko zlato.

Reporter je dinova nabando na kri-
vi indiric. Pošo je u gospara »vršioca
dužnosti«.

— Koje Vas načelo rukovodi, gosn
»vršioče«?

— Plitical

— Kako, molim?

— Nu, pa da: plitica, sahan, činija,
zdela, kako hoćete. Razni  nazivi-stvar

ista. Kad se nekomu kaže da je »liži-
sahan«, »tavoliz«, »koritaš« oliti »lam-
beccapiatini« to van je na ultimatu sve
isto. Nego meni -—- nastavio je  gosn
»vršioc dužnosti« svoj nažalost kratak
monolog — meni nije do moje »sop-
stvene« plitice, nego do plitice mojijeh
političkijeh istomišljenika, kojijeh, kako
znate, ima u samome gradu oko dva-
desti tisuća. | vidite kad sam kako Sto:
jadinovićev kandidat obilazio pred iz-

. > + . I
KA, DUBROVNIK “

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
i

č
NAUCNA BIBLIOTE

bore po našijem selima (a nijesam da-
leko izlazio) đegod sam došo prezento
sam jerezovcima — pliticu pršuta. To
je bio kako neki simbol moga progra-
ma. Jerezovaca je bilu svukud dosta
da se najedu, a malo da me izaberu i
tako od plitice pršuta nikakve koristi
za me. A ma što ćete, valja se sakrifi-
kavat!

Od visokijeh političara
s kojijem, kako vidite, nije imo sreće,
odriljo je naš reporter dalje, ali niđe
nije našo koga, što bi mu spjego kiaro
relacijon izmedju plitice i politike. Je-
dan gospar Srb-katolik, rekao mu je,
da ie on svoju pliticu tako dobro napu-
nio, jedanput za vazda, da će iz nje
moć od abudance jesti i njegovi unuci
i praunuci. Zapitan kad je to bilo spie-
go je a discrezione i sotto condizione
da stvar nikako ne dohodi. u. štampu.
De resto o temu: se đa pisalo u fojima.

Drugi jedan gospar reko je da se on
partitima ne bavi, a da plitica bude pu-
na o temu da se: mislu. njegove dvije
čerćice: obadvije škrivanice na mjesti-
ma, đe kad je mala dobra i poslušna,
a uz to zna šućet — plitica je do vrha
puna.

— Bože zdravlje mojijem ćerima —
uzdaho je gospar pape vas kontent —
pa meni neće nikad uzmanikat u plitici.

Treći je odgovorio da je plitica žen-
ski poso i stega da je on punjenje pli-
tice povjerio svojoj lijepoj ženici, pa da
je za to nikad ne prikara, ako se ona
malo dulje ferma, recimo na peskariji
oli đe drugovđe, samo neka se u pliii-
ci nađe dobrijeh bokuna. Ako gospođa
u veče doma ostavi punu pliticu a ona
izađe na Gradac oli s autom do Trebi-
nja i vrati se u svanuće, gospar umije
večerat i sam a i leć sam. Što mu pre-
ma. Plitica je plitica. a što. se tiče dru-
gijeh stvari i mužu će in onji kazo što-
goć ostat. Njegove mu dirite niko ne
diže.

Srio je naš reporter i jednoga što po
intjeri dan leti po aradu ko saeta, koji
nema posla da se kaže da je »poso«,
perke niti piše, niti kopa, nego mu se
cijela arta sastoji u temu da zna. sve,
da vidi sve i da je potreban za sve. S
njime je. diskoras bio još kjar.

— Što.se mene trata. indiferento mi je
ko će đe pobijedit. In onji kazo ja doho-
dim u operu. Ako je komu došlo tije

ne-pliticaša,

t

= /0$