čamer: xad se menga Žaje.

 

 

E

IZLAZI KAD SE ČUTI OD VOLJE. — PREĆ
MU JE DVADESTI SOLADA. TELEFON I TE-
LEGRAF: UKRALI SU ŽICE. MANOSKRITI SE
PRIMAJU — ALI SAMO ONI — KOJI PECAJU. o

 

aubrovnik, #. zrelu i

 

Dragi iči leturi.

Dopo tanto evo i mene. Skalo
sam se oli veramente dopotezo s
konala, da van čestitan svjema
aleluja i što je izjela maška gruja.
Pitate me, gje sam bio pasanoga
karnevala i mislite, da sam se to-
pio u salu, kako. prije Mato s
glave. Niente afato! Bio san u
lavuru, kakvoga nijesan imo, ot-

kad je Bog od rebra Adamova

učinio Evu. Svi ste čejad od pa-
meti i ako ste je bili izgubili pa-
sane gvere, kad ste onoliko mi-
juna poslali u Beč. Ma, to pitate
one od crjenoga križa, dekorajte
hi, učinite hi direturima, konsilje-
rima, ecelencama, to moj poso
nije. Ja intanto govorim, da svi
imate pameti, da razumijese što
je šilo i kojega ima posla. Ništa
nema u što šilo nije zabilo glavu;
ništa ne ezisti ni gori ni doli u
što se nije intrigalo. Kako je o
tome znala imenso pripovijedati
pokojna Južna, prinčipalmente o
prveskinjama, altroke dekamerun
i Boccaccio! Gospogje se ne bo-
iu jer im je salvamenat u libru
svetoga Luke; alii njima ne pasa
sve lišo; prinčipalmente onda, kad

Podlistak

Jedan stari dubrovački satiričar
napisao je nekoliko pjesama sa na-
slovom ,Ses hala“, la njegov nas-
ljednik slijedi ga nadrijeda te ovo
je sedma“, Op, uredn,

Sedma živa hala.

Dedikano cotu s dvora,

Po vragu se kenjac lieči
Pa evome sa dvie rieči
Istine ko vanđelje.

Iz djetinstva ja bi htio
Rijeti ono što si bio,
Al bi pošo u dugo.

Neću niko da se muči,
Riet ću da si đentilući
Bio skular od pryieh.

ti toka komu posvijetliti ik.
rom, perche se eletrika uduniva
na jedanaes i po, a uto muž kon-
para na vrata. a pus lukjernar na
tle. Ma, tada skoču djeca, obranu
mater i mrcu prolitih suza operu
sve. Sutra se ide s mužem u llije
u kino pa u kafu ispod komune;
naturalo u novoj bluzi od svile,
koju muž nije kupio. Ma cito;
gie te ne srbi, nemoj se ni gra-
ćati. Silo se, kvandoinkvando, po-
naša od verog huncuta prema go-
sparima i to baš, kad se šetaju.
Tada ti ono ne gleda ko je go-
spar antiki, a koje gospar mo-
derni. Jadan Alberto! Zna on, koji
je podnio martirij s njim.

Šilo je vazda face od govna-
ra i teribilo je alegro kad se išteti
mauna u portu.

Nikada te neće avizati, kad ima

ofrakat, koju porkariju; kapač je
da te konpromita na sred place. Ma
pero su našli i ovomu rimedija.

Lega se u gazetama, da su u
Americi spengjali toliko mijuna
dolara, za tajati Panamu. O da
su mene bili zvali ne bi bili zbur-
sali ni patakun.

Ja san, šilo prvo, a ovoga ime-
na i pinpo četvrti, kralj struhu-

ZAPLIJENJENO.

Koliko si paho puta,
Maru uzo ti na skuta

Dindirlikat staricu ? Zi

Kada ono bi bolesna
Patila ti je lieva, desna
Dodavajuć ovatu.

ZAPLIJENJENO.

Proljevo si kantorice ;
Frankekove zloglasnice
Vas zapjehan nosio.

NAROI

s HRVATSKI
Wo :
44.f% ,
HA! o 4 i a] Mo A

spijune, toka da rečen istinu, da.
su me za onaj tunio hoćeli stavit

Godište: U drži

     

lija, muktice traforo tunio izmegju

prve farmačije na placi i arsenala,

a staroga manastjera od dumana;

naturalo, to je bilo u stara, zlat-

na bremena republike, kad je sve
lavuralo sto puta boje nego za

pasane gvere po Pilama i na lli- /

iinoj glavici. Da ne priskačem,

kako Kate luda u politici, kad je
ćela zaćerat iza brave sindika od.

Blata pa jopet štanpala onu pjes-
mu od Šeremete, ggje bode šilom

za kastig poviše vrata od Pila.

Ma perche je dun Guzičko dikja-

ro, da sinjorine,: pa.bile i od kr-

pica. Onda su neki, da se iskar-

gaju, inpjantali poviše vrata od
Pila jednoga čoeka i dvije dumne.

Vražija su ćejad svašta govorila _

ob ovome, kako piše pok. Vido

u oi a Tomo Kašeta u sto-.

riji, ali to su sve inpjanštri, niente

altro. Lasno je drugoga rinprove- :

ravat, a sinove i ćeri slati s ofi-
ćalima od Austrije, činit hi kome-

sarima, poglavarima, soćčialistima,

biti za republiku i monarkiju. Ma
sve priskačem, kako mali Frano,
što je uteko od fratara i uzo pet
preparanada i bijo u kanćelariji

I ako si bio coto,
Culum ludi dekapito, /
Zno si mesti kašete.

I ćerati Dubrovčane,
Koji nosu crne kane,

U Lerhove bjeline.

Znam da Miho još..se trese
Pa se neće da ponese.
Iz Vijene Karleta. _

Sve romjenče i kanape
Što si pokro, a bez plate,
Iz Mihove avlije,

Iznesi ih rđo gadno,
Žuto-crna zmijo smradno
Na viđelo finale.