OTOK NEESON o oma

   

DUBROVNIK
o

USKRSENJU
1940

 

PINJATA

FOJ OD PAZARA

2

PREC
2
DINARA

 

 

 

 

 

DOBROVOLJCI ZA U SOLDATE
#Gospar Ulaga s komune jučer je bio
neobično“ iznenađen. Pod vodstvom g.
Pera Guske došla je jedna grupa naših
gospara, koja je sa sobom nosila ne-
kakve plakete. Na upit što su došli, oni
su izjavili da su se došli prijavit kao do-
brovoljci u rezervu. Sa gosparom Perom
su bili Frano Jančić, Karlo Banac, Pero
Šapro, Pepo Lovrić, Tomo Glavić, Jozo
šikić, Matija Vidoević, Jako Triva, Špiro
Savin, Pasko Kolić, Marko Rusko i još
neki. Nažalost im se za sada nije moglo
udovoljiti, ali će bit pozvani naknadno,
osim onih, koji možda malo pođu van
zemlje da se odmore (a ne da ih ne zo-
vu kako neki lažni jezici govore. Op.
slagara).

JELI NAŠ LIJEPI LUKO BEZ SRCA

Neki dan stoji Anka s Lukom pred Ce-
lom i gleda Tonću kako u karetini karo-
ca dijete. Anka će tada Luku sa dubo-
kim uzdahom:
: — Luko moi, kad ću i ja imati
dijete i karijolu?

ZAŠTO JE SRPSKA MUŽIKA- UDARALA
NA ČETIRI MARCA
U nedjelju na tri marca udarala je
Gundulićeva mužika, radi Papina dana.
Sutradan u večer imala je konćerat sr-
oska mužika.
— Zašto ovo udara, pita jedan pred
komunom. Jeli ovo radi Papina dana.
— Nije nego radi sovencijoni, koja je
za marač arivala baš ono jutro.

moje

 

IDE MANJI KONSUM

Udruženje ugostitelja dalo je statisti-
ku popita vina kroz pasanu setemanu.
Konstatovano je da je konsum pao, jer-
bo ie Mario u bolnici a Aklić u tamnici.

IKO GA JE ZAKIDIVO

 

Sinjorine Nada, Nela, Marija, Dragi-
ca i Nevenka javile su nam da one nije-
su one maškare što su zakidivale vele-
časnog Tumbasa na ultimi dan od Kar-
nevola, jer one taj dan nijesu bile u do-
minalu.

DRAGICA DEMANTIRA
Dragica nam je rekla da nije istina da
ona vagidja Đusta. To rado donosimo.

bb: 168

DA DOĐE | MUSOLINI PO BI U
DUBROVNIK.

Pasane setemane, kad je po oni ve-
liki snijeg razgovaraju neki gospi.:i u
Kafi komunaloj o izmjeni na stolici du-
brovačkih biskupa.

— »Lako je biskupe minjat« jedan će!
»Ali neka prova kalat recimo Hitlera,
Musolina, Staljina oli Čemberlena. To
je nemogućel«

— MNemoguće? — uzviknuo je jedan
drugi gospar. Neka samo eni provaju
doć za biskupa u Dubrovnik, pa ako se
arma sva popovska opozicija slomit će
mu vrat za 24 ure.

VELIKI USPJEH »PJESME VJETRU«

Kino u teatru davalo je nedavno. je-
dan lijepi komad, koji je dobro rebuško.
Bio je to film »Pjesma vjetru«. Kad su
pitali Šenti i Mila zašto je ovako kino
puno, oni su odgovorili: :

— Oli ne vidiš da u kinu svugdje pu-
še. Eto ti najljepše pjesme vjetru.

TRGOVINA SA ABESINSKIM
ZVIJEZDAMA

U Pragu je policija uhitila jednu ban-
du falsifikaiora, koja je prodavala dok-
torate honoris causa i abesinske orde-
ne, kao n. pr. abesinske zvijezde. Kad
je ovo pročitao naš pan Vruticki dećido
je nać Negusa i odmah mu povratit or-
den abesinske zvijezde, kojega i on po-
sjeduje, jerbo sumnja da je i taj orden
nečiji falsifikat. (Naše je mišljenje da je
autentičanl).

GDJE JE MONTURA GOSPARA MARKA

Pasanije dana podigla se u gospara
Marka na Boninovu velika graja u kući,
jer nigdje nije bilo monture od sokola-
ša. Poslije se gospar Marko sjetio da je
monturu još davno regalo gosparu Ar-
turu.

 

FRANO JANČIĆ — OPĆINSKI
DOBROTVOR

Frano Jančić je postao općinski  do-
brotvor. On je dubrovačkoj komuni re-
golo kučka, koji sada čuva sklonište na
Nuncijati. Zaključeno je da se na vani-
skom zidu zgrade podigne spomen plo-
ča na ovaj njegov plemeniti čin.

MILO NA PUTU OD KRIŽA

Pripovjeda nam Šenti da je onomad-
ne par puta, moro u teatru zamjenivat
Mila, jer da je bio negdje partio. Naš
korispodenat Rozen nam je reko da je
Milo te dane bio u Cavtatu na putu od
Križa.
POLITIČKA IZJAVA GJURA

VERAMENTE

Naš saradnik posjetio je gospara Giju-
ra, bivšeg općinskog vijećnika i zamolio
ga za izjavu o svom sadašnjem radu za
narod.

— Moj brate, nemam ti što rijet. Ja ži-
vim za ljubav, a radim za narod.

NOVI ČLAN URSA

Argentinac g. Baldo u posljednje vri-
jeme potpomaže svaku akciju, koju po-
duzimlju radnici, bilo da podiže kuće,
popravlja pianove ili slično. Sada se g.
Baldo upisao i za člana Ursa, što je top-
lo odjeknulo u gradu.
JEDAN JUBILEJ

Juče je pasalo 30 dana da Jaša Milo-
slavić nije održao nijednu nadgrobnu
parlatu.

VESEL'E JEDNE MAJKE

Majka kapetana Mirka je jako araj-
dana, što joj se sin konačno delibero
Cavtajke, koju je na ultimatu impjanto,
nakon što je svaki dan pasanoga ljeta
čeko kad će doć s autom iz Cavtata.

PORUKA KAP. TONCA

Kapetan Tonći piso je papi jedno pi-
smo. pa na kraju piše:

»Čuvai, ćaće, monturu i rukavice, do-
lazu naša bremena. Stop. Živio Franc
Jozef«.

 

 

SAD TREBA SINOVE POŽENIT

Nakon što su mu se sve sestre pouda-
le dećido se i Lulo oženit. Zapravo de-
ćidali su da ga sami oženu. Sad je pita-
nje koju će Lulo usrećit.

SUPROTNOSTI SE SLAŽU

Govoru da se obično slažu suprot-
nosti. Ma od momenta kad su se našli
kapetan Gojo i Anka ovo pravilo je pa-
lo u vodu, jer i po rastu i po ljepoti i —
po inteliđenci — sasvim su jednaci.

 

#
ie
NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA (2-/70

NAUČNA BIDLIOTEKA, DUGROVNIK