Mogli bi nas, ako proslijedimo ubrojit među framasune, oli što je periku-
lozije, među komuniste... Pop je vazda perikuloz, protivnik, pa još ako je
pop oriđino i to još dubrovački... Ne će te svi vragovi od njega liberat.
Zato pamet u glavu i jezik za zube.

Stari oriđinali, kako de resto i novi, imali su svaki oriđinalo ,polje
rada“. Pokonji Lalić bavio se piturom, konte Ivo literaturom ; on je umio
tako lijepo kopijavat na naški: Materlincka, Rodenbacha, D' Annunzia,
Ibsena, Sem Benelli-a i druge još, da svijem onezijem, a tezijeh je u nas
dosta, koji se intendu od literalure, koliko tovar od kantara, para im se
da ono nijesu ni tuđe kopije ni paljetkovanja, ni komplikacijoni, nego
opere oriđinali.

Konte Lujo proslavio se kako najviši ,žicar“ između svijeh prošlijeh
i sadašnjijeh dubrovačkijeh oriđinala. Istuko je žicu po Cetinju, Biogradu,
Sotiji, Pariđu, Zagrebu i ko bi sve nabrojio đe još.

Ako je pak istina ono što je napiso veliki inglezi filozof Carlyle, da
se u storiji od svijeta niko nema kontat za ništa osvem jedne duzine lju-
di, a kada s druge bande uzmemo u konsideracion, da čelebri ljudi nijesu
drugo nego oriđinali, izlazi kjaro, da sve što ima veliko i dobro na zemlji
— potječe od oriđinala. Ova istina vaja i za naš Dubrovnik.

Nekoliko ezempija: starijeh i novijeh, mrtvijeh i živijeh.

Eto, na priliku, jedan Medo Pucić. Kud ćete boljega ezemplara od
dubrovačkoga oriđinala, negoli što je bio pokonji ,konte de Zagorje“.
Ovi je bio viši oriđino od ,knezova užičkijeh“. Najprije došo je na jednu
veramente oriđinalu ideju, da učini malo komedije od svojega imena, on
je ime Orsat semplićimente ,ponašio“ u ,Medo“. To vam je isto, kako,

da, recimo, ime Petar pretvorite u Kamenko, oli svetu Ursulu (prosti nam
Bože) u sveta Mađedica, oli (po srpski) sv. Mečka.

Pa nije samo tu jedinu karikaturu od sebe u?'inio pokonji Medo.
Kad su ga bili uzeli u Biograd, da edukava mladoga kneza Milana Obre-
novića, tako ga je lijepo edukavo, da je ondašnji Namjesnik, glasoviti
Garašanin kvalifiko gospara Meda: ,ovaj je Dubrovčanin nula potpuna“.

Vlaho Slijepi, Niko Karolina, Tomo iz Sumratina, Mato Jarac, Antun
Dobrić i Zano Sette.... dosta su se esponjavali ,u javnosti“. Pokonji Tomo
da je poživio, bio bi možebit i sad i on prišo u brajstvo ,noge od kokoši“
i bio bi per pedes apostolorum učinio pelegrinađ od Dubrovnika do Cačka.
Ali ako na to nije dospio on, dospio je oni gospar, koji danas u Dubrov-

niku denjamente i condiritto reprezentava pokonjega Toma i njegove na-
cijonalne ideale. Svi znate ko je to.....

Što se pak tiče današnjijeh ,savremenijeh“ dubrovačkijeh oriđinala,
kojijeh ima, kako i starijeh, intjera plejada, od njihovijem idejama, od
njihovu ,javnom radu“ spečalmente : ,nacijonalno- političkomu“ i to ,znan-
stveno - literarnom“, nemožeš sve donijet u jednom foju. Zato ćemo, što
je moguće kraće, pružit ovdik njihovu ,opštu karikaturu“.

Pokonji oriđinali bili su na glasu radi njihovih kolenada, sadašnji pak
namjesto kolenada, kompanjavaju ,PROGLASE“. pa ih izlijepu po gradu
— da se svijet ruga i smije.

U politici novi su pravi, autentični eredi od starijeh. Tomo iz Sumra-
tina bio je ideolog duhovni otac našega Lambra Šunje i njihove klike.

\deje Toma iz Sumratina i danas inspiravaju pisanje ,Dubrovnika“.
Dotur Lenzo eredito je ideje pok. Antuna Dobrića. ,Narodna Svijest“
propagava ideje pokonjega Iva Saroketti. Za rijet pravo : i Antun Dobrić,
Vlaho slijepi i pokonji Saroketti bili su preteća ,Hrv. pučke stranke“ u
našem gradu. Pokonji Mato , Jarac“ bio je pravaš dušom i tijelom, pravi
ratoborni ,stekliš“. Špazi su mu vazda bili puni kamenja, a votavo je:
nigda za dum Juru Biankinija, vazda za dum Antuna Liepopili. Niko Ka-
rolina bio je jugoslavenske orijentacije ,slavo-serbo“ i poštovalac biskupa
Strosmajera, perche se je on jako intereso za dubrovačke oriđinale, ko
oriđino! — Sve govoru da stari dubrovački oriđinali izumiru, a mi pak
vidimo da duh dubrovačkijeh oriđinala — a to je oni pravi dubrovački
duh — nikad ne izumire: jedni oriđinali rađaju druge !

 

Parna pekarna — Kolonijal

Baldo Crnjak — Gruž

 

Konavoska krčma

Arkulić Pero

 

Novo-otvorena postolarska radnja

N. Di Ceglie — Gundulićev trg

 

Delikates — Kolonijal
J. S. Maglajlija

 

Staklarija i porculan
A. Miotto Dubrovnik, Kr. Marije

 

Milan Čapin — Dubrovnik
manufaktura Kr. Marije

 

Najbolja odijela dobijete kod

»Tivar“ — Dubrovnik

 

ISKORISTITE JOŠ KRATKO VRIJEME
DOK SMO U DUBROVNIKU

»LAFAJET“

 

Posjetite frizerski salon

Niko Mašić

 

MODA ZA DAME kod
Kulišić Margit

 

Brijački salon

Pavo Vlahutin

 

Brijačko frizerska radnja

Grabovac Martin kod Oficir. Doma

 

Nosite DONATOVU cipelu
na _._O.. a. hl i o ka aii aš

Salon ,,Paris“

trajna ondulacija

 

Krčma

Cvjetković Đuro, Ispod Jezuvita

 

Manufakturna radnja

Zuzerina ulica

 

Manufakturna radnja

Moric Ferera — Dubrovnik

 

GVOŽGJARA
Mirko M. Zec — Dubrovnik